مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, چکمه تضعیف ...

دو footstepof چکمه نزولی بر روی سطح خاک با کشویی عمل است.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0,-0.0019,-0.0007,-0.0019,-0.0013,-0.0013,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.001,-0.0006,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.002,-0.0004,-0.002,-0.0002,-0.0006,0,-0.0012,-0.0002,-0.002,-0.0012,-0.0026,-0.0016,-0.0022,-0.0016,-0.0022,-0.0013,-0.002,-0.0009,-0.0011,0.0005,0.0003,0.0017,-0.0017,0.0013,-0.0024,-0.0006,-0.0042,-0.001,-0.0022,-0.0004,-0.0005,0.0013,0,0.0014,0.0003,0.0015,0.0007,0.0019,0.0008,0.0017,0.0002,0.0016,-0.0002,0.0005,-0.0017,0.0003,-0.0021,-0.0008,-0.0025,-0.0012,-0.0033,-0.0002,-0.0045,0.0038,-0.001,0.0044,-0.0004,0.0041,-0.0023,0.0013,-0.0037,-0.0004,-0.0059,-0.0019,-0.0073,-0.0015,-0.0053,0.0007,-0.0063,0.0022,-0.0034,0.0007,-0.0031,0.0003,-0.0037,0.0021,-0.0059,-0.0016,-0.0075,0.0004,-0.0067,0.0001,-0.0087,-0.0027,-0.0065,0.0077,0.0012,0.0127,-0.0019,0.0058,-0.007,0.0002,-0.0021,0.0074,-0.0004,0.0086,-0.0033,0.0127,-0.0013,0.0086,-0.0058,0.0111,-0.0072,0.0038,-0.0132,0.0035,-0.0074,0.0041,-0.0015,0.0071,-0.0088,0.0015,-0.0084,-0.0015,-0.0122,0.006,-0.0056,0.0068,-0.0094,0.005,-0.0128,0.0074,-0.0022,0.0064,-0.005,0.0094,-0.0032,0.01,-0.0016,0.0103,-0.0048,0.0064,-0.0068,0.005,-0.0113,0.0021,-0.0105,0.0009,-0.0087,0.0025,-0.0121,0.0061,-0.015,0.0084,-0.0089,0.0021,-0.0063,0.0051,-0.0106,0.0137,-0.0075,0.0075,-0.0121,0.0113,-0.0177,0.0054,-0.0125,0.0077,-0.0157,0.0172,-0.0109,0.0143,-0.0022,0.0229,-0.0039,0.0117,-0.0093,0.0163,-0.0073,0.005,-0.0089,0.0036,-0.0112,0.0031,-0.012,0.0076,-0.0098,0.0035,-0.0136,0.011,-0.0042,0.0082,-0.0016,0.0116,-0.0011,0.0151,-0.0102,0.0129,-0.0022,0.0107,-0.0055,0.0117,0.0055,0.0186,-0.0056,0.0088,-0.0044,0.012,-0.0002,0.0134,-0.0046,0.0089,-0.0123,0.0052,-0.0211,-0.0046,-0.0199,-0.0063,-0.036,-0.0079,-0.048,-0.0326,-0.0482,-0.0276,-0.0325,-0.0118,-0.0241,-0.0114,-0.0222,-0.0076,-0.0328,0.0029,-0.0156,0.0153,-0.0241,-0.0099,-0.0246,0.0203,-0.0312,-0.0067,-0.0186,0.0202,-0.0128,0.0181,-0.0071,0.0261,0.0095,0.0277,0.0153,0.0315,0.0161,0.032,0.0072,0.0344,0,0.0197,-0.0112,0.0082,-0.0112,0.0124,-0.0069,0.0097,-0.01,0.0144,-0.0039,0.013,-0.002,0.018,-0.0106,0.0137,-0.0005,0.0105,-0.0046,0.0057,-0.0058,0.0126,-0.0058,0.0083,-0.0035,0.007,-0.0005,0.0139,-0.0029,0.0116,-0.0041,0.0098,-0.0005,0.0126,-0.0082,0.0172,-0.0013,0.0154,-0.0162,0.0152,0,0.0107,-0.0069,0.0047,-0.0064,0.0015,-0.0088,-0.0007,-0.0089,0.0024,-0.0086,0.0004,-0.0142,0.0016,-0.0132,-0.0017,-0.0155,-0.0031,-0.0189,-0.0036,-0.0182,-0.0044,-0.0141,-0.0015,-0.0147,-0.0068,-0.0158,-0.0006,-0.0181,-0.0029,-0.0155,-0.0038,-0.0136,-0.0037,-0.0111,-0.0004,-0.0156,0.0069,-0.0116,-0.001,-0.014,-0.0038,-0.0173,-0.0062,-0.0171,0.0011,-0.016,-0.0037,-0.0191,0.002,-0.0167,-0.0049,-0.0165,-0.0008,-0.0118,0.0096,-0.0093,0.0176,-0.0131,0.013,0.0007,0.0146,-0.0105,0.0161,-0.0047,0.0163,-0.0069,0.012,-0.0012,0.0106,-0.0084,0.0181,-0.0087,0.0087,0.0016,0.0215,-0.0143,0.0205,-0.0005,0.014,0.0021,0.0211,-0.006,0.0212,-0.0011,0.0159,0.0049,0.014,-0.0038,0.0168,-0.0005,0.0127,-0.0042,0.0124,0.0014,0.0142,-0.0007,0.0186,0.0037,0.0154,0.0068,0.021,0.008,0.0214,0.0044,0.0116,0.0022,0.0177,-0.003,0.0105,0.0032,0.0085,-0.0003,0.0097,-0.0029,0.0101,-0.0078,0.0026,-0.0116,0.0031,-0.0048,0.0135,-0.0075,0.0167,-0.0126,0.0091,-0.0123,0.0097,-0.018,0.0044,-0.0177,0.001,-0.0197,0.008,-0.0076,0.0119,-0.0222,0.0212,-0.0257,0.0322,-0.0125,0.0325,-0.0331,0.0191,-0.0228,0.0211,-0.0096,0.0136,-0.0071,0.0082,-0.0107,0.0092,-0.0123,0.0029,-0.0129,0.0044,-0.0143,0.007,-0.0098,0.0072,-0.0239,0.0218,-0.0228,0.0107,-0.0121,0.0187,-0.0101,0.0093,-0.0042,0.0148,-0.0219,0.0214,-0.0151,0.0275,-0.0204,0.0138,-0.0169,0.0137,-0.0061,0.0146,-0.0079,0.0149,-0.0256,0.0118,-0.0068,0.0133,-0.0058,0.015,-0.0047,0.0177,-0.0117,0.0081,-0.0002,0.0118,-0.0107,0.0157,-0.002,0.0097,-0.0073,0.0068,-0.0109,0.0119,-0.0084,0.0088,-0.0083,0.0237,-0.0108,0.0128,-0.0061,0.0122,-0.0106,0.016,-0.0059,0.0139,-0.004,0.0126,-0.0047,0.0142,-0.0205,0.0164,-0.0132,0.0198,-0.0056,0.0191,-0.0117,0.0134,-0.0027,0.0043,-0.0003,0.0128,-0.002,0.0134,-0.0094,0.0132,-0.0023,0.0044,-0.0006,0.0073,0.0007,0.0033,-0.0035,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0072,0.0035,-0.0058,0.0042,-0.0024,0.0013,-0.0022,0.0005,-0.0024,0.0006,-0.0028,-0.001,-0.0031,-0.0015,-0.0033,-0.0013,-0.0022,0.0003,-0.0021,-0.0005,-0.0018,-0.0008,-0.0013,-0.0004,-0.0014,-0.0007,-0.0014,-0.0006,-0.0015,-0.0005,-0.0017,-0.0006,-0.0024,0.0001,-0.0015,-0.0004,-0.0011,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0025,0.0015,-0.0007,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0009,-0.0004,-0.0011,-0.0005,-0.0012,-0.001,-0.0015,-0.0011,-0.0019,-0.0014,-0.0023,-0.0019,-0.0029,-0.0023,-0.0036,-0.0028,-0.0037,-0.0034,-0.0038,-0.0034,-0.0045,-0.0036,-0.0049,-0.0044,-0.0054,-0.0049,-0.0055,-0.0051,-0.0059,-0.0054,-0.0059,-0.0056,-0.0057,-0.005,-0.0052,-0.0046,-0.0049,-0.0046,-0.0046,-0.004,-0.0042,-0.0033,-0.0035,-0.0026,-0.003,-0.0021,-0.0024,-0.0017,-0.0019,-0.0009,-0.0011,-0.0001,-0.0001,0.0007,0.0006,0.0014,0.0013,0.0021,0.0021,0.0028,0.0027,0.0034,0.0034,0.0041,0.0038,0.0042,0.0038,0.0042,0.0036,0.0042,0.0038,0.0044,0.0038,0.0043,0.0033,0.004,0.003,0.0038,0.003,0.0034,0.0027,0.0032,0.0025,0.0028,0.0023,0.0027,0.0019,0.0025,0.0019,0.0023,0.0017,0.002,0.0017,0.002,0.0013,0.0021,0.0012,0.0016,0.0014,0.0018,0.0014,0.0016,0.0012,0.0015,0.0011,0.0013,0.0011,0.0013,0.0011,0.0014,0.0008,0.0018,0.0007,0.0012,0.0009,0.0012,0.0008,0.0011,0.0004,0.0013,0.0003,0.001,0.0006,0.0009,0.0002,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0013,-0.001,-0.0016,-0.0012,-0.0021,-0.0015,-0.0023,-0.0019,-0.0026,-0.0022,-0.0028,-0.002,-0.0027,-0.0023,-0.0029,-0.0025,-0.0029,-0.0026,-0.0028,-0.0024,-0.0027,-0.0024,-0.0027,-0.0025,-0.0026,-0.0023,-0.0024,-0.0023,-0.0025,-0.0024,-0.0025,-0.0022,-0.0022,-0.0019,-0.002,-0.0016,-0.0019,-0.0017,-0.0018,-0.0016,-0.0017,-0.0014,-0.0014,-0.0012,-0.0016,-0.0014,-0.0016,-0.0014,-0.0017,-0.0013,-0.0021,-0.0014,-0.002,-0.0015,-0.0021,-0.0018,-0.0021,-0.0019,-0.0022,-0.0019,-0.0022,-0.0019,-0.002,-0.0019,-0.002,-0.0019,-0.002,-0.0018,-0.0019,-0.0017,-0.002,-0.0017,-0.0019,-0.0017,-0.002,-0.0018,-0.002,-0.0018,-0.0019,-0.0016,-0.0019,-0.0017,-0.002,-0.0017,-0.0018,-0.0015,-0.0016,-0.0014,-0.0016,-0.0013,-0.0016,-0.0012,-0.0014,-0.0011,-0.0013,-0.0011,-0.0014,-0.0011,-0.0016,-0.0011,-0.0018,-0.0014,-0.002,-0.0017,-0.0023,-0.0018,-0.0025,-0.0021,-0.0028,-0.0023,-0.0029,-0.0025,-0.0031,-0.0028,-0.0033,-0.0029,-0.0032,-0.0029,-0.0032,-0.0029,-0.0031,-0.0027,-0.0029,-0.0025,-0.0026,-0.0023,-0.0024,-0.002,-0.0021,-0.0018,-0.0019,-0.0016,-0.0018,-0.0016,-0.0018,-0.0015,-0.0019,-0.0017,-0.002,-0.0017,-0.0023,-0.0018,-0.0023,-0.0021,-0.0022,-0.0021,-0.0024,-0.0021,-0.0028,-0.0024,-0.003,-0.0027,-0.003,-0.0027,-0.003,-0.0027,-0.0029,-0.0025,-0.0027,-0.0022,-0.0023,-0.0018,-0.0021,-0.0017,-0.0037,-0.0014,-0.0043,0.0026,-0.0049,-0.0016,-0.004,0.0018,-0.0023,0.0066,0.005,0.0072,0.0026,0.005,0.0026,0.0055,0.0027,0.0049,0.0004,0.0026,-0.0098,0.0119,0.0131,0.0266,0.0048,0.0249,0.0101,0.0185,0.0027,0.01,-0.0008,0.0026,-0.008,0,-0.0079,0.0023,-0.0093,-0.0033,-0.0039,0.0025,0.0014,0.0057,0.0047,0.0081,0.0051,0.0108,0.0028,0.0063,0.0002,0.0028,-0.0037,0.0003,-0.0057,-0.0036,-0.006,-0.0045,-0.0073,-0.0058,-0.0078,-0.0063,-0.0086,-0.007,-0.0069,-0.0058,-0.0058,-0.0034,-0.0033,-0.0015,-0.0015,0.0005,0.0005,0.002,0.002,0.0035,0.0034,0.0042,0.0041,0.005,0.0051,0.0057,0.0053,0.0061,0.006,0.0067,0.0065,0.0071,0.0067,0.0075,0.0069,0.0081,0.0078,0.0106,0.0102,0.0116,0.0115,0.012,0.0119,0.0135,0.0126,0.0142,0.0114,0.0135,0.0089,0.0119,0.0065,0.0092,0.0043,0.0063,0.0042,0.0054,0.0009,0.005,-0.0038,0.0009,-0.0094,0.004,-0.0148,0.0068,-0.0144,-0.0051,-0.0153,-0.0046,-0.0101,-0.0016,-0.0075,0.0027,-0.0031,0.0028,0.0005,0.0101,0.0062,0.0132,0.0059,0.0125,0.0051,0.012,0.0035,0.011,0.001,0.0077,-0.0005,0.0095,-0.0024,0.0065,-0.0126,0.0053,-0.0104,0.0058,-0.0177,0.0039,-0.0199,0.0008,-0.0186,-0.0051,-0.0193,-0.0045,-0.0167,-0.0042,-0.0112,0.0016,-0.0059,0.01,-0.0049,0.0032,-0.0001,0.0084,0.0002,0.01,-0.0039,0.0061,-0.0063,0.0027,-0.0084,0.0025,-0.0147,-0.0031,-0.0122,-0.0025,-0.0138,-0.0062,-0.0141,-0.0018,-0.0094,-0.0035,-0.0105,0.0039,-0.0094,-0.0004,-0.0095,0.0117,-0.0116,0.0033,-0.0054,0.0057,-0.0059,0.0018,-0.0051,0.0003,-0.0036,0.0033,-0.0043,0.003,-0.0011,0.0032,-0.0042,0.003,-0.0029,0.0014,-0.0035,0.0004,-0.0072,-0.001,-0.0062,-0.0013,-0.0083,-0.0013,-0.0054,-0.0021,-0.0047,-0.0016,-0.0023,0.0002,-0.0024,0.0005,-0.0017,0.001,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0013,-0.0014,-0.0002,-0.0016,-0.0007,-0.0018,-0.0008,-0.0017,-0.0007,-0.0017,-0.0009,-0.0016,-0.0008,-0.0015,-0.0004,-0.0017,-0.0006,-0.0017,-0.0005,-0.0019,0.0004,-0.0013,-0.0001,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0015,0.0005,-0.0009,0,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0007,0.0002,0.0009,0.0005,0.0009,0.0007,0.0009,0.0007,0.001,0.0007,0.0009,0.0006,0.0012,0.0002,0.0011,0.0002,0.0015,0.0002,0.0008,0.0001,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0008,0,0.0006,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0009,0.0001,0.0005,0.0002,0.0007,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0013,0.0003,0.0013,-0.0006,0.0022,0.0002,0.0011,0.0002,0.0007,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,0,0.0009,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
دو footstepof چکمه نزولی بر روی سطح خاک با کشویی عمل است.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم