مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب ماشین Ext FordFiesta 01 02

فورد فیستا درب ماشین - خارجی - باز و بسته شدن 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشیندر، دربوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0023,0.0023,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.001,-0.0022,0.0018,-0.0008,0.0008,-0.0015,0.0005,-0.0051,0.018,-0.0219,0.0198,-0.0069,0.0262,-0.0253,0.0132,-0.0282,0.0099,0.002,0.0237,-0.0083,0.0041,-0.0111,0.0002,-0.0003,0.0095,-0.0082,0.0071,-0.0082,0,0.0001,0.0049,-0.0014,0.0013,-0.0033,-0.0002,-0.002,0.002,-0.0007,0.0021,-0.0017,-0.0003,-0.0019,0.001,0.0003,0.0017,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0016,-0.0268,0.0258,-0.0367,0.0335,-0.0229,0.0153,-0.0214,0.0222,-0.0102,0.009,-0.0112,0.0049,-0.0019,0.0095,-0.0187,0.0085,-0.0129,0.0095,-0.0044,0.01,-0.0109,0.0064,-0.0031,0.0088,-0.0063,0.0054,-0.0034,0.0014,-0.0025,0.0042,-0.0027,0.0016,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0019,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0019,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0002,0,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0012,-0.0037,0.0029,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0074,0.007,-0.0008,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0068,0.0056,-0.0397,0.045,-0.0487,0.0463,-0.0214,0.0334,-0.0195,0.0104,-0.0101,0.0044,-0.0039,0.0096,-0.0105,0.0085,-0.0073,0.0072,-0.0009,0.006,-0.004,0.0022,-0.0029,0.0026,-0.0011,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0018,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0016,-0.0011,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0013,-0.0785,0.1255,-0.1023,0.0861,-0.0847,0.0833,-0.322,0.3194,-0.3435,0.2223,-0.1437,0.314,-0.3469,0.2542,-0.0371,0.2524,-0.2662,0.0868,-0.2769,0.1009,-0.0574,0.309,-0.3189,0.2181,-0.1961,0.0977,0.0615,0.1609,-0.2959,0.1401,-0.3375,-0.0252,-0.032,0.16,-0.0537,0.144,-0.1481,-0.0538,-0.0695,0.1525,-0.085,0.1196,-0.1524,0.1144,-0.132,0.0258,0.0099,0.0607,-0.061,0.0619,-0.107,-0.0093,-0.0099,0.0769,-0.0387,0.0799,-0.0723,-0.0295,-0.0291,0.0292,-0.0207,0.0432,-0.0405,-0.0081,-0.008,0.0337,-0.0287,0.0221,-0.0283,0.0076,0.0059,0.0147,-0.015,0.0058,-0.0131,0.0207,-0.0159,0.0207,-0.0162,0.0055,0.0056,0.0148,-0.0116,0.0061,-0.0115,0.0056,-0.0016,0.0054,-0.0045,0.0016,0.0016,0.0052,-0.0079,0.0039,-0.0059,0.0059,-0.002,0.0068,-0.0052,-0.0017,-0.0017,0.0051,-0.003,0.0032,-0.003,0.0019,0.0006,0.0023,-0.0024,0.0006,-0.0013,0.0018,-0.0002,0.0011,-0.0016,-0.0002,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0005,-0.0006,0,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
فورد فیستا درب ماشین - خارجی - باز و بسته شدن 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn