مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 2 slow thumb squeak mkh60 wav

Rotary phone type 2 dialing number 2 slow with thumb squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۳۸
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
two
[-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0164,0.0178,-0.0078,0.0063,-0.0103,0.0125,-0.0059,0.0064,-0.0048,0.007,-0.0045,0.0046,-0.0234,0.015,-0.0148,0.0127,-0.0101,0.0095,-0.0465,0.0485,-0.0075,0.0076,-0.0107,0.0141,-0.0082,0.0091,-0.0405,0.0421,-0.0131,0.0147,-0.0208,0.0222,-0.0203,0.0186,-0.0126,0.0115,-0.0107,0.0112,-0.0106,0.0113,-0.0234,0.0393,-0.0114,0.0108,-0.0267,0.0264,-0.0593,0.0431,-0.1224,0.1339,-0.0341,0.0311,-0.0689,0.0468,-0.079,0.0745,-0.2022,0.2104,-0.05,0.0559,-0.0184,0.0243,-0.0049,0.0044,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.013,0.0133,-0.0085,0.0067,-0.0503,0.0454,-0.0504,0.0382,-0.0318,0.0441,-0.0905,0.0915,-0.0831,0.0768,-0.0621,0.071,-0.1705,0.1728,-0.2047,0.2097,-0.2101,0.2105,-0.1716,0.1175,-0.0718,0.0602,-0.0152,0.0149,-0.0116,0.0106,-0.0022,0.002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0008,-0.0111,0.0184,-0.0301,0.0492,-0.0289,0.031,-0.0217,0.0278,-0.0473,0.048,-0.0219,0.0246,-0.0203,0.0198,-0.0235,0.0246,-0.0237,0.0293,-0.025,0.0317,-0.0372,0.0593,-0.055,0.0651,-0.0167,0.0167,-0.0167,0.0142,-0.0192,0.0168,-0.0174,0.0176,-0.0144,0.0175,-0.0109,0.0112,-0.0074,0.0098,-0.0171,0.02,-0.0103,0.0079,-0.0374,0.033,-0.0269,0.0283,-0.0746,0.0724,-0.0172,0.021,-0.0293,0.0384,-0.0177,0.0127,-0.0409,0.055,-0.0635,0.0567,-0.1444,0.2104,-0.0572,0.0626,-0.0167,0.0126,-0.0096,0.0124,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0015,-0.0212,0.0186,-0.0342,0.0288,-0.048,0.0726,-0.0663,0.0715,-0.0582,0.0509,-0.0515,0.0527,-0.0562,0.0579,-0.0849,0.1025,-0.0872,0.0905,-0.0226,0.0207,-0.0374,0.0273,-0.0193,0.0208,-0.0474,0.0623,-0.1977,0.2102,-0.0526,0.0601,-0.0186,0.0212,-0.0209,0.0171,-0.0022,0.0017,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0013,-0.0054,0.0106,-0.0016,0.0023,-0.003,0.003,-0.0078,0.0083,-0.0073,0.0074,-0.0065,0.0108,-0.0068,0.0094,-0.007,0.0076,-0.0057,0.0071,-0.0097,0.011,-0.0151,0.0142,-0.0152,0.0147,-0.0313,0.025,-0.0137,0.0228,-0.0189,0.0214,-0.0243,0.0218,-0.0246,0.0218,-0.0319,0.0331,-0.0293,0.0284,-0.0229,0.0351,-0.0231,0.0333,-0.0185,0.0206,-0.0526,0.0589,-0.0308,0.0286,-0.0421,0.0328,-0.1301,0.1151,-0.0797,0.0733,-0.1029,0.0881,-0.0853,0.1369,-0.1984,0.2104,-0.0728,0.0802,-0.0137,0.0158,-0.0012,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0006,0,0,-0.0015,0.0015,-0.0052,0.0096,-0.0061,0.0073,-0.0098,0.0094,-0.0188,0.0241,-0.0217,0.0197,-0.0429,0.0257,-0.0214,0.0298,-0.0241,0.0241,-0.0102,0.0147,-0.033,0.0475,-0.0228,0.0243,-0.0298,0.033,-0.0527,0.0393,-0.0269,0.0349,-0.0776,0.1148,-0.0363,0.0426,-0.0574,0.064,-0.0778,0.1002,-0.2109,0.1982,-0.0501,0.0503,-0.0127,0.0147,-0.0202,0.0273,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0035,-0.0075,0.0107,-0.0037,0.0041,-0.0044,0.0049,-0.0084,0.008,-0.0155,0.0175,-0.012,0.0153,-0.0313,0.0437,-0.0292,0.0209,-0.0257,0.0249,-0.0135,0.0209,-0.0294,0.0606,-0.0526,0.0742,-0.0385,0.0619,-0.0486,0.0891,-0.0488,0.0633,-0.0282,0.0431,-0.0345,0.0343,-0.0394,0.0299,-0.0234,0.0283,-0.0105,0.0112,-0.0246,0.0274,-0.0306,0.0197,-0.0336,0.0352,-0.0375,0.0295,-0.0558,0.0586,-0.0245,0.0447,-0.0654,0.0453,-0.0543,0.0553,-0.1149,0.1092,-0.0404,0.033,-0.0056,0.0055,-0.0132,0.0114,-0.0012,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0035,0.0039,-0.0002,0.0002,-0.0099,0.0148,-0.0176,0.0138,-0.0029,0.003,-0.0211,0.0189,-0.0051,0.0067,-0.0283,0.026,-0.0406,0.0406,-0.0372,0.0417,-0.0457,0.0622,-0.0492,0.0512,-0.0537,0.0565,-0.0726,0.0652,-0.0705,0.0876,-0.0476,0.057,-0.0388,0.0452,-0.0647,0.0622,-0.1775,0.2101,-0.0536,0.0523,-0.0121,0.0126,-0.0274,0.0316,-0.0014,0.0011,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0324,0.0344,-0.0141,0.0176,-0.0291,0.0186,-0.0517,0.0708,-0.0177,0.0253,-0.0443,0.0466,-0.044,0.0509,-0.0563,0.0663,-0.0486,0.041,-0.0432,0.0377,-0.0505,0.0475,-0.0355,0.0308,-0.0368,0.0285,-0.0402,0.0437,-0.0446,0.0428,-0.0279,0.03,-0.0215,0.0234,-0.0401,0.0578,-0.029,0.0261,-0.0293,0.0226,-0.0107,0.0107,-0.0209,0.0217,-0.0759,0.0703,-0.0814,0.077,-0.185,0.2096,-0.0655,0.0815,-0.0143,0.0203,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0094,0.0076,-0.0129,0.0119,-0.026,0.0207,-0.0264,0.0307,-0.0295,0.0319,-0.0301,0.0354,-0.0237,0.0224,-0.0461,0.0616,-0.0642,0.0709,-0.0581,0.0537,-0.1857,0.2097,-0.0799,0.0608,-0.0689,0.0694,-0.1051,0.1351,-0.0273,0.0302,-0.0052,0.0085,-0.0228,0.0133,-0.0048,0.0053,-0.0008,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.0028,0.0036,-0.0221,0.024,-0.0287,0.0337,-0.0238,0.0277,-0.0449,0.0423,-0.036,0.0418,-0.0239,0.0195,-0.0299,0.0273,-0.0135,0.014,-0.0252,0.0253,-0.0151,0.0148,-0.0241,0.0274,-0.0117,0.0128,-0.0313,0.0362,-0.0148,0.0195,-0.0257,0.0324,-0.0246,0.0294,-0.0464,0.0412,-0.0768,0.0677,-0.0336,0.0367,-0.0559,0.0447,-0.0611,0.0697,-0.0199,0.0195,-0.0126,0.0135,-0.0096,0.0133,-0.0172,0.0173,-0.016,0.013,-0.0124,0.0101,-0.0062,0.0076,-0.0083,0.0088,-0.0154,0.0192,-0.0216,0.0282,-0.0328,0.0356,-0.0578,0.0645,-0.1402,0.1198,-0.1708,0.1733,-0.1432,0.1542,-0.106,0.1012,-0.1589,0.1735,-0.0422,0.0377,-0.0075,0.0087,-0.0136,0.0158,-0.0014,0.0015,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0146,0.0154,-0.0255,0.0276,-0.0533,0.038,-0.0327,0.0243,-0.0467,0.0478,-0.0276,0.0352,-0.0235,0.024,-0.0403,0.0419,-0.0222,0.0129,-0.0349,0.0331,-0.0509,0.0597,-0.0708,0.0464,-0.0499,0.0672,-0.0597,0.0553,-0.1113,0.1162,-0.0342,0.0248,-0.013,0.0166,-0.0026,0.004,-0.0001,0.0001,-0.0052,0.0042,-0.0106,0.0201,-0.0093,0.0096,-0.0063,0.0082,-0.0327,0.0262,-0.0436,0.0362,-0.0421,0.0446,-0.0644,0.0611,-0.1018,0.084,-0.1705,0.173,-0.174,0.1707,-0.1677,0.1732,-0.0595,0.0576,-0.0435,0.0336,-0.0161,0.0153,-0.0123,0.0142,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0131,0.0159,-0.0121,0.0181,-0.0128,0.0162,-0.0087,0.0101,-0.0139,0.015,-0.0247,0.0316,-0.0293,0.0344,-0.0474,0.0509,-0.0289,0.034,-0.0327,0.0313,-0.0249,0.033,-0.0298,0.0289,-0.0316,0.0259,-0.0315,0.0304,-0.0243,0.0218,-0.0176,0.0215,-0.0199,0.0226,-0.0172,0.0158,-0.0193,0.0161,-0.0092,0.0181,-0.0439,0.0412,-0.0233,0.022,-0.0301,0.0285,-0.027,0.0412,-0.0147,0.0157,-0.0541,0.0612,-0.0364,0.0557,-0.0711,0.0663,-0.2104,0.1582,-0.0735,0.0683,-0.019,0.0147,-0.0027,0.0039,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0063,0.004,-0.0003,0.0002,-0.0119,0.0163,-0.0366,0.0237,-0.0162,0.0123,-0.0275,0.0231,-0.0204,0.0209,-0.0244,0.0262,-0.018,0.0177,-0.0211,0.0125,-0.0162,0.0196,-0.0146,0.0151,-0.0482,0.0515,-0.0413,0.0413,-0.0512,0.0552,-0.0825,0.0739,-0.1991,0.21,-0.0358,0.0309,-0.1267,0.1095,-0.0902,0.1195,-0.1423,0.1328,-0.0098,0.0071,-0.0168,0.0171,-0.0015,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0014,0.0016,-0.0053,0.0056,-0.0136,0.0185,-0.0269,0.0268,-0.0379,0.0645,-0.0499,0.0664,-0.0393,0.0293,-0.0221,0.0251,-0.0368,0.037,-0.0221,0.021,-0.0384,0.0553,-0.0296,0.0395,-0.0385,0.0399,-0.0341,0.032,-0.0426,0.0399,-0.0351,0.0377,-0.0319,0.0384,-0.0352,0.0398,-0.0457,0.0409,-0.0607,0.0853,-0.0983,0.1322,-0.0659,0.0793,-0.0205,0.0131,-0.0064,0.0078,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0025,0.0023,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.007,0.0075,-0.0119,0.0124,-0.0073,0.0089,-0.0073,0.0095,-0.0121,0.0095,-0.0091,0.0069,-0.0112,0.0107,-0.0105,0.0117,-0.0206,0.029,-0.0338,0.0505,-0.0481,0.0484,-0.0623,0.0502,-0.0544,0.0469,-0.1238,0.1938,-0.0611,0.055,-0.1001,0.1105,-0.0807,0.1083,-0.1615,0.2086,-0.0473,0.0652,-0.0148,0.0165,-0.0183,0.0249,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0023,0.0025,-0.0082,0.0095,-0.0167,0.022,-0.0221,0.0251,-0.0312,0.0357,-0.0281,0.0331,-0.035,0.045,-0.0202,0.0225,-0.0335,0.0435,-0.0345,0.0261,-0.0209,0.0241,-0.0228,0.0254,-0.0236,0.017,-0.0236,0.0237,-0.0099,0.0078,-0.0146,0.0135,-0.0113,0.0103,-0.0093,0.0081,-0.02,0.0173,-0.0361,0.0439,-0.0311,0.0303,-0.0479,0.0313,-0.007,0.0068,-0.0172,0.0233,-0.0069,0.007,-0.0354,0.0339,-0.021,0.0193,-0.0537,0.043,-0.1303,0.1482,-0.1392,0.1301,-0.1918,0.2111,-0.0112,0.014,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0042,0.006,-0.0022,0.002,-0.0101,0.0097,-0.0377,0.0382,-0.0237,0.0352,-0.0397,0.0326,-0.0536,0.0478,-0.0446,0.0572,-0.0501,0.0514,-0.0538,0.0448,-0.0584,0.0567,-0.1274,0.1855,-0.0763,0.0976,-0.1136,0.1198,-0.1823,0.2102,-0.0395,0.0371,-0.0107,0.0126,-0.0199,0.0187,-0.0041,0.0041,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:38
Rotary phone type 2 dialing number 2 slow with thumb squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم