مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT ملات انفجار 01

ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (1).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 27 بار
برچسب ها رونقدر حال انفجاراسلحهجنگانفجاربمبزد و خوردخمپاره
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0008,0.0002,-0.0049,0.0042,-0.0108,0.0079,-0.0125,0.0123,-0.0104,0.0102,-0.0114,0.0112,-0.0093,0.0079,-0.0062,0.008,-0.0082,0.0076,-0.0081,0.0065,-0.0127,0.0108,-0.005,0.0051,-0.0078,0.0069,-0.0056,0.0056,-0.0056,0.0059,-0.0072,0.0074,-0.0072,0.008,-0.0078,0.0081,-0.0113,0.0092,-0.0185,0.0165,-0.0075,0.0085,-0.0138,0.0115,-0.012,0.0105,-0.0042,0.004,-0.0104,0.0093,-0.0111,0.012,-0.0055,0.007,-0.0073,0.0079,-0.0069,0.0069,-0.0043,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.007,0.0071,-0.0063,0.0081,-0.0088,0.0105,-0.0102,0.0107,-0.008,0.0106,-0.0031,0.0031,-0.0057,0.0054,-0.0091,0.0082,-0.0069,0.007,-0.0061,0.0056,-0.0072,0.0069,-0.0033,0.0021,-0.0054,0.0038,-0.0043,0.0043,-0.0026,0.0018,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.0031,0.0029,-0.0043,0.0031,-0.0041,0.0048,-0.0029,0.0021,-0.0023,0.0026,-0.0016,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0021,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0036,0.0029,-0.0023,0.002,-0.0024,0.0024,-0.0029,0.0028,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0013,-0.0022,0.0015,-0.0023,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0024,0.0016,-0.0027,0.002,-0.0025,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0012,-0.0025,0.0018,-0.0014,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0019,0.0022,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.0008,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0019,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.001,-0.0019,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0027,0.002,-0.001,0.0006,-0.0018,0.0018,-0.002,0.002,-0.0027,0.0024,-0.0017,0.0014,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0017,-0.0032,0.0022,-0.004,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0017,0.0014,-0.0023,0.0024,-0.0023,0.001,-0.0014,0.001,-0.0017,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0029,0.002,-0.0027,0.0021,-0.0028,0.0027,-0.0046,0.0046,-0.003,0.002,-0.004,0.0028,-0.0027,0.0021,-0.004,0.0026,-0.0027,0.0022,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0034,0.0044,-0.0056,0.0057,-0.0032,0.0028,-0.0027,0.0024,-0.003,0.002,-0.0054,0.004,-0.0022,0.0015,-0.0021,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0007,-0.0028,0.0024,-0.0021,0.0016,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0014,-0.0027,0.0022,-0.002,0.001,-0.0022,0.0019,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0016,-0.0038,0.0025,-0.0047,0.0041,-0.002,0.0017,-0.0021,0.0016,-0.0035,0.0023,-0.0026,0.0022,-0.0038,0.0043,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0017,0.0015,-0.0037,0.0032,-0.0034,0.0028,-0.0042,0.0028,-0.0028,0.0028,-0.0041,0.003,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0018,-0.003,0.0026,-0.0018,0.0013,-0.0035,0.0025,-0.0019,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0021,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0023,-0.0029,0.003,-0.0034,0.0033,-0.0028,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0007,-0.0022,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0011,-0.0018,0.0015,-0.0027,0.0024,-0.004,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0031,0.0033,-0.0025,0.0019,-0.0028,0.0024,-0.0037,0.0033,-0.0042,0.0036,-0.0038,0.0031,-0.0025,0.0024,-0.0031,0.0027,-0.0033,0.0029,-0.0022,0.0013,-0.0027,0.0019,-0.0029,0.0025,-0.0041,0.0034,-0.0025,0.0019,-0.0051,0.0041,-0.0029,0.0023,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0014,-0.0019,0.0013,-0.0025,0.0017,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0009,-0.003,0.0022,-0.0039,0.0031,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0015,-0.0025,0.0018,-0.0026,0.0021,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0021,0.0015,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0017,0.0013,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0024,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0026,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0028,-0.0031,0.0027,-0.0043,0.0039,-0.0054,0.0043,-0.0042,0.0042,-0.0062,0.0061,-0.0077,0.007,-0.0025,0.0022,-0.0031,0.0019,-0.0039,0.0035,-0.0042,0.0038,-0.0023,0.0018,-0.0023,0.0018,-0.0023,0.0018,-0.0033,0.0028,-0.0027,0.0019,-0.0041,0.0032,-0.0031,0.0023,-0.0017,0.002,-0.0033,0.0028,-0.004,0.0038,-0.139,0.1955,-0.4411,0.4872,-0.1937,0.2258,-0.0827,0.1154,-0.2515,0.2324,-0.3023,0.3128,-0.3728,0.3216,-0.2356,0.2394,-0.1263,0.1599,-0.2091,0.1577,-0.1408,0.1072,-0.1201,0.1257,-0.0958,0.0852,-0.054,0.1327,-0.0446,0.0405,-0.051,0.0597,-0.0451,0.0508,-0.0766,0.0674,-0.0601,0.0636,-0.0542,0.0362,-0.0387,0.0398,-0.0656,0.0535,-0.0491,0.0473,-0.0638,0.0644,-0.0564,0.052,-0.035,0.0545,-0.0541,0.0512,-0.0444,0.0484,-0.0367,0.0389,-0.0391,0.0248,-0.0235,0.0213,-0.0329,0.0201,-0.0222,0.0258,-0.0197,0.023,-0.0233,0.0183,-0.0305,0.0281,-0.0279,0.0291,-0.012,0.0154,-0.0166,0.0144,-0.0166,0.0148,-0.0152,0.0184,-0.0129,0.0131,-0.014,0.0161,-0.0169,0.0122,-0.0066,0.0071,-0.0095,0.0131,-0.0104,0.0101,-0.0141,0.0137,-0.0118,0.0107,-0.0097,0.0104,-0.0096,0.0082,-0.0088,0.0097,-0.0096,0.008,-0.0066,0.0067,-0.0071,0.009,-0.0067,0.0071,-0.0103,0.0075,-0.0052,0.0061,-0.007,0.0043,-0.0074,0.0066,-0.0054,0.005,-0.0051,0.0042,-0.0056,0.0049,-0.006,0.0046,-0.0053,0.0062,-0.0069,0.0055,-0.0043,0.0046,-0.0044,0.0038,-0.0034,0.0034,-0.0031,0.0035,-0.004,0.0055,-0.0033,0.003,-0.0027,0.0024,-0.0044,0.0036,-0.0036,0.0023,-0.0042,0.0035,-0.0033,0.0031,-0.0021,0.002,-0.0031,0.0025,-0.0026,0.0022,-0.003,0.0026,-0.0014,0.0009,-0.4601,0.4354,-0.2714,0.2756,-0.2987,0.2887,-0.3263,0.3149,-0.3242,0.288,-0.1833,0.2018,-0.1776,0.2251,-0.2553,0.2314,-0.1923,0.183,-0.1424,0.1499,-0.1487,0.1266,-0.2065,0.1316,-0.1866,0.147,-0.1826,0.1288,-0.0991,0.1102,-0.1163,0.1203,-0.1455,0.1366,-0.0943,0.1137,-0.1499,0.1332,-0.0882,0.0854,-0.0998,0.1034,-0.0913,0.1003,-0.0947,0.1011,-0.0862,0.1004,-0.0776,0.084,-0.0778,0.0907,-0.0606,0.0956,-0.0623,0.0724,-0.0732,0.0545,-0.1286,0.1302,-0.192,0.1905,-0.1434,0.1219,-0.1938,0.2233,-0.2486,0.1845,-0.229,0.2346,-0.2663,0.2638,-0.2933,0.227,-0.2416,0.2128,-0.3171,0.2086,-0.2857,0.2653,-0.2351,0.2348,-0.214,0.2677,-0.218,0.2221,-0.3007,0.2364,-0.3034,0.2498,-0.2021,0.2119,-0.2229,0.2758,-0.0562,0.0612,-0.0564,0.0429,-0.0535,0.0449,-0.0499,0.0422,-0.2053,0.2136,-0.1029,0.1681,-0.0393,0.035,-0.1738,0.1654,-0.2417,0.1958,-0.1907,0.2529,-0.0421,0.0341,-0.0488,0.0425,-0.0436,0.0328,-0.038,0.0325,-0.0303,0.0293,-0.3611,0.3233,-0.0286,0.0421,-0.0273,0.0461,-0.0374,0.0276,-0.0265,0.0357,-0.0245,0.0345,-0.0208,0.0218,-0.0167,0.0179,-0.0204,0.0161,-0.0167,0.0182,-0.0166,0.0129,-0.014,0.0128,-0.0112,0.0118,-0.0119,0.0106,-0.0096,0.0106,-0.0127,0.0106,-0.0087,0.0084,-0.0066,0.0078,-0.0077,0.0063,-0.0074,0.0077,-0.0077,0.0085,-0.0054,0.0059,-0.0084,0.0045,-0.0052,0.0041,-0.0048,0.0049,-0.004,0.0048,-0.0033,0.0027,-0.0053,0.0039,-0.005,0.0047,-0.0044,0.0039,-0.0034,0.0029,-0.0037,0.0029,-0.0036,0.0031,-0.0039,0.0027,-0.0032,0.0027,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0021,-0.0029,0.0031,-0.0028,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0028,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0025,0.0018,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0017,-0.0015,0.002,-0.002,0.0015,-0.0024,0.002,-0.0014,0.002,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0022,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0019,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.001,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.001,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0022,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.001,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0017,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0056,0.005,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0024,0.0021,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0005,0.0006,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:21
ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم