مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT ملات انفجار 05

ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (5).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 5 بار
برچسب ها رونقدر حال انفجاراسلحهجنگانفجاربمبزد و خوردخمپاره
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1703,0.1729,-0.1978,0.2159,-0.2043,0.2079,-0.083,0.1893,-0.0815,0.1154,-0.1241,0.0825,-0.1191,0.136,-0.1264,0.1078,-0.0908,0.1094,-0.142,0.1156,-0.0982,0.0862,-0.0899,0.0985,-0.0469,0.0665,-0.0686,0.0635,-0.05,0.0633,-0.0657,0.0603,-0.0549,0.063,-0.0504,0.0394,-0.0567,0.0461,-0.0406,0.036,-0.0389,0.0494,-0.0304,0.0442,-0.0439,0.0386,-0.0353,0.0359,-0.0412,0.0445,-0.0379,0.0342,-0.0391,0.0413,-0.0505,0.0532,-0.0365,0.0421,-0.063,0.0496,-0.052,0.0362,-0.0752,0.0809,-0.0713,0.0853,-0.0865,0.0921,-0.0792,0.1024,-0.0601,0.0932,-0.0873,0.0824,-0.0868,0.0903,-0.0975,0.1091,-0.0919,0.1068,-0.0973,0.0902,-0.0503,0.061,-0.0716,0.0796,-0.0759,0.0988,-0.0824,0.0969,-0.0601,0.0779,-0.0788,0.0765,-0.0518,0.0527,-0.0615,0.0582,-0.0707,0.0793,-0.0784,0.0856,-0.0722,0.0769,-0.0616,0.0786,-0.0503,0.0606,-0.0368,0.0421,-0.0571,0.0541,-0.0603,0.0585,-0.0529,0.0586,-0.0535,0.0688,-0.0505,0.0583,-0.0395,0.0446,-0.0296,0.0295,-0.0337,0.0398,-0.0379,0.0417,-0.0476,0.0535,-0.0502,0.0506,-0.0465,0.0442,-0.0324,0.0351,-0.019,0.0201,-0.0269,0.0267,-0.0357,0.0344,-0.0372,0.0372,-0.0392,0.0378,-0.0301,0.0305,-0.0309,0.0299,-0.0184,0.0156,-0.0273,0.0276,-0.0297,0.0331,-0.0287,0.03,-0.0376,0.0332,-0.031,0.03,-0.0239,0.0257,-0.0173,0.0163,-0.0137,0.0137,-0.0234,0.0236,-0.0178,0.0166,-0.0233,0.0218,-0.0208,0.0194,-0.0205,0.0191,-0.019,0.0176,-0.0133,0.0143,-0.0086,0.01,-0.0172,0.0152,-0.0139,0.0146,-0.0176,0.0171,-0.0179,0.0163,-0.0157,0.0152,-0.0136,0.0138,-0.0114,0.0107,-0.0085,0.0086,-0.0121,0.0113,-0.0147,0.0131,-0.0112,0.0103,-0.0138,0.0126,-0.0136,0.0139,-0.0135,0.0113,-0.0089,0.0092,-0.0077,0.0083,-0.0092,0.0084,-0.0098,0.0096,-0.0111,0.0102,-0.0096,0.0085,-0.0101,0.0092,-0.008,0.0073,-0.0087,0.0074,-0.0088,0.0077,-0.0061,0.0062,-0.0063,0.0058,-0.0063,0.0054,-0.0061,0.0054,-0.0066,0.0054,-0.006,0.0057,-0.0057,0.0052,-0.0079,0.0073,-0.0053,0.005,-0.0055,0.0063,-0.0033,0.0047,-0.0062,0.005,-0.0046,0.0042,-0.0051,0.0047,-0.005,0.0044,-0.0049,0.0044,-0.0053,0.0051,-0.0055,0.0046,-0.0049,0.004,-0.0028,0.0033,-0.0035,0.0029,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0034,-0.0037,0.0036,-0.0032,0.0029,-0.0034,0.0035,-0.0033,0.0025,-0.0034,0.0036,-0.0027,0.0027,-0.0013,0.0012,-0.2091,0.187,-0.1695,0.1929,-0.1914,0.1744,-0.1821,0.1934,-0.1574,0.2197,-0.2104,0.1836,-0.1924,0.1881,-0.1584,0.1702,-0.204,0.183,-0.1714,0.1843,-0.1667,0.1764,-0.1564,0.1534,-0.1713,0.1463,-0.1448,0.1784,-0.2001,0.1428,-0.1258,0.1664,-0.131,0.1133,-0.1103,0.1401,-0.0936,0.1159,-0.1516,0.1131,-0.1336,0.0956,-0.1587,0.1668,-0.1206,0.0931,-0.1232,0.0903,-0.1261,0.1289,-0.1076,0.0831,-0.0819,0.0899,-0.1155,0.1266,-0.0955,0.0762,-0.0968,0.0972,-0.0989,0.0966,-0.064,0.0866,-0.0961,0.1248,-0.1178,0.0701,-0.0871,0.0561,-0.0855,0.0876,-0.0634,0.0692,-0.0845,0.0805,-0.0518,0.0615,-0.043,0.0801,-0.063,0.0717,-0.0527,0.0845,-0.0718,0.0678,-0.0537,0.0613,-0.0556,0.0683,-0.0538,0.056,-0.0594,0.0667,-0.0365,0.0388,-0.0589,0.0661,-0.0474,0.0386,-0.0502,0.04,-0.043,0.0383,-0.0463,0.0333,-0.1417,0.1611,-0.0373,0.0325,-0.037,0.036,-0.1565,0.1628,-0.044,0.0447,-0.1604,0.1668,-0.0693,0.0605,-0.1564,0.1428,-0.1534,0.1731,-0.1544,0.1762,-0.1932,0.1768,-0.1069,0.1062,-0.1676,0.1472,-0.17,0.1653,-0.0563,0.0812,-0.1475,0.1685,-0.1729,0.178,-0.1766,0.1519,-0.1774,0.1781,-0.1704,0.1904,-0.1775,0.1599,-0.185,0.1459,-0.1671,0.1729,-0.1652,0.1288,-0.1648,0.1622,-0.1707,0.1471,-0.0705,0.0589,-0.1642,0.1347,-0.1635,0.1622,-0.1564,0.1745,-0.0408,0.0315,-0.1678,0.152,-0.0442,0.0347,-0.0294,0.0342,-0.0368,0.0324,-0.0465,0.0304,-0.0327,0.0342,-0.0261,0.0257,-0.0301,0.0264,-0.0271,0.0263,-0.0324,0.0346,-0.0223,0.0299,-0.1621,0.1629,-0.0262,0.0264,-0.0222,0.0244,-0.0183,0.0233,-0.1727,0.1702,-0.1341,0.1107,-0.0269,0.0242,-0.164,0.1395,-0.0565,0.1009,-0.0261,0.0224,-0.0259,0.0272,-0.0286,0.0272,-0.0212,0.0246,-0.0304,0.0237,-0.0231,0.033,-0.0229,0.018,-0.0199,0.0197,-0.0174,0.0188,-0.0168,0.0177,-0.1593,0.1447,-0.1225,0.1075,-0.0261,0.0227,-0.0205,0.0263,-0.0223,0.0197,-0.0193,0.0148,-0.0222,0.0164,-0.0181,0.0205,-0.0193,0.0223,-0.0192,0.0176,-0.0232,0.0159,-0.0157,0.0207,-0.0146,0.0196,-0.0308,0.0128,-0.0157,0.0174,-0.0159,0.0162,-0.0145,0.0178,-0.0201,0.0129,-0.0122,0.0123,-0.0114,0.0083,-0.0126,0.0112,-0.0099,0.0135,-0.0096,0.0118,-0.0087,0.0097,-0.0089,0.0081,-0.0076,0.0096,-0.0104,0.008,-0.0082,0.0075,-0.012,0.0081,-0.0083,0.0064,-0.0066,0.0062,-0.0063,0.0076,-0.0058,0.0054,-0.007,0.0055,-0.0051,0.0051,-0.0043,0.005,-0.0072,0.0057,-0.0048,0.0067,-0.0044,0.0043,-0.0034,0.0034,-0.0054,0.0041,-0.0033,0.0044,-0.0031,0.0038,-0.0027,0.0038,-0.0027,0.0029,-0.003,0.0031,-0.003,0.0023,-0.0026,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0025,0.0018,-0.0022,0.0025,-0.0025,0.0023,-0.002,0.0029,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (5).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم