مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس. خرد و کشویی در یک باقی مانده تحت پوشش سطح بتن.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0013,0.0015,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0011,-0.0036,0.0044,-0.0014,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0057,0.0044,-0.0024,0.0025,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,0,0.0015,-0.0004,0.0029,-0.0018,0.0001,0,0.0012,-0.0001,0.001,-0.0042,0.0034,-0.0018,0.0006,-0.002,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0018,-0.0015,-0.0002,-0.0001,0.0012,-0.0003,0.0004,-0.0015,0.0022,-0.0033,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0052,0.0038,-0.0029,0.002,-0.0007,0.0016,-0.0014,0.0034,-0.0027,0.0014,-0.0002,0.0012,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0021,-0.0019,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0038,0.003,-0.003,0.0045,-0.0056,0.0068,-0.0031,0.0015,-0.0008,0.0011,-0.0053,0.0051,-0.0038,0.0036,-0.0054,0.0026,-0.0042,0.0047,-0.0044,0.003,-0.0046,0.0012,-0.0008,0.0019,-0.0019,0.0007,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0007,-0.0012,0.0022,-0.0117,0.0114,-0.0061,0.0112,-0.0068,0.0083,-0.0061,0.004,-0.0072,0.0061,-0.0037,0.0034,-0.0033,0.0032,-0.0196,0.0188,-0.0209,0.0145,-0.0022,0.0071,-0.0034,0.0011,-0.0028,0.0037,-0.0039,0.0027,-0.0033,0.0023,-0.0026,0.0052,-0.0031,0.0038,-0.0044,0.0069,-0.0023,0.0038,-0.0041,0.0128,-0.0091,0.0198,-0.0096,0.0034,-0.0006,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0021,-0.0032,0.0013,-0.0031,0.0034,-0.0021,-0.0003,-0.0013,0.0011,-0.0026,0.0007,-0.002,0.0015,-0.0013,0.0006,-0.0026,0.003,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0019,-0.0014,0.0031,-0.0033,0.001,-0.0038,0.0049,-0.0024,0.0082,-0.0043,0.0014,-0.0013,0.0086,-0.0029,0.0055,-0.0021,0.0032,-0.0016,0.0028,-0.0029,0.0048,-0.0054,0.0088,-0.0024,0.0024,-0.0013,0.0074,-0.0037,0.0044,-0.0065,0.004,-0.0042,0.004,-0.0055,0.0047,-0.0033,0.0025,-0.0021,0.0039,-0.0014,0.0067,-0.0013,0.003,-0.0041,0.0054,-0.0033,0.0038,-0.0051,0.0046,-0.0082,0.0057,-0.0024,0.0113,-0.0128,0.0122,-0.0105,0.0031,-0.006,0.0049,-0.0046,0.0037,-0.0035,0.0108,-0.006,0.0065,-0.0113,0.007,-0.0063,0.0097,-0.0003,0.0056,-0.0044,0.0048,-0.0057,0.0035,-0.0054,0.0068,-0.0057,0.0046,-0.0057,0.0036,-0.0067,0.0049,-0.0087,0.0084,-0.003,0.0028,-0.0025,0.008,-0.0052,0.0027,-0.0031,0.0092,-0.0049,0,-0.0033,0.0088,-0.0026,0.0078,-0.0038,0.0036,-0.0019,0.0061,-0.003,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.002,-0.0022,0.0018,-0.0001,0.0019,-0.0022,0.0022,-0.003,0.0076,-0.0026,0.0038,-0.0072,0.0049,-0.0067,0.0056,-0.0068,0.0074,-0.0164,0.0058,-0.0066,0.0092,-0.0104,0.0073,-0.0087,0.0251,-0.0088,0.0106,-0.007,0.0116,-0.0044,0.007,-0.0132,0.0121,-0.0061,0.0062,-0.007,0.0063,-0.0127,0.0133,-0.0212,0.0179,-0.0099,0.0134,-0.0046,0.0113,-0.008,0.0106,-0.0101,0.0095,-0.0052,0.0189,-0.0086,0.0047,-0.0083,0.0112,-0.0064,0.0043,-0.0042,0.0046,-0.0029,0.0054,-0.0056,0.0069,-0.0046,0.006,-0.0068,0.0041,-0.0103,0.0133,-0.007,0.0021,-0.0072,0.0035,-0.0082,0.0041,-0.0076,0.0055,-0.0014,0.0105,-0.0222,0.0142,-0.0063,0.0017,-0.0057,0.0062,-0.01,0.0012,-0.0087,0.0087,-0.0111,0.0092,-0.0109,0.0078,-0.005,0.0129,-0.0116,0.0406,-0.1028,0.0408,-0.0302,0.0432,0.0024,0.0266,-0.0331,0.0253,-0.0196,0.0181,-0.0089,0.0098,-0.0301,0.006,-0.0142,0.0236,-0.0342,0.0248,-0.0368,0.0262,-0.0234,0.0195,-0.0343,0.0227,-0.014,0.0445,-0.0169,0.0098,-0.0349,0.0487,-0.0468,0.0126,-0.0233,0.0322,-0.0364,0.0009,-0.0194,0.0153,-0.0322,0.0238,-0.0317,0.0553,-0.0491,0.0112,-0.0227,0.0144,-0.0088,0.029,-0.0269,0.0067,-0.0143,0.013,-0.0111,0.0342,-0.0088,0.0101,-0.0096,0.0153,-0.0143,0.0106,-0.0129,0.0072,-0.0084,0.0152,-0.0862,0.0277,-0.0183,0.0508,-0.1024,0.0696,-0.0266,0.0453,-0.0156,0.0136,-0.0111,0.064,-0.1259,0.0765,-0.0776,0.0307,-0.0376,0.0196,-0.0092,0.0193,-0.0502,0.0387,-0.0451,0.0436,-0.0409,0.0132,-0.0272,0.0118,-0.0476,0.0427,-0.0339,0.0442,-0.0173,0.0377,-0.0108,0.0299,-0.035,0.029,-0.0278,0.0711,-0.0474,-0.0003,-0.0071,0.0401,-0.0422,0.0245,-0.0296,0.0304,-0.0197,0.0175,-0.0118,0.0196,-0.0266,0.0224,-0.0057,0.0294,-0.0196,0.0297,-0.0118,0.0473,-0.0194,0.0432,-0.0155,0.0322,-0.0204,0.0258,-0.0259,0.0169,-0.0219,0.0167,-0.0125,0.0208,-0.019,0.0106,-0.0132,0.0257,-0.006,0.0147,-0.0169,0.0286,-0.0083,0.0202,-0.0211,0.0204,-0.0109,0.0233,-0.0163,0.0237,-0.0043,0.0323,-0.0179,0.0071,-0.0167,0.0155,-0.0169,0.0097,-0.0076,0.0132,-0.0131,0.0104,-0.0156,0.0144,-0.014,0.013,-0.0214,0.0425,-0.0268,0.0416,-0.0182,0.0275,-0.02,0.0167,-0.02,0.0187,-0.014,0.0113,-0.016,0.0238,-0.0299,0.0242,-0.013,0.0204,-0.0212,0.0237,-0.0158,0.0195,-0.0152,0.0158,-0.0305,0.0167,-0.0128,0.0217,-0.029,0.0139,-0.0234,0.0166,-0.0163,0.0228,-0.0128,0.0103,-0.0208,0.0261,-0.0191,0.0144,-0.0175,0.0109,-0.0152,0.0139,-0.0124,0.0198,-0.0214,0.0214,-0.0306,0.0654,-0.0196,0.0247,-0.0155,0.0337,-0.027,0.0207,-0.019,0.0275,-0.0147,0.0241,-0.0479,0.0199,-0.0473,0.0332,-0.0512,0.0707,-0.0362,0.0518,-0.0475,0.0192,-0.0299,0.0494,-0.0254,0.0318,-0.0234,0.0267,-0.0221,0.0192,-0.0251,0.0301,-0.0091,0.0381,-0.0431,0.018,-0.0248,0.0153,-0.0237,0.0094,-0.0286,0.0695,-0.0287,0.0427,-0.0241,0.0162,-0.0432,0.0308,-0.0105,0.0252,-0.0138,0.0126,-0.0167,0.0175,-0.0259,0.0146,-0.0248,0.0347,-0.0241,0.0387,-0.019,0.0235,-0.0432,0.0232,-0.0518,0.0316,-0.0425,0.0311,-0.0379,0.0308,-0.0191,0.0253,-0.0272,0.0373,-0.0392,0.0252,-0.0233,0.0204,-0.0298,0.0325,-0.0228,0.0109,-0.0306,0.0262,-0.0225,0.0149,-0.0254,0.0194,-0.0255,0.018,-0.0207,0.0277,-0.0109,0.0237,-0.0219,0.0175,-0.0292,0.061,-0.0182,0.0239,-0.0242,0.0304,-0.0217,0.0427,-0.0192,0.0295,-0.0275,0.0228,-0.0211,0.0358,-0.0298,0.0214,-0.0164,0.0178,-0.023,0.0277,-0.0223,0.0277,-0.0364,0.0385,-0.0328,0.0198,-0.0285,0.0262,-0.0168,0.039,-0.0336,0.0137,-0.0069,0.0253,-0.0349,0.0277,-0.0175,0.0324,-0.0239,0.01,-0.0069,0.0139,-0.0139,0.0118,-0.0169,0.0138,-0.0111,0.0077,-0.0205,0.0163,-0.0215,0.022,-0.0274,0.0281,-0.019,0.0181,-0.0252,0.0124,-0.0197,0.0161,-0.0214,0.0123,-0.0204,0.0135,-0.0224,0.0191,-0.0235,0.0251,-0.011,0.0172,-0.0146,0.0141,-0.0226,0.0201,-0.0081,0.0184,-0.0133,0.0115,-0.0176,0.0247,-0.012,0.0139,-0.0258,0.0412,-0.0192,0.0154,-0.016,0.0104,-0.0118,0.0228,-0.0119,0.0059,-0.0097,0.0096,-0.0141,0.0098,-0.0107,0.0089,-0.0054,0.0096,-0.0043,0.0047,-0.0047,0.0085,-0.0156,0.0163,-0.0061,0.0046,-0.0097,0.0076,-0.0133,0.0211,-0.0091,0.0163,-0.0071,0.0094,-0.0106,0.0086,-0.0092,0.0136,-0.0231,0.0207,-0.0162,0.01,-0.0083,0.014,-0.0078,0.0051,-0.0108,0.0065,-0.0071,0.0109,-0.0079,0.0067,-0.012,0.0159,-0.0068,0.0084,-0.0068,0.0118,-0.0098,0.0148,-0.0136,0.0132,-0.0131,0.0227,-0.0251,0.0259,-0.0051,0.0126,-0.0102,0.0041,-0.0138,0.0356,-0.0217,0.0163,-0.016,0.0234,-0.0152,0.0076,-0.0101,0.0094,-0.0073,0.0105,-0.007,0.0033,-0.0027,0.0086,-0.0151,0.0166,-0.0077,0.0143,-0.013,0.0108,-0.0108,0.0053,-0.0057,0.0091,-0.0101,0.0051,-0.0069,0.0085,-0.0123,0.0086,-0.0091,0.0174,-0.0088,0.0117,-0.008,0.004,-0.0078,0.0057,-0.0066,0.0095,-0.0139,0.0153,-0.0116,0.0107,-0.0058,0.0038,-0.0064,0.0235,-0.0108,0.0055,-0.0052,0.0072,-0.0111,0.0079,-0.0089,0.0067,-0.0085,0.0116,-0.0122,0.0197,-0.008,0.0102,-0.0076,0.0061,-0.0037,0.0068,-0.0104,0.0054,-0.0026,0.0115,-0.0115,0.0084,-0.0058,0.0077,-0.0028,0.0037,-0.0054,0.0051,-0.0024,0.0078,-0.0056,0.0001,-0.0053,0.0048,-0.0046,0.0021,-0.0068,0.0081,-0.0042,0.0123,-0.0132,0.0076,-0.0102,0.0006,-0.0039,0.0072,-0.0047,0.0074,-0.0066,0.007,-0.0104,0.0068,-0.0026,0.0018,-0.004,0.0159,-0.0052,0.0112,-0.0163,0.0132,-0.0258,0.0087,-0.0052,0.0097,-0.01,0.0118,-0.0056,0.0068,-0.008,0.0051,-0.0043,0.0058,-0.0092,0.0048,-0.0067,0.0036,-0.0065,0.0076,-0.011,0.0097,-0.0046,0.0063,-0.0016,0.0045,-0.0029,0.0021,-0.0036,0.004,-0.0018,0.0022,-0.0005,0.0037,-0.0077,0.0081,-0.0085,0.0046,-0.0026,0.0035,-0.009,0.0063,-0.0099,0.0056,-0.0044,0.0027,-0.0043,0.0039,-0.0064,0.0019,-0.0021,0.0035,-0.0016,0.0051,-0.0038,0.0055,-0.0031,0.0044,-0.0035,0.0052,-0.0012,0.0037,-0.0041,0.0031,-0.0184,0.0002,-0.0086,0.0082,-0.0166,0.0049,-0.0072,0.0045,-0.0007,0.0039,-0.0014,0.0021,-0.0083,0.021,-0.0148,0.0171,-0.0049,0.0103,-0.0029,0.0032,-0.0048,0.0028,-0.0081,0.0034,-0.0018,0.005,-0.003,0.0023,-0.0032,0.0033,-0.0028,0.002,-0.0003,0.001,-0.0012,0.0019,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0007,-0.0022,0.0013,-0.0021,0.0025,-0.0014,0.0031,-0.0015,0.002,-0.0062,0.0031,-0.0028,0.0022,-0.0015,0.0018,-0.0022,0.001,-0.0144,0.015,-0.0041,0.0023,-0.0018,0.0003,-0.0022,0.0007,-0.0026,0.0011,-0.0024,-0.0002,-0.0028,0.0012,-0.0018,0.0032,-0.0037,0.0018,-0.0026,0.0009,-0.0021,0.0014,-0.0024,0.0003,-0.0016,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0023,0.0018,-0.0028,0.0006,-0.001,0.0039,-0.0007,0.0018,-0.0009,0.0021,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0013,0,0.0014,-0.0003,0.0011,-0.0017,0.0033,-0.0028,-0.0004,-0.0007,0.0024,-0.0006,0.0015,-0.0003,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0017,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0312,-0.0278,0.0156,-0.0159,0.0115,-0.0019,0.004,-0.0031,0.0017,-0.0009,0.0017,-0.0026,0.0047,-0.0052,0.0048,-0.0023,0.0035,-0.0032,0.0035,-0.0014,0.0027,-0.003,0.0039,-0.0017,0.0028,-0.0012,0.0025,-0.0008,0.0034,-0.0016,0.002,-0.0017,0.0025,-0.0014,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0005,0.0012,-0.0011,0.0023,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس. خرد و کشویی در یک باقی مانده تحت پوشش سطح بتن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم