مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای گور 17

Gore - برش با شمشیر.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آسیب دیدگی
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها هالووینوحشتناکgoreانسانکسیآسیبرنجدردشمشیرتیغهslice
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0022,-0.0015,0.0029,-0.0018,0.0024,-0.0009,0.0011,-0.0037,0.0024,-0.0022,0.002,-0.0024,0.003,-0.0022,0.0051,-0.0017,0.0018,-0.0031,0.0025,-0.0021,0.0042,-0.0048,0.0022,-0.003,0.0041,-0.0021,0.0042,-0.0035,0.0051,-0.0028,0.0068,-0.005,0.0046,-0.0041,0.004,-0.0042,0.0048,-0.0071,0.005,-0.0058,0.007,-0.0046,0.005,-0.0084,0.005,-0.0055,0.0064,-0.0053,0.0073,-0.0137,0.0141,-0.0072,0.011,-0.0077,0.0133,-0.0067,0.0079,-0.0044,0.0104,-0.0073,0.0142,-0.0101,0.0126,-0.0099,0.0072,-0.0135,0.0103,-0.0139,0.016,-0.013,0.0129,-0.0085,0.0129,-0.012,0.0119,-0.0095,0.012,-0.0102,0.0108,-0.0171,0.0172,-0.0151,0.0146,-0.0208,0.0154,-0.0083,0.0161,-0.0254,0.015,-0.0211,0.0147,-0.0181,0.0104,-0.0123,0.0123,-0.0114,0.0169,-0.0195,0.017,-0.0174,0.0249,-0.0206,0.0179,-0.0295,0.0339,-0.0248,0.0265,-0.0248,0.0391,-0.0289,0.0293,-0.0242,0.0405,-0.0344,0.0152,-0.0556,0.0409,-0.0314,0.0524,-0.0659,0.0376,-0.0622,0.1033,-0.079,0.0543,-0.0263,0.0538,-0.063,0.0708,-0.0621,0.1024,-0.0866,0.0426,-0.1235,0.1172,-0.0897,0.1197,-0.0839,0.12,-0.1027,0.0991,-0.0977,0.0955,-0.0683,0.0436,-0.1266,0.1066,-0.1129,0.164,-0.1622,0.1925,-0.1935,0.1546,-0.1949,0.2048,-0.1659,0.1646,-0.2045,0.142,-0.1498,0.0974,-0.1175,0.1713,-0.1885,0.2481,-0.238,0.2521,-0.2459,0.2223,-0.1705,0.2188,-0.283,0.2643,-0.3498,0.346,-0.4312,0.3737,-0.2961,0.3332,-0.4886,0.4549,-0.4245,0.4751,-0.3379,0.3988,-0.3443,0.3882,-0.3935,0.2922,-0.3307,0.3994,-0.3282,0.3899,-0.4584,0.4268,-0.4675,0.4886,-0.4886,0.3603,-0.4385,0.2738,-0.343,0.4532,-0.2692,0.3739,-0.3558,0.4886,-0.3721,0.4886,-0.4421,0.4122,-0.4886,0.4631,-0.3383,0.4886,-0.3787,0.3005,-0.3789,0.4886,-0.3976,0.4139,-0.3929,0.429,-0.4473,0.3539,-0.4884,0.4579,-0.4886,0.4855,-0.4886,0.3855,-0.3899,0.4337,-0.4886,0.3557,-0.3254,0.2903,-0.4886,0.4824,-0.4886,0.3472,-0.4777,0.4705,-0.4798,0.329,-0.4402,0.3614,-0.3036,0.3389,-0.3764,0.377,-0.3656,0.3809,-0.4248,0.4886,-0.3712,0.2958,-0.3833,0.4599,-0.4355,0.3934,-0.4886,0.458,-0.4387,0.3382,-0.2679,0.4886,-0.4616,0.4738,-0.4886,0.4402,-0.4011,0.4706,-0.4204,0.4886,-0.4886,0.3467,-0.4881,0.4556,-0.3789,0.4886,-0.4086,0.4433,-0.4631,0.4061,-0.4886,0.4432,-0.4597,0.3708,-0.2401,0.3706,-0.3932,0.327,-0.4354,0.4859,-0.3477,0.4886,-0.4886,0.4438,-0.3776,0.4881,-0.3958,0.4886,-0.3243,0.3103,-0.4236,0.3781,-0.4886,0.4383,-0.4886,0.2798,-0.385,0.3935,-0.4886,0.3438,-0.4886,0.4799,-0.36,0.4886,-0.4191,0.4884,-0.4886,0.4295,-0.2664,0.3873,-0.4248,0.4037,-0.4886,0.3819,-0.4886,0.2885,-0.3083,0.4237,-0.4638,0.4032,-0.4247,0.354,-0.4174,0.4044,-0.2687,0.2504,-0.2582,0.3831,-0.2813,0.4886,-0.3112,0.3051,-0.286,0.3217,-0.306,0.2963,-0.2148,0.2409,-0.2649,0.2136,-0.1792,0.1985,-0.2851,0.2931,-0.3092,0.1895,-0.2923,0.1815,-0.1697,0.1662,-0.1928,0.1605,-0.1727,0.1991,-0.16,0.1288,-0.1982,0.1602,-0.1114,0.1123,-0.1614,0.1833,-0.1962,0.1734,-0.2073,0.2146,-0.1856,0.1935,-0.1851,0.196,-0.1619,0.18,-0.1505,0.1637,-0.1653,0.1488,-0.1357,0.1085,-0.1835,0.1889,-0.1212,0.1238,-0.1519,0.1244,-0.1786,0.139,-0.1181,0.1369,-0.161,0.1679,-0.1508,0.1184,-0.111,0.1218,-0.1118,0.1156,-0.1367,0.1033,-0.1819,0.1382,-0.0865,0.08,-0.1065,0.0926,-0.1497,0.1084,-0.1094,0.1084,-0.0978,0.1032,-0.0911,0.0962,-0.1042,0.1472,-0.1056,0.1496,-0.0916,0.1223,-0.0776,0.0971,-0.1241,0.1058,-0.0903,0.1131,-0.0789,0.107,-0.0595,0.0862,-0.067,0.0855,-0.05,0.0414,-0.088,0.0934,-0.0585,0.0899,-0.046,0.046,-0.0426,0.0524,-0.0638,0.0533,-0.0905,0.0642,-0.0635,0.0335,-0.0303,0.0391,-0.0433,0.0465,-0.0343,0.0541,-0.041,0.0372,-0.0375,0.0363,-0.0714,0.0411,-0.0413,0.0448,-0.038,0.0264,-0.032,0.0331,-0.0362,0.028,-0.0207,0.0207,-0.0195,0.0207,-0.0219,0.0213,-0.0185,0.0325,-0.0181,0.0181,-0.0157,0.0271,-0.017,0.0175,-0.0208,0.0148,-0.0098,0.0129,-0.0154,0.0118,-0.0164,0.0131,-0.0201,0.0171,-0.0198,0.0232,-0.0181,0.016,-0.0148,0.0216,-0.0115,0.012,-0.0108,0.0122,-0.0206,0.0153,-0.0127,0.0133,-0.014,0.0113,-0.0126,0.0124,-0.0158,0.0164,-0.017,0.0182,-0.0118,0.0148,-0.017,0.0159,-0.0101,0.0155,-0.0223,0.0216,-0.0163,0.0192,-0.0151,0.0213,-0.024,0.0217,-0.0113,0.0258,-0.0149,0.0076,-0.0108,0.0121,-0.0107,0.0139,-0.0129,0.0135,-0.0164,0.023,-0.0136,0.0096,-0.0092,0.0081,-0.0098,0.0086,-0.0138,0.0109,-0.0108,0.0104,-0.0118,0.0103,-0.0161,0.0114,-0.0102,0.0105,-0.0111,0.0082,-0.0096,0.009,-0.0084,0.0087,-0.0071,0.007,-0.0051,0.0047,-0.0092,0.0046,-0.0073,0.0061,-0.0054,0.007,-0.004,0.0043,-0.0062,0.0038,-0.0045,0.0038,-0.0068,0.0102,-0.0105,0.0103,-0.0057,0.0067,-0.0051,0.0065,-0.005,0.0045,-0.0037,0.0027,-0.004,0.004,-0.004,0.0038,-0.0028,0.0049,-0.0036,0.0051,-0.0047,0.0051,-0.0047,0.0056,-0.0033,0.0034,-0.0045,0.0035,-0.0064,0.0049,-0.0041,0.0042,-0.0053,0.0048,-0.0024,0.0037,-0.0046,0.0042,-0.0032,0.003,-0.0052,0.0036,-0.0055,0.0073,-0.0056,0.0054,-0.0055,0.0042,-0.0037,0.0042,-0.005,0.0078,-0.0092,0.0103,-0.0083,0.0069,-0.0102,0.0123,-0.0123,0.0092,-0.0056,0.0072,-0.0124,0.0093,-0.0098,0.0083,-0.011,0.0104,-0.0103,0.0133,-0.0082,0.0085,-0.0148,0.0136,-0.0115,0.0114,-0.0062,0.0094,-0.0096,0.0094,-0.0098,0.0104,-0.0096,0.0082,-0.0116,0.0103,-0.0094,0.0121,-0.0119,0.0145,-0.0113,0.0115,-0.0075,0.0074,-0.0081,0.0072,-0.0088,0.0079,-0.0075,0.0094,-0.0098,0.0097,-0.0105,0.0085,-0.0099,0.0087,-0.0132,0.0146,-0.0068,0.0109,-0.0074,0.01,-0.0082,0.0094,-0.0123,0.0142,-0.0085,0.0121,-0.0086,0.0081,-0.0112,0.0115,-0.0079,0.0105,-0.0109,0.0082,-0.0095,0.0108,-0.0094,0.0098,-0.0134,0.0092,-0.011,0.0112,-0.0128,0.0073,-0.0123,0.011,-0.0106,0.0094,-0.011,0.0138,-0.0106,0.0074,-0.0087,0.0109,-0.0076,0.0091,-0.0062,0.0067,-0.0084,0.0095,-0.0057,0.008,-0.0102,0.0071,-0.0075,0.0072,-0.0072,0.0069,-0.0081,0.0092,-0.0049,0.0081,-0.0096,0.0095,-0.0077,0.0094,-0.0084,0.0076,-0.01,0.0095,-0.0058,0.0087,-0.0104,0.0092,-0.0086,0.0103,-0.0087,0.006,-0.0077,0.007,-0.0065,0.0066,-0.0075,0.0071,-0.0071,0.0081,-0.0081,0.0073,-0.0081,0.008,-0.0054,0.0058,-0.0068,0.0072,-0.0062,0.0075,-0.0071,0.0079,-0.0072,0.0067,-0.0051,0.0056,-0.0082,0.0071,-0.0065,0.0063,-0.0068,0.0059,-0.007,0.0066,-0.005,0.0057,-0.0072,0.0067,-0.0059,0.0068,-0.0072,0.0064,-0.0066,0.0065,-0.0053,0.0047,-0.0069,0.0061,-0.0051,0.0058,-0.0067,0.0056,-0.0067,0.006,-0.0041,0.0042,-0.0062,0.0065,-0.0054,0.0061,-0.0058,0.0058,-0.0052,0.0065,-0.004,0.0055,-0.006,0.0064,-0.0054,0.006,-0.0062,0.0054,-0.0062,0.0056,-0.0047,0.0042,-0.0061,0.0053,-0.0053,0.0051,-0.0063,0.005,-0.006,0.0054,-0.0044,0.0038,-0.0053,0.0058,-0.0047,0.0053,-0.0051,0.0053,-0.0051,0.006,-0.0042,0.0046,-0.0057,0.0053,-0.0053,0.005,-0.0054,0.0046,-0.0057,0.0046,-0.0049,0.0034,-0.0054,0.0051,-0.0048,0.0051,-0.0054,0.0049,-0.0048,0.0051,-0.004,0.0036,-0.0046,0.0052,-0.0041,0.0049,-0.0044,0.005,-0.0049,0.0048,-0.004,0.0036,-0.0051,0.0049,-0.0048,0.0043,-0.0047,0.0048,-0.0047,0.0043,-0.0041,0.0028,-0.0048,0.0045,-0.0044,0.0038,-0.0044,0.0042,-0.0043,0.0043,-0.0036,0.0029,-0.0041,0.0041,-0.004,0.0038,-0.0041,0.0043,-0.0041,0.0041,-0.0034,0.0027,-0.004,0.0041,-0.004,0.0035,-0.0041,0.0039,-0.004,0.0038,-0.0031,0.0025,-0.0039,0.0036,-0.0037,0.0033,-0.0038,0.0038,-0.0036,0.0038,-0.0029,0.0024,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0035,-0.0036,0.0036,-0.0028,0.0025,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.003,-0.0032,0.0032,-0.0033,0.0033,-0.0025,0.0022,-0.0031,0.0031,-0.0029,0.0025,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0035,-0.0025,0.0021,-0.0028,0.0031,-0.003,0.0025,-0.0028,0.003,-0.0027,0.003,-0.002,0.0019,-0.0031,0.0026,-0.0027,0.0024,-0.0026,0.0027,-0.0026,0.0025,-0.002,0.0016,-0.0026,0.0024,-0.0027,0.0021,-0.0024,0.0023,-0.0021,0.0024,-0.0017,0.0018,-0.0022,0.0024,-0.002,0.0023,-0.0018,0.0024,-0.0022,0.0023,-0.0014,0.002,-0.0024,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0022,0.002,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0018,-0.0021,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0022,-0.0014,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.001,-0.001,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Gore - برش با شمشیر.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم