مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 6 slow pinkie squeak nt5 wav

Rotary phone type 1 dialing number 6 slow with pinky squeak 2.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۱:۰۴
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۵ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0262,0.0273,-0.0068,0.0078,-0.0163,0.0141,-0.0381,0.0361,-0.0539,0.0564,-0.091,0.1403,-0.0338,0.0478,-0.0522,0.0429,-0.018,0.0173,-0.0501,0.0586,-0.0616,0.0491,-0.0402,0.0516,-0.0261,0.0239,-0.0296,0.021,-0.0621,0.042,-0.0929,0.096,-0.0375,0.0276,-0.0279,0.0261,-0.0154,0.0179,-0.0153,0.0155,-0.0242,0.0242,-0.0233,0.0205,-0.0211,0.0213,-0.0244,0.0273,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,-0.0094,0.0092,-0.0216,0.0198,-0.0993,0.0939,-0.0817,0.0991,-0.1681,0.143,-0.0129,0.0134,-0.0188,0.0266,-0.0241,0.0284,-0.024,0.0228,-0.0493,0.0401,-0.0234,0.0287,-0.0284,0.0328,-0.031,0.0406,-0.0869,0.0734,-0.066,0.0824,-0.0919,0.0995,-0.0792,0.0884,-0.1822,0.202,-0.0144,0.0086,-0.0082,0.009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0074,0.0067,-0.0321,0.0308,-0.0384,0.0327,-0.03,0.0287,-0.0396,0.0282,-0.0309,0.0331,-0.0434,0.038,-0.0173,0.0178,-0.0029,0.0031,-0.0037,0.0028,-0.0304,0.0349,-0.0373,0.0456,-0.035,0.0292,-0.0267,0.0266,-0.0517,0.0659,-0.0898,0.1071,-0.0615,0.0465,-0.0407,0.0404,-0.0981,0.1019,-0.0654,0.0575,-0.0646,0.0549,-0.0357,0.0328,-0.0414,0.0341,-0.0011,0.0007,0,0.0001,0,0,-0.0125,0.0125,-0.0093,0.0099,-0.0259,0.0222,-0.0276,0.0261,-0.03,0.0311,-0.0661,0.0448,-0.0613,0.0695,-0.1064,0.0979,-0.011,0.0112,-0.0303,0.0301,-0.0478,0.0433,-0.0471,0.0382,-0.041,0.0509,-0.0404,0.0442,-0.0472,0.0426,-0.0645,0.0812,-0.1177,0.0978,-0.1374,0.1197,-0.147,0.1602,-0.146,0.1529,-0.2016,0.1999,-0.0034,0.0053,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0104,0.0124,-0.028,0.0421,-0.008,0.0061,-0.0098,0.0089,-0.0279,0.0267,-0.0457,0.0516,-0.0353,0.0363,-0.0863,0.0837,-0.0275,0.0374,-0.0491,0.0504,-0.0636,0.0718,-0.0401,0.0493,-0.0874,0.0742,-0.0246,0.0236,-0.0228,0.0174,-0.0364,0.0331,-0.0314,0.0372,-0.0419,0.0394,-0.0488,0.0423,-0.0517,0.0503,-0.0557,0.0428,-0.1121,0.1138,-0.0061,0.006,-0.0041,0.004,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0026,0.0032,-0.0293,0.0276,-0.0578,0.0524,-0.0618,0.0612,-0.1217,0.1016,-0.0331,0.0278,-0.0115,0.0117,-0.0276,0.0325,-0.0479,0.0421,-0.0541,0.0638,-0.0446,0.0418,-0.068,0.0351,-0.0431,0.0441,-0.074,0.0632,-0.1208,0.098,-0.0622,0.0744,-0.0575,0.0682,-0.0624,0.0643,-0.0691,0.0583,-0.0797,0.1039,-0.0029,0.0051,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0072,0.0093,-0.0652,0.0847,-0.0199,0.0212,-0.018,0.0193,-0.0139,0.0142,-0.0543,0.0493,-0.1672,0.2016,-0.0232,0.0287,-0.0376,0.0377,-0.0657,0.0618,-0.0426,0.0414,-0.0526,0.0441,-0.0401,0.0425,-0.0335,0.0379,-0.0368,0.0395,-0.0389,0.0352,-0.0407,0.0394,-0.0251,0.0331,-0.0336,0.0291,-0.0554,0.0665,-0.0772,0.089,-0.1333,0.1296,-0.0261,0.0231,-0.004,0.0052,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0037,-0.0014,0.0013,-0.0038,0.0041,-0.0351,0.0299,-0.0379,0.0446,-0.0434,0.0506,-0.0539,0.0446,-0.0916,0.1122,-0.0274,0.0331,-0.0384,0.0388,-0.0339,0.0407,-0.0205,0.0179,-0.0455,0.032,-0.0503,0.0466,-0.0625,0.0631,-0.0483,0.0375,-0.0331,0.0459,-0.045,0.0396,-0.1387,0.1261,-0.057,0.0662,-0.102,0.1078,-0.0962,0.1053,-0.0562,0.054,-0.0096,0.0122,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0047,0.0062,-0.0207,0.0158,-0.0078,0.0074,-0.0132,0.0128,-0.0191,0.0133,-0.0187,0.0177,-0.0432,0.0526,-0.0429,0.0423,-0.067,0.0567,-0.0249,0.0307,-0.0219,0.0193,-0.014,0.0149,-0.0268,0.0214,-0.031,0.0317,-0.0425,0.0446,-0.0525,0.0561,-0.0921,0.0627,-0.0458,0.0453,-0.0614,0.0613,-0.0697,0.0692,-0.0727,0.1047,-0.0986,0.0812,-0.1907,0.1672,-0.0502,0.0422,-0.0083,0.0074,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0639,0.0615,-0.0071,0.0099,-0.0385,0.0396,-0.0492,0.0439,-0.0472,0.0421,-0.0513,0.0477,-0.1085,0.1306,-0.0171,0.0154,-0.0082,0.0095,-0.0232,0.0237,-0.0338,0.0376,-0.0443,0.0273,-0.0296,0.0392,-0.0166,0.0197,-0.0244,0.0193,-0.0506,0.0476,-0.0582,0.0613,-0.0476,0.0549,-0.1064,0.0939,-0.0276,0.0324,-0.0364,0.0431,-0.0532,0.053,-0.0525,0.0562,-0.1132,0.1098,-0.0343,0.0247,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0081,0.0076,-0.0136,0.0194,-0.0154,0.0185,-0.0107,0.0131,-0.0242,0.0234,-0.0388,0.0395,-0.0511,0.0562,-0.0928,0.0821,-0.0213,0.0202,-0.0208,0.0201,-0.0319,0.0321,-0.0333,0.0352,-0.0343,0.0305,-0.0383,0.037,-0.0341,0.0376,-0.043,0.0415,-0.0802,0.0792,-0.0593,0.0548,-0.0673,0.074,-0.0845,0.0883,-0.2002,0.1288,-0.0685,0.0674,-0.0052,0.0054,-0.0011,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0211,0.0203,-0.0518,0.0568,-0.0988,0.0872,-0.087,0.1199,-0.022,0.0225,-0.02,0.021,-0.0135,0.0106,-0.0182,0.0193,-0.0386,0.0279,-0.0275,0.0212,-0.0256,0.0251,-0.0188,0.0184,-0.0335,0.0301,-0.0605,0.0654,-0.0566,0.0631,-0.0544,0.0471,-0.1226,0.1228,-0.0444,0.0461,-0.0396,0.042,-0.0728,0.0749,-0.1212,0.1127,-0.1221,0.1295,-0.001,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0034,0.004,-0.0132,0.013,-0.0357,0.0355,-0.0205,0.0247,-0.0257,0.0262,-0.0624,0.0647,-0.1462,0.1027,-0.042,0.0487,-0.1268,0.1164,-0.0345,0.0352,-0.0613,0.05,-0.0519,0.0666,-0.0553,0.0558,-0.0859,0.0698,-0.0622,0.0585,-0.0508,0.0632,-0.0671,0.0511,-0.047,0.0479,-0.0872,0.1024,-0.0153,0.0105,-0.0008,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0018,-0.0006,0.0007,-0.01,0.0097,-0.0195,0.0193,-0.0358,0.0464,-0.0397,0.0418,-0.0473,0.04,-0.0824,0.0773,-0.0169,0.0155,-0.0049,0.0052,-0.0251,0.0211,-0.05,0.0543,-0.0527,0.0578,-0.0302,0.0218,-0.0327,0.0411,-0.0606,0.052,-0.0575,0.0618,-0.0676,0.0589,-0.1948,0.0997,-0.0501,0.056,-0.0551,0.0447,-0.0936,0.084,-0.1022,0.1007,-0.0591,0.1015,-0.0005,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0133,0.0148,-0.0367,0.0465,-0.0907,0.1145,-0.0542,0.0673,-0.2021,0.1992,-0.029,0.0347,-0.0286,0.037,-0.0392,0.0475,-0.0455,0.0564,-0.054,0.0643,-0.0537,0.0497,-0.0567,0.0521,-0.0465,0.0695,-0.0576,0.0489,-0.052,0.069,-0.0468,0.0595,-0.0677,0.072,-0.1312,0.1854,-0.0089,0.008,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0133,0.0161,-0.0257,0.0289,-0.0336,0.0381,-0.0429,0.0512,-0.1198,0.1465,-0.04,0.0476,-0.0453,0.0401,-0.0208,0.0189,-0.0335,0.0306,-0.054,0.0475,-0.0453,0.0496,-0.0663,0.0694,-0.0691,0.0888,-0.0679,0.0629,-0.0931,0.118,-0.083,0.0737,-0.0821,0.0987,-0.0833,0.0736,-0.09,0.0696,-0.1059,0.1092,-0.0013,0.0012,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0031,0.0035,-0.0448,0.061,-0.0664,0.0745,-0.0848,0.0648,-0.0415,0.0579,-0.165,0.1518,-0.0493,0.0562,-0.0531,0.0582,-0.0795,0.0857,-0.0394,0.0374,-0.0793,0.0604,-0.1123,0.1086,-0.0597,0.0475,-0.0931,0.0742,-0.0811,0.0701,-0.0537,0.0526,-0.0788,0.0739,-0.1618,0.115,-0.057,0.0626,-0.0142,0.0123,-0.0014,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0035,0.0032,-0.0166,0.0189,-0.0157,0.0218,-0.0119,0.0097,-0.0031,0.0032,-0.0054,0.0054,-0.0193,0.0186,-0.0411,0.0503,-0.0284,0.0266,-0.0325,0.0219,-0.0261,0.0219,-0.0264,0.0291,-0.0206,0.0279,-0.026,0.0301,-0.0439,0.0353,-0.04,0.0432,-0.0178,0.0249,-0.0628,0.0528,-0.0228,0.024,-0.0309,0.032,-0.0354,0.0326,-0.0442,0.0508,-0.0581,0.0535,-0.0059,0.0044,-0.0001,0,0,0,-0.0009,0.0007,-0.0017,0.0018,-0.0057,0.0062,-0.0064,0.0087,-0.0047,0.0074,-0.0199,0.0204,-0.0593,0.0524,-0.0955,0.0952,-0.0512,0.0565,-0.0641,0.0605,-0.0952,0.0919,-0.0857,0.0818,-0.0955,0.0952,-0.0882,0.0943,-0.0955,0.0871,-0.0188,0.0256,-0.0023,0.0019,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.001,-0.0218,0.0191,-0.0307,0.0243,-0.0266,0.0291,-0.0263,0.0255,-0.0526,0.0434,-0.0459,0.0564,-0.0893,0.1282,-0.0153,0.0139,-0.0126,0.014,-0.0001,0.0001,-0.0123,0.0117,-0.0117,0.0086,-0.0392,0.0332,-0.0335,0.0523,-0.0147,0.0187,-0.0075,0.0077,-0.0095,0.0067,-0.0145,0.0261,-0.0001,0,-0.0005,0.0011,-0.0099,0.009,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.001,-0.001,0.0013,-0.0094,0.0087,-0.0113,0.0131,-0.0222,0.021,-0.0154,0.0228,-0.0268,0.0307,-0.0351,0.0327,-0.0974,0.1026,-0.1129,0.1121,-0.0989,0.0913,-0.1199,0.0997,-0.1116,0.1004,-0.1576,0.1289,-0.1263,0.1817,-0.002,0.0019,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0013,-0.0389,0.0497,-0.0547,0.0607,-0.0561,0.0708,-0.1252,0.1218,-0.145,0.1418,-0.0428,0.0437,-0.0438,0.041,-0.0427,0.0302,-0.0124,0.017,-0.0092,0.0116,-0.0348,0.0356,-0.0311,0.0317,-0.0367,0.0366,-0.0596,0.0457,-0.0312,0.0254,-0.0307,0.0233,-0.0296,0.0315,-0.0103,0.0072,-0.0052,0.0042,-0.003,0.0034,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0202,0.0224,-0.0152,0.0145,-0.0104,0.0173,-0.0829,0.0956,-0.0895,0.101,-0.1209,0.1326,-0.207,0.2162,-0.062,0.0505,-0.0049,0.0047,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0129,0.0173,-0.0131,0.0163,-0.0232,0.0253,-0.0266,0.0251,-0.03,0.0367,-0.0235,0.0338,-0.0312,0.0245,-0.0428,0.0315,-0.0155,0.0137,-0.0013,0.0021,-0.0045,0.0059,-0.0178,0.0158,-0.0526,0.0428,-0.0958,0.0902,-0.0513,0.0578,-0.0476,0.0453,-0.0438,0.0393,-0.1154,0.1214,-0.0956,0.1217,-0.1335,0.1648,-0.028,0.034,-0.0401,0.041,-0.0622,0.0542,-0.107,0.125,-0.0043,0.0045,-0.01,0.0097,-0.0351,0.0418,-0.074,0.0777,-0.0017,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0107,0.0138,-0.0259,0.0233,-0.0416,0.0378,-0.0403,0.0317,-0.0617,0.0527,-0.0642,0.0641,-0.2221,0.1636,-0.0296,0.0372,-0.0283,0.0309,-0.0284,0.0306,-0.0373,0.0409,-0.0508,0.0563,-0.0746,0.0718,-0.0358,0.0364,-0.0129,0.0143,-0.0033,0.0039,-0.0021,0.0022,-0.0312,0.0283,-0.0568,0.0542,-0.059,0.0717,-0.0482,0.0484,-0.0476,0.0375,-0.0414,0.0338,-0.0428,0.0378,-0.0479,0.0618,-0.1025,0.0931,-0.1404,0.1549,-0.0118,0.0142,-0.0012,0.0013,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0014,-0.0293,0.0265,-0.0419,0.0554,-0.0652,0.0742,-0.0643,0.0648,-0.0737,0.0722,-0.0175,0.0173,-0.0064,0.0085,-0.0276,0.027,-0.0594,0.0502,-0.0807,0.0886,-0.077,0.1066,-0.0405,0.0426,-0.0448,0.037,-0.0456,0.042,-0.1162,0.0963,-0.1314,0.137,-0.0956,0.1081,-0.0913,0.08,-0.1204,0.1282,-0.0423,0.0412,-0.0006,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0283,0.0233,-0.0255,0.0249,-0.0449,0.0564,-0.0016,0.0012,-0.0029,0.0027,-0.05,0.0453,-0.0561,0.0634,-0.0697,0.0589,-0.0443,0.0496,-0.0103,0.0124,-0.0283,0.0269,-0.0473,0.0453,-0.0209,0.0149,-0.0441,0.0463,-0.0322,0.0338,-0.0268,0.0315,-0.0307,0.0345,-0.0288,0.0267,-0.0175,0.0141,-0.0142,0.0145,-0.0199,0.0217,-0.0427,0.0351,-0.0396,0.043,-0.0493,0.0579,-0.001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0091,0.0096,-0.0349,0.04,-0.0371,0.0371,-0.0427,0.0474,-0.0366,0.0296,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,-0.0007,0.0012,-0.0131,0.0163,-0.0304,0.03,-0.0466,0.0543,-0.0674,0.0597,-0.0046,0.0061,-0.0036,0.0049,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
1:04
Rotary phone type 1 dialing number 6 slow with pinky squeak 2.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم