مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای dial it p02 dialing num 7 slow pinky squeak mkh8050 wav

Rotary phone type 2 dialing number 7 slow with pinky squeak 2.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: ۰:۵۲
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0039,-0.0042,0.0063,-0.0028,0.0031,-0.0107,0.0105,-0.0164,0.0186,-0.0121,0.0113,-0.0094,0.0103,-0.0062,0.0076,-0.0216,0.0222,-0.0154,0.0131,-0.0132,0.0166,-0.021,0.0286,-0.0219,0.018,-0.0129,0.0123,-0.0098,0.0107,-0.0069,0.0074,-0.0166,0.0174,-0.0193,0.0181,-0.0201,0.0184,-0.0214,0.0189,-0.0175,0.0178,-0.0116,0.0118,-0.0102,0.0071,-0.0042,0.0054,-0.0135,0.018,-0.0104,0.0128,-0.0115,0.0084,-0.0392,0.0296,-0.0105,0.0152,-0.0132,0.0133,-0.0098,0.0115,-0.0161,0.019,-0.0217,0.0229,-0.0135,0.0232,-0.0145,0.0153,-0.0154,0.0096,-0.023,0.0231,-0.0396,0.0576,-0.1408,0.1665,-0.0469,0.0447,-0.0123,0.0109,-0.0018,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0033,0.0034,-0.0023,0.002,-0.0054,0.0035,-0.01,0.0084,-0.0106,0.0079,-0.0076,0.0076,-0.0101,0.0121,-0.0206,0.0205,-0.0307,0.0379,-0.0627,0.0861,-0.0111,0.0094,-0.0147,0.0202,-0.011,0.0137,-0.0055,0.0048,-0.0099,0.0079,-0.0105,0.0109,-0.0207,0.0207,-0.0161,0.0167,-0.0105,0.0109,-0.0111,0.0132,-0.0097,0.0102,-0.0109,0.0077,-0.0065,0.0039,-0.0088,0.0145,-0.0226,0.0265,-0.0267,0.0247,-0.034,0.0345,-0.084,0.0609,-0.094,0.0998,-0.1795,0.2061,-0.1126,0.1077,-0.1514,0.153,-0.0173,0.0179,-0.0061,0.0069,-0.0029,0.0028,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0013,0.0017,-0.0033,0.0031,-0.0045,0.0044,-0.0021,0.0029,-0.0095,0.0101,-0.0166,0.0181,-0.0172,0.0128,-0.0253,0.0145,-0.0234,0.0203,-0.0338,0.0173,-0.0283,0.0225,-0.0244,0.022,-0.0242,0.0226,-0.0224,0.0127,-0.0191,0.0127,-0.0174,0.0356,-0.0089,0.0064,-0.019,0.0157,-0.015,0.0113,-0.0184,0.0203,-0.0145,0.0121,-0.0124,0.0124,-0.0322,0.0332,-0.0239,0.034,-0.019,0.0163,-0.0252,0.0255,-0.0067,0.0068,-0.0184,0.0153,-0.0074,0.0063,-0.0055,0.0071,-0.013,0.0125,-0.014,0.0164,-0.0124,0.013,-0.0186,0.0141,-0.0147,0.0153,-0.0159,0.0236,-0.0252,0.025,-0.0262,0.0265,-0.0258,0.0199,-0.0722,0.1178,-0.0302,0.0305,-0.0074,0.008,-0.0018,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0006,-0.0136,0.0179,-0.0027,0.0032,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.002,0.0028,-0.0017,0.0019,-0.0031,0.0039,-0.0049,0.0042,-0.0133,0.0111,-0.0119,0.0151,-0.0086,0.0087,-0.0115,0.0083,-0.0087,0.007,-0.0044,0.004,-0.0047,0.0032,-0.0118,0.0098,-0.0124,0.0108,-0.0218,0.019,-0.0188,0.021,-0.0203,0.0205,-0.0306,0.0212,-0.0137,0.0153,-0.0227,0.0297,-0.0513,0.0471,-0.0389,0.0529,-0.0466,0.0618,-0.0504,0.0662,-0.0749,0.068,-0.1009,0.0913,-0.1101,0.114,-0.1163,0.1461,-0.1329,0.1326,-0.1245,0.1272,-0.0406,0.0394,-0.0104,0.0112,-0.0068,0.009,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0022,0.0025,-0.0042,0.0045,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0075,0.0069,-0.0018,0.0015,-0.0094,0.0173,-0.0198,0.0188,-0.0124,0.015,-0.0043,0.004,-0.05,0.0547,-0.0418,0.0449,-0.054,0.0454,-0.0565,0.0473,-0.0503,0.0565,-0.0203,0.0285,-0.0139,0.0131,-0.0389,0.0337,-0.0308,0.0257,-0.0186,0.0297,-0.0048,0.0088,-0.0055,0.007,-0.0141,0.0148,-0.0066,0.0079,-0.0114,0.0112,-0.0083,0.0085,-0.0069,0.0065,-0.0062,0.0079,-0.0062,0.0063,-0.0098,0.0095,-0.0088,0.0096,-0.013,0.0105,-0.0067,0.0074,-0.0112,0.011,-0.0039,0.0049,-0.0076,0.0085,-0.0294,0.0218,-0.0086,0.0097,-0.0124,0.0148,-0.0164,0.017,-0.0329,0.0261,-0.0244,0.0249,-0.0435,0.04,-0.0861,0.0882,-0.0126,0.0128,-0.005,0.0053,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.004,0.0043,-0.0016,0.0021,-0.0019,0.0021,-0.0022,0.0018,-0.0068,0.0041,-0.0087,0.0102,-0.0098,0.0109,-0.0099,0.011,-0.0074,0.0083,-0.0049,0.0044,-0.0064,0.0082,-0.0157,0.0127,-0.0134,0.0155,-0.0304,0.0379,-0.014,0.0143,-0.0117,0.0134,-0.014,0.0173,-0.0276,0.0287,-0.0374,0.054,-0.0405,0.0355,-0.0355,0.0481,-0.0295,0.0309,-0.0449,0.0494,-0.0744,0.0865,-0.1089,0.1066,-0.1587,0.1318,-0.1458,0.1356,-0.1381,0.1269,-0.0368,0.0359,-0.0124,0.0184,-0.0103,0.0119,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0067,0.0093,-0.0024,0.0023,-0.0047,0.004,-0.0052,0.0073,-0.0122,0.0096,-0.0167,0.0185,-0.0104,0.0122,-0.0115,0.0131,-0.0341,0.0454,-0.0116,0.0159,-0.0112,0.0109,-0.0161,0.0145,-0.0258,0.0168,-0.0088,0.0069,-0.0064,0.0101,-0.0117,0.006,-0.0071,0.0057,-0.0076,0.0093,-0.0041,0.0033,-0.0047,0.0042,-0.0034,0.0042,-0.0044,0.005,-0.0037,0.0057,-0.0051,0.0044,-0.0043,0.0039,-0.0057,0.004,-0.0051,0.007,-0.0071,0.0058,-0.0053,0.0052,-0.0101,0.0128,-0.011,0.0092,-0.0188,0.0145,-0.0193,0.0155,-0.0127,0.0142,-0.0216,0.0225,-0.0457,0.0538,-0.013,0.0125,-0.0036,0.0056,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0021,0.0019,-0.0002,0.0002,-0.0033,0.0018,-0.0031,0.0038,-0.0043,0.006,-0.0128,0.0106,-0.0045,0.0045,-0.0049,0.0037,-0.0022,0.002,-0.0049,0.0034,-0.0047,0.0046,-0.0064,0.006,-0.0116,0.0091,-0.0058,0.0049,-0.0051,0.0049,-0.0031,0.0028,-0.0122,0.0106,-0.007,0.0062,-0.0057,0.0042,-0.0026,0.0028,-0.006,0.0054,-0.0084,0.0084,-0.0168,0.0145,-0.0348,0.0429,-0.0431,0.0426,-0.0315,0.044,-0.0461,0.0496,-0.0506,0.0566,-0.0592,0.0609,-0.0886,0.0882,-0.0791,0.0793,-0.0635,0.0748,-0.0171,0.0152,-0.0076,0.0065,-0.0054,0.0047,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0018,0.0021,-0.0077,0.0118,-0.0059,0.0065,-0.0091,0.0098,-0.0133,0.0188,-0.0126,0.0126,-0.0035,0.0043,-0.0346,0.0312,-0.0309,0.0212,-0.0064,0.0088,-0.0317,0.0303,-0.0011,0.0011,-0.004,0.005,-0.0181,0.0213,-0.0341,0.0344,-0.0211,0.0247,-0.0264,0.0314,-0.016,0.0171,-0.0042,0.0051,-0.0102,0.01,-0.0022,0.0019,-0.0199,0.0154,-0.0127,0.011,-0.0105,0.0064,-0.0087,0.0099,-0.0116,0.0107,-0.0059,0.0063,-0.0072,0.0074,-0.0073,0.0068,-0.0128,0.0125,-0.01,0.0075,-0.0114,0.0216,-0.0135,0.0166,-0.0356,0.0199,-0.0141,0.0113,-0.0175,0.0138,-0.0162,0.0219,-0.0188,0.0173,-0.0187,0.015,-0.0214,0.0217,-0.0355,0.0494,-0.0356,0.0346,-0.0187,0.0258,-0.0052,0.0041,-0.0132,0.0143,-0.0058,0.0071,-0.023,0.02,-0.0041,0.005,-0.0077,0.0128,-0.0032,0.0028,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,-0.0037,0.0035,-0.0023,0.0033,-0.0044,0.004,-0.0048,0.0048,-0.012,0.012,-0.0151,0.0195,-0.0149,0.0145,-0.0222,0.0208,-0.0352,0.0497,-0.0217,0.0271,-0.0204,0.018,-0.0312,0.0257,-0.0187,0.0259,-0.0307,0.0208,-0.0245,0.0334,-0.0227,0.0227,-0.0366,0.0411,-0.0256,0.0296,-0.0595,0.0702,-0.0744,0.0914,-0.1011,0.0969,-0.1304,0.1333,-0.1355,0.125,-0.1078,0.1337,-0.0272,0.0274,-0.0078,0.0076,-0.0095,0.0077,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0176,0.0111,-0.0092,0.0153,-0.0198,0.0264,-0.0222,0.0185,-0.0231,0.0356,-0.0242,0.0208,-0.028,0.0366,-0.0251,0.0424,-0.0223,0.0285,-0.0216,0.0267,-0.0312,0.0238,-0.0175,0.0236,-0.0222,0.0255,-0.0185,0.0241,-0.0183,0.0186,-0.0147,0.0212,-0.0152,0.0115,-0.0137,0.0198,-0.0173,0.017,-0.0195,0.0176,-0.0162,0.0163,-0.0568,0.0619,-0.013,0.0117,-0.0165,0.0145,-0.0129,0.0127,-0.0264,0.0362,-0.0381,0.043,-0.0612,0.0687,-0.0645,0.0579,-0.0143,0.0096,-0.012,0.0094,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0008,0.0013,-0.0027,0.0019,-0.0013,0.0012,-0.0135,0.0161,-0.0134,0.0132,-0.015,0.0219,-0.0086,0.0081,-0.0081,0.0078,-0.0155,0.0213,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0026,-0.0018,0.0025,-0.003,0.0028,-0.0041,0.0033,-0.0032,0.0034,-0.0055,0.004,-0.0045,0.0036,-0.0045,0.0071,-0.0075,0.0062,-0.0023,0.0029,-0.0032,0.0037,-0.0037,0.0057,-0.0025,0.0036,-0.0036,0.0029,-0.0047,0.0052,-0.0068,0.0078,-0.0145,0.0148,-0.0086,0.0071,-0.002,0.0016,-0.0046,0.0049,-0.0127,0.0087,-0.0142,0.0175,-0.0206,0.0219,-0.0381,0.0308,-0.0256,0.029,-0.0238,0.0336,-0.0287,0.023,-0.0308,0.0406,-0.0652,0.0597,-0.0781,0.0753,-0.0586,0.0687,-0.1042,0.1029,-0.113,0.1069,-0.1175,0.1304,-0.1292,0.1441,-0.032,0.0369,-0.0078,0.0053,-0.0081,0.0096,-0.0001,0.0003,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0075,0.0096,-0.0033,0.0042,-0.006,0.0045,-0.0017,0.002,-0.0113,0.013,-0.0011,0.0014,-0.0092,0.0065,-0.0251,0.0229,-0.0348,0.0366,-0.0542,0.041,-0.0681,0.0502,-0.0839,0.0883,-0.1329,0.1226,-0.1169,0.0803,-0.107,0.0826,-0.127,0.0828,-0.088,0.093,-0.0714,0.078,-0.04,0.0357,-0.0305,0.0346,-0.0221,0.029,-0.0229,0.0258,-0.0176,0.0138,-0.0164,0.0146,-0.0191,0.0221,-0.0239,0.0344,-0.0208,0.0268,-0.0283,0.037,-0.0284,0.0382,-0.0459,0.0512,-0.0137,0.0242,-0.0102,0.0096,-0.0168,0.0141,-0.017,0.0136,-0.0169,0.0152,-0.0137,0.0165,-0.0407,0.0302,-0.0218,0.0275,-0.0427,0.0611,-0.0521,0.0449,-0.0453,0.0316,-0.0069,0.008,-0.0015,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.002,0.0023,-0.0019,0.0024,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0035,0.0032,-0.0007,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.0028,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0023,-0.005,0.0093,-0.0142,0.0098,-0.0033,0.0034,-0.0028,0.0045,-0.0021,0.0028,-0.0038,0.0055,-0.0069,0.0054,-0.0039,0.0037,-0.0034,0.0046,-0.0019,0.0025,-0.0035,0.0046,-0.0051,0.0048,-0.0046,0.004,-0.0119,0.0083,-0.0096,0.0091,-0.0037,0.0043,-0.0054,0.0033,-0.0058,0.0053,-0.0151,0.0135,-0.014,0.0162,-0.0607,0.0642,-0.0396,0.0345,-0.034,0.0545,-0.0786,0.0686,-0.0828,0.0855,-0.1348,0.118,-0.1106,0.1451,-0.1168,0.1327,-0.1413,0.1394,-0.1174,0.1875,-0.0291,0.0241,-0.0101,0.0115,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:52
Rotary phone type 2 dialing number 7 slow with pinky squeak 2.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم