مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 2 slow pinky squeak mkh60 wav

Rotary phone type 2 dialing number 2 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۵۰
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
two
[-0.0004,0.0004,-0.0069,0.0063,-0.0513,0.0524,-0.043,0.0442,-0.0109,0.0156,-0.0068,0.0069,-0.0293,0.0251,-0.0089,0.0063,-0.0044,0.0049,-0.0019,0.0017,-0.0129,0.0161,-0.0237,0.0193,-0.0199,0.0223,-0.0138,0.0158,-0.0155,0.0127,-0.0229,0.0185,-0.0119,0.0076,-0.0282,0.0267,-0.0218,0.0212,-0.0256,0.0284,-0.0267,0.0263,-0.0296,0.0348,-0.0374,0.0362,-0.061,0.0657,-0.1525,0.2045,-0.0224,0.0258,-0.018,0.0235,-0.0057,0.0061,-0.0004,0.0004,0,0,-0.0015,0.0016,-0.0031,0.0027,-0.0036,0.0044,-0.0138,0.0172,-0.0206,0.0247,-0.0293,0.0263,-0.0502,0.0417,-0.028,0.0286,-0.0267,0.0335,-0.0547,0.038,-0.1537,0.2082,-0.1234,0.1081,-0.2093,0.2098,-0.064,0.0779,-0.0258,0.0226,-0.0226,0.021,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0172,0.0163,-0.0024,0.002,-0.0103,0.0128,-0.0111,0.0108,-0.0126,0.007,-0.0036,0.0045,-0.023,0.0357,-0.0332,0.0305,-0.0337,0.0259,-0.0023,0.002,-0.0151,0.0161,-0.0125,0.0115,-0.0058,0.0051,-0.0047,0.0057,-0.0047,0.0063,-0.0061,0.0054,-0.0258,0.0444,-0.0112,0.0094,-0.0125,0.0124,-0.0159,0.0142,-0.0114,0.0092,-0.0093,0.009,-0.0273,0.0348,-0.0068,0.0074,-0.0197,0.0241,-0.0114,0.0091,-0.0367,0.0264,-0.0066,0.0075,-0.0034,0.0042,-0.0184,0.0176,-0.0064,0.0066,-0.0146,0.0181,-0.0119,0.0128,-0.0099,0.0126,-0.0043,0.0027,-0.0259,0.0296,-0.0761,0.0845,-0.111,0.1446,-0.0124,0.0138,-0.0059,0.0074,-0.0025,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0008,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0032,0.0038,-0.0032,0.0042,-0.0091,0.0124,-0.0176,0.0155,-0.0139,0.0238,-0.0378,0.0334,-0.0314,0.0251,-0.0377,0.037,-0.0461,0.0376,-0.2035,0.2061,-0.0948,0.0884,-0.2011,0.2072,-0.0571,0.0601,-0.0172,0.0234,-0.0316,0.0385,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0018,-0.0068,0.0068,-0.0136,0.0132,-0.0119,0.0126,-0.0384,0.0377,-0.0059,0.0078,-0.0084,0.0096,-0.0205,0.0263,-0.0262,0.0289,-0.0097,0.0121,-0.0015,0.0013,-0.014,0.0209,-0.0076,0.0086,-0.0234,0.0322,-0.0065,0.0054,-0.0088,0.0096,-0.0028,0.0027,-0.0207,0.016,-0.0267,0.0263,-0.0326,0.0285,-0.0219,0.0397,-0.025,0.0217,-0.0378,0.0312,-0.0253,0.0394,-0.0201,0.0235,-0.0136,0.0141,-0.0234,0.0247,-0.1738,0.1778,-0.0559,0.0507,-0.0101,0.0092,-0.0155,0.0139,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0015,0.0017,-0.0098,0.013,-0.016,0.022,-0.0183,0.0143,-0.0159,0.0152,-0.0319,0.0255,-0.0289,0.0436,-0.0432,0.0383,-0.0613,0.0801,-0.2084,0.2085,-0.1252,0.1784,-0.1318,0.1325,-0.0225,0.0223,-0.0185,0.0186,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0026,-0.0101,0.0137,-0.0082,0.0056,-0.0147,0.0103,-0.0401,0.0417,-0.0279,0.0406,-0.0131,0.0157,-0.0167,0.0149,-0.0237,0.0247,-0.0144,0.0252,-0.0117,0.0139,-0.0331,0.0336,-0.0083,0.008,-0.0375,0.0387,-0.0249,0.0244,-0.0874,0.0795,-0.0186,0.0236,-0.0354,0.0393,-0.0515,0.048,-0.0876,0.1207,-0.1922,0.2037,-0.0188,0.0211,-0.0201,0.0223,-0.0022,0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0015,-0.0001,0.0001,-0.0054,0.0044,-0.0087,0.0071,-0.0221,0.025,-0.0155,0.015,-0.006,0.0066,-0.01,0.0102,-0.0134,0.0161,-0.019,0.0334,-0.0198,0.0182,-0.0254,0.0305,-0.0393,0.0336,-0.0399,0.0386,-0.1038,0.2087,-0.0593,0.0458,-0.0476,0.0447,-0.1291,0.1249,-0.0302,0.0216,-0.0065,0.0084,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0018,0.0027,-0.0033,0.0046,-0.0157,0.0157,-0.0342,0.0302,-0.0267,0.0298,-0.049,0.0446,-0.1221,0.1228,-0.1028,0.0705,-0.076,0.0836,-0.0224,0.0205,-0.0124,0.0161,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0016,-0.0048,0.0044,-0.0066,0.0064,-0.0135,0.0156,-0.0179,0.0163,-0.0366,0.0434,-0.0479,0.0527,-0.1189,0.122,-0.0833,0.0868,-0.1226,0.119,-0.0343,0.0276,-0.016,0.0143,-0.0036,0.0029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0026,-0.0084,0.0118,-0.0195,0.0148,-0.0081,0.0066,-0.0314,0.0402,-0.0474,0.0533,-0.0277,0.0374,-0.0469,0.0383,-0.0099,0.0075,-0.0273,0.0272,-0.0136,0.013,-0.0273,0.0224,-0.0224,0.019,-0.0364,0.0291,-0.0548,0.034,-0.0178,0.0205,-0.0168,0.0234,-0.0352,0.032,-0.1407,0.1458,-0.0581,0.043,-0.0155,0.0169,-0.0043,0.0058,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0113,0.0106,-0.0025,0.0027,-0.0031,0.0024,-0.0043,0.0047,-0.0096,0.0111,-0.0084,0.0073,-0.0099,0.014,-0.0074,0.0077,-0.0042,0.005,-0.0041,0.0042,-0.014,0.0122,-0.0275,0.0376,-0.0266,0.0264,-0.0262,0.0303,-0.0272,0.0283,-0.0532,0.046,-0.1148,0.1592,-0.1265,0.124,-0.207,0.2095,-0.0586,0.0349,-0.0207,0.0289,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0012,-0.0022,0.0024,-0.052,0.0406,-0.0232,0.0259,-0.0317,0.0323,-0.0159,0.014,-0.0467,0.0409,-0.0096,0.0079,-0.0165,0.0266,-0.0086,0.0085,-0.0136,0.0135,-0.0034,0.0033,-0.0094,0.0083,-0.0102,0.0074,-0.0289,0.0326,-0.0246,0.0242,-0.0221,0.0238,-0.0189,0.0177,-0.0272,0.0235,-0.0389,0.0238,-0.0218,0.0247,-0.021,0.0248,-0.0273,0.0467,-0.0447,0.0312,-0.0983,0.0822,-0.0217,0.0326,-0.01,0.0128,-0.0015,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0076,0.0077,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0045,0.0048,-0.0087,0.0081,-0.0086,0.007,-0.0117,0.0101,-0.0146,0.0142,-0.0139,0.0125,-0.0114,0.0149,-0.0164,0.0198,-0.0137,0.0245,-0.0178,0.0137,-0.0098,0.0099,-0.0224,0.0267,-0.0437,0.0346,-0.1477,0.1843,-0.0658,0.0854,-0.0462,0.0596,-0.0454,0.051,-0.0233,0.0209,-0.0117,0.0142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0015,0.0025,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0021,0.0029,-0.0054,0.0077,-0.0111,0.0083,-0.0317,0.0255,-0.0267,0.0336,-0.0366,0.0323,-0.0141,0.0157,-0.0382,0.0279,-0.0343,0.0272,-0.0267,0.0245,-0.0176,0.0153,-0.0388,0.0303,-0.084,0.0804,-0.0528,0.0499,-0.061,0.0939,-0.2092,0.2094,-0.0304,0.0319,-0.0127,0.0101,-0.0014,0.0008,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0,-0.0013,0.0014,-0.0043,0.0045,-0.0106,0.0142,-0.0047,0.0046,-0.0046,0.0059,-0.0043,0.0051,-0.012,0.0146,-0.0098,0.0089,-0.0082,0.0077,-0.0195,0.0115,-0.0094,0.0075,-0.0125,0.0107,-0.0282,0.0359,-0.0183,0.0207,-0.0158,0.0169,-0.0107,0.0134,-0.0226,0.0209,-0.0272,0.0269,-0.0239,0.0253,-0.0982,0.1557,-0.1206,0.1081,-0.2039,0.2097,-0.0488,0.0579,-0.0278,0.0258,-0.0125,0.0162,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0017,0.0026,-0.0071,0.0058,-0.0115,0.0131,-0.0052,0.0037,-0.0091,0.0118,-0.0356,0.0311,-0.0131,0.0114,-0.0214,0.0298,-0.0409,0.0411,-0.0283,0.0403,-0.0293,0.0408,-0.0185,0.0214,-0.0537,0.0492,-0.1296,0.1341,-0.0514,0.0648,-0.1418,0.2096,-0.0279,0.0255,-0.0146,0.0157,-0.0105,0.0107,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0019,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0056,0.0051,-0.0043,0.0075,-0.003,0.0031,-0.002,0.0015,-0.0054,0.0041,-0.014,0.0174,-0.019,0.0135,-0.0049,0.0048,-0.0191,0.0182,-0.0119,0.0127,-0.0224,0.0299,-0.0442,0.0357,-0.0096,0.0088,-0.0244,0.0219,-0.0294,0.029,-0.0366,0.0388,-0.0328,0.0376,-0.0619,0.0674,-0.0934,0.0881,-0.2088,0.2098,-0.0752,0.0883,-0.0382,0.0388,-0.0116,0.0127,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.005,-0.0192,0.0243,-0.0063,0.0057,-0.0133,0.0125,-0.0542,0.0485,-0.0188,0.0165,-0.0148,0.0235,-0.0542,0.0654,-0.03,0.0385,-0.0234,0.0302,-0.0439,0.0367,-0.0889,0.1261,-0.0723,0.072,-0.131,0.1179,-0.2102,0.1928,-0.0287,0.0375,-0.0222,0.0195,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0009,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0034,0.0032,-0.0047,0.0064,-0.005,0.0059,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.029,0.036,-0.0142,0.0181,-0.0083,0.0078,-0.0078,0.0123,-0.0157,0.0205,-0.0099,0.0097,-0.0223,0.0318,-0.0201,0.0263,-0.0202,0.0266,-0.0181,0.0167,-0.0126,0.0137,-0.0247,0.0255,-0.0349,0.0348,-0.1601,0.2069,-0.0963,0.0834,-0.1071,0.0787,-0.0501,0.0889,-0.0154,0.0125,-0.0197,0.0121,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0102,0.0124,-0.0215,0.0172,-0.0181,0.0158,-0.033,0.0339,-0.0253,0.0276,-0.0234,0.0271,-0.0249,0.021,-0.0328,0.0272,-0.0346,0.0387,-0.0876,0.0804,-0.1093,0.1354,-0.0847,0.0761,-0.1448,0.1842,-0.028,0.0292,-0.0069,0.0091,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0023,0.0038,-0.0025,0.0036,-0.0038,0.0036,-0.0098,0.0075,-0.0084,0.0063,-0.0133,0.0157,-0.0117,0.0146,-0.0297,0.0331,-0.024,0.0193,-0.0348,0.0365,-0.0593,0.0706,-0.2063,0.2097,-0.1194,0.1163,-0.2097,0.2084,-0.0183,0.0153,-0.0193,0.0311,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0012,0.0022,-0.003,0.0037,-0.017,0.0182,-0.0251,0.0283,-0.0293,0.0281,-0.0363,0.0392,-0.0159,0.012,-0.0314,0.0392,-0.0359,0.0299,-0.0206,0.026,-0.0084,0.0097,-0.0269,0.021,-0.0149,0.0194,-0.0372,0.0368,-0.0433,0.0472,-0.0483,0.06,-0.0462,0.0479,-0.0634,0.0894,-0.1566,0.2089,-0.0271,0.0311,-0.0116,0.0086,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.002,-0.0024,0.0038,-0.0027,0.0037,-0.0027,0.0024,-0.0052,0.0055,-0.0087,0.0075,-0.0273,0.031,-0.0162,0.0166,-0.0016,0.0019,-0.0034,0.0031,-0.0101,0.0125,-0.0104,0.008,-0.0372,0.0511,-0.0173,0.0253,-0.0384,0.0289,-0.0469,0.0405,-0.0381,0.052,-0.0763,0.1036,-0.037,0.0406,-0.117,0.1529,-0.21,0.2029,-0.0608,0.0647,-0.024,0.029,-0.0079,0.0065,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:50
Rotary phone type 2 dialing number 2 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم