مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی کاشی رول کوچک CEME ...

یک کاشی کوچک ضربه سیمان. واضح صدای جرنگ جرنگ صدا.
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.2056,0.1801,-0.1546,0.1393,-0.1782,0.1545,-0.1824,0.1614,-0.1688,0.1508,-0.1744,0.1821,-0.1745,0.1463,-0.1643,0.1534,-0.1709,0.1753,-0.1574,0.1517,-0.149,0.1546,-0.1499,0.1555,-0.1392,0.1423,-0.1299,0.144,-0.1344,0.1318,-0.1202,0.1266,-0.1191,0.1209,-0.1206,0.1321,-0.1095,0.101,-0.1172,0.1022,-0.0995,0.1089,-0.1072,0.0862,-0.0828,0.093,-0.0896,0.0971,-0.0909,0.0864,-0.0728,0.0719,-0.0814,0.0817,-0.0748,0.0787,-0.0668,0.0667,-0.0712,0.0755,-0.0567,0.0656,-0.0667,0.0624,-0.0625,0.0558,-0.0512,0.0551,-0.0497,0.0602,-0.0456,0.0446,-0.0476,0.0437,-0.0405,0.0424,-0.0388,0.0338,-0.032,0.0335,-0.0282,0.0328,-0.0283,0.0244,-0.0281,0.0264,-0.0258,0.0304,-0.0265,0.0284,-0.0285,0.0273,-0.0281,0.0286,-0.0298,0.0272,-0.0256,0.026,-0.0262,0.027,-0.025,0.0277,-0.0239,0.0231,-0.0252,0.0227,-0.023,0.0225,-0.024,0.0225,-0.0228,0.0214,-0.022,0.0226,-0.0208,0.0208,-0.0205,0.0217,-0.0217,0.021,-0.0201,0.0196,-0.0191,0.0214,-0.019,0.0191,-0.0186,0.0211,-0.0197,0.0186,-0.0174,0.0155,-0.0174,0.0182,-0.016,0.0154,-0.0128,0.0148,-0.0239,0.0229,-0.0146,0.0159,-0.0154,0.0123,-0.0146,0.013,-0.0144,0.0139,-0.011,0.0131,-0.0118,0.0126,-0.012,0.0117,-0.0101,0.0097,-0.0102,0.0099,-0.0098,0.0096,-0.0094,0.0086,-0.0086,0.0086,-0.0093,0.0083,-0.0076,0.0074,-0.008,0.0065,-0.0068,0.008,-0.0065,0.0056,-0.0069,0.0064,-0.0059,0.0062,-0.0058,0.0049,-0.0062,0.0055,-0.0052,0.0053,-0.0046,0.0051,-0.0042,0.0051,-0.0042,0.0048,-0.004,0.0035,-0.0039,0.0038,-0.0039,0.0035,-0.0036,0.0035,-0.0039,0.0032,-0.0034,0.0027,-0.0031,0.0033,-0.0031,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0025,0.0028,-0.0023,0.003,-0.0024,0.0027,-0.0026,0.0026,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0022,0.0024,-0.0029,0.0023,-0.0024,0.0027,-0.0022,0.0021,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0023,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0017,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.002,-0.002,0.002,-0.0021,0.0019,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0277,0.0023,-0.0326,0.0326,-0.0304,0.0324,-0.0251,0.0281,-0.0261,0.0267,-0.0266,0.0243,-0.0258,0.0246,-0.0222,0.0247,-0.0216,0.0234,-0.0226,0.0212,-0.0217,0.0224,-0.0207,0.0234,-0.0211,0.0219,-0.0203,0.0204,-0.0202,0.0201,-0.0216,0.0216,-0.0199,0.0201,-0.018,0.02,-0.0197,0.0207,-0.019,0.0181,-0.0199,0.0175,-0.0179,0.0174,-0.0166,0.0181,-0.018,0.0173,-0.0182,0.017,-0.0167,0.018,-0.0146,0.0166,-0.0164,0.0161,-0.016,0.0153,-0.0155,0.0161,-0.015,0.0155,-0.0143,0.0151,-0.0149,0.0149,-0.0145,0.0135,-0.015,0.0139,-0.0144,0.014,-0.0143,0.0146,-0.014,0.0143,-0.0142,0.0139,-0.0136,0.0144,-0.0125,0.0139,-0.0142,0.0135,-0.0136,0.0131,-0.0126,0.0135,-0.0124,0.013,-0.0126,0.0133,-0.0125,0.0129,-0.0123,0.0122,-0.0128,0.0122,-0.012,0.0124,-0.0119,0.0122,-0.0121,0.0114,-0.0124,0.012,-0.0097,0.0138,-0.0082,0.0079,-0.0086,0.0082,-0.0085,0.0079,-0.0086,0.008,-0.0073,0.0066,-0.0077,0.0081,-0.0077,0.0083,-0.0075,0.008,-0.0057,0.0074,-0.0061,0.0065,-0.0062,0.0059,-0.0055,0.0064,-0.0055,0.0061,-0.0054,0.0056,-0.0059,0.0051,-0.005,0.005,-0.0052,0.0053,-0.0049,0.0047,-0.0045,0.0046,-0.0044,0.0046,-0.0047,0.004,-0.0224,0.0132,-0.0092,0.01,-0.0094,0.0091,-0.0105,0.0096,-0.0087,0.0096,-0.0091,0.0087,-0.0083,0.0076,-0.0069,0.0073,-0.0068,0.0074,-0.0072,0.0064,-0.0061,0.0061,-0.0058,0.0057,-0.0048,0.0051,-0.0054,0.0053,-0.0044,0.005,-0.0042,0.004,-0.0043,0.0043,-0.0038,0.0041,-0.0035,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.0031,0.0035,-0.003,0.0029,-0.0032,0.0028,-0.003,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0026,0.0027,-0.0028,0.0023,-0.0028,0.0026,-0.0021,0.0024,-0.0026,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0021,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.0019,0.002,-0.002,0.002,-0.0021,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.002,0.002,-0.0058,0.007,-0.0039,0.0047,-0.0022,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.003,0.0034,-0.003,0.0028,-0.003,0.0029,-0.003,0.0031,-0.0029,0.0032,-0.0028,0.0027,-0.003,0.0029,-0.0025,0.0027,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.002,-0.0022,0.002,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0023,0.0021,-0.0101,0.0063,-0.3475,0.4223,-0.319,0.3228,-0.3255,0.3829,-0.3395,0.3325,-0.365,0.3258,-0.3431,0.3066,-0.3749,0.3436,-0.3062,0.3558,-0.3522,0.3733,-0.3472,0.2992,-0.2955,0.3559,-0.2898,0.3129,-0.29,0.3379,-0.2848,0.2931,-0.2776,0.2911,-0.26,0.2447,-0.2605,0.2569,-0.2729,0.2468,-0.224,0.2275,-0.2159,0.2192,-0.2066,0.2074,-0.2047,0.2062,-0.1915,0.1964,-0.2003,0.1932,-0.1875,0.1588,-0.1688,0.1727,-0.1516,0.1642,-0.1487,0.1487,-0.1359,0.1394,-0.1181,0.1153,-0.1215,0.136,-0.1099,0.111,-0.0994,0.1167,-0.1029,0.1085,-0.1046,0.0917,-0.0909,0.0935,-0.0805,0.0903,-0.0835,0.0799,-0.0835,0.0715,-0.0725,0.0711,-0.0691,0.0666,-0.0672,0.0604,-0.0575,0.0549,-0.0527,0.0488,-0.0509,0.0488,-0.0438,0.0429,-0.0407,0.0405,-0.0371,0.0356,-0.034,0.0335,-0.0285,0.0312,-0.0292,0.0284,-0.0267,0.0259,-0.0226,0.024,-0.0208,0.0234,-0.0206,0.0197,-0.0191,0.0203,-0.0165,0.0197,-0.0166,0.0169,-0.0167,0.0154,-0.0161,0.0154,-0.0128,0.0157,-0.0152,0.0133,-0.0134,0.0134,-0.0127,0.0124,-0.0129,0.0123,-0.0109,0.0123,-0.011,0.0105,-0.011,0.0104,-0.0099,0.0104,-0.0096,0.0099,-0.0099,0.0088,-0.0081,0.0094,-0.0079,0.008,-0.0071,0.0075,-0.0061,0.0068,-0.006,0.0075,-0.0057,0.0062,-0.0051,0.0058,-0.0046,0.0055,-0.0051,0.0053,-0.0042,0.0044,-0.0038,0.0038,-0.0038,0.0034,-0.0036,0.0037,-0.0032,0.0031,-0.0033,0.0027,-0.0025,0.0026,-0.0023,0.0027,-0.0023,0.0023,-0.0023,0.002,-0.0019,0.002,-0.002,0.002,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0017,0.002,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0052,0.0094,-0.0061,0.0061,-0.0013,0.0022,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0122,0.0112,-0.0452,0.0732,-0.0894,0.1234,-0.1733,0.2156,-0.1868,0.2056,-0.1752,0.1942,-0.1677,0.1973,-0.1871,0.203,-0.2376,0.2189,-0.1767,0.1893,-0.1745,0.1617,-0.1669,0.1581,-0.1498,0.1577,-0.1482,0.1519,-0.156,0.1378,-0.1457,0.1396,-0.1403,0.1337,-0.1453,0.138,-0.151,0.1422,-0.1288,0.137,-0.1247,0.1482,-0.1281,0.1405,-0.1201,0.1285,-0.1221,0.134,-0.117,0.131,-0.121,0.1196,-0.1257,0.1134,-0.1194,0.1137,-0.1131,0.1082,-0.1116,0.1161,-0.1062,0.1091,-0.096,0.0979,-0.0979,0.1018,-0.0959,0.0963,-0.0892,0.0906,-0.0903,0.0885,-0.0858,0.0877,-0.0788,0.0824,-0.0802,0.0783,-0.0779,0.0771,-0.0733,0.0745,-0.0678,0.0698,-0.0672,0.0674,-0.0655,0.0643,-0.0632,0.0618,-0.0613,0.0594,-0.0597,0.0555,-0.0589,0.0548,-0.0557,0.0522,-0.0535,0.0488,-0.0511,0.0498,-0.0491,0.047,-0.0479,0.0454,-0.0464,0.0441,-0.0438,0.0427,-0.0417,0.0411,-0.0403,0.0396,-0.0395,0.0382,-0.0371,0.0357,-0.0348,0.0368,-0.0338,0.0356,-0.032,0.0338,-0.0309,0.0311,-0.0291,0.0312,-0.0279,0.0301,-0.0271,0.0292,-0.027,0.0274,-0.0259,0.0264,-0.0247,0.0253,-0.0233,0.0246,-0.0221,0.0234,-0.0208,0.022,-0.0199,0.0206,-0.019,0.0197,-0.019,0.0186,-0.0183,0.0178,-0.0176,0.0171,-0.0162,0.0161,-0.016,0.0152,-0.0156,0.0146,-0.0148,0.0142,-0.0136,0.0137,-0.013,0.0129,-0.0128,0.0118,-0.0122,0.0112,-0.0114,0.0112,-0.0106,0.0109,-0.0103,0.0106,-0.0115,0.0127,-0.0308,0.035,-0.1009,0.0938,-0.0809,0.114,-0.0684,0.0615,-0.05,0.0497,-0.0453,0.0433,-0.0457,0.0452,-0.0385,0.0487,-0.0436,0.0431,-0.0411,0.0392,-0.0347,0.0347,-0.0353,0.0355,-0.0324,0.0343,-0.0345,0.0307,-0.0335,0.0341,-0.0303,0.0314,-0.0306,0.0277,-0.0284,0.0328,-0.0276,0.0281,-0.0377,0.038,-0.0273,0.0265,-0.0237,0.0238,-0.0221,0.0215,-0.0225,0.0209,-0.0217,0.0203,-0.0196,0.0192,-0.017,0.0175,-0.016,0.0177,-0.0149,0.0158,-0.014,0.0146,-0.0135,0.0141,-0.0124,0.0133,-0.0127,0.0128,-0.012,0.0128,-0.011,0.0125,-0.011,0.0109,-0.0103,0.0094,-0.0096,0.0092,-0.0089,0.0089,-0.0082,0.0082,-0.0079,0.0081,-0.0077,0.0076,-0.0075,0.007,-0.0067,0.0063,-0.0063,0.0062,-0.0058,0.0058,-0.0059,0.006,-0.0056,0.0057,-0.0048,0.0049,-0.0047,0.0045,-0.0046,0.0049,-0.0042,0.0044,-0.0039,0.0041,-0.004,0.0037,-0.004,0.0037,-0.0036,0.0035,-0.0033,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.0027,0.0027,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0043,0.0058,-0.0199,0.0117,-0.043,0.0371,-0.0371,0.0288,-0.0369,0.0348,-0.0335,0.0282,-0.0289,0.0291,-0.0296,0.024,-0.0299,0.0284,-0.029,0.0269,-0.0253,0.0241,-0.0226,0.0256,-0.024,0.0258,-0.0222,0.0231,-0.022,0.0212,-0.0238,0.0243,-0.0205,0.021,-0.0211,0.0233,-0.0197,0.0201,-0.0194,0.0198,-0.0184,0.0189,-0.0195,0.0185,-0.0164,0.0193,-0.0171,0.0166,-0.0165,0.0186,-0.0163,0.0157,-0.0163,0.0164,-0.0155,0.0134,-0.0138,0.0131,-0.0126,0.0128,-0.0121,0.0139,-0.0114,0.0116,-0.0107,0.0107,-0.0106,0.0105,-0.0097,0.0097,-0.0106,0.0089,-0.0091,0.0086,-0.008,0.0082,-0.0075,0.007,-0.007,0.007,-0.0066,0.0062,-0.0055,0.0058,-0.0072,0.0088,-0.0065,0.0055,-0.0047,0.0038,-0.0035,0.0027,-0.0398,0.0348,-0.0424,0.0428,-0.0277,0.0307,-0.0219,0.0231,-0.0213,0.02,-0.0158,0.0164,-0.0139,0.0141,-0.013,0.0141,-0.0127,0.0118,-0.0109,0.0104,-0.0096,0.0092,-0.0097,0.009,-0.0085,0.0087,-0.0096,0.0083,-0.0078,0.0083,-0.0088,0.0096,-0.0081,0.0083,-0.0082,0.0083,-0.0085,0.008,-0.0078,0.0081,-0.0075,0.0074,-0.0064,0.0062,-0.0057,0.0058,-0.0056,0.0057,-0.0056,0.0055,-0.0058,0.0055,-0.0056,0.0052,-0.0057,0.0056,-0.0056,0.006,-0.0049,0.0051,-0.0058,0.0081,-0.0092,0.0089,-0.0052,0.0054,-0.0047,0.0044,-0.0044,0.0035,-0.0031,0.003,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0024,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0025,0.0022,-0.002,0.002,-0.0022,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0023,0.0029,-0.0021,0.0024,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.001,-0.002,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
یک کاشی کوچک ضربه سیمان. واضح صدای جرنگ جرنگ صدا.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم