مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 6 slow thumb squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 6 slow with thumb squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۱:۳۲
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.0082,0.0097,-0.0239,0.0254,-0.0299,0.0339,-0.0253,0.0176,-0.0385,0.04,-0.0046,0.0066,-0.0136,0.0119,-0.0193,0.0232,-0.0423,0.035,-0.0839,0.08,-0.0692,0.0574,-0.0517,0.0522,-0.0589,0.0647,-0.0941,0.0862,-0.1018,0.1266,-0.1021,0.091,-0.0052,0.0056,0,0,-0.0113,0.0084,-0.0334,0.0331,-0.0418,0.0616,-0.0565,0.0547,-0.0746,0.0734,-0.0325,0.0243,-0.0563,0.0534,-0.096,0.0801,-0.0399,0.0367,-0.0382,0.0374,-0.0422,0.0479,-0.0356,0.0346,-0.0108,0.0099,-0.0169,0.0194,-0.019,0.0224,-0.0339,0.0328,-0.0737,0.0697,-0.0657,0.0598,-0.0139,0.0141,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0077,0.0052,-0.0012,0.0008,-0.0195,0.0222,-0.0158,0.0157,-0.0117,0.0146,-0.0439,0.0542,-0.0619,0.0712,-0.0124,0.0116,-0.0108,0.0108,-0.0103,0.009,-0.0329,0.0323,-0.0301,0.0441,-0.0312,0.0388,-0.0424,0.0401,-0.0516,0.0552,-0.0354,0.0484,-0.0531,0.0515,-0.0858,0.0706,-0.0987,0.0906,-0.1151,0.1158,-0.0079,0.0056,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0205,0.0242,-0.0511,0.0577,-0.0525,0.0498,-0.0627,0.0557,-0.022,0.025,-0.0544,0.0401,-0.0364,0.0413,-0.0351,0.0326,-0.0494,0.0524,-0.0179,0.0223,-0.037,0.0399,-0.1174,0.1253,-0.1333,0.1854,-0.1858,0.1857,-0.0506,0.0553,-0.0063,0.0071,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0175,0.0311,-0.0275,0.0275,-0.0403,0.0465,-0.0289,0.0302,-0.0494,0.0479,-0.0161,0.0142,-0.0184,0.0129,-0.031,0.0316,-0.0338,0.0297,-0.0314,0.0369,-0.0387,0.038,-0.0696,0.0823,-0.0395,0.04,-0.0406,0.0607,-0.1158,0.0681,-0.0833,0.093,-0.0523,0.0534,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0076,0.0068,-0.0395,0.0386,-0.0564,0.06,-0.053,0.0512,-0.0709,0.0551,-0.0664,0.0819,-0.0764,0.0637,-0.0383,0.0485,-0.0969,0.085,-0.0806,0.0667,-0.0727,0.079,-0.0889,0.1081,-0.0173,0.0142,-0.0039,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0016,-0.0091,0.0101,-0.0451,0.0428,-0.0202,0.0219,-0.0389,0.046,-0.0404,0.0422,-0.0246,0.0228,-0.007,0.0057,-0.0084,0.0084,-0.0273,0.0303,-0.0567,0.0555,-0.0283,0.0292,-0.0253,0.0297,-0.0284,0.0291,-0.0335,0.0395,-0.0172,0.0218,-0.0294,0.0305,-0.032,0.0247,-0.0715,0.0564,-0.045,0.0441,-0.0762,0.0691,-0.1183,0.1164,0,0,0,0,0,0,-0.0074,0.0098,-0.0276,0.0312,-0.0359,0.0406,-0.0687,0.0653,-0.0869,0.0625,-0.046,0.0428,-0.0742,0.0626,-0.0534,0.0626,-0.0494,0.0628,-0.045,0.0505,-0.0362,0.0387,-0.0676,0.0765,-0.1857,0.1846,-0.1429,0.1049,-0.0391,0.0557,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.002,-0.0003,0.0002,-0.0119,0.0116,-0.03,0.0264,-0.0182,0.0226,-0.0353,0.0406,-0.0255,0.0228,-0.0373,0.0259,-0.0211,0.0252,-0.0121,0.0134,-0.0116,0.0101,-0.0085,0.0074,-0.0173,0.02,-0.0322,0.032,-0.0402,0.0418,-0.0351,0.0406,-0.0671,0.0511,-0.0496,0.0556,-0.0524,0.0475,-0.134,0.1417,-0.1095,0.1126,-0.0746,0.0569,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,-0.0089,0.0081,-0.0456,0.0493,-0.0459,0.0461,-0.0449,0.0424,-0.0291,0.0286,-0.0571,0.0687,-0.0853,0.0864,-0.0439,0.0451,-0.0617,0.0565,-0.0481,0.0605,-0.0806,0.1018,-0.1169,0.1501,-0.1312,0.1438,-0.1985,0.1374,-0.0231,0.0228,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0395,0.0319,-0.0114,0.0121,-0.0589,0.0647,-0.0632,0.0605,-0.0753,0.071,-0.0263,0.0314,-0.0198,0.019,-0.0171,0.0217,-0.031,0.0267,-0.0232,0.0283,-0.0284,0.0255,-0.0453,0.0425,-0.0395,0.0409,-0.0217,0.0291,-0.0219,0.0278,-0.0388,0.0392,-0.0936,0.0937,-0.0562,0.0632,-0.0614,0.0622,-0.0142,0.0137,0,0,-0.0526,0.0404,-0.0222,0.0207,-0.0204,0.0221,-0.0736,0.056,-0.0762,0.067,-0.0474,0.0418,-0.0489,0.0761,-0.0585,0.0484,-0.0341,0.0388,-0.056,0.0402,-0.0325,0.0307,-0.0446,0.0463,-0.0697,0.0581,-0.0983,0.0822,-0.1349,0.1309,-0.0972,0.0886,-0.0104,0.0075,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0318,0.027,-0.0466,0.043,-0.0305,0.0285,-0.0409,0.0316,-0.0261,0.027,-0.0077,0.0081,-0.029,0.0322,-0.0373,0.0407,-0.0143,0.0169,-0.0264,0.0245,-0.0292,0.0335,-0.0294,0.0298,-0.0295,0.0361,-0.0411,0.0624,-0.0446,0.0506,-0.0446,0.0345,-0.0905,0.0839,-0.0652,0.067,-0.1197,0.1152,-0.0031,0.0024,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0101,0.012,-0.0329,0.0318,-0.0468,0.0432,-0.021,0.0173,-0.0434,0.0339,-0.0667,0.0654,-0.0286,0.0259,-0.0234,0.0326,-0.0667,0.0654,-0.0692,0.079,-0.0516,0.0439,-0.0329,0.0339,-0.0554,0.0551,-0.0366,0.0455,-0.0691,0.0645,-0.1317,0.1856,-0.0873,0.0906,-0.0051,0.0047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0.0039,-0.0044,0.004,-0.0184,0.0228,-0.0343,0.0343,-0.0322,0.0315,-0.0264,0.0306,-0.0571,0.0449,-0.0443,0.0384,-0.0239,0.0182,-0.0152,0.0183,-0.0318,0.0227,-0.0246,0.0228,-0.0223,0.0209,-0.0314,0.0289,-0.0275,0.0334,-0.0345,0.0415,-0.0256,0.0228,-0.0429,0.0347,-0.0698,0.0577,-0.0882,0.0848,-0.0013,0.0013,-0.0072,0.0067,-0.0472,0.0633,-0.1991,0.1972,-0.0009,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0159,0.0193,-0.0843,0.0805,-0.044,0.0569,-0.0116,0.0125,-0.013,0.0162,-0.0201,0.0228,-0.045,0.0577,-0.0457,0.0536,-0.0455,0.0445,-0.0839,0.0726,-0.0468,0.0491,-0.0495,0.056,-0.0163,0.0146,-0.028,0.0345,-0.0341,0.0393,-0.1083,0.1212,-0.1273,0.104,-0.0424,0.0556,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0126,0.011,-0.0281,0.0264,-0.0224,0.0303,-0.0567,0.061,-0.0652,0.0544,-0.0212,0.0207,-0.0126,0.0131,-0.0154,0.0106,-0.0236,0.0195,-0.0284,0.0288,-0.0183,0.0184,-0.021,0.0224,-0.0189,0.0166,-0.0147,0.0162,-0.0151,0.0112,-0.0588,0.0574,-0.0363,0.0397,-0.0345,0.0313,-0.0381,0.0372,-0.0479,0.0356,-0.1223,0.1111,-0.1309,0.1216,-0.0227,0.0209,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0037,0.0036,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0126,0.0109,-0.0286,0.0319,-0.05,0.0471,-0.0211,0.0158,-0.0326,0.0459,-0.0912,0.1252,-0.0599,0.0569,-0.0552,0.0468,-0.0591,0.0669,-0.0391,0.0368,-0.0265,0.0251,-0.0204,0.0151,-0.0703,0.0511,-0.0227,0.0222,-0.0761,0.0605,-0.0587,0.0564,-0.0838,0.0867,-0.1016,0.0765,-0.0678,0.0804,-0.004,0.0028,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0217,0.0186,-0.0296,0.0222,-0.0235,0.0178,-0.0327,0.0344,-0.0478,0.0543,-0.0164,0.0202,-0.0288,0.0335,-0.0365,0.0366,-0.0242,0.0251,-0.0123,0.0135,-0.0235,0.0237,-0.0403,0.0455,-0.0448,0.0389,-0.0538,0.0595,-0.0362,0.0374,-0.0392,0.0328,-0.0523,0.0628,-0.1003,0.106,-0.1655,0.1531,-0.1737,0.1571,-0.001,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0004,0,0,-0.0037,0.0047,-0.0156,0.0156,-0.0389,0.049,-0.0391,0.0506,-0.0271,0.0281,-0.0694,0.052,-0.0436,0.0334,-0.0185,0.0222,-0.0246,0.0383,-0.0439,0.0369,-0.0463,0.0401,-0.0118,0.0117,-0.0325,0.0383,-0.0236,0.0185,-0.0156,0.0179,-0.0204,0.0198,-0.0392,0.0496,-0.0318,0.0308,-0.0342,0.0304,-0.0883,0.1011,-0.0938,0.0931,-0.0696,0.0685,-0.0059,0.0047,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0142,0.0215,-0.0216,0.0315,-0.0503,0.0493,-0.0294,0.0314,-0.0677,0.0524,-0.0175,0.021,-0.017,0.0131,-0.0327,0.0289,-0.047,0.0444,-0.0342,0.0256,-0.0303,0.0358,-0.0197,0.0168,-0.0436,0.0623,-0.0335,0.0558,-0.0479,0.0516,-0.0892,0.1013,-0.0932,0.0803,-0.1817,0.1983,-0.0158,0.0164,-0.0041,0.0044,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0042,0.0062,-0.0279,0.0275,-0.064,0.0909,-0.0173,0.0183,-0.044,0.0646,-0.1604,0.15,-0.0366,0.0332,-0.0601,0.0723,-0.0673,0.0765,-0.0809,0.0933,-0.0392,0.0441,-0.0537,0.054,-0.0659,0.0654,-0.087,0.1024,-0.176,0.1486,-0.0704,0.0674,-0.009,0.0069,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.018,0.0267,-0.0573,0.0511,-0.0731,0.0661,-0.0306,0.0316,-0.0118,0.0118,-0.0343,0.0274,-0.0331,0.0402,-0.0184,0.021,-0.0201,0.0193,-0.0152,0.0167,-0.0284,0.0332,-0.0409,0.0359,-0.0455,0.0502,-0.0361,0.0381,-0.0299,0.0288,-0.0814,0.0782,-0.0831,0.0864,-0.1431,0.1485,-0.0155,0.0147,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0035,-0.0317,0.034,-0.0861,0.0707,-0.0209,0.0261,-0.0312,0.0226,-0.0354,0.0369,-0.0548,0.0689,-0.0237,0.0335,-0.0704,0.0642,-0.0226,0.0244,-0.0627,0.0611,-0.0345,0.034,-0.0277,0.0331,-0.0352,0.0298,-0.0471,0.0448,-0.0645,0.0778,-0.0728,0.0929,-0.1661,0.1338,-0.0748,0.076,-0.0066,0.0046,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.0204,0.0225,-0.0491,0.0524,-0.0601,0.0497,-0.0883,0.0813,-0.0154,0.015,-0.0322,0.0284,-0.0316,0.028,-0.0322,0.0191,-0.0211,0.021,-0.046,0.0461,-0.0298,0.0388,-0.0166,0.0172,-0.0561,0.0393,-0.0297,0.0254,-0.0843,0.0731,-0.0847,0.0742,-0.048,0.0556,-0.0678,0.0752,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0114,0.0169,-0.0373,0.0282,-0.0213,0.0217,-0.0175,0.0159,-0.0174,0.0206,-0.0051,0.0042,-0.0392,0.0318,-0.1132,0.093,-0.0369,0.0338,-0.0344,0.0343,-0.0387,0.0431,-0.0401,0.0362,-0.0268,0.029,-0.0379,0.0376,-0.0923,0.0919,-0.0661,0.0708,-0.089,0.08,-0.1508,0.1048,-0.0464,0.038,-0.0016,0.0024,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0024,0.0034,-0.0211,0.0243,-0.0671,0.062,-0.0839,0.0618,-0.0715,0.1127,-0.0293,0.0246,-0.0408,0.0388,-0.029,0.0274,-0.0309,0.0312,-0.0231,0.0285,-0.0558,0.0528,-0.0494,0.0565,-0.0287,0.0268,-0.0371,0.0495,-0.0803,0.0661,-0.0431,0.0695,-0.101,0.0994,-0.0545,0.0547,-0.0097,0.009,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.0015,-0.0089,0.0081,-0.0592,0.0516,-0.0646,0.0695,-0.1183,0.1475,-0.1989,0.1698,-0.1655,0.1864,-0.1056,0.0937,-0.1941,0.1987,-0.1984,0.1669,-0.082,0.0884,-0.0029,0.0022]
در حال بارگذاری
1:32
Rotary phone type 1 dialing number 6 slow with thumb squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم