مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 5 slow pinky squeak mkh8050 wav

Rotary phone type 2 dialing number 5 slow with pinky squeak 2.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۸
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0004,0.0001,-0.0073,0.0068,-0.0322,0.0313,-0.0064,0.0056,-0.0099,0.0092,-0.0038,0.0049,-0.0155,0.0116,-0.0177,0.0168,-0.0156,0.019,-0.0102,0.0124,-0.0069,0.0065,-0.0049,0.0046,-0.0151,0.0163,-0.037,0.0408,-0.0068,0.0049,-0.0141,0.0116,-0.0077,0.0115,-0.0047,0.0046,-0.0096,0.0094,-0.0116,0.0107,-0.0097,0.0095,-0.0114,0.0124,-0.0131,0.0153,-0.0213,0.025,-0.0083,0.0107,-0.0082,0.0075,-0.0145,0.014,-0.0191,0.0145,-0.0099,0.0076,-0.0209,0.0201,-0.016,0.0132,-0.0171,0.0201,-0.0117,0.0119,-0.1267,0.18,-0.0295,0.0425,-0.0702,0.0555,-0.0269,0.0308,-0.025,0.024,-0.0709,0.0443,-0.0784,0.0851,-0.0289,0.0442,-0.018,0.0292,-0.0149,0.0021,-0.004,0.0035,-0.0027,0.0036,-0.0027,0.0045,-0.0153,0.0129,-0.0265,0.027,-0.0173,0.0167,-0.0374,0.037,-0.0182,0.0161,-0.01,0.0088,-0.0086,0.0062,-0.0076,0.0072,-0.0104,0.0076,-0.0209,0.0128,-0.0095,0.0071,-0.0056,0.0046,-0.0135,0.0171,-0.0118,0.0105,-0.0081,0.0089,-0.0091,0.0092,-0.0058,0.0053,-0.0024,0.0032,-0.0039,0.0037,-0.0063,0.0077,-0.0124,0.0099,-0.0133,0.0175,-0.0158,0.0128,-0.0119,0.013,-0.0108,0.009,-0.0089,0.0078,-0.012,0.0091,-0.0089,0.0073,-0.0103,0.0099,-0.0169,0.0201,-0.0188,0.0204,-0.0297,0.0327,-0.0701,0.065,-0.1201,0.1098,-0.1529,0.1443,-0.0318,0.034,-0.0172,0.0157,-0.0072,0.0091,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.004,0.0059,-0.0068,0.0061,-0.0069,0.0075,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0034,0.0047,-0.0052,0.0064,-0.0066,0.0063,-0.0132,0.0122,-0.0118,0.014,-0.0092,0.0106,-0.0133,0.0129,-0.0168,0.0204,-0.0187,0.0187,-0.0166,0.0181,-0.0089,0.0079,-0.0044,0.0055,-0.0098,0.0129,-0.0055,0.004,-0.0134,0.013,-0.0181,0.0175,-0.0205,0.0199,-0.0106,0.0093,-0.0167,0.0152,-0.017,0.0234,-0.0251,0.0226,-0.0239,0.0292,-0.0247,0.0202,-0.014,0.0127,-0.0113,0.0115,-0.0079,0.0084,-0.027,0.0267,-0.0175,0.0148,-0.0155,0.019,-0.0423,0.0448,-0.1171,0.1264,-0.0274,0.0271,-0.0317,0.0392,-0.0156,0.0194,-0.0318,0.0332,-0.02,0.0168,-0.0207,0.0203,-0.0163,0.013,-0.0056,0.0059,-0.0022,0.003,-0.0074,0.0112,-0.1066,0.0885,-0.007,0.0078,-0.0072,0.0062,-0.0302,0.0292,-0.0515,0.0545,-0.0437,0.0641,-0.0874,0.0768,-0.1892,0.1892,-0.0237,0.0264,-0.0252,0.034,-0.042,0.0455,-0.0429,0.049,-0.0657,0.0757,-0.0736,0.0772,-0.1187,0.134,-0.1271,0.1787,-0.1893,0.1888,-0.0213,0.0263,-0.0095,0.0084,-0.0013,0.0013,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0018,0.0012,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0017,0.0051,-0.0047,0.0039,-0.0032,0.0013,-0.0022,0.0022,-0.0027,0.0009,-0.0019,0.0035,-0.0015,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.002,0.0013,-0.0025,0.0017,-0.0005,0.0012,-0.0018,0.0035,-0.0032,0.0015,-0.0009,0.0014,0,0.0012,0,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0065,0.0092,-0.0032,0.0059,-0.0032,0.0048,-0.0034,0.0023,-0.0052,0.0058,-0.0148,0.0106,-0.0163,0.0173,-0.0238,0.0278,-0.0177,0.0165,-0.066,0.0685,-0.0175,0.0184,-0.0058,0.0049,-0.0134,0.0212,-0.0105,0.0083,-0.0167,0.012,-0.026,0.0285,-0.0222,0.022,-0.0239,0.0192,-0.0274,0.0261,-0.0264,0.0256,-0.0336,0.0344,-0.0516,0.0495,-0.0484,0.0355,-0.0467,0.0509,-0.189,0.1894,-0.0308,0.0271,-0.0048,0.0053,-0.0024,0.0017,-0.004,0.0053,-0.0115,0.0083,-0.0035,0.0034,-0.0075,0.0068,-0.0182,0.0167,-0.0162,0.0242,-0.0136,0.0121,-0.0227,0.025,-0.0302,0.0294,-0.0483,0.0491,-0.0313,0.0289,-0.0178,0.0152,-0.0474,0.0313,-0.0221,0.0272,-0.0101,0.0099,-0.0146,0.0123,-0.0301,0.0328,-0.0079,0.0097,-0.0093,0.012,-0.0114,0.0159,-0.0136,0.0128,-0.0104,0.0084,-0.0085,0.0078,-0.0157,0.0143,-0.0199,0.0185,-0.0342,0.0346,-0.0204,0.0242,-0.0258,0.0203,-0.0352,0.0352,-0.0425,0.0483,-0.1891,0.1748,-0.0265,0.0281,-0.0103,0.0104,-0.003,0.0021,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0077,0.0055,-0.0108,0.0089,-0.0161,0.0177,-0.019,0.0201,-0.0185,0.013,-0.0194,0.0258,-0.0272,0.0479,-0.0069,0.0058,-0.0079,0.006,-0.0036,0.0043,-0.0078,0.008,-0.0181,0.0217,-0.0294,0.0282,-0.0269,0.0411,-0.0807,0.0582,-0.0516,0.0521,-0.0224,0.0148,-0.0145,0.0131,-0.0271,0.029,-0.0422,0.0394,-0.0578,0.0414,-0.1726,0.1525,-0.1231,0.1481,-0.0256,0.0283,-0.006,0.0081,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0025,-0.0019,0.002,-0.0065,0.0081,-0.005,0.004,-0.0063,0.0091,-0.0137,0.0169,-0.0176,0.0226,-0.0141,0.0099,-0.009,0.0103,-0.0105,0.0132,-0.017,0.0118,-0.0109,0.0117,-0.0167,0.018,-0.0284,0.0385,-0.0074,0.0082,-0.013,0.0111,-0.0052,0.0041,-0.0072,0.0101,-0.0112,0.0139,-0.0185,0.0184,-0.02,0.0179,-0.0161,0.0121,-0.011,0.0097,-0.0067,0.0092,-0.0124,0.0129,-0.0331,0.0488,-0.0478,0.0448,-0.135,0.1139,-0.103,0.104,-0.0989,0.138,-0.1547,0.1323,-0.035,0.0341,-0.0152,0.0215,-0.0123,0.0133,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.002,0.0036,-0.008,0.0071,-0.0053,0.0056,-0.0043,0.0053,-0.0163,0.0157,-0.0144,0.0198,-0.0156,0.0179,-0.0238,0.0235,-0.0056,0.0054,-0.0097,0.0099,-0.0304,0.0309,-0.0291,0.0311,-0.0096,0.006,-0.0144,0.0088,-0.0054,0.0047,-0.0109,0.0105,-0.0086,0.0138,-0.0288,0.0264,-0.016,0.0178,-0.0175,0.0154,-0.0247,0.0284,-0.019,0.019,-0.0256,0.0262,-0.028,0.0251,-0.0441,0.0541,-0.0638,0.0612,-0.0437,0.0525,-0.0196,0.0169,-0.0102,0.0118,-0.0013,0.0011,-0.0064,0.0079,-0.0126,0.0151,-0.0341,0.0316,-0.0118,0.0112,-0.0014,0.0029,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0015,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0014,-0.0022,0.0021,-0.0047,0.0049,-0.0057,0.0059,-0.0104,0.0092,-0.0044,0.005,-0.006,0.0049,-0.0133,0.0191,-0.0149,0.011,-0.0104,0.0085,-0.008,0.0071,-0.0107,0.0126,-0.0133,0.0129,-0.0153,0.0148,-0.0654,0.0523,-0.0138,0.0147,-0.021,0.0142,-0.0159,0.0159,-0.0159,0.0166,-0.024,0.0151,-0.0222,0.0182,-0.0232,0.0227,-0.0329,0.0325,-0.0426,0.0406,-0.1562,0.1072,-0.0956,0.1229,-0.1542,0.1778,-0.1329,0.156,-0.0267,0.0191,-0.0072,0.0093,-0.005,0.0066,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0033,0.0042,-0.0067,0.0054,-0.0002,0.0002,-0.0019,0.0026,-0.0081,0.0087,-0.0086,0.0086,-0.0111,0.0151,-0.0081,0.0105,-0.0072,0.0075,-0.0109,0.0123,-0.0049,0.0066,-0.008,0.0074,-0.0105,0.0108,-0.0064,0.0072,-0.009,0.011,-0.015,0.0182,-0.015,0.0137,-0.0073,0.0068,-0.0111,0.0112,-0.0078,0.0074,-0.0108,0.0105,-0.0228,0.0242,-0.0289,0.0244,-0.0268,0.0319,-0.0116,0.0116,-0.018,0.0154,-0.0251,0.0225,-0.0333,0.0319,-0.0584,0.0753,-0.0927,0.0935,-0.1802,0.188,-0.0237,0.0184,-0.0083,0.0109,-0.002,0.0014,-0.0026,0.003,-0.0093,0.0122,-0.0035,0.0046,-0.0025,0.0033,-0.0041,0.0044,-0.0004,0.0004,-0.0024,0.0025,-0.0068,0.0065,-0.0058,0.0049,-0.0056,0.0056,-0.0119,0.0112,-0.0201,0.0149,-0.0092,0.0078,-0.0073,0.0055,-0.0211,0.0165,-0.0024,0.0043,-0.0033,0.0036,-0.0154,0.0115,-0.0175,0.0241,-0.0074,0.0056,-0.0127,0.0127,-0.0071,0.0065,-0.0205,0.0228,-0.0087,0.0115,-0.0099,0.0092,-0.0113,0.0151,-0.0243,0.0244,-0.0133,0.0136,-0.0116,0.0094,-0.0101,0.0129,-0.0121,0.0108,-0.0246,0.0182,-0.0297,0.0261,-0.0386,0.0338,-0.0851,0.0979,-0.1226,0.1006,-0.1224,0.1342,-0.1889,0.1887,-0.0402,0.0344,-0.0098,0.0091,-0.0039,0.0036,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0017,-0.0045,0.004,-0.0096,0.0111,-0.0177,0.0165,-0.0194,0.0213,-0.0166,0.0131,-0.0134,0.0121,-0.0126,0.0147,-0.0227,0.0286,-0.0031,0.0039,-0.0057,0.0047,-0.0117,0.0138,-0.0116,0.0123,-0.0166,0.0225,-0.0239,0.0266,-0.0054,0.0051,-0.0086,0.01,-0.012,0.013,-0.0267,0.0345,-0.0246,0.0269,-0.0318,0.0339,-0.047,0.0611,-0.0649,0.0675,-0.0867,0.129,-0.1127,0.1184,-0.0246,0.0208,-0.0077,0.0094,-0.0054,0.006,-0.0042,0.0059,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0009,0.0008,-0.0151,0.012,-0.0189,0.0197,-0.0277,0.03,-0.0346,0.03,-0.0047,0.0053,-0.0063,0.0072,-0.0085,0.0087,-0.0051,0.0044,-0.0184,0.0188,-0.0281,0.0242,-0.1246,0.095,-0.0358,0.0354,-0.0228,0.0189,-0.0194,0.0184,-0.0204,0.0248,-0.0434,0.0414,-0.0735,0.0633,-0.1112,0.1331,-0.1158,0.1239,-0.1108,0.1298,-0.1392,0.1768,-0.0204,0.0226,-0.0099,0.0079,-0.0077,0.0058,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0024,0.0034,-0.0165,0.0167,-0.0005,0.0007,-0.0021,0.0019,-0.0074,0.0081,-0.0112,0.0105,-0.0119,0.0154,-0.0138,0.0121,-0.0174,0.0188,-0.0241,0.0238,-0.0185,0.0189,-0.0253,0.0182,-0.0421,0.0286,-0.011,0.012,-0.0119,0.0132,-0.0011,0.0013,-0.0063,0.0074,-0.0102,0.0151,-0.0098,0.007,-0.0109,0.0135,-0.0139,0.0135,-0.0148,0.0178,-0.0135,0.016,-0.0086,0.0117,-0.0139,0.0137,-0.0115,0.0119,-0.0231,0.0284,-0.0238,0.0308,-0.0309,0.0301,-0.0566,0.052,-0.0614,0.0819,-0.1844,0.1882,-0.0263,0.0331,-0.0173,0.0185,-0.0015,0.0018,-0.0002,0.0005,-0.0079,0.0073,-0.0072,0.0053,-0.0038,0.0028,-0.0178,0.0231,-0.02,0.0232,-0.0051,0.0057,-0.0061,0.0053,-0.0182,0.0169,-0.0179,0.0187,-0.0211,0.0145,-0.021,0.0207,-0.0192,0.016,-0.0169,0.0119,-0.0141,0.0154,-0.1096,0.1102,-0.0701,0.0866,-0.0294,0.0371,-0.0338,0.0336,-0.0538,0.0441,-0.1253,0.1758,-0.1284,0.1713,-0.1502,0.1443,-0.1659,0.1893,-0.1717,0.182,-0.0342,0.0458,-0.0195,0.0143,-0.0258,0.0248,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0016,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0037,0.0052,-0.0038,0.0054,-0.0031,0.0039,-0.0113,0.0148,-0.0118,0.0161,-0.0117,0.0138,-0.0249,0.0185,-0.0303,0.021,-0.0158,0.0152,-0.0572,0.1061,-0.0217,0.0246,-0.0133,0.014,-0.0123,0.0165,-0.0084,0.0091,-0.0155,0.0181,-0.0287,0.0256,-0.0183,0.0191,-0.0234,0.0233,-0.0311,0.0384,-0.0332,0.0398,-0.0334,0.0374,-0.0534,0.0487,-0.0843,0.0981,-0.136,0.1394,-0.0255,0.0537,-0.0074,0.0074,-0.0025,0.0031,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0033,0.0039,-0.0068,0.0069,-0.0354,0.0276,-0.0099,0.0078,-0.0072,0.0104,-0.0196,0.0267,-0.0186,0.0177,-0.0204,0.0171,-0.0229,0.02,-0.0271,0.0319,-0.0301,0.0388,-0.0311,0.0417,-0.0268,0.0296,-0.0321,0.0269,-0.0314,0.0372,-0.0381,0.0466,-0.1186,0.1278,-0.1245,0.1303,-0.1255,0.1195,-0.1442,0.1417,-0.1658,0.1887,-0.0594,0.0776,-0.0235,0.0316,-0.0099,0.0119,-0.0014,0.0016,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:48
Rotary phone type 2 dialing number 5 slow with pinky squeak 2.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم