مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس کشویی در کثیف سیمان سطح.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۰۶ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0008,0.0006,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0015,0.0018,-0.0027,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0009,-0.0012,0.0015,-0.0015,-0.0001,-0.0008,0.0004,0,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0015,0.002,-0.0013,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0005,-0.0002,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0013,0.0019,-0.0002,0.0011,-0.0007,0.0023,-0.0038,0.0025,-0.0011,0.0019,-0.0028,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0023,-0.0015,0.0006,-0.0023,0.0013,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0034,-0.0014,0.0015,-0.002,0.0037,-0.0049,-0.0007,-0.0053,0.0063,-0.0054,0.0031,-0.0056,0.0028,-0.0078,0.0106,-0.0025,0.0051,-0.002,0.0052,-0.0049,0.0041,-0.0019,0.0052,-0.0023,0.008,-0.003,0.0027,-0.0048,0.0027,-0.0036,0.0031,-0.0037,0.0016,-0.0172,0.0145,-0.01,0.0048,-0.007,0.0053,-0.0019,0.0048,-0.0041,0.0034,-0.0048,0.001,-0.0012,0.0023,-0.01,0.0058,-0.0064,0.001,-0.0019,0.0022,-0.0043,0.0081,-0.0077,0.0069,-0.0073,0.004,-0.0049,0.0036,-0.0051,0.0011,-0.0013,0.0027,-0.0026,0.0027,-0.0048,0.0007,-0.0024,0.0059,-0.0023,0.0044,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0066,-0.0016,0.0045,-0.0089,0.0107,-0.01,0.0047,-0.0039,0.009,-0.0084,0.0059,-0.001,0.0048,-0.0014,0.0038,-0.0009,0.0061,-0.0003,0.0039,-0.0055,0.0025,-0.0056,0.005,-0.0049,0.0079,-0.0061,0.0015,-0.0112,0.01,-0.0046,0.0079,-0.0042,0.0046,-0.0159,0.0164,-0.0238,0.0042,-0.0029,0.0087,-0.0044,0.0061,-0.0076,0.0075,-0.0097,0.0027,-0.0172,0.0061,-0.0065,0.0059,-0.005,0.0101,-0.0164,0.0291,-0.0109,0.0185,-0.0537,0.0773,-0.005,0.0322,0.004,0.0353,0.0012,0.0183,-0.02,0.0133,-0.0315,-0.0059,-0.0395,0.0298,-0.0373,0.0061,-0.0077,0.0172,-0.014,0.0065,-0.0384,0.0072,-0.0243,0.0072,-0.056,0.0286,-0.0569,0.0071,-0.0004,0.0181,-0.0093,0.0237,-0.0205,0.0248,-0.0494,0.0462,-0.0042,0.0926,-0.043,0.0338,-0.0591,-0.0145,-0.0134,0.0273,-0.0532,0.0589,-0.0595,-0.0028,-0.0139,0.0395,-0.0295,0.0401,-0.0282,0.0255,-0.0258,0.0192,-0.0069,0.0065,-0.0272,0.0789,-0.0641,0.0461,-0.0164,0.0109,-0.0048,0.0131,-0.0132,0.0493,-0.0357,-0.0011,-0.0149,0.0303,-0.0264,0.0186,-0.0368,0.0232,-0.0166,0.0359,-0.0319,0.0165,-0.0149,0.0135,-0.0486,0.0113,-0.0312,0.0152,-0.0044,0.0624,-0.061,0.0394,-0.0381,0.0249,-0.019,0.0288,-0.037,0.0147,-0.0222,0.0204,-0.022,0.0136,-0.0082,0.0208,-0.0056,0.0102,-0.0235,0.0104,-0.0461,0.0378,-0.0745,0.0253,-0.0471,0.0112,-0.0083,0.017,-0.0391,0,-0.0314,0.0182,-0.0233,0.0124,-0.0348,0.0146,-0.0157,0.022,-0.013,0.0054,-0.035,0.0156,-0.0241,0.0377,-0.0207,0.0223,-0.0319,0.0137,-0.0349,0.0227,0.0006,0.0273,-0.0157,0.0067,-0.0345,0.0211,-0.0111,0.018,0.0038,0.0314,-0.0166,0.0026,-0.0099,0.0167,-0.016,0.0137,-0.0068,0.0215,-0.0059,0.0339,-0.0233,0.0224,-0.0218,0.0028,-0.01,0.0089,-0.0051,0.0069,-0.0092,0.006,-0.0156,0.0048,-0.0124,0.0145,-0.0041,0.0148,-0.0012,0.0213,-0.0087,0.0212,-0.0112,0.0293,-0.0031,0.0279,-0.0172,0.0065,-0.0101,0.0043,-0.0089,0.0178,-0.0069,0.0191,-0.0217,0.0098,-0.0152,0.0154,-0.0039,0.0265,-0.0043,0.0058,-0.0057,0.0196,0.0004,0.0225,-0.0106,0.0096,-0.0048,0.0085,0.0005,0.0217,-0.0163,0.0132,-0.0078,0.0185,-0.0025,0.0122,-0.0116,0.0148,-0.0004,0.0144,-0.0099,0.0095,-0.0054,0.0184,0.0012,0.0123,-0.0086,0.0099,-0.0028,0.0078,-0.0046,0.0087,-0.0102,0.0177,-0.0042,0.0073,-0.0071,0.0088,-0.0017,0.009,-0.0031,0.0081,-0.0101,0.0102,-0.0076,0.004,-0.0071,0.0177,-0.0136,0.0105,-0.008,0.0112,-0.0065,0.0089,-0.0068,0.0104,-0.0034,0.0155,-0.0049,0.0079,-0.0194,0.011,-0.0058,0.0113,-0.0064,0.0055,-0.0124,0.0018,0.0009,0.0189,-0.0066,0.011,-0.0098,0.0012,-0.0077,0.0074,-0.0105,0.0113,-0.0244,0.0101,-0.0125,0.0344,-0.0167,0.0136,-0.0081,0.0055,-0.0077,0.0157,-0.0045,0.0141,-0.0075,0.0032,-0.0047,0.0096,-0.0041,0.0065,-0.0135,0.0061,-0.0049,0.0083,-0.0065,0.0107,-0.0046,0.0026,-0.0058,0.0085,-0.0065,0.0215,-0.0091,0.0081,-0.0117,0.0058,-0.0139,0.0107,-0.0107,0.0149,-0.009,0.0063,-0.009,0.0056,-0.0004,0.0171,-0.0256,-0.0005,-0.015,0.0087,-0.0052,0.0092,-0.0046,0.0082,-0.0119,0.0129,-0.0082,0.017,-0.0255,0.003,-0.0023,0.0078,-0.011,0.01,-0.0082,0.0095,-0.0106,0.0108,-0.0102,-0.0011,-0.0067,0.0036,-0.0073,0.0074,-0.0053,0.003,-0.0048,0.0069,-0.0128,0.0064,-0.0049,0.0061,-0.009,0.0178,-0.0096,0.0156,-0.0112,0.0127,-0.0096,0.0015,-0.0019,0.0126,-0.011,0.0162,-0.0091,0.0017,-0.0142,0.0082,-0.0036,0.0046,-0.0047,0.0051,-0.0102,0.0125,-0.0031,0.0141,-0.0133,0.0038,-0.0072,0.0141,-0.0103,0.0157,-0.0177,0.0145,-0.002,0.0075,-0.0099,0.0093,-0.0105,0.0071,-0.0116,0.0173,-0.0043,0.0099,-0.0126,0.0213,-0.0082,0.0054,-0.0112,0.0132,-0.0131,0.0141,-0.0116,0.0023,-0.0045,0.0117,-0.007,0.0093,-0.0084,0.0164,-0.009,0.0071,-0.0069,0.0047,-0.0055,0.0062,-0.0118,0.0027,-0.0005,0.0043,-0.004,0.0033,-0.0005,0.0245,-0.0141,0.0029,-0.0101,0.008,-0.0066,0.0079,-0.0069,0.0274,-0.0241,0.0183,-0.0065,0.0159,-0.0146,0.0246,-0.0158,0.0105,-0.0084,0.0354,-0.0116,0.0102,-0.0246,0.0104,-0.0266,0.0162,-0.002,0.0167,-0.014,0.0343,-0.0179,0.0013,-0.0076,0.0129,-0.008,0.0055,-0.0099,0.0092,-0.0033,0.0036,-0.0054,0.0071,-0.0074,0.0074,-0.0241,0.0149,-0.0114,0.0068,-0.006,0.0112,-0.0193,0.0153,-0.0063,0.0151,-0.0266,0.0244,-0.0085,0.0091,0.0006,0.0116,-0.0095,0.0038,-0.0134,0.0007,-0.0052,0.0074,-0.0265,0.0184,-0.0124,0.0084,-0.0047,0.0148,-0.011,0.0142,-0.0191,0.0248,-0.0334,0.012,-0.0232,0.0623,-0.0371,0.015,-0.0195,0.0285,-0.0052,0.0316,-0.01,0.0176,-0.0132,0.0188,-0.0134,0.015,-0.0184,0.0047,-0.0146,0.0154,0.0018,0.0344,-0.0279,0.021,-0.0217,0.0177,-0.0129,0.0234,-0.0206,0.0142,-0.0263,0.0165,-0.0262,0.021,-0.0136,0.0113,-0.0148,0.0186,-0.017,0.0267,-0.0181,0.0145,-0.0122,0.0166,-0.0113,0.0106,-0.0099,0.0096,-0.0125,0.0199,-0.0249,0.0355,-0.012,0.0169,-0.0071,0.0122,-0.0094,0.0181,-0.0104,0.0132,-0.0083,0.0067,-0.0028,0.0077,-0.0165,0.0023,-0.0128,0.0026,-0.0121,0.0129,-0.0146,0.0115,-0.0092,0.012,-0.004,0.0041,-0.0038,0.0135,-0.0156,0.0006,-0.0124,0.0103,-0.0068,0.0113,-0.0118,0.011,-0.0167,0.0154,-0.0216,0.0184,-0.0279,0.0258,-0.018,0.0061,-0.0223,0.0293,-0.007,0.0179,-0.0149,0.0143,-0.0167,0.0069,-0.0116,0.0165,-0.0034,0.0167,-0.0097,0.005,-0.0111,0.0078,-0.01,0.0095,-0.0072,0.0045,-0.0294,0.0319,-0.0109,0.0055,-0.0014,0.0193,-0.0152,0.0054,-0.0162,0.0203,-0.0063,0.0091,-0.0095,0.006,-0.0063,0.032,-0.0327,0.0064,-0.0036,0.0045,-0.0109,0.0058,-0.0158,0.0152,-0.0101,0.0073,-0.0024,0.0061,-0.0082,0.0024,-0.0052,0.0168,-0.0153,0.0097,-0.0143,0.0174,-0.0128,0.0094,-0.0059,0.0053,-0.0029,0.0039,-0.0125,0.0047,-0.0182,0.0427,-0.0273,0.0074,-0.0047,0.0051,-0.0061,0.0096,-0.0106,0.0032,-0.0028,0.0086,-0.0112,0.0095,-0.0056,0.0077,-0.0096,0.0045,-0.0113,0.0053,-0.0051,0.0055,-0.0038,0.0066,-0.0069,0.0039,-0.0088,0.0065,-0.0055,0.0057,-0.0113,0.009,-0.0063,0.0042,-0.0039,0.0046,-0.007,0.0022,-0.0072,0.0042,-0.0038,0.0134,-0.0265,0.0106,-0.0186,0.0098,-0.0029,0.007,-0.0051,0.0001,-0.004,0.0144,-0.0132,0.0033,-0.0048,0.0066,-0.0067,0.0014,-0.0063,0.0024,-0.0024,0.004,-0.0031,0.0036,-0.0055,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.002,0.002,-0.0001,0.003,-0.0008,0.0059,-0.0014,0.0035,-0.0031,0.002,-0.0029,0.0069,-0.0048,-0.0003,0.0005,0.0085,-0.0091,0.0031,-0.0041,0.0095,-0.0052,0.0057,-0.0003,0.005,-0.0132,0.0098,-0.0026,0.0081,-0.0059,0.0056,-0.0039,0.0091,-0.005,0.0037,-0.0047,0.0078,-0.0068,0.0042,-0.0019,0.0024,-0.0023,0.0012,0.0001,0.0036,-0.0033,0.0018,-0.0033,0.0043,-0.0049,0.0033,-0.0042,0.0088,-0.0026,0.0029,-0.0029,0.0015,-0.002,0.0043,-0.0018,0.0034,-0.0022,0.003,-0.0034,0.0047,-0.0021,0.0016,-0.0023,0.003,-0.0036,0.0017,-0.0034,0.0011,-0.0007,0.0027,-0.001,0.0018,-0.0014,0.0046,-0.006,0.0026,-0.0065,0.003,-0.0005,0.0014,-0.0029,0.0012,-0.004,0.0041,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0025,-0.0019,0.0031,-0.0023,0.006,-0.0019,0.0013,-0.0003,0.0014,-0.0003,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0004,0.0016,-0.0002,0.0016,-0.0006,0.0009,0,0.0012,-0.0001,0.002,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0014,0.0003,0.0007,0,0.0012,0,0.0006,-0.0006,0.0016,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0012,-0.0011,0.0018,-0.0002,0.004,-0.0045,0.0013,-0.001,0.0028,-0.0002,0.0021,-0.0006,0.0014,0.0001,0.0007,0.0002,0.0007,0,0.0007,0.0002,0.0007,0,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.001,-0.0019,0.002,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0013,-0.0023,0.0024,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0006,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0003,0.0002,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس کشویی در کثیف سیمان سطح.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم