مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 5 mkh60 wav

Rotary phone type 2 dialing number 5 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۳
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۶ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0027,-0.0066,0.008,-0.0142,0.024,-0.191,0.1962,-0.0175,0.0297,-0.0565,0.0455,-0.1375,0.1712,-0.0367,0.0484,-0.0053,0.0052,-0.0087,0.0114,-0.0233,0.018,-0.0617,0.0576,-0.0422,0.0473,-0.0652,0.0893,-0.048,0.0406,-0.0465,0.0507,-0.0415,0.0483,-0.0446,0.0515,-0.0391,0.0402,-0.0422,0.0409,-0.0543,0.04,-0.0667,0.0854,-0.0069,0.0068,-0.0019,0.0017,-0.0049,0.0052,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0248,0.0209,-0.0172,0.0212,-0.0158,0.0124,-0.0256,0.0232,-0.1958,0.1931,-0.0163,0.0144,-0.0607,0.0636,-0.0503,0.0547,-0.0049,0.0046,-0.0038,0.0038,-0.0042,0.0044,-0.0155,0.0172,-0.0534,0.0541,-0.0592,0.061,-0.0541,0.0558,-0.048,0.0496,-0.0425,0.0681,-0.0501,0.0528,-0.0457,0.0435,-0.0518,0.0443,-0.0441,0.0436,-0.0487,0.0407,-0.0608,0.0533,-0.0094,0.0091,-0.0025,0.003,-0.0035,0.0037,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0251,0.027,-0.0213,0.0233,-0.064,0.0406,-0.0248,0.0279,-0.1907,0.1958,-0.1957,0.1966,-0.0806,0.0886,-0.0017,0.002,-0.0182,0.0208,-0.0252,0.0332,-0.0485,0.0547,-0.059,0.0654,-0.0568,0.0613,-0.048,0.0515,-0.0574,0.0558,-0.0566,0.0489,-0.0499,0.0491,-0.0473,0.0517,-0.0385,0.0517,-0.042,0.0448,-0.0945,0.0812,-0.0073,0.0075,-0.0023,0.0027,-0.0044,0.0048,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0049,0.0061,-0.0265,0.0273,-0.1901,0.1965,-0.0672,0.0635,-0.0463,0.0664,-0.005,0.0033,-0.0101,0.007,-0.0549,0.0531,-0.0534,0.0574,-0.0774,0.0625,-0.0605,0.0613,-0.0602,0.0654,-0.0538,0.0649,-0.0476,0.0417,-0.0433,0.0426,-0.0535,0.063,-0.0438,0.0365,-0.0792,0.0783,-0.0139,0.0132,-0.0025,0.003,-0.0051,0.0034,-0.0007,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0193,0.0179,-0.0044,0.0052,-0.0141,0.0159,-0.0097,0.0101,-0.0203,0.0156,-0.0764,0.0911,-0.0194,0.0204,-0.0209,0.0237,-0.0419,0.0356,-0.0359,0.0394,-0.0329,0.0415,-0.025,0.0176,-0.0022,0.0027,-0.0027,0.0028,-0.0071,0.006,-0.0437,0.042,-0.0714,0.0842,-0.0694,0.0717,-0.0717,0.0724,-0.0728,0.0844,-0.0715,0.06,-0.0555,0.0523,-0.0829,0.0675,-0.0686,0.0682,-0.0535,0.0635,-0.0674,0.0653,-0.0738,0.085,-0.0136,0.015,-0.0021,0.0018,-0.0047,0.0041,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0686,0.0717,-0.0466,0.0507,-0.1918,0.1967,-0.0748,0.0613,-0.0051,0.0062,-0.0186,0.0195,-0.0722,0.0458,-0.0416,0.0588,-0.0482,0.058,-0.0428,0.046,-0.0691,0.046,-0.0429,0.0576,-0.051,0.0472,-0.0543,0.0466,-0.0463,0.0534,-0.0599,0.0455,-0.061,0.0652,-0.0145,0.0146,-0.0047,0.0041,-0.003,0.0026,-0.0021,0.0018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1311,0.1041,-0.1936,0.1964,-0.0631,0.0564,-0.0217,0.025,-0.0096,0.0127,-0.0269,0.0275,-0.0517,0.0489,-0.0582,0.0598,-0.0516,0.0552,-0.0604,0.0575,-0.0487,0.0721,-0.0446,0.0533,-0.0654,0.0517,-0.0462,0.049,-0.0495,0.0522,-0.0533,0.0827,-0.0577,0.0587,-0.0069,0.0081,-0.0009,0.0011,-0.0051,0.0035,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0098,0.008,-0.0066,0.0059,-0.0089,0.0082,-0.0117,0.0116,-0.0616,0.0999,-0.0262,0.0259,-0.0197,0.0281,-0.0481,0.0318,-0.0482,0.041,-0.0427,0.0416,-0.0653,0.0476,-0.0125,0.0124,-0.0035,0.0021,-0.0057,0.0035,-0.0135,0.012,-0.0641,0.0613,-0.062,0.0957,-0.0737,0.092,-0.0727,0.066,-0.0602,0.056,-0.0689,0.0596,-0.0681,0.0916,-0.0596,0.0795,-0.0666,0.0583,-0.0554,0.0519,-0.0889,0.0764,-0.0123,0.0121,-0.0027,0.0028,-0.0046,0.005,-0.0013,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0072,0.0078,-0.0065,0.0074,-0.0141,0.0145,-0.0067,0.0079,-0.183,0.1929,-0.0679,0.0589,-0.0427,0.0455,-0.0078,0.006,-0.0272,0.0245,-0.0529,0.0431,-0.0567,0.0657,-0.0508,0.058,-0.0582,0.0599,-0.0599,0.0502,-0.0588,0.0529,-0.0506,0.0509,-0.056,0.0561,-0.0565,0.047,-0.04,0.0534,-0.0466,0.0499,-0.0542,0.065,-0.0096,0.0074,-0.0022,0.0019,-0.0031,0.0033,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0342,0.0368,-0.051,0.0348,-0.1802,0.1943,-0.0395,0.0409,-0.0243,0.0242,-0.0201,0.0271,-0.05,0.0612,-0.0481,0.0576,-0.052,0.0588,-0.0475,0.0428,-0.061,0.0585,-0.052,0.0518,-0.0499,0.043,-0.0503,0.0558,-0.0453,0.0495,-0.0731,0.0647,-0.028,0.0292,-0.0057,0.0045,-0.0007,0.0006,-0.0048,0.0049,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1047,0.1259,-0.1919,0.1958,-0.1082,0.1078,-0.0478,0.0503,-0.0295,0.0182,-0.0784,0.1066,-0.0553,0.057,-0.0542,0.0768,-0.0566,0.0449,-0.0531,0.046,-0.0561,0.0516,-0.0398,0.0458,-0.0587,0.0704,-0.0452,0.0447,-0.0531,0.0501,-0.0836,0.0897,-0.0705,0.0486,-0.006,0.0083,-0.0044,0.0045,-0.0034,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.015,0.0233,-0.1817,0.1852,-0.1929,0.1967,-0.0962,0.1098,-0.0716,0.0828,-0.0572,0.0726,-0.1027,0.1129,-0.0548,0.0582,-0.0464,0.0566,-0.0518,0.0526,-0.0605,0.0483,-0.0504,0.0469,-0.0643,0.0496,-0.0629,0.0762,-0.0063,0.0076,-0.0014,0.0025,-0.0046,0.0046,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0164,0.0205,-0.0109,0.0104,-0.022,0.0157,-0.0782,0.0984,-0.0396,0.0399,-0.0354,0.0398,-0.0533,0.051,-0.0051,0.0046,-0.0037,0.0048,-0.0056,0.0046,-0.0032,0.0031,-0.0051,0.0079,-0.0505,0.05,-0.0499,0.0528,-0.0653,0.0581,-0.0448,0.0559,-0.0737,0.0558,-0.0456,0.0486,-0.0545,0.0611,-0.0423,0.0442,-0.0537,0.0572,-0.0492,0.059,-0.0604,0.0657,-0.0116,0.0103,-0.0038,0.0036,-0.0026,0.0038,-0.0007,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0107,0.0175,-0.0012,0.0015,-0.0383,0.0299,-0.0113,0.0137,-0.0988,0.1128,-0.0408,0.0466,-0.0913,0.0976,-0.0504,0.0368,-0.0037,0.0041,-0.0044,0.0041,-0.0044,0.0042,-0.0067,0.0079,-0.0582,0.062,-0.069,0.0689,-0.0624,0.0925,-0.0488,0.0609,-0.051,0.056,-0.0458,0.0445,-0.0542,0.054,-0.0561,0.0475,-0.037,0.0583,-0.0572,0.0592,-0.0541,0.0567,-0.0114,0.0113,-0.0046,0.0043,-0.0027,0.0029,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0431,0.0382,-0.1938,0.1964,-0.0674,0.0971,-0.0478,0.047,-0.0061,0.0076,-0.0078,0.0074,-0.0098,0.0132,-0.0529,0.0521,-0.0634,0.0597,-0.0799,0.0742,-0.0648,0.0612,-0.048,0.0572,-0.0598,0.0647,-0.047,0.0503,-0.0467,0.0537,-0.0514,0.0502,-0.0417,0.0394,-0.0616,0.0839,-0.0088,0.0091,-0.0044,0.0033,-0.0051,0.0068,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0697,0.0803,-0.1951,0.1925,-0.0954,0.088,-0.0716,0.0685,-0.0073,0.0057,-0.0165,0.0201,-0.0342,0.0345,-0.0659,0.0587,-0.0563,0.0539,-0.061,0.0695,-0.0481,0.0577,-0.0465,0.0513,-0.0417,0.0589,-0.0541,0.0564,-0.0569,0.0493,-0.0612,0.0516,-0.0772,0.0887,-0.0558,0.0438,-0.005,0.0057,-0.0043,0.0037,-0.0036,0.0037,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1111,0.0952,-0.0387,0.0466,-0.1967,0.1952,-0.0908,0.0698,-0.007,0.0068,-0.0407,0.0383,-0.0434,0.0358,-0.0645,0.0609,-0.0587,0.0689,-0.0573,0.0658,-0.0662,0.058,-0.0618,0.0695,-0.0562,0.0625,-0.0753,0.0781,-0.0496,0.0426,-0.0728,0.047,-0.0435,0.0411,-0.0767,0.0892,-0.0107,0.0078,-0.0019,0.0019,-0.0034,0.0041,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0694,0.0722,-0.1945,0.1959,-0.065,0.0796,-0.0352,0.0379,-0.0124,0.0208,-0.0211,0.0176,-0.0738,0.0626,-0.0609,0.0737,-0.0506,0.066,-0.0518,0.0535,-0.0521,0.0527,-0.052,0.0449,-0.0634,0.0628,-0.0462,0.0493,-0.0572,0.0515,-0.0717,0.0778,-0.0226,0.0199,-0.0044,0.0041,-0.0041,0.0039,-0.0026,0.0033,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:43
Rotary phone type 2 dialing number 5 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم