مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, شیشه تکه های کوچک DR ...

تیز کوتاه جلنگ جلنگ صدا کردن شیشه سفال در حال سقوط بر روی یک سطح سخت و سپس تندرست و حل و فصل.
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.001,-0.0428,0.0401,-0.0423,0.0443,-0.0504,0.0374,-0.0314,0.0315,-0.0439,0.0393,-0.2482,0.2639,-0.2446,0.2486,-0.2932,0.2711,-0.2882,0.2594,-0.2515,0.2028,-0.2043,0.2004,-0.1668,0.1208,-0.1653,0.1254,-0.1012,0.1129,-0.1183,0.0876,-0.0838,0.11,-0.0656,0.0714,-0.0731,0.0664,-0.0487,0.0785,-0.0769,0.0619,-0.0896,0.0748,-0.0695,0.0925,-0.0958,0.0754,-0.084,0.0911,-0.0733,0.0772,-0.0737,0.0596,-0.0746,0.0645,-0.0726,0.0522,-0.0644,0.0647,-0.0523,0.0514,-0.055,0.0549,-0.0492,0.0478,-0.0288,0.0356,-0.0431,0.057,-0.0379,0.0418,-0.0355,0.0366,-0.0291,0.0289,-0.0299,0.0309,-0.0283,0.0307,-0.03,0.0244,-0.0254,0.0271,-0.0238,0.0223,-0.03,0.0355,-0.0269,0.0319,-0.0311,0.0325,-0.0321,0.0261,-0.026,0.0334,-0.0302,0.0323,-0.0268,0.0216,-0.0194,0.0264,-0.0231,0.0228,-0.0261,0.0255,-0.0142,0.0183,-0.0237,0.0244,-0.0214,0.0173,-0.0218,0.0222,-0.0232,0.0221,-0.0244,0.0236,-0.0237,0.0228,-0.0238,0.02,-0.0213,0.0224,-0.0183,0.0201,-0.0195,0.0215,-0.0196,0.0178,-0.0208,0.0195,-0.0171,0.0199,-0.017,0.0168,-0.017,0.0135,-0.0157,0.0187,-0.0158,0.0158,-0.0135,0.0126,-0.012,0.0139,-0.0152,0.0121,-0.0088,0.0119,-0.0111,0.0137,-0.0095,0.0087,-0.0117,0.011,-0.0087,0.0104,-0.0109,0.0119,-0.0149,0.0084,-0.0135,0.0145,-0.0083,0.0094,-0.017,0.0155,-0.0085,0.0119,-0.0111,0.0108,-0.0109,0.0098,-0.0073,0.0116,-0.0086,0.0079,-0.0063,0.0088,-0.0073,0.0067,-0.0047,0.0033,-0.006,0.0071,-0.0055,0.0062,-0.0054,0.0045,-0.0055,0.0052,-0.0049,0.0046,-0.0044,0.0048,-0.0045,0.0047,-0.006,0.0049,-0.0059,0.0049,-0.0042,0.0055,-0.0067,0.0069,-0.0052,0.0069,-0.0068,0.0055,-0.0063,0.0049,-0.0061,0.0073,-0.0071,0.0078,-0.0078,0.0054,-0.008,0.0068,-0.0075,0.0069,-0.0062,0.008,-0.0087,0.0062,-0.0115,0.0122,-0.0108,0.0098,-0.0083,0.0074,-0.007,0.009,-0.0061,0.0043,-0.0067,0.005,-0.0041,0.006,-0.0043,0.0039,-0.0032,0.0057,-0.0036,0.0027,-0.0036,0.0039,-0.0026,0.0036,-0.003,0.0049,-0.0051,0.0047,-0.0051,0.0051,-0.0046,0.0035,-0.0028,0.003,-0.0043,0.0031,-0.0039,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0031,-0.0042,0.0034,-0.0031,0.0042,-0.0042,0.0043,-0.0037,0.0046,-0.0045,0.0039,-0.004,0.0037,-0.0042,0.0041,-0.004,0.0049,-0.0043,0.0037,-0.0052,0.0042,-0.0026,0.0035,-0.0041,0.0045,-0.0044,0.004,-0.0033,0.0043,-0.0042,0.0034,-0.0034,0.0039,-0.003,0.0042,-0.003,0.0018,-0.0031,0.0031,-0.0026,0.003,-0.0028,0.002,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.0019,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0018,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0018,-0.0021,0.0022,-0.0018,0.0022,-0.0024,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0026,-0.0029,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0031,0.003,-0.0034,0.0032,-0.0026,0.0027,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0023,-0.0036,0.0033,-0.0023,0.0029,-0.0031,0.0033,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0028,-0.0032,0.003,-0.0029,0.0032,-0.0029,0.0035,-0.0031,0.0023,-0.0029,0.0025,-0.003,0.0034,-0.0025,0.0022,-0.0029,0.0031,-0.0031,0.0022,-0.003,0.0025,-0.0022,0.0028,-0.0023,0.0026,-0.0027,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0023,-0.002,0.0016,-0.0029,0.0019,-0.0015,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0017,0.0021,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0021,0.0016,-0.002,0.0017,-0.002,0.002,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0022,-0.0016,0.002,-0.0023,0.0019,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0024,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0019,-0.0021,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.0023,-0.0024,0.0026,-0.0023,0.0024,-0.0019,0.0023,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0023,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0463,0.0213,-0.0836,0.076,-0.0987,0.1115,-0.0585,0.1124,-0.2596,0.1443,-0.2129,0.162,-0.2906,0.2365,-0.1651,0.1625,-0.166,0.1692,-0.1432,0.127,-0.1072,0.0744,-0.0871,0.0905,-0.0781,0.065,-0.0696,0.0811,-0.0776,0.0735,-0.072,0.0609,-0.0539,0.0692,-0.0442,0.059,-0.0634,0.0681,-0.0377,0.0463,-0.0787,0.0493,-0.0423,0.0455,-0.0502,0.0559,-0.0563,0.058,-0.0354,0.0646,-0.127,0.123,-0.1015,0.1046,-0.0983,0.1397,-0.0935,0.0991,-0.0966,0.0873,-0.0999,0.0816,-0.0866,0.0784,-0.064,0.0817,-0.0681,0.0699,-0.0667,0.0671,-0.0742,0.0645,-0.0545,0.0627,-0.0681,0.062,-0.0687,0.0526,-0.0433,0.0559,-0.0511,0.061,-0.037,0.0495,-0.0467,0.0432,-0.0435,0.042,-0.0374,0.045,-0.0379,0.0367,-0.0281,0.0374,-0.0359,0.0359,-0.0249,0.032,-0.0381,0.0313,-0.0329,0.0309,-0.0325,0.0322,-0.0263,0.0263,-0.0315,0.0286,-0.023,0.024,-0.0238,0.0289,-0.0231,0.026,-0.0253,0.0189,-0.0225,0.0233,-0.0194,0.024,-0.0251,0.0265,-0.021,0.0183,-0.0312,0.0455,-0.051,0.0566,-0.0493,0.0408,-0.0428,0.0439,-0.0497,0.0381,-0.068,0.0619,-0.0385,0.045,-0.0634,0.0487,-0.0479,0.0528,-0.0374,0.0367,-0.0356,0.0351,-0.0285,0.0239,-0.0284,0.0283,-0.0246,0.0198,-0.0419,0.0616,-0.0692,0.0644,-0.0358,0.0555,-0.0392,0.0491,-0.0292,0.0349,-0.0318,0.0378,-0.0268,0.0309,-0.0334,0.0362,-0.0497,0.0395,-0.0518,0.0402,-0.068,0.0897,-0.0963,0.0866,-0.0397,0.0659,-0.0365,0.0383,-0.0437,0.0402,-0.0394,0.0425,-0.032,0.0298,-0.0287,0.0271,-0.0198,0.0295,-0.0175,0.0181,-0.0217,0.0208,-0.0237,0.0157,-0.0179,0.0138,-0.0157,0.0176,-0.0172,0.0167,-0.0134,0.0245,-0.0195,0.0169,-0.0173,0.0129,-0.0128,0.0147,-0.0142,0.0112,-0.0182,0.0126,-0.0109,0.009,-0.0135,0.0132,-0.0121,0.0137,-0.0134,0.0146,-0.0159,0.0149,-0.0283,0.0268,-0.0178,0.0217,-0.0205,0.0214,-0.0192,0.0169,-0.0218,0.0199,-0.0254,0.0389,-0.0352,0.0332,-0.0178,0.0222,-0.0182,0.0221,-0.0194,0.0154,-0.0165,0.0162,-0.011,0.0098,-0.0106,0.0121,-0.0087,0.0104,-0.0089,0.0092,-0.0091,0.0078,-0.0097,0.0064,-0.0079,0.0084,-0.0086,0.0102,-0.0057,0.0061,-0.0074,0.0074,-0.0081,0.0034,-0.0075,0.0071,-0.0162,0.0147,-0.0089,0.0104,-0.0094,0.008,-0.0116,0.0103,-0.0089,0.0073,-0.006,0.007,-0.0069,0.0056,-0.0075,0.0071,-0.0073,0.0103,-0.0058,0.0064,-0.006,0.0053,-0.0044,0.0065,-0.0074,0.0051,-0.0073,0.007,-0.0061,0.0073,-0.0054,0.0034,-0.004,0.0043,-0.0033,0.0046,-0.0044,0.0032,-0.0027,0.0026,-0.0042,0.0054,-0.0066,0.0084,-0.0054,0.0041,-0.004,0.004,-0.0028,0.0026,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0014,-0.003,0.0032,-0.0026,0.0023,-0.0029,0.0026,-0.0018,0.003,-0.0024,0.0022,-0.0018,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.085,0.0482,-0.1028,0.0971,-0.0721,0.0838,-0.1056,0.0929,-0.0753,0.1064,-0.1249,0.0901,-0.0812,0.1032,-0.0722,0.0842,-0.0562,0.0569,-0.0569,0.0538,-0.0342,0.0418,-0.0341,0.0372,-0.0401,0.0413,-0.04,0.038,-0.025,0.0316,-0.0229,0.0261,-0.0222,0.0231,-0.0181,0.0181,-0.0175,0.0147,-0.0143,0.0128,-0.0229,0.0249,-0.0203,0.0228,-0.019,0.0235,-0.0126,0.0144,-0.0209,0.0184,-0.0174,0.0144,-0.0118,0.0136,-0.0109,0.011,-0.0091,0.0096,-0.026,0.0272,-0.0158,0.012,-0.0173,0.017,-0.0165,0.0152,-0.0127,0.0117,-0.0104,0.0122,-0.0094,0.0097,-0.0069,0.008,-0.0151,0.0171,-0.0241,0.0202,-0.0116,0.0157,-0.0125,0.0117,-0.0076,0.0081,-0.0073,0.0085,-0.0084,0.0092,-0.0078,0.0058,-0.0046,0.0056,-0.0056,0.0049,-0.0043,0.0067,-0.0094,0.0094,-0.0108,0.0124,-0.0108,0.0093,-0.0061,0.0056,-0.0048,0.0054,-0.0051,0.0034,-0.0038,0.0045,-0.0042,0.0048,-0.0051,0.0038,-0.0056,0.0077,-0.0113,0.0129,-0.0071,0.0079,-0.0064,0.0068,-0.0049,0.0054,-0.0057,0.0063,-0.0048,0.0071,-0.0123,0.0135,-0.0125,0.014,-0.0119,0.0114,-0.0089,0.009,-0.0051,0.0064,-0.0038,0.0043,-0.004,0.0051,-0.0029,0.0028,-0.0034,0.0027,-0.0041,0.0034,-0.0058,0.0063,-0.0032,0.0037,-0.0022,0.0019,-0.003,0.0025,-0.0027,0.0023,-0.002,0.003,-0.0043,0.0053,-0.0093,0.0066,-0.0065,0.0071,-0.0043,0.0048,-0.004,0.005,-0.0028,0.0031,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0014,0.0022,-0.0022,0.0016,-0.0017,0.0021,-0.002,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0018,-0.0022,0.0027,-0.0034,0.0026,-0.0025,0.002,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0078,0.0075,-0.0064,0.0065,-0.0065,0.006,-0.0059,0.018,-0.0491,0.035,-0.0352,0.0443,-0.0456,0.0371,-0.0634,0.0467,-0.0519,0.0428,-0.0583,0.0376,-0.0357,0.0248,-0.0267,0.0201,-0.018,0.0183,-0.0214,0.0135,-0.018,0.0174,-0.0147,0.0129,-0.0112,0.0136,-0.0161,0.0115,-0.0105,0.0106,-0.0078,0.0082,-0.0101,0.0067,-0.0061,0.0057,-0.0043,0.0051,-0.0093,0.0083,-0.0073,0.0082,-0.0063,0.0057,-0.0063,0.0076,-0.0117,0.0159,-0.0146,0.0137,-0.0103,0.0105,-0.0116,0.0081,-0.0058,0.0074,-0.0038,0.0048,-0.0037,0.0035,-0.0029,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.012,0.0128,-0.0068,0.0098,-0.0066,0.0069,-0.0052,0.0062,-0.0054,0.0039,-0.0266,0.0215,-0.0208,0.0174,-0.0154,0.0231,-0.0114,0.0126,-0.0143,0.0168,-0.0158,0.0129,-0.011,0.0101,-0.0126,0.0145,-0.008,0.0069,-0.0066,0.0057,-0.0043,0.003,-0.0032,0.0031,-0.0045,0.0043,-0.0033,0.0032,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تیز کوتاه جلنگ جلنگ صدا کردن شیشه سفال در حال سقوط بر روی یک سطح سخت و سپس تندرست و حل و فصل.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم