مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی آوار شیشه قطره 01

نور شیشه تاثیر است. صدای جرنگ جرنگ کردن.
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0006,-0.0328,0.036,-0.0333,0.0179,-0.0367,0.0352,-0.025,0.0253,-0.0503,0.0538,-0.0697,0.075,-0.1559,0.1667,-0.1004,0.0873,-0.0767,0.069,-0.0776,0.0582,-0.0367,0.05,-0.0635,0.0423,-0.0601,0.0675,-0.0932,0.0635,-0.0688,0.0538,-0.0909,0.0476,-0.0485,0.0472,-0.0463,0.0715,-0.0547,0.0687,-0.0647,0.0828,-0.0671,0.0833,-0.0574,0.0906,-0.0545,0.0361,-0.0482,0.0384,-0.0356,0.0414,-0.0615,0.0739,-0.052,0.0559,-0.052,0.0505,-0.0419,0.0457,-0.0156,0.0226,-0.0162,0.0263,-0.0417,0.0416,-0.0444,0.0425,-0.0336,0.0265,-0.0337,0.0305,-0.0222,0.025,-0.0253,0.0264,-0.0287,0.0351,-0.0295,0.0201,-0.0195,0.0262,-0.0273,0.0201,-0.0207,0.0201,-0.0071,0.0179,-0.0232,0.0195,-0.0439,0.0846,-0.0933,0.106,-0.091,0.0473,-0.0995,0.1031,-0.0549,0.0605,-0.0994,0.0715,-0.0993,0.0705,-0.1047,0.0681,-0.1188,0.0776,-0.115,0.0936,-0.0933,0.073,-0.0671,0.0671,-0.1817,0.2057,-0.1924,0.1859,-0.1174,0.1452,-0.1119,0.1171,-0.0569,0.0922,-0.1062,0.0947,-0.0637,0.1003,-0.0874,0.0791,-0.1006,0.0839,-0.0646,0.0742,-0.0744,0.0519,-0.0463,0.0656,-0.0797,0.0514,-0.0642,0.0981,-0.0652,0.0695,-0.0802,0.0886,-0.083,0.093,-0.152,0.1182,-0.166,0.121,-0.1763,0.1206,-0.1707,0.1549,-0.1308,0.1084,-0.2352,0.142,-0.1486,0.1274,-0.1419,0.1343,-0.1237,0.1227,-0.1148,0.1342,-0.1186,0.1064,-0.1219,0.1231,-0.111,0.1107,-0.1112,0.0903,-0.0892,0.0944,-0.0827,0.0745,-0.0733,0.0714,-0.0796,0.0665,-0.0954,0.0755,-0.0542,0.0675,-0.0385,0.0662,-0.0363,0.0594,-0.049,0.0528,-0.0505,0.0808,-0.0734,0.0668,-0.0386,0.0406,-0.0478,0.0491,-0.0384,0.0679,-0.0477,0.068,-0.0397,0.0605,-0.0488,0.0614,-0.0264,0.0475,-0.0452,0.0408,-0.0556,0.0895,-0.0421,0.0364,-0.0322,0.0475,-0.0344,0.0397,-0.0312,0.0477,-0.0461,0.0464,-0.0308,0.0494,-0.044,0.0495,-0.0364,0.0323,-0.0493,0.0318,-0.0412,0.0366,-0.0176,0.031,-0.0296,0.0489,-0.0333,0.0394,-0.0195,0.0304,-0.022,0.0333,-0.0254,0.0242,-0.0309,0.0313,-0.0328,0.0322,-0.0295,0.0463,-0.0202,0.0294,-0.0219,0.0204,-0.0244,0.0275,-0.015,0.0253,-0.0235,0.0246,-0.022,0.032,-0.0212,0.0216,-0.0229,0.0313,-0.0137,0.0244,-0.0139,0.0266,-0.0173,0.0189,-0.0141,0.0192,-0.014,0.0176,-0.0117,0.0226,-0.0253,0.0279,-0.0166,0.0097,-0.0125,0.0172,-0.014,0.0145,-0.0107,0.0144,-0.006,0.0117,-0.0146,0.0123,-0.0119,0.0123,-0.0114,0.015,-0.0134,0.0142,-0.0101,0.011,-0.0053,0.0083,-0.0118,0.0139,-0.0122,0.0109,-0.0089,0.0195,-0.0128,0.0132,-0.0066,0.0085,-0.012,0.0143,-0.0074,0.0083,-0.0092,0.0105,-0.0103,0.0108,-0.0075,0.0053,-0.0087,0.0111,-0.0119,0.0107,-0.0087,0.0093,-0.0108,0.0084,-0.0107,0.0105,-0.0056,0.0061,-0.0112,0.0083,-0.0073,0.0101,-0.0077,0.0089,-0.0135,0.0111,-0.0075,0.0077,-0.0096,0.0108,-0.0068,0.0048,-0.0089,0.0066,-0.0115,0.0125,-0.0048,0.0056,-0.0094,0.0076,-0.0102,0.0068,-0.0059,0.006,-0.009,0.0096,-0.0099,0.0062,-0.0082,0.0089,-0.0175,0.0209,-0.0191,0.0149,-0.0178,0.0165,-0.0137,0.0175,-0.0174,0.0132,-0.01,0.01,-0.0131,0.0141,-0.013,0.0115,-0.014,0.0113,-0.0098,0.0056,-0.0083,0.0098,-0.0099,0.009,-0.0078,0.0096,-0.0059,0.0055,-0.0071,0.009,-0.0092,0.0056,-0.0133,0.0046,-0.0043,0.0114,-0.0082,0.0073,-0.0082,0.0056,-0.0075,0.0051,-0.008,0.0083,-0.007,0.0044,-0.0073,0.0059,-0.0067,0.0056,-0.0083,0.0061,-0.0047,0.0037,-0.004,0.0031,-0.0043,0.0036,-0.0051,0.0039,-0.0041,0.0022,-0.0042,0.005,-0.0045,0.003,-0.005,0.0034,-0.0046,0.0033,-0.0043,0.0034,-0.01,0.0119,-0.0134,0.0159,-0.0177,0.0212,-0.0115,0.0069,-0.0106,0.0103,-0.0095,0.0075,-0.0088,0.0048,-0.0113,0.0102,-0.0108,0.0105,-0.008,0.0068,-0.0072,0.0082,-0.0074,0.0065,-0.0108,0.0079,-0.0059,0.0049,-0.0092,0.0083,-0.006,0.0049,-0.0066,0.0058,-0.0071,0.0051,-0.0099,0.005,-0.0075,0.0086,-0.006,0.0056,-0.0073,0.0056,-0.0058,0.0072,-0.0089,0.005,-0.0076,0.0069,-0.0061,0.0069,-0.0057,0.0054,-0.0065,0.0068,-0.0069,0.008,-0.0169,0.0101,-0.0132,0.0088,-0.0068,0.006,-0.0107,0.0065,-0.0119,0.0112,-0.0106,0.0066,-0.0064,0.0052,-0.0094,0.0074,-0.0093,0.0065,-0.0093,0.0094,-0.0109,0.0105,-0.0131,0.0124,-0.0249,0.0161,-0.0179,0.0163,-0.0188,0.0151,-0.0146,0.0147,-0.0133,0.022,-0.0157,0.0149,-0.0107,0.0167,-0.0149,0.0096,-0.0133,0.0152,-0.0171,0.0135,-0.0141,0.0129,-0.012,0.0108,-0.0151,0.0095,-0.012,0.0131,-0.0131,0.0142,-0.0173,0.0133,-0.014,0.0179,-0.0176,0.0111,-0.0139,0.0122,-0.016,0.0111,-0.0155,0.012,-0.014,0.0089,-0.0102,0.0131,-0.0119,0.01,-0.0151,0.0115,-0.0131,0.0094,-0.0104,0.0156,-0.0115,0.0107,-0.0145,0.0089,-0.0094,0.0066,-0.0058,0.0083,-0.0069,0.0099,-0.0062,0.0057,-0.0104,0.0049,-0.0075,0.0093,-0.0059,0.0034,-0.0081,0.0078,-0.0092,0.0054,-0.0188,0.0112,-0.0137,0.0082,-0.0097,0.0126,-0.0099,0.0063,-0.005,0.0077,-0.0055,0.0041,-0.0055,0.0052,-0.0115,0.0074,-0.0098,0.0062,-0.0091,0.0072,-0.0071,0.0061,-0.0051,0.0046,-0.005,0.0037,-0.0034,0.0052,-0.0034,0.0021,-0.0057,0.0029,-0.003,0.0025,-0.0047,0.0051,-0.014,0.0115,-0.01,0.0092,-0.0094,0.0075,-0.0088,0.0077,-0.0094,0.006,-0.0084,0.0058,-0.0077,0.0069,-0.0125,0.0102,-0.0107,0.0096,-0.0088,0.0082,-0.0105,0.0095,-0.0073,0.0095,-0.0083,0.0082,-0.0095,0.0082,-0.0093,0.0106,-0.0103,0.0071,-0.0091,0.007,-0.0067,0.0054,-0.0091,0.0059,-0.0075,0.0063,-0.008,0.0058,-0.0057,0.006,-0.0046,0.0055,-0.0056,0.0063,-0.0054,0.0047,-0.006,0.0048,-0.0048,0.0043,-0.0044,0.0059,-0.0038,0.0046,-0.0055,0.0037,-0.0055,0.0037,-0.0049,0.0031,-0.003,0.0025,-0.0043,0.0045,-0.0042,0.0027,-0.0054,0.0043,-0.004,0.0046,-0.0024,0.0022,-0.003,0.003,-0.0043,0.0048,-0.0027,0.0039,-0.0026,0.0017,-0.0031,0.0028,-0.0031,0.0023,-0.0033,0.0024,-0.0024,0.0026,-0.0015,0.0023,-0.0025,0.002,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.002,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0029,0.0025,-0.0025,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0009,-0.001,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0017,0.0023,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0032,0.0023,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.003,0.0019,-0.0027,0.0026,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.001,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
نور شیشه تاثیر است. صدای جرنگ جرنگ کردن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم