مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p01 dialing num 7 slow thumb squeak mkh60 wav

Rotary phone type 1 dialing number 7 slow with thumb squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۵۹
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0102,0.0107,-0.0111,0.0126,-0.0156,0.0137,-0.021,0.025,-0.0216,0.0219,-0.0394,0.0497,-0.0541,0.0524,-0.0211,0.0332,-0.0281,0.0373,-0.0451,0.0399,-0.0519,0.0516,-0.0373,0.0419,-0.0531,0.0449,-0.071,0.0657,-0.073,0.0601,-0.0992,0.0973,-0.0229,0.0161,-0.0017,0.0017,0,0,0,0,-0.015,0.0158,-0.0192,0.0193,-0.0209,0.029,-0.0122,0.0123,-0.02,0.0257,-0.0767,0.0673,-0.0295,0.0318,-0.0357,0.0267,-0.0184,0.018,-0.0098,0.0119,-0.0161,0.0194,-0.031,0.0289,-0.0348,0.0293,-0.0297,0.0313,-0.0339,0.0383,-0.0471,0.0443,-0.0487,0.0544,-0.0432,0.0535,-0.0303,0.0293,-0.0096,0.0098,-0.0123,0.0103,-0.0321,0.0334,-0.0102,0.0144,-0.0017,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0125,0.0123,-0.0149,0.0142,-0.0174,0.0155,-0.0115,0.0118,-0.0249,0.0247,-0.0171,0.0209,-0.0103,0.0102,-0.0195,0.0168,-0.0167,0.0237,-0.0173,0.0214,-0.0163,0.0173,-0.0092,0.0108,-0.0239,0.0212,-0.0411,0.044,-0.0286,0.0274,-0.0406,0.0374,-0.0239,0.0219,-0.0172,0.0177,-0.0045,0.0046,-0.0183,0.0152,-0.0323,0.0322,-0.0414,0.041,-0.0179,0.0229,-0.0135,0.0123,-0.0076,0.0101,-0.0172,0.018,-0.0221,0.0189,-0.0173,0.02,-0.0216,0.0232,-0.0564,0.0828,-0.0352,0.0365,-0.0421,0.0435,-0.0408,0.0364,-0.0304,0.0296,-0.0426,0.0498,-0.0308,0.03,-0.0653,0.0606,-0.0629,0.0588,-0.0667,0.0645,-0.0255,0.0379,-0.0036,0.0026,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0114,0.0142,-0.018,0.0181,-0.0536,0.0561,-0.0542,0.0745,-0.0592,0.0457,-0.0707,0.0553,-0.0274,0.0258,-0.0254,0.029,-0.0679,0.065,-0.0196,0.0198,-0.025,0.0263,-0.0351,0.0368,-0.0133,0.0129,-0.0478,0.0493,-0.0139,0.0138,-0.0287,0.0222,-0.0342,0.0251,-0.0747,0.085,-0.0697,0.0691,-0.0661,0.0799,-0.0783,0.0787,-0.0941,0.0895,-0.0888,0.0837,-0.0835,0.0772,-0.0516,0.0444,-0.0191,0.0169,-0.0501,0.0495,-0.0502,0.0547,-0.0015,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.001,-0.0095,0.0089,-0.0264,0.0232,-0.0295,0.0302,-0.0354,0.032,-0.0271,0.0297,-0.0221,0.0206,-0.041,0.0421,-0.0373,0.0493,-0.0118,0.0105,-0.005,0.005,-0.0075,0.0067,-0.0155,0.0165,-0.0357,0.043,-0.0257,0.0277,-0.0226,0.0239,-0.0242,0.0232,-0.0156,0.0161,-0.0303,0.031,-0.0245,0.0352,-0.0258,0.0287,-0.0446,0.042,-0.0343,0.0367,-0.0244,0.0354,-0.0242,0.0201,-0.0649,0.0812,-0.0437,0.0478,-0.0409,0.044,-0.0479,0.0458,-0.043,0.0442,-0.0443,0.0472,-0.0619,0.051,-0.1049,0.1137,-0.122,0.104,-0.0144,0.0127,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0016,-0.0029,0.0021,-0.0265,0.0258,-0.0333,0.0432,-0.0373,0.0326,-0.0274,0.0325,-0.136,0.1499,-0.0511,0.0501,-0.0483,0.0423,-0.024,0.0206,-0.0258,0.0288,-0.0376,0.04,-0.0296,0.0235,-0.0436,0.0311,-0.0141,0.0115,-0.0369,0.0302,-0.0399,0.0409,-0.0643,0.0641,-0.0849,0.082,-0.0736,0.0829,-0.0835,0.085,-0.0777,0.0847,-0.1095,0.093,-0.1938,0.1567,-0.078,0.0777,-0.0178,0.0133,-0.0009,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0018,-0.0398,0.0298,-0.0518,0.0405,-0.0659,0.0784,-0.0635,0.0451,-0.0448,0.0639,-0.049,0.0444,-0.0138,0.0195,-0.0082,0.0082,-0.0073,0.0079,-0.0304,0.0285,-0.0354,0.0384,-0.0413,0.046,-0.0242,0.0359,-0.0124,0.0164,-0.0215,0.0199,-0.0196,0.025,-0.0248,0.0215,-0.0168,0.0164,-0.0163,0.0145,-0.0262,0.0222,-0.0207,0.0249,-0.0195,0.0189,-0.0726,0.0669,-0.0418,0.0439,-0.0468,0.047,-0.0382,0.0539,-0.0434,0.0682,-0.0418,0.0418,-0.038,0.0415,-0.0577,0.0567,-0.0836,0.0825,-0.1165,0.0931,-0.0255,0.0241,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0161,0.019,-0.0284,0.029,-0.0421,0.039,-0.0413,0.042,-0.0419,0.0395,-0.0562,0.0539,-0.0718,0.0673,-0.0296,0.0328,-0.0332,0.0244,-0.0277,0.025,-0.0272,0.0294,-0.0192,0.0165,-0.0327,0.0314,-0.0252,0.0248,-0.0182,0.0192,-0.0084,0.0105,-0.008,0.0089,-0.0192,0.0239,-0.0186,0.0201,-0.0406,0.0379,-0.0598,0.0658,-0.0901,0.092,-0.0801,0.0719,-0.0903,0.0649,-0.0526,0.0752,-0.0285,0.0375,-0.031,0.0285,-0.0159,0.0189,-0.0366,0.0477,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0325,0.0356,-0.0264,0.0344,-0.0433,0.042,-0.0548,0.0564,-0.0435,0.0426,-0.0347,0.0382,-0.0616,0.0609,-0.0174,0.0161,-0.0062,0.0068,-0.0007,0.0007,-0.0063,0.0071,-0.0369,0.038,-0.0346,0.0448,-0.0293,0.024,-0.0156,0.0178,-0.0327,0.0395,-0.0299,0.0355,-0.0346,0.0522,-0.021,0.0279,-0.0156,0.0126,-0.0225,0.0234,-0.0195,0.0225,-0.0209,0.0282,-0.0111,0.0121,-0.0107,0.0121,-0.0594,0.0523,-0.017,0.0163,-0.0367,0.0343,-0.0309,0.0355,-0.0342,0.0389,-0.0332,0.0359,-0.0399,0.051,-0.049,0.0528,-0.0449,0.05,-0.0778,0.0853,-0.0977,0.1348,-0.1324,0.1595,-0.0009,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0022,-0.0216,0.0319,-0.0342,0.0418,-0.0508,0.0554,-0.0586,0.0788,-0.0418,0.0391,-0.0265,0.0339,-0.0404,0.0377,-0.0602,0.0511,-0.0351,0.0449,-0.046,0.0321,-0.0174,0.0242,-0.0294,0.031,-0.0206,0.0282,-0.0352,0.0373,-0.0458,0.0455,-0.0479,0.0448,-0.0627,0.0517,-0.0443,0.0431,-0.0438,0.044,-0.0821,0.0707,-0.0843,0.0812,-0.1181,0.1515,-0.1489,0.1386,-0.1463,0.2067,-0.0186,0.0214,-0.0067,0.0055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0032,0.003,-0.0484,0.041,-0.0492,0.0565,-0.0515,0.0573,-0.0352,0.0469,-0.0492,0.051,-0.0367,0.0343,-0.0124,0.0116,-0.0096,0.0085,-0.0342,0.0422,-0.0353,0.0383,-0.0161,0.0187,-0.0134,0.0141,-0.0266,0.0238,-0.0375,0.0396,-0.0359,0.026,-0.0258,0.0343,-0.0193,0.019,-0.0264,0.0263,-0.017,0.0182,-0.0114,0.0167,-0.0088,0.0104,-0.0107,0.0146,-0.0681,0.0595,-0.0148,0.017,-0.0412,0.0462,-0.0337,0.0537,-0.0418,0.0357,-0.0296,0.0323,-0.0264,0.0313,-0.0941,0.0746,-0.0598,0.0514,-0.1648,0.1287,-0.05,0.0673,-0.0144,0.0148,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0093,0.0085,-0.0045,0.0075,-0.029,0.0344,-0.0376,0.0366,-0.0429,0.0464,-0.0485,0.0656,-0.0764,0.0887,-0.0526,0.0468,-0.0303,0.0265,-0.057,0.0605,-0.047,0.0606,-0.0414,0.0439,-0.0313,0.0304,-0.0343,0.0343,-0.0456,0.0493,-0.069,0.0808,-0.0893,0.1032,-0.1153,0.122,-0.173,0.1981,-0.1597,0.1577,-0.1505,0.1392,-0.0792,0.0928,-0.0262,0.024,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0279,0.0285,-0.0186,0.0188,-0.0545,0.0548,-0.0235,0.0226,-0.0258,0.03,-0.0308,0.029,-0.0266,0.0249,-0.0378,0.0306,-0.0402,0.0377,-0.0538,0.0606,-0.011,0.0109,-0.0038,0.0037,-0.0156,0.0138,-0.0309,0.0346,-0.0466,0.0449,-0.0362,0.0443,-0.02,0.027,-0.017,0.011,-0.0149,0.0173,-0.0175,0.0213,-0.023,0.026,-0.0224,0.0184,-0.0204,0.0168,-0.0226,0.0281,-0.018,0.0203,-0.0181,0.0218,-0.0202,0.018,-0.065,0.0621,-0.0363,0.0317,-0.0459,0.0462,-0.0363,0.05,-0.0301,0.0275,-0.0373,0.0342,-0.0444,0.0439,-0.0354,0.0375,-0.0466,0.0617,-0.0542,0.0671,-0.0927,0.0952,-0.0914,0.1092,-0.0162,0.0149,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,-0.0028,0.0028,-0.035,0.0364,-0.0535,0.0507,-0.019,0.0199,-0.0291,0.0346,-0.0703,0.0553,-0.1263,0.1265,-0.022,0.0219,-0.0242,0.0206,-0.0601,0.0614,-0.0734,0.0655,-0.0399,0.0441,-0.0319,0.0284,-0.0177,0.0195,-0.0323,0.0302,-0.0442,0.0441,-0.0594,0.0693,-0.0719,0.0708,-0.0902,0.1211,-0.1,0.0856,-0.1024,0.1183,-0.1,0.1063,-0.1671,0.1489,-0.0771,0.072,-0.006,0.0059,-0.0033,0.0032,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0215,0.0192,-0.0224,0.0191,-0.0167,0.0254,-0.0261,0.0273,-0.0355,0.033,-0.032,0.0357,-0.0347,0.0359,-0.0786,0.0431,-0.0353,0.0544,-0.0154,0.0097,-0.0192,0.0235,-0.0448,0.0546,-0.0372,0.037,-0.0737,0.0625,-0.0265,0.0212,-0.0308,0.028,-0.0315,0.0326,-0.0319,0.0304,-0.0121,0.0106,-0.0212,0.0262,-0.0217,0.0212,-0.02,0.0251,-0.0629,0.0617,-0.0175,0.014,-0.0423,0.0479,-0.0361,0.0406,-0.0221,0.0252,-0.0332,0.0439,-0.0466,0.0636,-0.0307,0.0307,-0.0383,0.0456,-0.0713,0.0638,-0.0686,0.0697,-0.0868,0.0902,-0.0424,0.0637,-0.0187,0.0185,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0029,0.0017,-0.0102,0.0123,-0.0316,0.0415,-0.0324,0.0356,-0.0503,0.0596,-0.0492,0.048,-0.1284,0.1178,-0.0642,0.0602,-0.0516,0.0516,-0.0402,0.0454,-0.0446,0.0423,-0.0341,0.0351,-0.0338,0.0303,-0.0326,0.0356,-0.0653,0.0659,-0.1034,0.1046,-0.199,0.1761,-0.1374,0.1549,-0.1176,0.1364,-0.135,0.1363,-0.052,0.0641,-0.0063,0.0118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0654,0.0744,-0.0237,0.0272,-0.0338,0.0283,-0.0401,0.0439,-0.0504,0.0562,-0.0902,0.1096,-0.0149,0.0159,-0.0219,0.0193,-0.0076,0.0084,-0.022,0.0301,-0.0368,0.0392,-0.0206,0.02,-0.0109,0.0097,-0.0209,0.022,-0.0359,0.0385,-0.0401,0.031,-0.0228,0.0245,-0.0137,0.0151,-0.0397,0.0332,-0.0206,0.0307,-0.0702,0.0621,-0.0582,0.0524,-0.0534,0.0484,-0.0455,0.0385,-0.0456,0.0442,-0.0262,0.0262,-0.0256,0.0274,-0.0359,0.0372,-0.0286,0.0322,-0.0398,0.0382,-0.0212,0.0234,-0.06,0.0486,-0.099,0.1266,-0.0307,0.0335,-0.0044,0.0029,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,0,0,-0.0261,0.0239,-0.052,0.0365,-0.0581,0.053,-0.0587,0.0411,-0.0495,0.0445,-0.0528,0.077,-0.0542,0.0639,-0.0779,0.076,-0.0386,0.0276,-0.0729,0.0665,-0.0541,0.06,-0.0533,0.0568,-0.069,0.0724,-0.1165,0.0859,-0.0855,0.1022,-0.108,0.0833,-0.0692,0.0922,-0.0971,0.1203,-0.0824,0.0963,-0.1826,0.1648,-0.0245,0.0315,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0029,-0.0169,0.0194,-0.0614,0.0585,-0.0461,0.0553,-0.0407,0.055,-0.0365,0.0394,-0.0589,0.0854,-0.022,0.0188,-0.0317,0.0223,-0.0289,0.0364,-0.0407,0.0404,-0.0453,0.0804,-0.0339,0.03,-0.028,0.0201,-0.0329,0.0305,-0.0273,0.0283,-0.0274,0.0367,-0.0165,0.019,-0.0208,0.0196,-0.0207,0.0239,-0.0778,0.0572,-0.0504,0.0412,-0.0363,0.0295,-0.0395,0.0327,-0.0436,0.0514,-0.0486,0.0423,-0.0618,0.0527,-0.0657,0.0389,-0.0318,0.028,-0.0424,0.0523,-0.0405,0.0423,-0.1141,0.1128,-0.0769,0.0503,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0049,0.0055,-0.0329,0.0415,-0.0305,0.0428,-0.0329,0.0363,-0.0361,0.033,-0.1017,0.089,-0.0613,0.0419,-0.0623,0.0759,-0.0354,0.0464,-0.0293,0.0337,-0.0475,0.0481,-0.0421,0.0458,-0.0267,0.0244,-0.0194,0.0189,-0.0367,0.034,-0.0829,0.0871,-0.0801,0.0738,-0.1139,0.0972,-0.1478,0.115,-0.1354,0.1296,-0.1195,0.138,-0.1422,0.14,-0.0347,0.0387,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:59
Rotary phone type 1 dialing number 7 slow with thumb squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم