مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 3 slow pinky squeak mkh60 wav

Rotary phone type 2 dialing number 3 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۰
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,0,0,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0016,-0.0066,0.0064,-0.0178,0.0192,-0.0527,0.0726,-0.0111,0.0075,-0.0052,0.0049,-0.0153,0.0178,-0.0071,0.0059,-0.0189,0.0184,-0.018,0.0174,-0.0293,0.023,-0.0182,0.0264,-0.0218,0.0183,-0.0179,0.0197,-0.0185,0.0266,-0.0188,0.0181,-0.0152,0.0176,-0.0201,0.0186,-0.0297,0.0328,-0.032,0.0277,-0.0327,0.0385,-0.0323,0.0389,-0.0445,0.0477,-0.0494,0.0565,-0.1245,0.128,-0.0243,0.0224,-0.0105,0.0115,-0.0071,0.0089,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0029,0.0033,-0.0027,0.002,-0.0054,0.0046,-0.0054,0.0071,-0.0218,0.0178,-0.0174,0.023,-0.0369,0.0448,-0.0332,0.033,-0.0404,0.0363,-0.0348,0.0286,-0.0568,0.0512,-0.0226,0.0215,-0.0324,0.0512,-0.0423,0.0515,-0.0495,0.0519,-0.0767,0.0782,-0.0574,0.0772,-0.1947,0.1998,-0.0412,0.0306,-0.0105,0.0228,-0.0175,0.0219,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0015,-0.0028,0.0025,-0.0017,0.0017,-0.0032,0.0036,-0.0096,0.0095,-0.0174,0.0159,-0.0283,0.0302,-0.0229,0.0225,-0.0192,0.0253,-0.0086,0.0097,-0.0305,0.0392,-0.0136,0.0132,-0.0263,0.0236,-0.0119,0.0087,-0.0143,0.0144,-0.0198,0.0259,-0.0222,0.0306,-0.0138,0.0188,-0.0083,0.0078,-0.0056,0.0053,-0.022,0.0229,-0.0115,0.0121,-0.021,0.0211,-0.0335,0.0355,-0.0414,0.0349,-0.0329,0.0309,-0.0387,0.0346,-0.0287,0.0397,-0.0491,0.0508,-0.0722,0.0897,-0.0132,0.0173,-0.0233,0.0317,-0.0161,0.0263,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0014,0.0012,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0006,0,0,-0.0006,0.0008,-0.0037,0.0034,-0.0026,0.0027,-0.0062,0.0055,-0.0093,0.0095,-0.0149,0.0186,-0.0107,0.0215,-0.0053,0.0042,-0.0169,0.0137,-0.0297,0.0378,-0.0223,0.0303,-0.0226,0.0226,-0.0359,0.032,-0.029,0.0331,-0.032,0.0408,-0.024,0.0156,-0.0193,0.0171,-0.0198,0.0223,-0.0259,0.0191,-0.0313,0.0463,-0.0288,0.0279,-0.0199,0.0282,-0.041,0.0608,-0.0314,0.0428,-0.0341,0.037,-0.0777,0.0956,-0.0281,0.0417,-0.0154,0.0171,-0.0095,0.0116,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0015,0.0022,-0.0119,0.0145,-0.0268,0.0168,-0.0225,0.0295,-0.0207,0.024,-0.0372,0.0284,-0.0315,0.0327,-0.0157,0.018,-0.0229,0.0249,-0.1414,0.1833,-0.0299,0.0387,-0.0075,0.0088,-0.0265,0.0211,-0.0109,0.0097,-0.0302,0.0309,-0.0318,0.0417,-0.0295,0.0322,-0.0419,0.0578,-0.0601,0.0771,-0.1446,0.1838,-0.1295,0.1292,-0.0175,0.0181,-0.0148,0.0132,-0.0194,0.0256,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.002,0.0014,-0.0097,0.0072,-0.0215,0.0269,-0.0191,0.0199,-0.0262,0.0231,-0.0186,0.0194,-0.0323,0.028,-0.0309,0.0281,-0.0291,0.0298,-0.0173,0.0186,-0.0163,0.0148,-0.0358,0.0426,-0.0158,0.0164,-0.0177,0.0161,-0.0312,0.033,-0.089,0.0848,-0.0898,0.0934,-0.1768,0.1435,-0.1693,0.1991,-0.0302,0.0527,-0.0144,0.0173,-0.0176,0.0175,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0038,0.0041,-0.0207,0.0244,-0.0105,0.0149,-0.014,0.0177,-0.0072,0.007,-0.0127,0.0162,-0.0139,0.0225,-0.0164,0.0164,-0.0285,0.0348,-0.0271,0.0269,-0.0157,0.0163,-0.025,0.0332,-0.0243,0.032,-0.005,0.0058,-0.0152,0.01,-0.0125,0.0136,-0.0246,0.0318,-0.0186,0.018,-0.0274,0.0362,-0.0189,0.0236,-0.025,0.0349,-0.0275,0.0303,-0.0302,0.0378,-0.045,0.0551,-0.0795,0.0765,-0.0687,0.0765,-0.1987,0.1718,-0.0372,0.0338,-0.0214,0.0262,-0.0175,0.0188,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0045,0.0047,-0.005,0.0042,-0.0058,0.0055,-0.0117,0.013,-0.0098,0.012,-0.0122,0.0195,-0.0133,0.0073,-0.0142,0.0157,-0.031,0.0361,-0.0387,0.0357,-0.0278,0.0421,-0.0283,0.0378,-0.0419,0.0339,-0.0147,0.017,-0.015,0.0172,-0.0223,0.0253,-0.0304,0.0309,-0.0551,0.0506,-0.0762,0.0708,-0.0622,0.0736,-0.1986,0.2004,-0.0428,0.0536,-0.0496,0.041,-0.0227,0.0268,-0.0092,0.0089,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0057,-0.0006,0.0007,-0.0061,0.0062,-0.0214,0.0203,-0.0296,0.023,-0.0363,0.0383,-0.0398,0.0464,-0.0131,0.0176,-0.0326,0.0273,-0.0396,0.0384,-0.0431,0.054,-0.0291,0.0456,-0.0436,0.0366,-0.0325,0.0353,-0.0548,0.0596,-0.031,0.0385,-0.0238,0.0284,-0.0254,0.0325,-0.0296,0.0343,-0.0472,0.0601,-0.0726,0.0648,-0.062,0.0753,-0.1812,0.2002,-0.0243,0.0277,-0.0219,0.0265,-0.0153,0.0262,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0018,0.0023,-0.0001,0,0,0,-0.0009,0.0009,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.008,0.0083,-0.0068,0.0066,-0.0105,0.0111,-0.0132,0.0103,-0.015,0.0114,-0.0242,0.0246,-0.0364,0.0233,-0.0597,0.0465,-0.069,0.0615,-0.1348,0.1776,-0.067,0.0745,-0.0947,0.1184,-0.1207,0.1714,-0.1096,0.1169,-0.2003,0.1997,-0.0547,0.0448,-0.0105,0.0125,-0.0142,0.0181,-0.0047,0.0034,-0.0041,0.0043,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0059,-0.0202,0.0197,-0.0212,0.019,-0.0269,0.034,-0.038,0.0516,-0.0247,0.0366,-0.0343,0.0303,-0.0233,0.0193,-0.0487,0.0462,-0.0473,0.0489,-0.0477,0.0653,-0.0083,0.008,-0.0329,0.037,-0.0142,0.0132,-0.0372,0.0414,-0.0339,0.0733,-0.0597,0.0737,-0.0648,0.0876,-0.1315,0.1454,-0.1886,0.2002,-0.0688,0.0991,-0.0181,0.0242,-0.0177,0.027,-0.005,0.0051,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0031,0.003,-0.0019,0.0021,-0.0049,0.0065,-0.0067,0.0076,-0.0091,0.0111,-0.0314,0.0274,-0.0289,0.0302,-0.0441,0.0453,-0.0381,0.0405,-0.0369,0.0342,-0.0195,0.0283,-0.0611,0.0967,-0.0508,0.0414,-0.0326,0.0299,-0.0519,0.0568,-0.0733,0.0802,-0.1062,0.0931,-0.1993,0.2003,-0.0469,0.0735,-0.0146,0.0203,-0.0169,0.0182,-0.0037,0.0038,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.017,0.0093,-0.011,0.011,-0.0268,0.0311,-0.023,0.026,-0.0373,0.039,-0.027,0.0383,-0.0794,0.09,-0.0512,0.0548,-0.0239,0.0251,-0.0215,0.0355,-0.0435,0.0426,-0.0325,0.0377,-0.0311,0.0435,-0.0306,0.0285,-0.0428,0.0477,-0.0489,0.0782,-0.1053,0.1145,-0.1541,0.1991,-0.0319,0.0482,-0.0207,0.0274,-0.0052,0.0047,-0.0009,0.0008,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.002,0.0026,-0.0057,0.0067,-0.0083,0.0064,-0.0093,0.007,-0.0264,0.0227,-0.0457,0.0486,-0.0618,0.062,-0.0672,0.059,-0.0268,0.0308,-0.0157,0.0168,-0.0122,0.0175,-0.0187,0.0325,-0.0524,0.0704,-0.0624,0.0594,-0.1498,0.2002,-0.1447,0.1598,-0.1962,0.1997,-0.1585,0.1328,-0.0221,0.0359,-0.0231,0.0247,-0.0103,0.0124,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0135,0.0118,-0.0204,0.0296,-0.0392,0.0281,-0.0231,0.0224,-0.0259,0.0206,-0.0263,0.0229,-0.0128,0.0121,-0.0361,0.0444,-0.0473,0.053,-0.0518,0.0437,-0.033,0.0326,-0.0416,0.0345,-0.0507,0.0591,-0.0643,0.051,-0.102,0.091,-0.1096,0.15,-0.0524,0.0729,-0.0385,0.0307,-0.0211,0.0269,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0018,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.001,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0026,0.0022,-0.0026,0.0023,-0.0025,0.0027,-0.004,0.0028,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0036,-0.0033,0.0038,-0.0039,0.004,-0.0088,0.0064,-0.0073,0.0087,-0.0164,0.0215,-0.0273,0.0261,-0.016,0.0216,-0.0092,0.0089,-0.0099,0.0097,-0.0059,0.0067,-0.0108,0.0129,-0.0195,0.0132,-0.0146,0.019,-0.0334,0.0289,-0.0174,0.0123,-0.0574,0.0642,-0.0434,0.0463,-0.0457,0.0457,-0.0376,0.0411,-0.0862,0.0846,-0.1149,0.146,-0.2007,0.2004,-0.0457,0.0423,-0.0321,0.0272,-0.0255,0.03,-0.0105,0.0086,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0024,0.0022,-0.004,0.0036,-0.0099,0.0083,-0.0215,0.0208,-0.0084,0.0091,-0.0185,0.0151,-0.0064,0.0067,-0.014,0.0119,-0.0119,0.0116,-0.0262,0.0262,-0.0088,0.0083,-0.0206,0.029,-0.0125,0.012,-0.0149,0.0137,-0.0351,0.0416,-0.0049,0.005,-0.0177,0.0185,-0.0015,0.0013,-0.0226,0.0199,-0.0153,0.0163,-0.0343,0.0423,-0.0548,0.0899,-0.0267,0.0246,-0.04,0.0651,-0.0488,0.0634,-0.0535,0.083,-0.0508,0.0478,-0.0557,0.0674,-0.0659,0.0737,-0.0826,0.0983,-0.1498,0.1827,-0.0409,0.0462,-0.0145,0.0206,-0.0099,0.0073,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0028,0.0034,-0.0123,0.0134,-0.0055,0.0052,-0.0089,0.0134,-0.0056,0.0086,-0.0043,0.0037,-0.0064,0.0057,-0.0131,0.0127,-0.0141,0.014,-0.0117,0.0145,-0.0125,0.0203,-0.0191,0.023,-0.0081,0.0081,-0.0043,0.004,-0.003,0.0028,-0.0102,0.0124,-0.0126,0.0155,-0.0369,0.0345,-0.0197,0.0237,-0.0559,0.0485,-0.0383,0.0382,-0.0885,0.0878,-0.1088,0.1079,-0.1005,0.1117,-0.1964,0.1974,-0.0534,0.0475,-0.021,0.0229,-0.0246,0.0305,-0.0176,0.0227,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0009,-0.0023,0.0026,-0.0114,0.0098,-0.0095,0.0101,-0.0288,0.0309,-0.0102,0.0154,-0.0162,0.0152,-0.0101,0.0094,-0.0164,0.0151,-0.024,0.0312,-0.0164,0.0181,-0.0199,0.0148,-0.0285,0.0371,-0.0319,0.0407,-0.028,0.0249,-0.0067,0.0079,-0.0038,0.0051,-0.0044,0.0062,-0.0087,0.0091,-0.0054,0.0058,-0.0243,0.0338,-0.037,0.0558,-0.0084,0.0105,-0.0301,0.0271,-0.0366,0.0398,-0.0319,0.0338,-0.0326,0.0362,-0.0389,0.0365,-0.0614,0.0526,-0.1854,0.1977,-0.0146,0.0146,-0.0097,0.0141,-0.0178,0.0236,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0109,0.0073,-0.0205,0.0184,-0.0123,0.015,-0.0117,0.0139,-0.0124,0.0143,-0.0164,0.0163,-0.0154,0.0266,-0.0175,0.0169,-0.009,0.0099,-0.0127,0.0113,-0.0161,0.0175,-0.0183,0.0213,-0.0235,0.0198,-0.0381,0.0517,-0.017,0.0173,-0.0141,0.0161,-0.0283,0.0298,-0.0339,0.0326,-0.0429,0.0413,-0.0788,0.0957,-0.1973,0.1898,-0.1956,0.1964,-0.0435,0.0532,-0.0136,0.0116,-0.0178,0.0189,-0.0012,0.0013,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:40
Rotary phone type 2 dialing number 3 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم