مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس کشویی در حال حرکت باقی مانده و سطح پوشش داده شده.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.0017,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.001,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0023,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0004,0.0016,-0.0005,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0011,-0.0031,0.0021,-0.0047,0.0001,-0.0026,0.0031,-0.0004,0.004,-0.0009,0.0013,-0.0003,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0019,0.0007,-0.0074,0.0039,-0.0065,0.0036,-0.0026,0.0025,-0.002,0,-0.0012,0.0033,-0.001,0.0027,-0.0055,0.0034,-0.0041,0.0034,-0.002,0.0075,-0.0033,0.0048,-0.0022,0.0033,-0.0017,0.0024,-0.0036,0.0047,-0.0049,0.0045,-0.0022,0.0007,-0.0009,0.0049,-0.002,0.0022,-0.0012,0.0051,-0.0032,0.0025,-0.0029,-0.0011,-0.0015,0.0024,0.0009,0.0038,-0.0004,0.0042,-0.004,0.0013,-0.0018,0.0004,-0.0018,0.002,-0.0011,0.0029,-0.0025,0.0026,-0.007,0.001,-0.0048,0.0063,-0.0045,0.0061,-0.0063,-0.0006,-0.0045,0.0043,-0.0015,0.0044,-0.0052,0.0042,-0.006,0.004,-0.0056,0.0121,-0.0119,0.0079,-0.0068,0.0034,-0.0127,0.0054,0.0023,0.0093,-0.0051,0.0054,-0.0129,0.0135,-0.016,0.008,0.0005,0.0066,-0.003,0.0031,-0.0027,0.0146,-0.0054,0.0126,-0.0067,0.0035,-0.0106,-0.0024,-0.0022,0.0437,-0.0423,0.0323,-0.0196,0.0263,-0.0258,0.005,-0.0124,0.0219,-0.0135,0.0255,-0.0095,-0.0034,-0.0124,0.0078,-0.0096,0.0209,-0.0027,0.0139,-0.0202,0.0101,-0.0034,0.0085,-0.0203,0.0262,-0.0144,0.0162,-0.0102,0.0095,-0.0115,0.0108,-0.0033,0.0152,-0.0025,0.0155,-0.0128,0.0109,-0.0097,0.0084,-0.0149,0.0162,-0.0033,0.0123,-0.0197,0.0123,-0.0174,0.0131,-0.0078,0.0066,-0.0102,0.0062,0.0044,0.0543,-0.0573,0.0401,-0.0509,0.0009,0.0013,0.0589,-0.0117,0.019,-0.0139,0.0281,-0.0211,0.0015,-0.0605,0.0077,-0.0086,0.03,-0.0354,0.017,-0.0506,0.0161,-0.0111,0.0452,-0.0425,0.0432,-0.0545,0.0116,-0.0285,0.0122,-0.0457,0.0207,-0.0757,0.0313,-0.065,0.0519,-0.0466,0.0257,-0.0285,0.0113,-0.071,0.0131,-0.0152,0.0525,-0.0413,0.0459,-0.0568,0.0179,-0.0181,0.0436,-0.0414,0.0257,-0.0125,0.0389,-0.0165,0.0297,-0.0348,0.0264,-0.0124,0.0176,-0.007,0.0351,-0.0182,0.0107,-0.0134,0.0434,-0.0159,0.0379,-0.0308,0.0178,-0.0162,0.0058,-0.0151,0.0648,-0.0212,0.0234,-0.0467,0.0515,-0.0334,0.0296,-0.026,0.0308,-0.045,0.0314,-0.0521,0.0435,-0.0346,0.0251,-0.0191,0.05,-0.029,0.0161,-0.0097,0.0293,-0.0599,0.0548,-0.0425,0.0223,-0.0361,0.0453,-0.016,0.0321,-0.0132,0.0532,-0.0375,0.0087,-0.0188,0.0243,-0.0443,0.0555,-0.0406,0.0205,-0.0336,0.0672,-0.0308,0.0114,-0.0193,0.0253,-0.0204,0.0186,-0.0043,0.0144,0.0019,0.0196,-0.0175,0.0214,-0.0264,0.0296,-0.0245,0.0169,-0.0277,-0.0047,-0.0146,0.0519,-0.0379,0.0212,-0.0415,0.0367,-0.0426,0.018,-0.0669,0.0106,-0.0478,0.0484,-0.0548,0.0653,-0.0261,0.0051,-0.0291,-0.0015,-0.0285,0.0079,-0.0205,0.0271,-0.0511,0.0036,-0.0232,0.0008,-0.005,0.014,-0.0191,0.006,-0.017,-0.0014,-0.0104,0.0005,-0.0118,0.0031,-0.0172,0.011,-0.013,0.0029,-0.0057,0.0032,-0.0053,0.0056,-0.007,0.0014,-0.005,0.0094,-0.0039,0.0064,-0.0053,0.0056,-0.0052,0.0053,-0.0008,0.0148,-0.0029,0.0063,-0.0044,0.008,-0.0041,0.0079,0.0002,0.0045,-0.0035,0.0036,-0.0022,0.0088,-0.0087,0.0117,-0.0063,0.0063,0.0002,0.0088,0.0013,0.0115,-0.0036,0.0097,-0.0046,0.013,-0.0017,0.005,0.0026,0.013,-0.002,0.0118,-0.0017,0.0051,0.0023,0.0071,-0.0013,0.0034,-0.0013,0.0038,-0.0005,0.0025,-0.0006,0.004,-0.0021,0.0065,-0.0088,0.0113,-0.0004,0.0076,0.0014,0.0047,-0.0014,0.0031,-0.0011,0.0042,0.0005,0.0041,-0.0007,0.0049,0.001,0.0039,0.0015,0.0038,0.0021,0.0042,0.0014,0.0047,0.0014,0.0051,0.0024,0.0041,0.0003,0.0043,0.001,0.0033,0.0026,0.0042,0.0021,0.0032,0.0005,0.0037,0.0003,0.0037,0.0015,0.0034,0.0001,0.0023,0.0004,0.0027,0.0008,0.0014,0.0006,0.0027,0.0001,0.002,-0.0006,0.0013,-0.0004,0.0023,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0013,-0.0004,-0.0015,-0.0004,-0.0016,-0.0009,-0.0014,-0.0007,-0.0017,-0.0004,-0.0021,0.0006,-0.0009,0,-0.0011,-0.0002,-0.0013,-0.0005,-0.001,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0006,0,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0009,-0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0027,0,-0.0027,0.0026,-0.0017,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0012,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0009,0.0026,-0.0044,0.0063,-0.0018,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.001,-0.0007,-0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0011,0,0.0008,0.0002,0.0011,-0.0005,0.0007,0,0.001,-0.0001,0.0013,0.0001,0.0009,0.0002,0.0011,0.0001,0.0009,0.0004,0.001,-0.0001,0.0008,0,0.0015,-0.0012,0.002,-0.0003,0.0023,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0006,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0012,0,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0013,0,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0012,-0.0029,0.0033,-0.0037,0.002,-0.0023,-0.0002,-0.0034,0.003,-0.002,0.0022,-0.0001,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0007,-0.0003,-0.0005,0.001,-0.0049,0.0057,-0.0062,0.0036,-0.0026,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0001,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0013,0.0005,-0.0007,0.0001,-0.0018,0.0041,-0.001,0.0006,-0.0034,0.0022,-0.002,0.001,-0.002,0.0009,-0.0019,0.0016,-0.0007,0.0034,-0.0044,0.002,-0.0021,0.0022,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0002,-0.0001,0.0021,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0013,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0007,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,0,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.002,0.0021,-0.0014,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس کشویی در حال حرکت باقی مانده و سطح پوشش داده شده.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم