مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 7 slow pinkie squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 7 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۵۰
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0,-0.0006,0.0006,-0.0176,0.0147,-0.047,0.036,-0.0477,0.0562,-0.0997,0.0876,-0.1756,0.2152,-0.0869,0.0896,-0.0504,0.0522,-0.0198,0.0312,-0.0399,0.0308,-0.0273,0.0255,-0.0487,0.0383,-0.0673,0.0664,-0.0801,0.0743,-0.0998,0.0959,-0.0945,0.075,-0.0412,0.0367,-0.0338,0.0341,-0.0918,0.0891,-0.0887,0.1043,-0.1094,0.1438,-0.108,0.1062,-0.1358,0.1403,-0.1177,0.0958,-0.0018,0.0027,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0039,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.017,0.0177,-0.0195,0.0213,-0.0169,0.0197,-0.025,0.0249,-0.0369,0.0349,-0.0653,0.0714,-0.1089,0.1069,-0.0605,0.0666,-0.0143,0.015,-0.0232,0.0256,-0.0391,0.0556,-0.0437,0.0446,-0.0537,0.047,-0.0707,0.0553,-0.048,0.0435,-0.0311,0.0347,-0.0217,0.0219,-0.0133,0.015,-0.0329,0.0357,-0.0391,0.0472,-0.0606,0.0597,-0.0751,0.0988,-0.0544,0.0607,-0.0615,0.0689,-0.0584,0.068,-0.0417,0.0304,-0.0334,0.0303,-0.0359,0.0489,-0.0462,0.0466,-0.0623,0.0662,-0.1259,0.1054,-0.0229,0.0183,-0.0022,0.0031,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0045,0.0025,-0.0259,0.0252,-0.0591,0.0589,-0.0648,0.0936,-0.0578,0.0962,-0.0967,0.0873,-0.07,0.0818,-0.0287,0.0262,-0.0597,0.0607,-0.0888,0.0664,-0.049,0.0522,-0.0312,0.0281,-0.042,0.0535,-0.0417,0.037,-0.0445,0.0431,-0.081,0.0524,-0.0383,0.0424,-0.0879,0.0674,-0.0381,0.0413,-0.0271,0.0243,-0.0463,0.0451,-0.0736,0.0831,-0.0376,0.0612,-0.0417,0.0432,-0.0527,0.0593,-0.0649,0.0478,-0.0432,0.0404,-0.0456,0.054,-0.0223,0.027,-0.0441,0.0455,-0.0383,0.0423,-0.0008,0.0005,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0092,0.0085,-0.0217,0.0188,-0.0284,0.0294,-0.0401,0.0297,-0.0213,0.0237,-0.0245,0.0247,-0.0279,0.0249,-0.0051,0.0069,-0.0586,0.0547,-0.1091,0.1173,-0.0735,0.0694,-0.0241,0.0348,-0.0198,0.0236,-0.0612,0.0682,-0.0153,0.0165,-0.005,0.0042,-0.0307,0.0298,-0.0433,0.0464,-0.0616,0.0758,-0.0697,0.0811,-0.0485,0.0524,-0.0448,0.0482,-0.0496,0.0421,-0.0174,0.0217,-0.0059,0.0065,-0.035,0.0345,-0.0599,0.0568,-0.0733,0.0727,-0.0918,0.0734,-0.0913,0.0918,-0.0828,0.1111,-0.0908,0.0987,-0.1239,0.1596,-0.0551,0.0726,-0.0088,0.0061,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0.0023,-0.0254,0.0245,-0.1042,0.0606,-0.0727,0.0709,-0.0623,0.0518,-0.0809,0.0727,-0.145,0.1329,-0.0483,0.0433,-0.0635,0.0469,-0.0481,0.055,-0.0115,0.0145,-0.0059,0.0052,-0.0012,0.0013,-0.0269,0.0266,-0.0353,0.0453,-0.0677,0.0695,-0.1115,0.0867,-0.0546,0.062,-0.0523,0.0534,-0.0515,0.0456,-0.1204,0.1112,-0.0833,0.0772,-0.0877,0.101,-0.0833,0.0935,-0.0315,0.0284,-0.0078,0.0091,-0.0179,0.0195,-0.021,0.02,-0.0308,0.0325,-0.0426,0.0437,-0.0577,0.0654,-0.0675,0.0716,-0.0047,0.0055,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0068,0.0069,-0.0211,0.022,-0.0274,0.0289,-0.0548,0.0653,-0.0641,0.0525,-0.0851,0.0847,-0.0737,0.0698,-0.0019,0.0022,-0.0007,0.0008,-0.0244,0.0276,-0.026,0.0269,-0.0416,0.047,-0.0421,0.0395,-0.0224,0.0258,-0.0071,0.0107,-0.0176,0.0154,-0.0174,0.0154,-0.0167,0.0141,-0.015,0.0151,-0.0065,0.0056,-0.0159,0.0114,-0.0083,0.0106,-0.024,0.0302,-0.029,0.0305,-0.0199,0.0214,-0.0139,0.0123,-0.0333,0.0383,-0.0161,0.0161,-0.0287,0.0269,-0.039,0.0319,-0.0343,0.0349,-0.0453,0.0487,-0.0506,0.0573,-0.0331,0.0405,-0.0236,0.0222,-0.01,0.0087,-0.0275,0.018,-0.0392,0.0409,-0.0682,0.0818,-0.0928,0.0926,-0.057,0.0465,-0.0077,0.009,-0.0031,0.0036,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0238,0.0196,-0.0366,0.0279,-0.0398,0.0383,-0.0445,0.0419,-0.0304,0.0297,-0.032,0.0277,-0.0302,0.0266,-0.0691,0.0816,-0.0275,0.0221,-0.0142,0.0172,-0.0274,0.0257,-0.0577,0.0388,-0.0555,0.0551,-0.0438,0.0421,-0.0406,0.038,-0.0417,0.0364,-0.0704,0.0575,-0.0323,0.0329,-0.0154,0.0156,-0.0063,0.0061,-0.0206,0.0187,-0.0102,0.0158,-0.0128,0.0099,-0.009,0.0111,-0.0153,0.0154,-0.1032,0.0887,-0.0104,0.0115,-0.0085,0.0139,-0.0271,0.0255,-0.0475,0.0426,-0.0632,0.0766,-0.0503,0.0526,-0.0443,0.0437,-0.0363,0.0376,-0.0435,0.0396,-0.0347,0.0267,-0.0522,0.0484,-0.0873,0.1072,-0.0954,0.1003,-0.0067,0.0057,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0018,-0.0033,0.003,-0.0077,0.0077,-0.0127,0.0157,-0.0509,0.0745,-0.0061,0.0061,-0.0028,0.0026,-0.0105,0.0083,-0.0454,0.0417,-0.0892,0.0813,-0.1681,0.1348,-0.0928,0.068,-0.0159,0.0192,-0.0037,0.0046,-0.0181,0.017,-0.0296,0.0266,-0.0256,0.0222,-0.0288,0.0295,-0.0247,0.0281,-0.0367,0.0352,-0.0654,0.0766,-0.0131,0.0105,-0.0315,0.0242,-0.0745,0.0505,-0.0544,0.0392,-0.0394,0.0414,-0.046,0.0544,-0.0728,0.0622,-0.0838,0.0765,-0.0515,0.0449,-0.0553,0.0698,-0.0606,0.0599,-0.0607,0.064,-0.0541,0.069,-0.0791,0.0856,-0.1354,0.1769,-0.024,0.0263,-0.0059,0.008,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0037,-0.0256,0.029,-0.057,0.0511,-0.0673,0.0714,-0.0739,0.0751,-0.1152,0.1698,-0.0653,0.0534,-0.0359,0.0386,-0.0349,0.0313,-0.0404,0.0577,-0.0483,0.0469,-0.0766,0.0654,-0.0883,0.0769,-0.0468,0.0573,-0.0728,0.0695,-0.0464,0.0525,-0.0363,0.0312,-0.0561,0.0466,-0.085,0.0583,-0.0417,0.0389,-0.0421,0.0511,-0.0477,0.047,-0.0438,0.0501,-0.048,0.041,-0.0422,0.0402,-0.0709,0.0747,-0.0846,0.0839,-0.0617,0.0503,-0.0158,0.0163,-0.0103,0.0109,-0.0257,0.0243,-0.0344,0.0344,-0.0096,0.0088,-0.018,0.0163,-0.0528,0.0528,-0.0007,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0006,-0.0081,0.0073,-0.0578,0.0522,-0.0437,0.0565,-0.0288,0.0284,-0.0075,0.01,-0.0045,0.0042,-0.0193,0.0225,-0.0536,0.0608,-0.0734,0.075,-0.0594,0.0548,-0.0109,0.0102,-0.0302,0.0277,-0.0313,0.0357,-0.02,0.0204,-0.0272,0.023,-0.0241,0.0192,-0.0233,0.0199,-0.0292,0.0297,-0.0267,0.0274,-0.0395,0.0375,-0.013,0.0143,-0.0034,0.0037,-0.0021,0.0018,-0.0074,0.007,-0.0118,0.0111,-0.0149,0.0138,-0.0223,0.0207,-0.0204,0.0165,-0.0188,0.0248,-0.0472,0.0527,-0.0538,0.0508,-0.0694,0.06,-0.0385,0.0499,-0.0206,0.0213,-0.0326,0.0293,-0.0247,0.0254,-0.0304,0.0264,-0.0488,0.0397,-0.0559,0.0524,-0.0716,0.0639,-0.0549,0.0565,-0.059,0.0567,-0.0067,0.0065,-0.0014,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0223,0.024,-0.0147,0.0108,-0.0159,0.016,-0.0367,0.0421,-0.0643,0.0727,-0.072,0.0532,-0.1081,0.1513,-0.0423,0.0443,-0.0176,0.0297,-0.0501,0.0472,-0.0142,0.0173,-0.0478,0.0437,-0.0694,0.0622,-0.0679,0.0748,-0.1197,0.0669,-0.0617,0.0631,-0.0829,0.0646,-0.0353,0.0424,-0.0262,0.0311,-0.0429,0.0523,-0.1349,0.0975,-0.049,0.0418,-0.0327,0.0321,-0.0435,0.0439,-0.0474,0.0612,-0.0451,0.0395,-0.048,0.0531,-0.1285,0.1208,-0.114,0.1159,-0.0634,0.0722,-0.0771,0.1103,-0.069,0.0565,-0.0721,0.0604,-0.0017,0.0017,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.003,0.003,-0.0413,0.026,-0.0401,0.0447,-0.0265,0.0359,-0.0485,0.0403,-0.0395,0.0429,-0.0469,0.035,-0.0625,0.0764,-0.0217,0.0156,-0.0072,0.0075,-0.0145,0.0143,-0.0225,0.0291,-0.0276,0.0258,-0.0267,0.029,-0.0405,0.0513,-0.0175,0.0183,-0.0199,0.0163,-0.0288,0.0337,-0.0332,0.0434,-0.0505,0.0423,-0.0529,0.0473,-0.0271,0.029,-0.0653,0.0472,-0.0807,0.0635,-0.0779,0.0627,-0.0753,0.0715,-0.0982,0.0767,-0.0656,0.0524,-0.0437,0.0368,-0.0852,0.0912,-0.0455,0.0551,-0.028,0.0425,-0.0824,0.0782,-0.0836,0.0841,-0.1619,0.1465,-0.0531,0.0443,-0.0033,0.003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0145,0.0135,-0.0552,0.0461,-0.0693,0.0767,-0.0483,0.062,-0.0902,0.0874,-0.1093,0.1756,-0.0514,0.0479,-0.0004,0.0003,-0.0139,0.012,-0.0017,0.002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0014,0.0014,-0.0103,0.0088,-0.0288,0.0228,-0.0316,0.0381,-0.0351,0.0428,-0.0419,0.0395,-0.0891,0.0883,-0.1066,0.1118,-0.0972,0.1008,-0.0702,0.0677,-0.0356,0.0569,-0.1052,0.063,-0.0031,0.0042,-0.0096,0.01,-0.005,0.0062,-0.0401,0.0337,-0.0593,0.0688,-0.0731,0.0726,-0.0709,0.0584,-0.0463,0.0349,-0.0421,0.051,-0.0663,0.0743,-0.0935,0.0761,-0.0709,0.0658,-0.04,0.036,-0.0556,0.0591,-0.0709,0.0621,-0.0096,0.0095,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0016,-0.0022,0.0022,-0.0177,0.0205,-0.0326,0.0265,-0.0201,0.0199,-0.011,0.0119,-0.019,0.0156,-0.0512,0.0448,-0.0461,0.0421,-0.075,0.0629,-0.0686,0.078,-0.0151,0.0143,-0.0191,0.0186,-0.0432,0.0471,-0.0446,0.0385,-0.0828,0.0686,-0.0733,0.0612,-0.0448,0.0514,-0.0369,0.0356,-0.0911,0.0807,-0.0221,0.0261,-0.0199,0.0216,-0.0489,0.0406,-0.0905,0.0844,-0.0644,0.0764,-0.0479,0.0556,-0.0576,0.0742,-0.0546,0.048,-0.0316,0.0323,-0.0423,0.0519,-0.0448,0.049,-0.0542,0.0578,-0.0717,0.0843,-0.097,0.0905,-0.2429,0.2421,-0.0583,0.0729,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0087,0.0079,-0.0352,0.0535,-0.0319,0.0299,-0.0619,0.051,-0.0506,0.0851,-0.0277,0.0217,-0.0379,0.0236,-0.0246,0.026,-0.031,0.0337,-0.0363,0.0392,-0.0246,0.0291,-0.0263,0.0241,-0.0261,0.0261,-0.0339,0.03,-0.0196,0.0209,-0.0457,0.0449,-0.0466,0.0295,-0.0347,0.0397,-0.07,0.0456,-0.016,0.0168,-0.0152,0.0163,-0.0255,0.0274,-0.0409,0.0515,-0.0724,0.0524,-0.0571,0.0415,-0.0603,0.0686,-0.0401,0.0356,-0.0216,0.0212,-0.0217,0.0192,-0.0485,0.0452,-0.0621,0.0815,-0.0044,0.0046,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0004,-0.009,0.0074,-0.0175,0.0156,-0.0186,0.0201,-0.0166,0.0246,-0.0302,0.0355,-0.0433,0.0491,-0.0815,0.0707,-0.03,0.0285,-0.0376,0.04,-0.0255,0.0327,-0.0419,0.0388,-0.0263,0.0258,-0.0165,0.0176,-0.0325,0.0262,-0.0233,0.0249,-0.0419,0.0333,-0.0504,0.0523,-0.056,0.0603,-0.0485,0.0586,-0.0571,0.0497,-0.0421,0.0358,-0.0394,0.0449,-0.0587,0.0581,-0.0579,0.0689,-0.083,0.0812,-0.0256,0.0295,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.009,0.0091,-0.0147,0.0158,-0.008,0.0096,-0.0166,0.0162,-0.0135,0.0152,-0.0211,0.0217,-0.0158,0.0151,-0.0222,0.0247,-0.072,0.0665,-0.0452,0.0473,-0.0173,0.014,-0.0187,0.0175,-0.0362,0.0357,-0.0381,0.0376,-0.0343,0.0354,-0.0533,0.0399,-0.0539,0.0491,-0.054,0.0465,-0.0377,0.036,-0.0496,0.0409,-0.0742,0.0449,-0.0417,0.0437,-0.0581,0.0577,-0.0599,0.0652,-0.0724,0.0715,-0.0328,0.0301,-0.0329,0.0446,-0.0559,0.0549,-0.0662,0.0567,-0.0659,0.0555,-0.0026,0.0026,0,0,-0.0004,0.0004,-0.005,0.0051,-0.026,0.0231,-0.0465,0.0413,-0.0563,0.0577,-0.0418,0.0587,-0.0823,0.0761,-0.0291,0.0269,-0.0264,0.0257,-0.0275,0.0256,-0.0146,0.0172,-0.0276,0.0295,-0.0288,0.0295,-0.0139,0.013,-0.0207,0.0212,-0.0148,0.017,-0.0282,0.032,-0.0117,0.0079,-0.0377,0.0429,-0.0525,0.0591,-0.0446,0.0587,-0.0246,0.0248,-0.0624,0.0614,-0.033,0.0325,-0.0401,0.0379,-0.0514,0.0412,-0.0428,0.0617,-0.042,0.0476,-0.0902,0.1093,-0.0121,0.0111,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0038,0.0048,-0.0199,0.0174,-0.0175,0.0183,-0.0172,0.0141,-0.0165,0.0211,-0.0189,0.0165,-0.0299,0.0293,-0.0038,0.0047,-0.0367,0.0506,-0.0655,0.0568,-0.0305,0.0329,-0.0521,0.0467,-0.0553,0.0546,-0.0582,0.056,-0.0784,0.0985,-0.0556,0.0696,-0.0433,0.0595,-0.0313,0.0295,-0.0726,0.053,-0.0562,0.0479,-0.0495,0.0424,-0.0474,0.0542,-0.0454,0.0366,-0.0565,0.057,-0.0719,0.0755,-0.0671,0.0779,-0.088,0.0707,-0.0311,0.0217,-0.0004,0.0004,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0302,0.0234,-0.0377,0.0375,-0.0559,0.0516,-0.0622,0.056,-0.0651,0.069,-0.0253,0.0265,-0.0242,0.0322,-0.027,0.0302,-0.025,0.0212,-0.0346,0.0357,-0.045,0.0431,-0.0409,0.044,-0.0456,0.0506,-0.0323,0.0379,-0.0533,0.0495,-0.0397,0.0465,-0.0506,0.0464,-0.0798,0.0837,-0.0657,0.112,-0.0564,0.084,-0.0941,0.0965,-0.1079,0.1107,-0.0141,0.0109,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:50
Rotary phone type 1 dialing number 7 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم