مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, چکمه تضعیف ...

قدم به قدم است. بوت نزولی و کشویی کثیف در سطح زمین.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0001,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.0014,-0.0021,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0004,0.0019,-0.0002,0.0019,-0.0021,0.0027,-0.0029,0.0035,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0005,-0.0007,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0033,0,-0.0029,0,-0.0026,0.0032,0.0011,0.0033,-0.0017,0.0012,-0.0017,-0.0012,-0.0017,-0.0002,-0.0008,0.0004,0.0005,0.0019,-0.0012,0.0019,-0.0012,0.0004,-0.0015,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0008,0,-0.0015,0.0001,-0.0004,0.0027,-0.0008,0.0027,-0.0034,0.001,-0.0035,0.0013,-0.0015,0.0025,-0.0014,-0.0003,-0.0014,0,-0.0017,0.0004,-0.0016,0.0008,-0.0015,0.0022,-0.0017,0.0012,-0.0019,0.001,0.0003,0.0018,-0.0012,0.0028,-0.003,0.0012,-0.0004,0.005,-0.0005,0.001,0,0.0019,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0012,0,0.0006,0,0.0017,0.0011,0.0023,0.0008,0.0024,-0.002,0.0008,-0.0011,0.0024,-0.0022,0.0028,-0.0036,0.0013,0.0001,0.0037,-0.0027,0.0009,0.0004,0.0031,-0.0035,0.0004,-0.0005,0.0057,-0.0027,0.0026,-0.0012,0.0025,0.0014,0.0034,-0.0001,0.0023,-0.0002,0.0024,-0.0025,0.0013,-0.0022,0.0042,-0.0018,0.003,-0.0016,0.003,-0.0023,0.0022,-0.0014,0.0022,-0.0048,0.0087,-0.007,0.0036,-0.007,0.0036,-0.0006,0.0028,0.0002,0.007,-0.0061,0.0022,-0.0072,0.0012,-0.0069,0.0041,-0.0041,0,-0.0032,0.0042,-0.0062,0.0063,-0.0178,0.0068,-0.0424,0.0243,-0.0165,0.0191,-0.0101,0.0052,-0.0015,0.0077,-0.0127,0.0065,-0.008,0.0038,-0.0234,0.0037,-0.0181,-0.0035,-0.004,0.0221,-0.0002,0.0215,-0.0053,0.0157,-0.0228,0.0014,-0.0065,0.0076,0.0001,0.0076,-0.017,-0.0003,-0.0186,-0.0043,-0.0036,0.0117,-0.0076,0.0108,-0.0022,0.0091,-0.0044,0.0141,-0.0186,0.0046,-0.0035,0.0122,-0.0099,0.0041,-0.0044,0.009,-0.0079,0.0086,-0.007,0.0071,-0.019,0.0075,-0.0114,0.0068,-0.0045,0.0113,-0.0033,0.0083,-0.0065,0.0086,-0.0088,0.0116,-0.0142,0.0048,-0.0092,0.0084,-0.0087,0.0055,-0.0037,0.0104,-0.0022,0.0089,-0.006,0.0085,-0.0158,0.0124,-0.0077,0.0027,-0.0056,0.017,0.0061,0.0192,-0.0066,0.0177,-0.001,0.0132,-0.0128,0.0025,-0.0138,0.016,-0.0034,0.0116,-0.0064,0.0146,-0.0126,0.0064,-0.0066,0.0041,-0.0019,0.0084,-0.0054,0.0067,-0.0065,0.0076,-0.0045,0.0103,-0.01,0.0123,-0.0116,0.007,-0.0105,0.0073,-0.0073,0.0135,-0.0093,0.0098,-0.0111,0.01,-0.0079,0.0066,-0.0101,0.0028,-0.0059,0.0045,-0.0065,-0.0004,-0.0005,0.0095,-0.0154,0.02,-0.0172,0.0233,-0.0118,0.0208,-0.0139,0.0084,-0.0028,0.0055,-0.0107,0.0025,-0.0045,0.0205,-0.0243,0.0127,-0.023,0.0042,-0.0109,0.0054,-0.023,0.0139,-0.0147,0.0128,-0.016,0.0175,-0.0201,-0.0039,-0.0078,0.0212,-0.0154,0.0163,-0.0108,0.0047,-0.0037,0.0059,-0.0145,0.0049,-0.0071,0.0162,-0.0099,0.0178,-0.0052,0.0056,-0.0005,0.006,-0.0137,0.0011,-0.0091,0.0002,-0.0036,0.0031,0.0031,0.0101,-0.0001,0.0073,-0.006,0.0037,-0.0018,0.0116,-0.008,-0.002,-0.007,0.003,-0.0124,0.0039,-0.0123,0.0113,-0.0081,0.0023,-0.0064,0.0085,-0.0081,0.0011,-0.01,0.0029,-0.0096,0.0029,-0.0093,0.0001,-0.0117,-0.0028,-0.0078,-0.0027,-0.0088,-0.0026,-0.0089,-0.0028,-0.0077,0.0009,-0.0181,-0.0005,-0.0259,0.0251,0.0024,0.0251,-0.0123,0.0027,-0.0152,0.0026,-0.0129,0.0034,0.0005,0.0143,-0.002,0.0065,-0.0027,0.0015,-0.0081,0.0025,-0.0099,-0.0007,-0.0016,0.0047,-0.0067,0.0054,-0.0049,0.003,-0.0041,0.0012,-0.0035,0.0026,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0023,-0.004,0.003,-0.0019,0.0052,-0.0004,0.0108,-0.0062,0.0158,-0.0044,0.0087,-0.0059,0.0021,-0.0048,0.0047,0.004,0.0107,0.0027,0.0092,-0.003,0.0056,-0.0038,0.0006,0.0005,0.004,-0.0011,0.0028,0.0005,0.0036,-0.0031,0.0014,-0.0033,-0.0019,-0.004,-0.001,-0.004,-0.001,-0.0035,0.0003,-0.0042,-0.001,-0.0031,-0.0005,-0.0028,-0.0002,-0.002,0.0034,-0.001,0.0022,-0.0033,-0.0005,-0.003,0.0002,-0.0003,0.0018,0.0004,0.002,0,0.0015,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0016,0.0001,0.0024,-0.0003,0.0018,0,0.0012,-0.0005,0.0016,-0.0002,0.0012,0.0002,0.0009,-0.0005,0.0009,0.0001,0.0018,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0007,0.001,0.0001,0.0051,-0.0095,0.0059,-0.0124,0.002,0.0014,0.0041,-0.0007,0.0027,-0.0008,0.0047,-0.004,-0.001,-0.001,0.0033,-0.0003,0.0048,-0.0009,0.0028,0.0015,0.0028,0.0013,0.0025,0.0007,0.0024,-0.0003,0.0019,-0.0002,0.0027,0.0013,0.0033,0.0012,0.0025,0,0.0018,0.0003,0.0018,0.0007,0.0028,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0006,-0.0001,0.0028,-0.0004,0.0022,-0.0008,0.002,-0.0034,0.0014,-0.003,0.0009,-0.0024,0.0009,-0.0011,0.0023,-0.0016,0.0009,-0.0035,0.0036,-0.0023,0.0029,-0.0038,0.0019,-0.0043,0.0015,-0.0016,0.0037,-0.0016,0.0005,-0.0065,0.0033,-0.0033,0.0023,-0.0042,0.0032,-0.0013,0.0023,-0.0027,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0011,0.0021,-0.001,0.0015,-0.0049,0.0036,-0.0114,0.0038,0.0015,0.0134,-0.0069,0.0021,-0.0007,0.0044,-0.0023,0.0019,-0.002,0.0055,-0.0043,0.0021,-0.0053,0.0038,-0.0094,0.006,-0.0084,0.0072,-0.0051,0.003,-0.0016,0.0045,-0.0018,0.0052,-0.0041,0.0054,0,0.009,-0.0047,0.0075,-0.0073,0.0003,-0.0051,0.0124,-0.0135,0.0127,-0.0152,-0.0052,-0.0051,0.0083,-0.0106,-0.0004,-0.0102,0.0015,-0.0012,0.0028,-0.0036,0.0077,-0.0021,0.0068,-0.006,0.0002,-0.0018,0.005,-0.0047,0.0028,0.002,0.0079,0.0008,0.0072,-0.0172,0.0008,-0.0155,0.003,0.0022,0.011,-0.0004,0.0046,-0.0065,0.0054,-0.0067,0.0027,-0.0031,0.0048,-0.0071,0.0047,0.0001,0.0065,-0.0099,0.0044,-0.0017,0.003,-0.0022,0.0027,-0.0007,0.0026,-0.0006,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0022,0.0007,-0.0029,0.0003,-0.0017,0.0027,-0.0006,0.0027,-0.0037,0.0005,-0.0025,0.001,-0.0009,0.0022,-0.0013,0.0022,-0.0006,0.0013,-0.0019,0.0006,-0.0003,0.0023,-0.0017,0.001,-0.0019,0.0012,-0.0014,0.0022,-0.0019,0.0016,-0.0012,0.0018,-0.0022,0.0026,-0.0016,0.0029,-0.0041,-0.0005,-0.0029,0.0025,-0.0038,0.0039,-0.0046,0.0019,-0.0035,0.0039,-0.0073,0.0006,-0.007,0.0066,-0.006,0.0041,-0.0023,0.0074,-0.0031,0.0061,-0.0047,-0.0012,-0.0027,0.0026,-0.0028,0.0003,-0.0022,0.0038,-0.002,0.0022,-0.0032,0.0023,-0.0023,0.001,-0.0014,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0042,0.002,-0.0019,0.0038,-0.0036,0.0018,-0.0032,0.0004,-0.0056,0.0014,-0.0025,0.0038,-0.0017,0.0052,-0.0023,0.001,-0.0024,0.0013,-0.0018,0.0035,-0.0036,0.0011,-0.0006,0.0066,-0.0039,-0.0005,-0.0014,0.0016,-0.0042,0.0025,-0.0003,0.0078,-0.0075,0.0013,-0.0059,0.0068,-0.0051,0.0071,-0.0073,0.0041,-0.01,0.0038,-0.0123,0.0146,-0.0048,0.0151,-0.002,0.0104,-0.0132,0.0008,-0.005,0.009,-0.0071,0.0077,-0.0041,0.0135,-0.0089,0.0033,-0.0074,0.0027,-0.0154,-0.0002,-0.0096,0.0169,-0.0095,0.0192,-0.0098,0.0071,-0.0126,0.0094,-0.009,0.0137,-0.0065,0.0153,-0.014,0.0227,-0.0155,0.0033,-0.0175,0.0157,-0.0031,0.0189,-0.0121,0.007,-0.0098,0.0097,-0.0081,0.003,-0.0103,0.0068,-0.0079,0.0124,-0.0102,0.0063,-0.0091,0.0163,-0.0085,0.0113,-0.007,0.0124,-0.0106,0.0049,-0.0033,0.0155,-0.0071,0.0039,-0.0093,0.0125,-0.009,0.0048,0.0008,0.0096,-0.0035,0.0062,-0.0082,0.008,-0.0075,0.0025,-0.0023,0.006,-0.0043,0.0053,-0.004,0.0034,-0.0046,0.0035,-0.0047,0.0025,0.001,0.004,-0.0021,0.0028,-0.0026,0.0023,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0023,0.0016,-0.0036,0.0001,-0.0024,0.0021,-0.0007,0.0026,-0.0008,0.0009,-0.0027,-0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0011,0,-0.0016,0.0002,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0026,0.0009,-0.002,0.0013,-0.0002,0.002,-0.001,0.0002,-0.001,-0.0003,-0.0013,0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0001,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0014,-0.0023,0.0015,-0.0001,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.001,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.0011,-0.001,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,0,0.0006,0.0002,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
قدم به قدم است. بوت نزولی و کشویی کثیف در سطح زمین.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم