مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ گلوله اشتباه کردن بار ...

کلیک کنید از یک گلوله در حال لود به یک مجله با یک اقدام بی مهارت

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها shellاسلحهکلیککلیک کردنزد و خوردتفنگmagazineمهماتammunitionarmsfumblingاشتباه
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0026,0.0017,-0.0037,0.0027,-0.005,0.0025,-0.0032,0.0031,-0.0028,0.0028,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0028,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0015,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0013,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.0022,-0.0015,0.0025,-0.0021,0.0019,-0.0017,0.0025,-0.0023,0.0018,-0.0022,0.0013,-0.0017,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.001,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0025,0.0022,-0.0061,0.0027,-0.0114,0.0115,-0.0076,0.0101,-0.0041,0.0049,-0.0025,0.0023,-0.0038,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0019,0.0014,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0022,-0.0046,0.0039,-0.0039,0.0039,-0.0031,0.0022,-0.002,0.0017,-0.0009,0.0017,-0.0007,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0024,0.0026,-0.0027,0.0031,-0.0025,0.0022,-0.0023,0.0018,-0.0011,0.0008,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0022,-0.0031,0.0041,-0.0047,0.0038,-0.0033,0.0036,-0.0026,0.0025,-0.0028,0.0033,-0.0031,0.0015,-0.0025,0.0017,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0029,0.0036,-0.0076,0.0108,-0.0076,0.0067,-0.0038,0.0043,-0.0022,0.0021,-0.0016,0.0024,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0014,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0027,0.0034,-0.0028,0.0035,-0.0024,0.0021,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0004,-0.0015,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0025,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.002,-0.0034,0.0041,-0.005,0.0044,-0.0034,0.0036,-0.0052,0.0033,-0.0078,0.0088,-0.0074,0.0074,-0.0093,0.006,-0.003,0.0025,-0.0089,0.004,-0.0113,0.0115,-0.0161,0.0167,-0.0168,0.0167,-0.0129,0.0128,-0.0121,0.0163,-0.0153,0.0148,-0.0156,0.0163,-0.01,0.0081,-0.0103,0.0101,-0.0102,0.0108,-0.0071,0.0114,-0.0049,0.0085,-0.0047,0.0065,-0.0041,0.0077,-0.0075,0.0047,-0.0043,0.0053,-0.0014,0.0036,-0.0025,0.0025,-0.0012,0.0026,-0.0007,0.0022,-0.0003,0.0014,-0.0436,0.0495,-0.0341,0.0418,-0.0271,0.0189,-0.0084,0.0111,-0.0042,0.0051,-0.0039,0.0022,-0.0034,0.0007,-0.0023,0.0007,-0.002,0.0005,-0.0025,0.0011,-0.0022,0.0008,-0.0022,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0005,0.0001,0.0007,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0057,0.0029,-0.0045,0.0052,-0.0042,0.006,-0.0169,0.0073,-0.0255,0.0504,-0.023,0.0218,-0.0231,0.0242,-0.0141,0.0082,-0.0049,0.006,-0.0024,0.0035,-0.0036,0.0038,-0.0026,0.0027,-0.0092,0.0104,-0.009,0.0061,-0.0101,0.0112,-0.0149,0.0163,-0.0182,0.0152,-0.0148,0.0108,-0.2807,0.2783,-0.2404,0.2165,-0.3004,0.2278,-0.1615,0.1078,-0.0713,0.0484,-0.0281,0.0395,-0.024,0.024,-0.014,0.014,-0.0115,0.0087,-0.0078,0.0103,-0.0058,0.0088,-0.0109,0.0077,-0.0081,0.0111,-0.0079,0.0085,-0.005,0.0054,-0.0049,0.006,-0.0043,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0048,0.0057,-0.005,0.0041,-0.0028,0.004,-0.0049,0.0034,-0.003,0.0029,-0.0019,0.0029,-0.0016,0.0028,-0.0013,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0006,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0005,0.0007,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کلیک کنید از یک گلوله در حال لود به یک مجله با یک اقدام بی مهارت
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم