مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب ماشین Int FordFiesta 01 01

فورد فیستا درب خودرو - داخلی - باز و بسته شدن 4.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشیندر، دربوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0016,-0.0033,0.0022,-0.0023,0.0044,-0.0039,0.0023,-0.0021,0.0044,-0.0033,0.0004,-0.0216,-0.0003,-0.0073,0.0399,-0.049,0.0242,-0.0294,0.0285,-0.0101,0.0347,-0.0179,0.0121,-0.0095,0.0183,-0.0351,0.0142,-0.0265,0.0317,-0.0155,0.0308,-0.0153,-0.0001,-0.0192,0.0213,-0.0059,0.0216,-0.0061,0.0009,-0.0023,0.0009,-0.0048,0.0058,-0.0019,0.0055,-0.0025,0,-0.0014,0,0,0.0038,-0.0014,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0023,0.0002,-0.002,0.0033,-0.0017,0.0025,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0014,-0.0004,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0012,-0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0005,0.0001,0.0008,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0017,0.0025,-0.0026,0.0031,-0.0022,0.0017,-0.0008,0.0018,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0083,0.0095,-0.0057,0.0053,-0.0032,0.0037,-0.0065,0.0054,-0.0045,0.0051,-0.0124,0.0063,-0.0117,0.0156,-0.0228,0.0202,-0.0228,0.0305,-0.0316,0.0255,-0.0234,0.0134,-0.0185,0.0223,-0.0158,0.0028,-0.0124,0.0111,-0.0099,0.0104,-0.012,0.0064,-0.0071,0.0145,-0.0106,0.0024,-0.0042,0.0066,-0.0062,0.0035,-0.0008,0.0036,-0.0022,0.001,-0.0018,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0017,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0047,0.0038,-0.0044,0.0038,-0.0029,0.0038,-0.0021,0.0023,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0011,-0.0017,0.0013,-0.0011,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0008,-0.0075,0.0062,-0.0081,0.0122,-0.0138,0.0082,-0.0121,0.0066,-0.0028,0.0067,-0.0038,0.0069,-0.0069,0.0023,-0.0011,0.004,-0.0017,0.0022,-0.0022,0.0017,-0.0017,0.0001,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0017,-0.0008,0.0004,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0022,-0.0011,0.002,-0.0018,0.0003,0.0002,0.0014,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0035,0.0021,-0.004,0.0039,-0.004,0.0025,-0.004,0.004,-0.0023,0.0036,-0.0022,0.0023,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0106,0.0085,-0.0135,0.0124,-0.0166,0.0131,-0.0136,0.0047,-0.0036,0.012,-0.0055,0.0066,-0.0094,0.0066,-0.0046,0.0064,-0.0034,0.0054,-0.0043,0.0026,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0015,-0.0023,0.0007,-0.0015,0.0017,-0.0005,0.0016,-0.0013,0.0007,0.0002,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0006,0,0,0.001,-0.0004,0.001,-0.0422,0.0123,-0.0603,0.0497,-0.0803,0.0658,-0.0644,0.0958,-0.0257,0.0461,-0.1106,0.2175,-0.3221,0.2323,-0.0959,0.2276,-0.1556,0.0313,-0.116,0.0897,-0.0425,0.1596,-0.105,-0.0314,-0.0342,0.0451,0.0015,0.0478,-0.1626,0.1371,-0.1925,-0.007,-0.004,0.2891,-0.2604,0.1118,-0.2272,0.1917,-0.223,0.1484,-0.2121,0.094,0.0701,0.2032,-0.2243,0.1013,-0.194,0.0837,-0.0798,0.0611,0.0607,0.2271,-0.319,0.0896,-0.2207,0.311,-0.2105,0.299,-0.2127,0.0747,-0.0607,0.0784,-0.0774,0.0059,0.006,0.1009,-0.0894,0.0762,-0.0878,0.0376,0.0049,0.0376,-0.0426,0.0555,-0.0864,0.0129,0.0036,0.0515,-0.0333,0.0033,-0.0018,0.0289,-0.0225,-0.0022,-0.0241,0.021,-0.0052,0.0112,-0.0147,-0.0028,-0.0142,0.0185,-0.0079,0.0184,-0.0075,0.0005,-0.0104,-0.0008,-0.0008,0.0114,-0.0055,0.0053,-0.0052,0.0057,-0.0076,0.006,-0.0074,0.005,-0.005,0.0086,-0.0095,0.0045,-0.0082,0.0063,-0.0026,0.0051,-0.004,0.0031,-0.0015,0.0058,-0.006,0.0002,0.0002,0.0031,-0.0013,0.0022,-0.0026,0.0019,-0.0031,0.0012,-0.0007,0.002,-0.0015,0.0007,-0.0013,0.0011,-0.0023,0.0018,0.0001,0.0023,-0.0011,0.0001,-0.0014,-0.0005,-0.0004,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0011,-0.0003,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
فورد فیستا درب خودرو - داخلی - باز و بسته شدن 4.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn