مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای درب ماشین Int FordFiesta 01 04

فورد فیستا درب خودرو - داخلی - باز و بسته شدن 1.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشیندر، دربوسیله نقلیهحمل و نقلترابریمربوط به خودروfordfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0026,-0.0041,0.0038,-0.0074,0.0071,-0.005,0.0071,-0.0487,0.0323,-0.0224,0.0274,-0.0273,0.022,-0.0893,0.0558,-0.0816,0.0661,-0.0439,0.1246,-0.0693,0.071,-0.0854,0.0141,-0.018,0.0289,-0.0284,0.0632,-0.0413,0.0332,-0.0433,0.0125,-0.0302,0.0376,0.0012,0.0109,-0.02,0.0043,-0.0102,0.0042,-0.0037,0.009,-0.0009,0.009,-0.0119,-0.0008,-0.0078,0.0117,-0.0054,0.0061,-0.0046,0.0083,-0.0106,-0.0047,-0.0085,0.0065,-0.002,0.004,-0.0013,0.0058,-0.0049,0.0001,-0.0047,0.005,-0.0018,0.0049,-0.0025,0.0048,-0.0031,0.0044,-0.0029,0.0006,-0.0027,0.003,-0.0027,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0006,-0.0006,0.0012,-0.0019,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0011,0.0005,-0.0001,0.0014,-0.0016,-0.0001,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0003,-0.0004,0.0007,0.0001,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.001,-0.0028,0.0072,-0.0378,0.0334,-0.0372,0.0435,-0.0377,0.0165,-0.0273,0.0329,-0.0245,0.0216,-0.0135,0.0152,-0.0132,0.006,-0.0133,0.0046,0.0011,0.0177,-0.0176,0.0089,-0.0077,0.0035,-0.0047,0.0055,0.0004,0.009,-0.0059,0.0005,-0.0015,0.0017,-0.0023,0.0035,-0.0012,0.0029,-0.002,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0025,0.0003,-0.0008,0.0012,-0.0001,0.0014,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0002,0,0.0008,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.004,0.0013,-0.0039,0.0032,-0.0021,0.0039,-0.0031,0.0017,-0.0008,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0006,0.001,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0756,0.053,-0.1235,0.1307,-0.0907,0.0612,-0.0599,0.0842,-0.044,0.0585,-0.0368,0.0366,-0.0247,0.0294,-0.0144,0.0154,-0.0186,0.0219,-0.0292,0.0151,-0.0264,0.0198,-0.0105,0.0092,-0.0061,0.0078,-0.0049,0.0049,-0.004,0.0017,-0.0012,0.0065,-0.0038,0.0025,-0.0039,0.0034,-0.0028,0.0034,-0.0031,0.0026,-0.0027,0.0016,-0.0007,0.0026,-0.0028,0.0008,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0007,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0001,-0.0001,0.0013,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0005,-0.0008,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0039,0.0024,-0.0465,0.0465,-0.0248,0.0192,-0.0134,0.043,-0.0302,0.0107,-0.0094,0.0155,-0.0123,0.0135,-0.0134,0.0117,-0.0113,0.0127,-0.0124,-0.0026,-0.0025,0.017,-0.0041,0.0015,-0.0042,0.0015,-0.0044,0.0035,-0.0018,0.0043,-0.0047,0.0041,-0.002,0.0032,-0.001,0.0025,-0.0025,0.0012,-0.0029,0.0027,-0.0015,0.003,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0003,0,-0.002,0.0004,-0.0074,0.0055,-0.0018,0.0031,-0.0041,0.0024,-0.0009,0.0035,-0.0037,0.0025,-0.0019,0.0024,-0.0021,0.0004,-0.0001,0.0016,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0019,-0.0223,0.0355,-0.0524,0.076,-0.0246,0.0415,-0.0252,0.0259,-0.0213,0.02,-0.015,0.0091,-0.0047,0.0132,-0.0103,0.0085,-0.01,0.0087,-0.0049,0.0085,-0.0056,0.007,-0.0025,0.0018,-0.0032,0.0005,-0.0005,0.0023,-0.0032,0.0029,-0.0017,0.0013,-0.0015,0.0007,-0.0006,0.0017,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0009,0.0001,-0.019,0.0041,-0.0798,0.0776,-0.0634,0.0821,-0.0949,0.0574,-0.333,0.3367,-0.3347,0.201,-0.1674,0.2229,-0.1359,0.3238,-0.3418,0.1925,-0.0244,0.2788,-0.0187,0.0937,-0.3212,-0.0134,-0.0632,0.092,0.0797,0.3482,-0.33,0.2388,-0.2434,-0.0499,-0.0516,0.1702,0.0559,0.1326,-0.2723,0.1841,-0.3354,-0.0315,-0.0962,0.167,0.0511,0.18,-0.0677,0.0507,-0.1618,-0.0473,-0.0887,0.1933,-0.1379,0.1534,-0.026,0.1671,-0.1935,0.0416,-0.1256,0.0551,-0.0092,0.056,0.0304,0.0891,-0.1118,0.0528,-0.126,-0.0415,-0.0426,0.0998,0.0573,0.1064,-0.0916,0.0565,-0.0868,0.013,0.0133,0.041,0.0073,0.0489,-0.054,0.0065,-0.046,0.0473,-0.0003,0.0479,-0.0421,-0.0005,-0.0404,0.0199,0.011,0.0202,-0.0108,0.0127,-0.0219,-0.0109,-0.016,0.0344,-0.0168,0.0378,-0.0346,-0.017,-0.0201,0.0238,-0.0029,0.0216,-0.0132,-0.003,-0.0112,0.0084,-0.0002,0.0081,-0.007,0.002,-0.0081,0.0052,0.0053,0.0109,-0.0184,0.0096,-0.0193,0.0026,0.0026,0.0088,-0.0068,0.0094,-0.0085,-0.0041,-0.0041,0.0079,-0.0034,0.0094,-0.0067,-0.003,-0.0038,0.0029,0.0017,0.005,-0.005,0.0033,-0.0051,0.0024,0.0001,0.004,-0.0018,0.0007,-0.0017,0.0013,-0.0022,0.0026,-0.0007,0.0027,-0.0027,-0.0007,-0.0014,0.0019,-0.0005,0.0014,-0.0002,0.0001,-0.0012,-0.0002,-0.0005,0.0014,-0.0003,0.0017,-0.0012,-0.0002,-0.0014,0.0001,0.0001,0.0015,-0.0005,0.0012,-0.0008,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
فورد فیستا درب خودرو - داخلی - باز و بسته شدن 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn