مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT ملات انفجار 04

ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (4).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 13 بار
برچسب ها رونقدر حال انفجاراسلحهجنگانفجاربمبزد و خوردخمپاره
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0156,0.0276,-0.4974,0.4044,-0.3761,0.3117,-0.2297,0.2202,-0.2627,0.2504,-0.2164,0.2748,-0.2015,0.1242,-0.132,0.1102,-0.1057,0.0928,-0.0811,0.0622,-0.0482,0.0352,-0.0622,0.0554,-0.053,0.0548,-0.0552,0.0565,-0.0659,0.0614,-0.0383,0.0263,-0.0508,0.0329,-0.041,0.0341,-0.0386,0.0403,-0.0268,0.0257,-0.0341,0.0375,-0.0319,0.0398,-0.0345,0.0448,-0.0337,0.0427,-0.0204,0.024,-0.0275,0.0245,-0.0307,0.0294,-0.0199,0.0268,-0.0214,0.015,-0.0308,0.0126,-0.0127,0.0169,-0.0142,0.0218,-0.0229,0.0185,-0.0274,0.0242,-0.0125,0.0196,-0.011,0.0169,-0.0118,0.0115,-0.0198,0.0212,-0.0152,0.0113,-0.0063,0.0085,-0.0155,0.0173,-0.0115,0.0089,-0.0094,0.0103,-0.0144,0.0088,-0.0091,0.0079,-0.0096,0.0075,-0.0079,0.0078,-0.0074,0.0082,-0.0053,0.0045,-0.0101,0.009,-0.0091,0.0055,-0.0093,0.0107,-0.0076,0.0093,-0.0104,0.0091,-0.0082,0.0089,-0.0061,0.0035,-0.0039,0.0024,-0.0046,0.003,-0.0029,0.0029,-0.0039,0.003,-0.0042,0.0027,-0.0045,0.0031,-0.004,0.0028,-0.0037,0.0023,-0.0031,0.0022,-0.0034,0.0037,-0.0033,0.0036,-0.0033,0.0027,-0.0028,0.0025,-0.002,0.0019,-0.003,0.0023,-0.0022,0.0017,-0.0037,0.0027,-0.0019,0.0023,-0.0023,0.0013,-0.0018,0.0027,-0.0027,0.0013,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0023,0.0019,-0.0032,0.0021,-0.0028,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0031,0.0015,-0.0022,0.0014,-0.002,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0031,0.0017,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0017,0.0008,-0.0018,0.0013,-0.0022,0.0012,-0.0016,0.0007,-0.0016,0.0004,-0.0018,0.0016,-0.002,0.0009,-0.0021,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0016,0.001,-0.0021,0.0007,-0.0022,0.0016,-0.002,0.0011,-0.0019,0.0012,-0.0014,0.0006,-0.0016,0.001,-0.0022,0.0009,-0.0037,0.0022,-0.002,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0022,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0009,-0.0017,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0019,0.001,-0.0018,0.0009,-0.0024,0.0013,-0.0014,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.2455,0.2356,-0.3955,0.3085,-0.2444,0.2078,-0.2318,0.2624,-0.2424,0.2531,-0.2257,0.2522,-0.2214,0.2475,-0.2261,0.1873,-0.1723,0.1913,-0.2008,0.2307,-0.1922,0.2004,-0.1889,0.2206,-0.1803,0.1351,-0.132,0.1537,-0.1023,0.1272,-0.4387,0.28,-0.1248,0.1268,-0.1522,0.1259,-0.1844,0.1162,-0.1352,0.117,-0.1169,0.1742,-0.1043,0.112,-0.1396,0.1293,-0.1133,0.1066,-0.1668,0.1377,-0.1359,0.135,-0.0885,0.0981,-0.0777,0.0872,-0.0844,0.1343,-0.111,0.1253,-0.0848,0.0806,-0.0843,0.0966,-0.1131,0.1002,-0.0922,0.1193,-0.0974,0.08,-0.0729,0.1077,-0.0831,0.0903,-0.078,0.0824,-0.118,0.0921,-0.0644,0.0726,-0.0668,0.0699,-0.0892,0.0614,-0.0703,0.0741,-0.0632,0.0831,-0.0585,0.074,-0.0463,0.0586,-0.0569,0.0559,-0.0559,0.0494,-0.0505,0.0487,-0.0539,0.06,-0.0585,0.0538,-0.0651,0.045,-0.0449,0.0399,-0.0368,0.0489,-0.0443,0.0488,-0.0348,0.0341,-0.0318,0.0358,-0.0455,0.0455,-0.0385,0.0465,-0.0435,0.0384,-0.0278,0.0319,-0.0243,0.0292,-0.0288,0.0254,-0.0236,0.0223,-0.0276,0.0181,-0.0197,0.0321,-0.027,0.0336,-0.0231,0.0239,-0.019,0.0233,-0.0158,0.0146,-0.0161,0.0155,-0.0135,0.0107,-0.0108,0.0094,-0.0167,0.0153,-0.0143,0.0116,-0.0093,0.0116,-0.0235,0.0088,-0.0141,0.0088,-0.0107,0.0118,-0.0093,0.0086,-0.0112,0.0145,-0.0068,0.0074,-0.0051,0.0059,-0.0055,0.0089,-0.0063,0.0077,-0.0053,0.0054,-0.0055,0.0047,-0.0053,0.0042,-0.0061,0.009,-0.0038,0.0035,-0.0027,0.0029,-0.0043,0.0041,-0.0038,0.0027,-0.004,0.0045,-0.0032,0.003,-0.0046,0.0031,-0.0038,0.0045,-0.0027,0.003,-0.0036,0.0026,-0.003,0.0031,-0.0026,0.0036,-0.0036,0.0022,-0.0032,0.0023,-0.0026,0.0019,-0.0025,0.0017,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0025,-0.0031,0.0019,-0.0023,0.0011,-0.0022,0.0015,-0.0026,0.0017,-0.0022,0.0018,-0.0018,0.0011,-0.0025,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0014,0.0009,-0.0022,0.0016,-0.0022,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0006,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0003,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:16
ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (4).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم