مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 7 slow pinky squeak mkh60 wav

Rotary phone type 2 dialing number 7 slow with pinky squeak 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۴۷
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0073,0.0114,-0.004,0.0042,-0.0053,0.0071,-0.0154,0.0116,-0.0208,0.0276,-0.0148,0.0152,-0.0111,0.011,-0.0247,0.0129,-0.0203,0.0316,-0.0153,0.0179,-0.0167,0.0103,-0.0275,0.0298,-0.0233,0.0186,-0.0131,0.0148,-0.0126,0.0156,-0.009,0.008,-0.0112,0.0086,-0.0153,0.0163,-0.0305,0.0173,-0.0291,0.0236,-0.0197,0.0324,-0.0162,0.022,-0.0136,0.0122,-0.0112,0.0121,-0.0171,0.0221,-0.0116,0.0128,-0.0171,0.0187,-0.0159,0.0118,-0.0474,0.0337,-0.0109,0.0152,-0.0198,0.018,-0.0175,0.0201,-0.022,0.0292,-0.0285,0.027,-0.019,0.0183,-0.0185,0.0262,-0.0248,0.0183,-0.0237,0.0201,-0.0436,0.0419,-0.0485,0.0618,-0.1658,0.1391,-0.0636,0.0562,-0.0147,0.0119,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0069,0.0065,-0.002,0.0022,-0.0057,0.005,-0.0113,0.0095,-0.014,0.0111,-0.0114,0.0102,-0.013,0.0188,-0.026,0.0256,-0.0216,0.0198,-0.0907,0.0925,-0.0347,0.0376,-0.0154,0.0137,-0.0169,0.0261,-0.016,0.0175,-0.0075,0.0084,-0.0126,0.011,-0.0141,0.0201,-0.0271,0.0286,-0.0271,0.018,-0.0162,0.0155,-0.0158,0.0196,-0.0145,0.0116,-0.014,0.0156,-0.0087,0.0057,-0.0083,0.0098,-0.0114,0.0135,-0.0127,0.012,-0.0291,0.0272,-0.0424,0.0436,-0.1298,0.1109,-0.1082,0.1251,-0.2098,0.2177,-0.1514,0.1458,-0.1475,0.1453,-0.0183,0.0181,-0.0075,0.0082,-0.0045,0.0053,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0022,0.0027,-0.0071,0.0075,-0.0058,0.0053,-0.0105,0.0089,-0.0183,0.0181,-0.0134,0.0123,-0.0116,0.0122,-0.015,0.0172,-0.0102,0.0082,-0.0198,0.0164,-0.0101,0.009,-0.0128,0.0129,-0.014,0.0135,-0.0182,0.0203,-0.015,0.0154,-0.0291,0.0219,-0.0093,0.0112,-0.0088,0.0084,-0.0161,0.0162,-0.0249,0.0181,-0.0177,0.0208,-0.0218,0.0127,-0.0246,0.0242,-0.0412,0.0401,-0.0328,0.0397,-0.0235,0.0258,-0.0414,0.0376,-0.0083,0.0083,-0.0229,0.0175,-0.0098,0.0118,-0.0086,0.0111,-0.0104,0.0102,-0.0173,0.0206,-0.0147,0.0163,-0.0223,0.02,-0.0247,0.0218,-0.0196,0.031,-0.0192,0.023,-0.0354,0.0435,-0.0251,0.0338,-0.0456,0.0372,-0.1,0.1294,-0.0273,0.0229,-0.01,0.0114,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0023,0.0018,-0.0181,0.0246,-0.0049,0.0044,-0.0056,0.0046,-0.0028,0.0044,-0.0046,0.0038,-0.005,0.0055,-0.0036,0.0037,-0.0058,0.0065,-0.013,0.0122,-0.0142,0.0197,-0.0137,0.0168,-0.0098,0.0124,-0.0143,0.0109,-0.0092,0.0089,-0.0059,0.0058,-0.0067,0.006,-0.0159,0.0138,-0.0083,0.0129,-0.0219,0.0215,-0.0288,0.0234,-0.0253,0.0248,-0.03,0.0268,-0.0426,0.0359,-0.0238,0.0351,-0.03,0.0221,-0.0184,0.0228,-0.0187,0.0161,-0.0174,0.0209,-0.0352,0.0433,-0.0273,0.0336,-0.061,0.0634,-0.1592,0.1916,-0.1497,0.1741,-0.1237,0.1633,-0.1512,0.1371,-0.1236,0.0861,-0.0176,0.0135,-0.0083,0.0119,-0.0017,0.0022,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.003,0.0032,-0.0058,0.0075,-0.0014,0.0011,0,0,-0.0068,0.0059,-0.003,0.0024,-0.0107,0.0178,-0.0074,0.0126,-0.0077,0.0127,-0.004,0.0039,-0.0208,0.0261,-0.0134,0.0147,-0.0124,0.0094,-0.0087,0.0086,-0.0176,0.0131,-0.0433,0.0435,-0.0181,0.0126,-0.0175,0.019,-0.033,0.0296,-0.0275,0.0231,-0.0189,0.0258,-0.0073,0.0078,-0.0065,0.0067,-0.0174,0.0252,-0.006,0.0072,-0.0113,0.0088,-0.0146,0.0141,-0.0089,0.0084,-0.007,0.0078,-0.0039,0.0047,-0.0085,0.0075,-0.0113,0.0109,-0.0109,0.0103,-0.0123,0.0115,-0.0078,0.0081,-0.0115,0.011,-0.0059,0.0055,-0.013,0.0125,-0.0217,0.0196,-0.0094,0.0094,-0.0108,0.0133,-0.0158,0.0145,-0.0221,0.0235,-0.0211,0.026,-0.0397,0.0336,-0.0573,0.0562,-0.0138,0.0158,-0.0045,0.0043,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0051,0.0052,-0.0029,0.0026,-0.0022,0.0034,-0.003,0.0025,-0.006,0.0047,-0.0083,0.0102,-0.0101,0.009,-0.0105,0.0096,-0.0069,0.0084,-0.0045,0.0047,-0.0053,0.0048,-0.0095,0.0086,-0.0107,0.0083,-0.0063,0.0065,-0.0308,0.0384,-0.0122,0.0114,-0.0086,0.0086,-0.0119,0.0163,-0.0323,0.0502,-0.0338,0.0383,-0.0429,0.0316,-0.0244,0.0503,-0.0298,0.0283,-0.0518,0.0448,-0.0554,0.075,-0.0869,0.0886,-0.1205,0.1289,-0.1008,0.1149,-0.1033,0.121,-0.077,0.0966,-0.015,0.0151,-0.0102,0.01,-0.0033,0.0036,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0024,-0.0068,0.0081,-0.0081,0.0099,-0.0029,0.003,-0.0052,0.0046,-0.0057,0.0057,-0.0128,0.0117,-0.0159,0.0164,-0.0057,0.0069,-0.0075,0.0102,-0.017,0.0146,-0.0367,0.0411,-0.014,0.0158,-0.0147,0.0163,-0.0099,0.0109,-0.0324,0.0192,-0.0109,0.011,-0.0078,0.0139,-0.0145,0.0087,-0.0112,0.0096,-0.0139,0.0119,-0.0055,0.005,-0.0052,0.0069,-0.006,0.0068,-0.008,0.0085,-0.0059,0.0051,-0.0079,0.0084,-0.0054,0.0053,-0.0079,0.0085,-0.0069,0.0094,-0.0127,0.0104,-0.0063,0.0058,-0.0145,0.0185,-0.0111,0.0107,-0.0132,0.0113,-0.0199,0.0174,-0.0192,0.0168,-0.0175,0.0168,-0.026,0.0244,-0.0516,0.0499,-0.0309,0.0359,-0.005,0.0054,-0.0012,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0007,-0.0035,0.0036,-0.0007,0.0005,-0.0042,0.0068,-0.0045,0.0041,-0.0055,0.007,-0.0165,0.0108,-0.0054,0.006,-0.0072,0.006,-0.0028,0.0029,-0.0058,0.0049,-0.0052,0.0056,-0.0073,0.007,-0.0126,0.0098,-0.0088,0.0076,-0.0082,0.0067,-0.0041,0.004,-0.013,0.0123,-0.012,0.0147,-0.0072,0.0065,-0.0056,0.0053,-0.008,0.006,-0.0066,0.0068,-0.0101,0.0096,-0.0263,0.0283,-0.0424,0.0459,-0.0586,0.0584,-0.0359,0.0507,-0.0521,0.0637,-0.0777,0.0703,-0.0741,0.0769,-0.1061,0.1101,-0.1102,0.1111,-0.0924,0.0882,-0.0243,0.0222,-0.0077,0.0088,-0.0096,0.0091,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0016,-0.0091,0.0115,-0.0013,0.0011,-0.0072,0.0074,-0.0098,0.0086,-0.0136,0.0112,-0.0088,0.0083,-0.0035,0.0033,-0.0058,0.0069,-0.0055,0.0071,-0.0047,0.0067,-0.0067,0.0061,-0.0012,0.0012,-0.0041,0.0044,-0.0069,0.0049,-0.0092,0.013,-0.016,0.0125,-0.0036,0.0037,-0.007,0.0061,-0.0064,0.0075,-0.0038,0.0029,-0.0025,0.0021,-0.0026,0.0031,-0.0076,0.0077,-0.0063,0.0103,-0.0084,0.0067,-0.0095,0.0065,-0.0112,0.0083,-0.0058,0.007,-0.0091,0.0102,-0.0069,0.0073,-0.0128,0.0114,-0.0091,0.0071,-0.0109,0.0231,-0.0072,0.0102,-0.0357,0.0228,-0.0131,0.0098,-0.0107,0.0105,-0.0142,0.0128,-0.0186,0.0208,-0.0196,0.0151,-0.0164,0.0139,-0.0177,0.0181,-0.0373,0.0342,-0.0208,0.0277,-0.014,0.0194,-0.0036,0.0035,-0.0096,0.0101,-0.0183,0.0127,-0.0102,0.0121,-0.0036,0.0041,-0.0072,0.0107,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0055,0.005,-0.0029,0.0027,-0.0045,0.0044,-0.0049,0.0045,-0.0086,0.0103,-0.0152,0.013,-0.0102,0.0105,-0.015,0.015,-0.0179,0.0153,-0.0318,0.0316,-0.0173,0.0131,-0.0239,0.0203,-0.0205,0.0172,-0.0169,0.0199,-0.0229,0.0168,-0.0179,0.0246,-0.0198,0.0222,-0.0267,0.0369,-0.0229,0.0244,-0.0664,0.0602,-0.0818,0.0784,-0.09,0.0902,-0.0894,0.0956,-0.1113,0.0965,-0.1007,0.0995,-0.0211,0.0235,-0.0061,0.0047,-0.0068,0.0062,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0039,-0.0082,0.0097,-0.0157,0.0196,-0.0182,0.0196,-0.029,0.0266,-0.0221,0.0219,-0.0174,0.0201,-0.0246,0.0299,-0.0174,0.0157,-0.0186,0.0212,-0.0177,0.0192,-0.0221,0.0208,-0.0197,0.0142,-0.0199,0.0223,-0.0316,0.0289,-0.0277,0.0215,-0.0267,0.0271,-0.0237,0.0223,-0.0169,0.032,-0.0266,0.0216,-0.0185,0.0229,-0.0254,0.0233,-0.0237,0.0244,-0.0564,0.0704,-0.0262,0.0249,-0.0224,0.0187,-0.027,0.0182,-0.0411,0.0459,-0.0522,0.0483,-0.0432,0.0483,-0.1006,0.0772,-0.016,0.0168,-0.0133,0.0133,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0022,0.0024,-0.0047,0.0048,-0.002,0.0016,-0.0059,0.0069,-0.0164,0.0169,-0.0197,0.0205,-0.0113,0.0112,-0.0111,0.0117,-0.0104,0.0105,-0.0184,0.0305,-0.0026,0.0018,-0.0047,0.0043,-0.0038,0.0049,-0.0051,0.0051,-0.007,0.0077,-0.0052,0.0055,-0.0112,0.0076,-0.0044,0.0057,-0.0066,0.0071,-0.0074,0.009,-0.0107,0.0101,-0.0044,0.003,-0.0049,0.0085,-0.0061,0.008,-0.0056,0.0045,-0.0062,0.0067,-0.0079,0.0094,-0.0094,0.0104,-0.0206,0.0173,-0.0054,0.0077,-0.0111,0.0109,-0.0077,0.0092,-0.0157,0.0122,-0.0168,0.0248,-0.0299,0.029,-0.0542,0.0446,-0.0327,0.0358,-0.0365,0.0496,-0.0324,0.0277,-0.0319,0.028,-0.0315,0.0291,-0.0375,0.0291,-0.0387,0.0431,-0.0586,0.0434,-0.1318,0.1565,-0.1367,0.1392,-0.1431,0.172,-0.1534,0.1737,-0.0379,0.0442,-0.012,0.0137,-0.0119,0.0133,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0144,0.0137,-0.0099,0.0128,-0.0032,0.0035,-0.0067,0.0092,-0.0016,0.0017,-0.014,0.0172,-0.0047,0.0034,-0.0102,0.0129,-0.0223,0.0196,-0.0144,0.0154,-0.0076,0.0119,-0.0188,0.0206,-0.0307,0.0281,-0.0239,0.0238,-0.0191,0.0234,-0.0186,0.0181,-0.0546,0.0663,-0.0285,0.0237,-0.0135,0.0131,-0.0171,0.0235,-0.014,0.0172,-0.0124,0.0159,-0.0067,0.0082,-0.0151,0.0141,-0.0092,0.009,-0.0074,0.0072,-0.0106,0.0128,-0.0194,0.02,-0.0172,0.0152,-0.0256,0.0213,-0.0206,0.0197,-0.0239,0.0188,-0.0207,0.0208,-0.0161,0.0139,-0.0237,0.0215,-0.0231,0.0158,-0.023,0.0246,-0.0218,0.0237,-0.0421,0.0372,-0.0354,0.0339,-0.0338,0.0359,-0.0783,0.0936,-0.0567,0.0515,-0.0216,0.026,-0.009,0.0114,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0021,-0.0023,0.0028,-0.0016,0.0018,-0.0057,0.0065,-0.001,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.007,0.0065,-0.0045,0.0033,-0.0048,0.0051,-0.003,0.0023,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.006,0.0049,-0.0025,0.0032,-0.0066,0.0066,-0.0094,0.0125,-0.0085,0.0109,-0.0043,0.0031,-0.0027,0.0034,-0.0043,0.0044,-0.0072,0.0076,-0.0107,0.0101,-0.0061,0.0072,-0.0044,0.004,-0.0032,0.0043,-0.0064,0.0085,-0.0107,0.0097,-0.0208,0.0166,-0.0128,0.0126,-0.0141,0.0131,-0.0061,0.0065,-0.0092,0.006,-0.005,0.006,-0.0266,0.0251,-0.0195,0.0199,-0.0642,0.0763,-0.0844,0.0672,-0.094,0.1128,-0.0533,0.1048,-0.1409,0.1307,-0.1615,0.1561,-0.1637,0.1719,-0.1799,0.2366,-0.1438,0.1713,-0.1732,0.1845,-0.0309,0.0364,-0.0209,0.0225,-0.0132,0.0162,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:47
Rotary phone type 2 dialing number 7 slow with pinky squeak 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم