مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 5 slow pinkie squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 5 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۵
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0022,0.002,-0.0251,0.0261,-0.0292,0.0359,-0.0936,0.0632,-0.0892,0.085,-0.0745,0.0526,-0.0517,0.0585,-0.0233,0.0236,-0.0405,0.0496,-0.0458,0.0439,-0.0466,0.0527,-0.027,0.0255,-0.0511,0.0555,-0.0488,0.037,-0.0473,0.0465,-0.0302,0.0352,-0.0499,0.0506,-0.0474,0.0365,-0.0354,0.0399,-0.024,0.0236,-0.0839,0.1545,-0.0405,0.0387,-0.0389,0.0341,-0.0693,0.0729,-0.0035,0.0036,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0015,-0.0052,0.0056,-0.0024,0.0019,-0.0099,0.0102,-0.0405,0.0441,-0.0841,0.0776,-0.0567,0.0569,-0.0496,0.0406,-0.0614,0.0555,-0.0294,0.023,-0.017,0.0142,-0.0046,0.0066,-0.0502,0.0386,-0.0598,0.0482,-0.0361,0.0524,-0.0701,0.068,-0.0368,0.0309,-0.0217,0.025,-0.0932,0.0947,-0.0115,0.0116,-0.0129,0.0131,-0.0117,0.0093,-0.0044,0.0036,-0.0181,0.0164,-0.0293,0.0318,-0.0311,0.0261,-0.039,0.0409,-0.0355,0.0437,-0.037,0.0348,-0.0444,0.0372,-0.1144,0.1354,-0.0234,0.0187,-0.0034,0.0047,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0048,0.0041,-0.0157,0.0143,-0.0056,0.0038,-0.0331,0.0357,-0.0422,0.0452,-0.0357,0.0439,-0.0434,0.0405,-0.0276,0.0248,-0.0177,0.0208,-0.0079,0.0097,-0.0236,0.0244,-0.0214,0.0243,-0.033,0.0488,-0.0157,0.0217,-0.0283,0.0299,-0.0007,0.0009,-0.0022,0.0017,-0.0105,0.0095,-0.0041,0.0035,-0.0308,0.028,-0.013,0.0126,-0.0354,0.0371,-0.0525,0.0533,-0.058,0.0634,-0.0392,0.0341,-0.0246,0.0331,-0.0261,0.0314,-0.0338,0.0314,-0.0712,0.0633,-0.0661,0.0854,-0.0325,0.0327,-0.0514,0.0539,-0.0494,0.0655,-0.0782,0.0817,-0.1026,0.0932,-0.1339,0.1436,-0.1623,0.1658,-0.0284,0.0285,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0059,0.0067,-0.0057,0.0068,-0.0198,0.022,-0.0211,0.0307,-0.0044,0.0048,-0.0111,0.0089,-0.0272,0.0393,-0.0455,0.0564,-0.0411,0.059,-0.0283,0.027,-0.0475,0.0321,-0.011,0.0087,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0015,-0.0084,0.0072,-0.0291,0.0287,-0.0569,0.0567,-0.0501,0.0504,-0.0302,0.0359,-0.0313,0.0335,-0.0287,0.0324,-0.0199,0.0169,-0.0329,0.0329,-0.0467,0.0433,-0.0589,0.0731,-0.0418,0.0436,-0.0374,0.0331,-0.0296,0.0337,-0.0305,0.0275,-0.0365,0.0278,-0.0333,0.0332,-0.0451,0.0396,-0.0515,0.0534,-0.0624,0.0634,-0.0692,0.0516,-0.0768,0.0725,-0.0596,0.0642,-0.0977,0.0842,-0.0196,0.02,-0.0037,0.0031,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0029,0.003,-0.0078,0.0079,-0.0159,0.0166,-0.0092,0.0152,-0.0153,0.0136,-0.0002,0.0003,-0.0029,0.0031,-0.0261,0.0198,-0.0489,0.054,-0.0479,0.0479,-0.0328,0.0316,-0.0213,0.0206,-0.0257,0.0213,-0.0372,0.0357,-0.0764,0.0714,-0.04,0.0475,-0.0245,0.0235,-0.0761,0.0791,-0.0341,0.0432,-0.0575,0.0593,-0.0639,0.0592,-0.0322,0.0368,-0.0555,0.0388,-0.0731,0.1087,-0.0422,0.044,-0.0375,0.038,-0.0265,0.026,-0.0242,0.0254,-0.0432,0.0398,-0.0199,0.0225,-0.0305,0.0295,-0.0174,0.0207,-0.0332,0.0297,-0.0414,0.047,-0.0397,0.0429,-0.054,0.0617,-0.0537,0.0587,-0.115,0.1249,-0.1509,0.1264,-0.0294,0.0262,-0.0009,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0016,0.0019,-0.0056,0.0048,-0.0159,0.0239,-0.024,0.0292,-0.0004,0.0002,-0.0043,0.0046,-0.0303,0.0317,-0.0296,0.0329,-0.0798,0.1242,-0.0595,0.0641,-0.0808,0.0945,-0.0285,0.0265,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0023,0.0019,-0.0481,0.0487,-0.0413,0.037,-0.0875,0.0793,-0.0931,0.0593,-0.0076,0.0101,-0.0035,0.0027,-0.0028,0.0035,-0.0014,0.0019,-0.0322,0.0382,-0.0804,0.0937,-0.0534,0.051,-0.0277,0.0305,-0.0289,0.0381,-0.0231,0.0251,-0.018,0.0189,-0.0543,0.0483,-0.0595,0.0565,-0.0562,0.0624,-0.0572,0.0779,-0.0464,0.032,-0.0527,0.0529,-0.0422,0.0364,-0.0525,0.0401,-0.0853,0.0778,-0.0095,0.0093,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0065,0.0056,-0.0077,0.0097,-0.0056,0.0048,-0.052,0.0552,-0.0602,0.0698,-0.0924,0.1147,-0.0364,0.0319,-0.0276,0.0235,-0.021,0.0252,-0.0486,0.0474,-0.0447,0.0436,-0.0149,0.013,-0.0008,0.0007,-0.0025,0.0026,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0253,0.017,-0.0304,0.0345,-0.0583,0.0595,-0.0846,0.1055,-0.0447,0.0445,-0.0195,0.019,-0.0153,0.0125,-0.0066,0.0071,-0.0619,0.0598,-0.0468,0.0452,-0.0421,0.0385,-0.0328,0.0286,-0.0594,0.0607,-0.0237,0.0223,-0.0299,0.0295,-0.0375,0.0388,-0.0397,0.0536,-0.041,0.0552,-0.0142,0.0199,-0.0087,0.0088,-0.036,0.0371,-0.1351,0.0841,-0.1431,0.1048,-0.044,0.0576,-0.0014,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0087,0.0068,-0.0158,0.0147,-0.0613,0.0439,-0.0019,0.0017,-0.0183,0.0192,-0.0002,0.0002,-0.0126,0.0162,-0.0078,0.0094,-0.033,0.0307,-0.0285,0.0312,-0.0371,0.0484,-0.0192,0.0194,-0.01,0.0103,-0.0095,0.0098,-0.0013,0.0012,-0.0199,0.0185,-0.0366,0.0395,-0.04,0.047,-0.0398,0.0399,-0.0466,0.0536,-0.0167,0.0162,-0.0269,0.0282,-0.0383,0.0415,-0.0302,0.0241,-0.0363,0.0309,-0.0532,0.0518,-0.0408,0.0395,-0.0372,0.0455,-0.0336,0.0355,-0.0442,0.0472,-0.0632,0.0435,-0.0637,0.0693,-0.0729,0.0784,-0.0902,0.1135,-0.1226,0.1282,-0.0485,0.0563,-0.0054,0.008,-0.0066,0.0055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0135,0.012,-0.0426,0.0429,-0.0592,0.0626,-0.0459,0.0628,-0.0575,0.0639,-0.1193,0.1317,-0.0571,0.06,-0.0289,0.0339,-0.0258,0.0213,-0.0437,0.0482,-0.0488,0.0542,-0.031,0.043,-0.0502,0.0531,-0.0408,0.0498,-0.046,0.0538,-0.0374,0.0446,-0.0388,0.0392,-0.0624,0.0705,-0.0649,0.0702,-0.095,0.0829,-0.1185,0.114,-0.1678,0.1443,-0.0246,0.033,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.002,0.0017,-0.0156,0.0165,-0.0158,0.0168,-0.0208,0.0185,-0.0315,0.0284,-0.0203,0.0148,-0.0344,0.0311,-0.0285,0.0382,-0.0282,0.0236,-0.0354,0.0344,-0.0259,0.0292,-0.134,0.0887,-0.0177,0.0126,-0.0097,0.0086,-0.0199,0.0255,-0.0354,0.0331,-0.0526,0.0521,-0.0521,0.0351,-0.0344,0.0339,-0.0458,0.0368,-0.0152,0.0145,-0.0357,0.0385,-0.018,0.022,-0.0267,0.0322,-0.0337,0.0348,-0.0293,0.0263,-0.0248,0.0209,-0.0173,0.0184,-0.0503,0.0465,-0.0647,0.0627,-0.0603,0.0651,-0.0481,0.0594,-0.0448,0.0563,-0.0767,0.0734,-0.1135,0.1468,-0.0599,0.0509,-0.0013,0.0012,-0.0029,0.0028,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0552,0.0604,-0.0173,0.0176,-0.0156,0.0145,-0.018,0.0175,-0.0406,0.0265,-0.0439,0.0434,-0.037,0.0407,-0.0485,0.0482,-0.0295,0.0243,-0.0433,0.0373,-0.1108,0.1009,-0.0463,0.0622,-0.0231,0.0228,-0.0496,0.0528,-0.0034,0.0029,-0.0335,0.0323,-0.039,0.053,-0.0421,0.0473,-0.0456,0.0439,-0.0408,0.0424,-0.0284,0.0289,-0.0294,0.0233,-0.0483,0.0467,-0.073,0.0826,-0.079,0.0792,-0.1028,0.092,-0.0719,0.0805,-0.1163,0.0726,-0.0702,0.0603,-0.1373,0.116,-0.0142,0.0125,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0105,0.0086,-0.011,0.0111,-0.0093,0.0098,-0.0212,0.0185,-0.0303,0.0317,-0.0246,0.0177,-0.0378,0.0351,-0.0383,0.0396,-0.0293,0.0282,-0.0505,0.0681,-0.1319,0.1677,-0.0331,0.0329,-0.0186,0.0186,-0.02,0.0173,-0.0264,0.0307,-0.0135,0.0123,-0.0174,0.0175,-0.0351,0.041,-0.0347,0.0319,-0.0179,0.0135,-0.0597,0.052,-0.0827,0.0804,-0.1007,0.1318,-0.053,0.0469,-0.0572,0.0508,-0.0564,0.0587,-0.0296,0.0306,-0.0296,0.03,-0.0609,0.0627,-0.0738,0.0596,-0.0477,0.0442,-0.071,0.0507,-0.0545,0.0412,-0.0723,0.0874,-0.0785,0.0777,-0.0229,0.016,-0.0189,0.0256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0365,0.03,-0.0197,0.0232,-0.0002,0.0002,-0.0072,0.0043,-0.0179,0.0131,-0.0367,0.0393,-0.0505,0.0495,-0.038,0.0429,-0.0351,0.0378,-0.0363,0.0286,-0.0492,0.0575,-0.0403,0.0542,-0.032,0.0284,-0.0345,0.0303,-0.0264,0.025,-0.0409,0.0411,-0.0709,0.0539,-0.0408,0.0423,-0.0647,0.0629,-0.0494,0.0571,-0.0456,0.0376,-0.0761,0.0753,-0.0722,0.0753,-0.0653,0.0761,-0.0783,0.0704,-0.0618,0.0575,-0.0574,0.0545,-0.1011,0.0865,-0.064,0.0692,-0.0882,0.0832,-0.0116,0.0122,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0004,-0.0243,0.0183,-0.0459,0.0437,-0.0375,0.0293,-0.038,0.0417,-0.0361,0.0369,-0.0449,0.0427,-0.0331,0.0297,-0.0921,0.1053,-0.0292,0.0321,-0.04,0.0335,-0.0266,0.0293,-0.048,0.0433,-0.0491,0.0531,-0.0588,0.0546,-0.0304,0.0242,-0.0355,0.0437,-0.0343,0.0312,-0.0276,0.0258,-0.076,0.0758,-0.0433,0.0466,-0.056,0.0621,-0.0744,0.0701,-0.0438,0.046,-0.0529,0.0558,-0.0502,0.0504,-0.0933,0.0892,-0.0724,0.0867,-0.0007,0.0009,-0.0035,0.0026,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0022,-0.0716,0.0763,-0.0075,0.0089,-0.036,0.0412,-0.0032,0.0042,-0.0209,0.0173,-0.0443,0.0383,-0.0411,0.0389,-0.0611,0.0495,-0.0276,0.0262,-0.0281,0.0311,-0.0771,0.0856,-0.0763,0.0664,-0.0291,0.0251,-0.0213,0.025,-0.0066,0.0057,-0.0239,0.0276,-0.0289,0.0302,-0.044,0.0385,-0.0637,0.0632,-0.0634,0.0604,-0.0425,0.0282,-0.0296,0.0259,-0.0258,0.0307,-0.0363,0.0336,-0.0411,0.0475,-0.0404,0.0473,-0.0728,0.0679,-0.0884,0.1069,-0.0803,0.081,-0.1102,0.124,-0.1243,0.1079,-0.0269,0.0282,-0.0001,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0077,0.0061,-0.0118,0.0152,-0.0251,0.0188,-0.0216,0.0288,-0.03,0.0387,-0.0191,0.0228,-0.0566,0.0567,-0.0878,0.0668,-0.0587,0.0791,-0.0565,0.0719,-0.0296,0.0267,-0.0274,0.031,-0.038,0.0327,-0.0603,0.0535,-0.0676,0.0827,-0.0702,0.0782,-0.0719,0.0572,-0.1084,0.0873,-0.0592,0.0645,-0.0576,0.0593,-0.0837,0.1034,-0.0657,0.0806,-0.132,0.1528,-0.0233,0.0275,-0.0167,0.0138,-0.0021,0.0019,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0149,0.011,-0.0291,0.0287,-0.0752,0.0965,-0.0754,0.0824,-0.0439,0.0305,-0.0302,0.0348,-0.0198,0.0202,-0.0675,0.0958,-0.0712,0.076,-0.0266,0.0269,-0.0241,0.0314,-0.0181,0.0174,-0.0498,0.0359,-0.0552,0.0695,-0.0806,0.0952,-0.0813,0.0817,-0.0981,0.1096,-0.1188,0.0998,-0.0724,0.0843,-0.0829,0.0904,-0.0664,0.0862,-0.1131,0.1293,-0.1023,0.1158,-0.0128,0.0133,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0031,0.0033,-0.0329,0.031,-0.142,0.1144,-0.0982,0.1103,-0.0678,0.0952,-0.0646,0.0746,-0.0176,0.023,-0.0291,0.0305,-0.0364,0.0285,-0.0556,0.0469,-0.0749,0.0922,-0.0675,0.0442,-0.0958,0.1053,-0.0894,0.0959,-0.0931,0.0895,-0.123,0.1178,-0.0932,0.0962,-0.0786,0.0754,-0.1558,0.1642,-0.1046,0.1003,-0.0237,0.0265,-0.0106,0.0103,-0.0132,0.0123,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:45
Rotary phone type 1 dialing number 5 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم