مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, چکمه تضعیف ...

قدم به قدم است. بوت کشویی به توقف در سطح خاک.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0008,0,-0.0001,0.0003,-0.0007,-0.0001,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0007,0.0002,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0019,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,0.0002,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0006,0.0007,0.0006,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0006,0.0011,0.001,0.002,-0.0002,0.0009,-0.0009,0.0004,0,0.0017,-0.0004,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0008,0,-0.0011,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0013,-0.002,0.0016,0.0004,0.0018,-0.0003,0.0019,-0.0016,-0.0003,-0.0004,0.0019,0.0002,0.0022,-0.0018,0.0002,-0.0014,-0.0002,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0012,-0.001,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0011,0.0022,-0.0008,0.0012,-0.0021,-0.0003,-0.0021,0.0011,0.0009,0.0035,-0.0002,0.0012,-0.0025,0.0012,-0.0015,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0017,-0.0001,-0.0001,0.0026,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.004,0.0004,-0.0051,0.0001,-0.0013,0.0029,-0.0007,0.0025,-0.0009,0.0031,0.0006,0.0044,0.0007,0.004,-0.0021,0.001,-0.0007,0.0037,-0.0021,0.0046,-0.0006,0.0044,-0.0076,0.0041,-0.0057,0.0038,-0.0026,0.0017,-0.0067,0.001,-0.0004,0.0044,0.0002,0.0042,-0.0039,0.0044,-0.0085,0.0072,-0.002,0.009,-0.0043,0.0075,-0.0038,0.0075,-0.0061,0.0059,-0.0056,0.0055,-0.0021,0.0119,-0.006,0.0034,-0.0125,0.0104,-0.0067,0.0115,-0.008,0.0126,-0.0043,0.0078,-0.009,0.0067,-0.008,0.0016,0.0018,0.0119,-0.0094,0.0054,-0.0062,0.0155,-0.0058,0.0093,-0.0127,-0.0013,-0.0118,-0.0003,-0.0062,0.0161,-0.0065,0.0169,-0.0013,0.014,-0.0119,0.0072,-0.0083,0.0047,-0.0105,0.0058,-0.0117,0.0023,-0.0123,0.0043,-0.0138,0.0149,-0.0225,0.0166,-0.0161,0.0069,-0.0105,0.02,-0.0126,0.0029,-0.0041,0.0078,-0.0085,0.012,-0.0117,0.0032,-0.0089,0.0136,-0.015,0.0034,-0.006,0.0093,-0.0078,0.0273,-0.0176,0.0082,-0.0179,0.0189,-0.01,0.0257,-0.017,0.008,-0.0171,0.0062,-0.0115,0.0091,-0.0076,0.0007,-0.0042,0.01,-0.0115,0.0107,-0.0118,0.013,-0.0124,0.0158,-0.0156,-0.0044,-0.0078,0.0119,-0.0061,0.0093,-0.0131,0.0036,-0.0142,0.0078,-0.0176,0.0026,-0.0125,0.0201,-0.0085,0.0049,-0.0077,0.0126,-0.0077,0.0013,0.0001,0.0194,-0.0134,0.0051,-0.0157,0.0044,-0.0006,0.0204,-0.0126,-0.0006,-0.0245,0.009,-0.0011,0.0107,-0.0215,0.0049,-0.0092,0.0138,-0.0046,0.0105,-0.007,0.0055,-0.007,0.0072,-0.0013,0.0066,-0.0086,0.0046,0.0031,0.0115,-0.006,0.0114,-0.0203,-0.0065,-0.0057,0.0066,-0.006,0.0056,-0.0121,-0.0062,-0.0128,0.0047,-0.0006,0.0168,-0.0088,0.0096,-0.0137,-0.0079,-0.0113,0.0028,-0.0035,0.0057,-0.0037,0.0106,-0.0076,0.0073,-0.0009,0.013,-0.001,0.014,-0.0038,0.0045,-0.0092,0.0092,-0.0049,0.0125,-0.0144,0.0063,-0.002,0.0101,-0.0181,0.0095,-0.0183,0.0084,-0.0195,0.0039,-0.0018,0.0102,-0.0112,0.0082,-0.0081,0.007,-0.0019,0.0098,-0.0068,0.0088,-0.0069,0.004,-0.0089,0.0036,-0.013,0.0109,-0.003,0.0051,-0.0081,0.0098,-0.0008,0.0101,-0.0157,0.0045,-0.0208,0.0072,-0.0084,0.0108,-0.0101,0.011,-0.0042,0.0077,-0.0087,0.0054,-0.0137,-0.0016,-0.0044,0.0029,-0.0023,0.0084,-0.0114,0.0068,-0.001,0.0059,-0.0038,0.0102,-0.0037,0.0031,-0.0204,0.0044,0.0038,0.0135,-0.0124,0.0207,-0.0162,0.0077,-0.0046,0.0165,-0.0086,0.0025,0.0015,0.0163,-0.0061,0.0101,-0.0098,0.0064,-0.0076,0.0172,-0.0079,0.0053,-0.0146,0.0065,-0.0054,0.0035,-0.0045,0.0084,-0.0059,0.015,-0.0125,0.0154,-0.0134,-0.0031,-0.0051,0.0203,-0.0111,0.0154,-0.0055,0.007,-0.0148,0.005,-0.0081,0.0202,-0.0089,0.0232,0.0034,0.0204,-0.0164,0.0073,-0.0136,0.0127,-0.0031,0.0139,-0.0076,0.0107,-0.0103,0.0102,-0.0082,0.0123,-0.0161,0.0058,-0.0101,0.0051,-0.0079,0.0067,-0.0066,0.0076,-0.0016,0.0059,-0.0008,0.0079,-0.0132,0.0026,-0.008,0.0128,-0.0065,0.0184,-0.0176,0,-0.0028,0.0155,-0.0066,0.0058,-0.0007,0.013,-0.0155,0.0125,-0.003,0.0088,0.0004,0.0147,-0.0096,0.006,-0.0159,0.007,-0.0199,0.0041,-0.0026,0.006,0.0006,0.0094,-0.0024,0.0107,-0.0031,0.0071,0.0016,0.0118,-0.0115,0.0121,-0.0143,-0.0054,-0.0116,0.0096,0.0031,0.0099,-0.0064,0.0051,-0.0056,-0.0001,-0.0043,0.0037,-0.0045,0.0091,-0.0034,0.0035,-0.0079,-0.0008,-0.0034,0.0076,-0.0034,0.0088,-0.0098,0.0073,-0.0074,-0.0017,-0.0024,0.0033,0.0017,0.0059,-0.0025,0.0048,-0.0081,-0.0018,-0.0056,0.0035,-0.0053,0.0013,-0.0063,0.0018,-0.0032,0.0024,-0.0035,0.0026,-0.0034,0.0028,-0.0102,0.0041,-0.005,0.0045,0.0018,0.0091,-0.0136,0.0036,-0.0036,0.0065,-0.0075,0.0021,-0.0013,0.0044,-0.0016,0.0041,-0.0039,0.007,-0.0051,0.0017,0.0007,0.0095,-0.0016,0.0035,-0.0089,-0.0013,-0.0052,0.004,-0.0039,0.0096,-0.0057,0.0019,-0.006,0.0006,-0.0048,0.0029,-0.0028,0.0088,-0.0088,-0.0029,-0.0043,0.002,-0.0012,0.0024,-0.0003,0.0066,-0.0047,0.0024,-0.0024,0.0016,-0.0035,0.0046,-0.0053,0.0051,-0.0069,0.0025,-0.0051,0.0026,-0.0065,0.001,-0.0028,0.0065,-0.007,0.0013,-0.0049,0.0026,0,0.0096,-0.0044,0.0051,-0.0092,0.004,-0.0093,0.0024,-0.0052,0.0056,-0.0022,0.0072,-0.0018,0.008,-0.0033,0.0019,-0.0118,0,-0.0034,0.0011,-0.0009,0.0034,-0.0049,-0.0014,-0.0039,0.0044,-0.0001,0.0067,-0.0061,0.0027,-0.0096,0.0023,-0.0022,0.0064,-0.007,0.0057,-0.0049,-0.0008,-0.0016,0.0101,-0.0062,0.007,-0.0053,-0.0004,-0.0055,0.0008,-0.0023,0.005,-0.0086,0.0121,-0.0091,-0.0018,-0.0043,0.0123,-0.0057,0.005,-0.0081,0.0007,-0.0033,0.0076,-0.0014,0.0019,-0.0044,0.0057,-0.006,0.0041,-0.0009,0.0051,-0.0014,0.0048,-0.0137,-0.0003,-0.0069,0.0073,-0.0023,0.0099,-0.0137,0.0008,-0.0119,0.0092,-0.0087,0.0029,-0.0088,0.0081,-0.0164,0.0048,-0.0072,0.0069,0.0038,0.0097,-0.0171,0.0028,-0.0161,0.0158,0.0116,0.0247,-0.0079,0.0102,-0.0078,0.0061,-0.0022,0.0059,-0.0067,-0.0019,-0.0087,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.0044,0.0058,-0.0065,0.0005,0,0.0158,-0.0178,0.0014,-0.0131,0.008,-0.0057,0.0062,-0.0048,0.0017,-0.0023,0.0034,-0.0076,0.0052,-0.0049,0.0053,-0.003,0.0019,-0.0066,0.0011,-0.0015,0.0113,-0.0117,-0.0028,-0.0087,0.0084,-0.0048,0.0057,-0.0057,-0.0016,-0.0037,0.0101,-0.013,0.0147,-0.0166,0.0031,0.0031,0.0111,-0.0084,0.0055,-0.0053,0.0024,0.0033,0.0075,0.0027,0.0061,-0.0005,0.0046,-0.0051,0.0006,-0.0119,-0.0013,-0.01,-0.0005,-0.0078,0.0034,-0.0104,0.0029,-0.0114,0.0099,-0.0046,0.0169,-0.006,0.0095,-0.0189,0.0034,0.0023,0.009,-0.0096,0.0086,-0.0077,-0.0014,-0.004,0.0056,-0.0124,0.0039,-0.0066,0.0229,-0.0242,0.023,-0.0212,0.0026,0.0003,0.0063,-0.0029,0.006,-0.0124,-0.0009,-0.0173,-0.0058,-0.0045,0.0175,-0.0072,-0.0036,-0.008,0.028,-0.0166,0.0279,-0.0105,0.0089,-0.0091,-0.001,0.0003,0.0131,-0.0088,0.0043,-0.0071,0,0.0011,0.0064,-0.0124,0.0026,-0.0036,0.0095,-0.0079,0.0076,-0.0132,0.0004,-0.0061,0.0008,-0.0094,0.007,-0.0101,0.0083,-0.0023,0.005,-0.0056,0.0039,-0.0015,0.0102,-0.0034,0.0099,-0.006,0.0033,-0.0084,0.0031,-0.0049,0.0028,-0.005,0.0069,-0.0039,0.0037,-0.0036,0.0023,-0.0036,0.0025,-0.0058,0.002,-0.0062,0.0089,-0.0074,0.0074,0.0014,0.0069,-0.0064,0.008,-0.0079,0.0065,-0.0021,0.0029,-0.0071,-0.0006,-0.0039,0.0097,-0.0093,-0.0012,-0.0007,0.0061,-0.0023,0.0053,-0.0066,0.011,-0.0017,0.0127,-0.008,-0.0024,-0.0074,0.0067,-0.0047,0.0013,-0.0041,0.0061,-0.0015,0.0051,-0.0104,0.0096,-0.011,0.0045,-0.0003,0.0035,-0.0068,0.005,-0.006,0.0053,-0.0051,0.0073,-0.0044,0.0072,-0.0007,0.0025,-0.0047,0.0044,0.0016,0.007,-0.0085,0.0013,-0.0024,0.0053,-0.0053,0,-0.0076,0.0032,0.0007,0.004,-0.0007,0.0087,-0.0048,0.0003,-0.0041,0.0021,-0.0027,0.0023,-0.004,0.0013,0.0012,0.0034,-0.0028,0.0013,-0.0021,0.0046,-0.0004,0.0105,-0.005,0.0003,-0.0092,-0.0048,-0.0091,0.0044,-0.0051,0.0035,-0.0052,0.0058,0.0022,0.0051,-0.0034,0.0023,-0.0025,0.0039,-0.0027,0.0043,-0.0033,0.0004,0.0007,0.0038,-0.001,0.0011,-0.0019,0.0005,-0.0021,0.0014,0.0009,0.003,-0.004,0.0029,-0.0046,0.0023,0.0001,0.0032,-0.0047,-0.0002,-0.0042,0.0041,-0.0003,0.0041,-0.0036,0.0019,-0.003,0.0001,0.0003,0.0038,-0.0025,0.0017,-0.0029,0.0011,0.0001,0.0039,-0.0008,0.0005,-0.0017,0.001,0.0006,0.0019,-0.0015,0.0005,-0.0013,-0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0007,0,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,0,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0.0003,0.0008,0,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0,-0.0003,0.0002,0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0006,0,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
قدم به قدم است. بوت کشویی به توقف در سطح خاک.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم