مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای EFX EXT ملات انفجار 08

ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (8).

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها رونقدر حال انفجاراسلحهجنگانفجاربمبزد و خوردخمپاره
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0842,0.0501,-0.2018,0.2087,-0.2108,0.2033,-0.1931,0.1785,-0.1104,0.1776,-0.1262,0.0968,-0.0984,0.0804,-0.1283,0.1365,-0.0814,0.0685,-0.0694,0.0707,-0.0686,0.0843,-0.0486,0.0609,-0.0838,0.0599,-0.0568,0.0578,-0.088,0.0569,-0.0413,0.0474,-0.0481,0.0509,-0.0558,0.0544,-0.027,0.0326,-0.063,0.0453,-0.0356,0.0471,-0.0351,0.0378,-0.0457,0.0317,-0.0347,0.0241,-0.0451,0.0303,-0.0284,0.033,-0.0268,0.0336,-0.032,0.0285,-0.0306,0.0318,-0.0238,0.0246,-0.0215,0.0202,-0.0262,0.0208,-0.021,0.0278,-0.025,0.0249,-0.028,0.0221,-0.0139,0.0282,-0.017,0.022,-0.0172,0.0124,-0.0172,0.021,-0.0156,0.0114,-0.013,0.0201,-0.0184,0.0178,-0.0181,0.0183,-0.0212,0.0174,-0.0146,0.0142,-0.0146,0.0114,-0.0087,0.0104,-0.0126,0.0102,-0.0107,0.01,-0.0076,0.0108,-0.0074,0.009,-0.0085,0.0076,-0.0084,0.0091,-0.0096,0.0069,-0.0082,0.0089,-0.0065,0.0071,-0.0051,0.0053,-0.0062,0.0104,-0.006,0.0056,-0.0065,0.0059,-0.0041,0.0062,-0.007,0.0088,-0.0076,0.0071,-0.0042,0.0067,-0.0049,0.0058,-0.0063,0.0063,-0.0076,0.0049,-0.0033,0.004,-0.0038,0.004,-0.0049,0.004,-0.0036,0.0031,-0.004,0.0027,-0.0032,0.0036,-0.0041,0.0038,-0.0033,0.0036,-0.0032,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0031,0.0026,-0.0044,0.0031,-0.0039,0.0034,-0.0028,0.0025,-0.0016,0.0021,-0.0023,0.0028,-0.0022,0.0039,-0.0036,0.0057,-0.0044,0.003,-0.0024,0.0034,-0.0017,0.0022,-0.0023,0.0013,-0.0029,0.0033,-0.0033,0.0024,-0.0025,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0024,0.0013,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0021,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0023,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0738,0.1477,-0.1912,0.2012,-0.194,0.1969,-0.1944,0.164,-0.1983,0.1846,-0.1629,0.1975,-0.1938,0.1744,-0.1864,0.2017,-0.1796,0.1871,-0.1967,0.2017,-0.1794,0.1872,-0.1566,0.1583,-0.1605,0.1721,-0.1443,0.1644,-0.1829,0.1804,-0.1549,0.1523,-0.1564,0.1855,-0.1597,0.1264,-0.1308,0.1019,-0.161,0.1513,-0.1623,0.1534,-0.1136,0.146,-0.1283,0.1121,-0.1372,0.1149,-0.1399,0.1274,-0.182,0.1517,-0.1059,0.1086,-0.1017,0.1051,-0.0988,0.093,-0.0988,0.1438,-0.0905,0.0943,-0.1282,0.1084,-0.1059,0.0958,-0.1257,0.1171,-0.0847,0.1282,-0.0926,0.1118,-0.1105,0.0972,-0.1339,0.1252,-0.1379,0.1288,-0.0888,0.0954,-0.1359,0.0903,-0.1178,0.0999,-0.0711,0.0974,-0.086,0.1003,-0.0636,0.1143,-0.0793,0.0687,-0.0783,0.0924,-0.1058,0.1369,-0.1246,0.1125,-0.0852,0.1061,-0.0542,0.0655,-0.081,0.1006,-0.0851,0.0615,-0.1,0.0836,-0.0659,0.0874,-0.0684,0.0865,-0.1149,0.0655,-0.1,0.0797,-0.0646,0.0757,-0.0756,0.1133,-0.077,0.0609,-0.0704,0.0617,-0.0655,0.0546,-0.0964,0.0891,-0.0568,0.0544,-0.05,0.0647,-0.0594,0.0702,-0.072,0.0453,-0.0747,0.0708,-0.0681,0.051,-0.0676,0.0741,-0.0661,0.0612,-0.0525,0.0554,-0.0471,0.0655,-0.0467,0.0416,-0.0475,0.0481,-0.0413,0.0381,-0.0438,0.0403,-0.0457,0.0489,-0.035,0.0431,-0.0551,0.0368,-0.0353,0.0348,-0.0393,0.04,-0.0451,0.0377,-0.0525,0.035,-0.0409,0.034,-0.035,0.0445,-0.0257,0.0302,-0.0314,0.0348,-0.0219,0.0217,-0.0415,0.0371,-0.0304,0.0215,-0.0289,0.0407,-0.0322,0.0256,-0.0224,0.0207,-0.0373,0.0283,-0.0187,0.0214,-0.028,0.029,-0.0247,0.0279,-0.0209,0.0264,-0.0224,0.015,-0.0241,0.0249,-0.0168,0.0217,-0.0174,0.0231,-0.024,0.0195,-0.0212,0.0187,-0.019,0.0163,-0.02,0.0137,-0.0133,0.0162,-0.0191,0.0195,-0.0169,0.0168,-0.0174,0.0221,-0.0161,0.0176,-0.0128,0.0144,-0.0136,0.0132,-0.0146,0.0132,-0.0095,0.0097,-0.0122,0.0096,-0.008,0.0059,-0.0096,0.0076,-0.009,0.0066,-0.0109,0.0079,-0.0083,0.0109,-0.0093,0.0108,-0.0072,0.007,-0.0073,0.0092,-0.0082,0.0067,-0.013,0.009,-0.0047,0.0067,-0.007,0.0066,-0.0053,0.0089,-0.006,0.0056,-0.0072,0.0043,-0.007,0.0069,-0.0051,0.0083,-0.0054,0.0042,-0.0054,0.0062,-0.0039,0.0037,-0.0032,0.0057,-0.0041,0.0044,-0.004,0.0059,-0.0043,0.0054,-0.0035,0.0041,-0.0041,0.0034,-0.0029,0.0047,-0.0041,0.0033,-0.0036,0.0021,-0.0031,0.0049,-0.0032,0.0025,-0.0027,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.002,-0.0021,0.0025,-0.0028,0.0019,-0.0028,0.0018,-0.0027,0.0027,-0.0022,0.0021,-0.002,0.002,-0.0016,0.0024,-0.0018,0.0025,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0023,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0026,0.0012,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.0012,-0.0016,0.0022,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0022,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
ملات انفجار - آمیزش از فیوز با صدای بلند پشت سر هم, انفجار و صدای ترق و تروق از ملات (8).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم