مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب ماشین Int FordFiesta 01 02

فورد فیستا درب خودرو - داخلی - باز و بسته شدن 3.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشیندر، دربوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0004,0.0005,-0.0025,0.0018,-0.0013,0.0031,-0.0048,0.0031,-0.0065,0.0075,-0.0119,0.006,-0.0036,0.0064,-0.0093,0.0067,-0.0081,0.0105,-0.023,-0.0051,-0.0189,0.0608,-0.0648,0.0393,-0.054,0.0321,-0.0078,0.0538,-0.0228,0.004,-0.0044,0.0273,-0.0319,0.0083,-0.0427,0.0201,0.0018,0.0358,-0.0205,0.0016,-0.0229,-0.0025,-0.0021,0.0237,-0.0088,0.0073,-0.0073,0.0063,-0.0111,0.006,-0.0049,0.0093,-0.0057,0.001,-0.0029,-0.0011,-0.0014,0.0038,-0.0011,0.003,-0.0007,0.0042,-0.0026,-0.0008,-0.0052,0.0013,0.001,0.0043,-0.0018,0.0012,-0.0029,-0.0007,-0.0007,0.0042,-0.0028,0.0034,-0.0033,-0.0008,-0.0008,0.0023,-0.001,0.0021,-0.0015,-0.0007,-0.0006,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0007,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0,0,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0019,0.0021,-0.0037,0.0038,-0.0022,0.0035,-0.0021,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0035,0.0023,-0.003,0.003,-0.0018,0.0023,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0018,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0023,0.003,-0.0021,0.0021,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0005,-0.005,0.0074,-0.0062,0.0038,-0.0077,0.0079,-0.0111,0.0163,-0.015,0.019,-0.0173,0.0217,-0.0214,0.0181,-0.0157,0.0111,-0.0078,0.0172,-0.0112,0.0057,-0.0055,0.0079,-0.0062,0.0085,-0.0088,0.0043,-0.0022,0.0083,-0.0079,0.0032,-0.0044,0.0069,-0.0051,0.0026,-0.0001,0.0029,-0.0025,0.0005,-0.0005,0.0022,-0.0007,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.001,0,0,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.016,0.0086,-0.0159,0.0227,-0.0294,0.02,-0.0189,0.0233,-0.021,0.0123,-0.0086,0.0086,-0.0104,0.0115,-0.011,0.0068,-0.0026,0.0075,-0.0044,0.0059,-0.0037,0.003,-0.0038,0.0024,-0.0011,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.004,-0.0007,-0.0012,0.003,-0.0024,0.0013,-0.0025,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0009,0,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0014,0.0002,0.0017,-0.0034,0.0007,-0.004,0.0008,-0.0875,0.0639,-0.1354,0.1543,-0.0966,0.109,-0.0375,0.0473,-0.3302,0.0417,-0.136,0.2756,-0.1177,0.1499,-0.1856,0.1299,-0.1854,0.2011,-0.1699,0.0517,-0.0056,0.1966,-0.1735,0.1034,-0.2943,0.2954,-0.2725,0.1755,0.0121,0.265,-0.2971,0.1212,-0.1028,0.2524,-0.2573,0.1579,-0.1871,0.2668,-0.055,0.271,-0.2756,-0.0573,-0.1431,0.1536,-0.1012,0.0744,0.0218,0.2058,-0.2697,0.0355,-0.1879,0.2733,-0.0659,0.3048,-0.2565,0.0376,0.0023,0.1207,-0.1536,0.0016,-0.1385,0.236,-0.0928,0.233,-0.0971,0.0134,-0.1478,-0.0052,-0.1007,0.2206,-0.1853,0.1773,-0.1216,0.0489,-0.0087,0.0763,-0.0498,-0.0038,-0.0287,0.0423,-0.0075,0.0466,-0.0213,-0.0067,-0.0169,0.0323,-0.0115,0.0352,-0.0099,0.0012,-0.0079,0.0068,-0.0169,0.0075,-0.0232,0.0117,0.0013,0.014,-0.0048,0.0096,-0.0024,0.0129,-0.0188,-0.0011,-0.0157,0.0101,0.0025,0.0141,-0.0139,0.0023,-0.0105,0.0117,-0.0096,0.0117,-0.0095,0.0138,-0.0116,0.0129,-0.0138,-0.0014,-0.0014,0.0091,-0.0021,0.006,-0.0028,-0.0011,-0.0042,0.0013,0.0013,0.0059,-0.0031,0.0058,-0.0074,-0.0031,-0.0035,0.0064,0.0006,0.0092,-0.0107,0.0005,-0.0099,0.0048,0.0015,0.0051,-0.0043,0.0015,-0.0104,0.0065,-0.0011,0.0088,-0.0108,0.0059,-0.0112,0.0034,-0.0041,0.0007,-0.002,0.0054,-0.0039,-0.0006,-0.0014,0.0044,-0.0026,0.0026,-0.0034,0.0006,-0.0031,0.0057,-0.0033,0.0033,-0.0024,0.0026,-0.0073,0.0046,-0.0033,0.0069,-0.0049,0.0044,-0.0046,0.0048,-0.0063,0.0028,-0.0002,0.0044,-0.0032,0.0018,-0.0024,0.0019,-0.0025,0.0016,-0.0012,0.0019,-0.007,0.0061,-0.0043,0.0061,-0.0064,0.0031,-0.0011,0.0066,-0.0035,0.0028,-0.0038,0.001,-0.0011,0.0022,-0.0014,0.0024,-0.0016,0.001,-0.0002,0.001,-0.0043,0.002,-0.0012,0.0023,-0.0029,0.0014,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0018,0.0004,-0.0007,0.0017,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0002,0,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
فورد فیستا درب خودرو - داخلی - باز و بسته شدن 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn