مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب ماشین Ext FordFiesta 01 01

فورد فیستا درب ماشین - خارجی - باز و بسته کردن 2.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشیندر، دربوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0021,0.0005,-0.0009,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0014,-0.0004,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0014,-0.0027,0.0008,-0.0018,0.0014,0.0006,0.0027,-0.0014,0.0025,-0.0028,-0.0004,-0.0041,0.0008,-0.0003,0.0033,0.0002,0.0031,-0.0026,0.0004,-0.0031,-0.0004,-0.0027,-0.0002,-0.0012,0.0054,0.0002,0.0063,-0.0056,0.0001,-0.0049,0.0003,0,0.0024,0,0.0017,-0.0005,0.0015,-0.0015,0.0008,-0.0028,-0.0005,-0.002,0.0014,-0.0013,0.0056,-0.0034,0.0042,-0.0055,0.0026,-0.0041,0.0014,-0.0028,0.0046,-0.0038,0.0042,-0.0034,0.0017,-0.0031,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.002,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0019,-0.002,0.001,-0.0005,0.0014,-0.0011,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0008,0,-0.0002,0.001,-0.0003,0.001,-0.0009,-0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,0,0.0005,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.006,0.0074,-0.0537,0.0187,-0.0351,0.0439,-0.0234,0.0186,-0.0162,0.0109,-0.0114,0.0132,-0.0079,0.0123,-0.0029,0.0087,-0.0033,0.006,-0.0064,0.0041,-0.0032,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0012,0.0027,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0021,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0011,-0.0024,0.002,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.005,0.0025,-0.0033,0.0042,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0078,0.0192,-0.0745,0.0654,-0.0485,0.0301,-0.0205,0.0506,-0.0286,0.0211,-0.0367,0.0168,-0.0202,0.0295,-0.0078,0.0181,-0.005,0.0149,-0.0111,0.0048,-0.0072,0.0018,0.0015,0.0114,-0.0027,0.0062,-0.0072,0.0005,-0.0052,0.0033,-0.0011,0.0035,0.0005,0.0037,-0.003,0.001,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0019,-0.0013,-0.0005,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0014,-0.0028,0.0018,-0.0036,0.0036,-0.0017,0.0019,-0.0028,0.0047,-0.0024,0.0029,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.002,0.0013,-0.0066,0.0045,-0.0265,0.0409,-0.0282,0.0348,-0.0144,0.0175,-0.015,0.0184,-0.0127,0.0097,-0.014,0.0043,-0.0075,0.0061,-0.0022,0.0106,-0.0064,0.009,-0.0095,-0.0029,-0.0062,0.0076,-0.0004,0.007,-0.0013,0.0043,-0.0056,0.0002,-0.0049,0.0018,0.0011,0.004,-0.002,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0018,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0023,-0.0006,0.001,-0.0008,-0.0002,-0.0008,0.0003,0.0001,0.0013,-0.0247,0.0089,-0.0603,0.0629,-0.0622,0.0481,-0.0888,0.0601,-0.0508,0.0622,-0.1364,0.3275,-0.3426,0.1829,-0.2256,0.283,-0.187,0.2728,-0.1264,0.299,-0.2634,0.0215,-0.1496,0.1331,0.0123,0.2096,-0.1294,0.207,-0.141,-0.0573,-0.1195,-0.0563,-0.1314,0.2815,-0.1359,0.3398,-0.1747,0.3111,-0.3287,-0.1341,-0.132,0.0704,0.0716,0.1732,0.0122,0.1137,-0.2243,0.0278,-0.2464,0.0579,-0.0248,0.0504,0.0179,0.1191,-0.0112,0.1647,-0.1256,-0.0119,-0.1501,-0.0434,-0.0437,0.145,-0.0215,0.0703,0.0364,0.0961,-0.1531,0.0501,-0.1375,0.0051,-0.0072,0.0418,0.0386,0.0612,-0.0304,0.0469,-0.0803,-0.031,-0.0657,0.0275,0.0143,0.032,0.0269,0.0428,-0.0279,0.0269,-0.0425,-0.0268,-0.0266,0.0224,0.0061,0.0236,0.0031,0.0068,-0.0117,0.0067,-0.013,-0.0082,-0.0081,0.0124,-0.0006,0.0126,-0.0071,-0.0007,-0.005,-0.0017,-0.003,0.0067,0.0024,0.0084,-0.0102,0.0023,-0.0098,0.0009,0.001,0.0088,-0.002,0.0089,-0.0089,-0.002,-0.0081,0.0026,0.0026,0.0069,-0.0018,0.0065,-0.0074,-0.0018,-0.0064,0.0016,0.0016,0.0044,-0.0009,0.0043,-0.0036,-0.0009,-0.0035,0.0026,-0.0004,0.0034,-0.0027,-0.0004,-0.0021,0.0019,0.0018,0.003,-0.0023,0.0018,-0.0024,-0.0016,-0.0016,0.0019,0.0012,0.0026,-0.0019,0.0012,-0.0022,-0.0006,-0.0006,0.0018,0.0004,0.0018,-0.0016,0.0004,-0.0015,-0.0003,-0.0003,0.0015,0,0.0015,-0.0016,0.0001,-0.0017,0.0003,0.0002,0.0015,-0.0003,0.0014,-0.0011,-0.0003,-0.001,0.0003,0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006]
در حال بارگذاری
0:03
فورد فیستا درب ماشین - خارجی - باز و بسته کردن 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn