مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ سلاح تپانچه هنگ کنگ U ...

HK USP 9mm pistol کلیک decocker

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 9 بار
برچسب ها آتشنبردتیراندازی کردنجنگاسلحه گرمتفنگشلیکarmssidearmarmamentconflictunload
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0036,-0.0175,0.0094,-0.0836,0.0717,-0.1865,0.149,-0.1872,0.1887,-0.1266,0.1536,-0.0693,0.0577,-0.0654,0.0646,-0.0399,0.0624,-0.0345,0.034,-0.0165,0.0178,-0.0205,0.0148,-0.0099,0.0121,-0.0073,0.0063,-0.013,0.0097,-0.0051,0.0069,-0.0047,0.0133,-0.007,0.0073,-0.0153,0.0189,-0.015,0.0134,-0.0099,0.0141,-0.0176,0.0103,-0.0101,0.0051,-0.0071,0.0058,-0.0113,0.0081,-0.0063,0.0042,-0.0025,0.0042,-0.0016,0.0037,-0.0005,0.0042,0.0001,0.0024,-0.0014,0.0037,-0.0011,0.0035,-0.0016,0.0025,-0.0027,0.0032,-0.0017,0.0027,-0.0015,0.0011,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0019,0.001,-0.0022,0.0019,-0.0015,0.0012,-0.001,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0062,0.004,-0.0338,0.0239,-0.0456,0.0509,-0.0134,0.0619,-0.0279,0.0259,-0.0172,0.0233,-0.0341,0.0235,-0.019,0.015,-0.0185,0.0179,-0.0876,0.1351,-0.2612,0.2994,-0.3601,0.4084,-0.3633,0.32,-0.3544,0.2656,-0.2171,0.298,-0.3731,0.3104,-0.3331,0.2332,-0.2803,0.1792,-0.2502,0.28,-0.1841,0.3045,-0.253,0.2404,-0.2863,0.3124,-0.2207,0.2157,-0.2979,0.231,-0.2998,0.1731,-0.1896,0.1842,-0.1219,0.1933,-0.1801,0.1432,-0.2147,0.1663,-0.0728,0.0824,-0.1011,0.0738,-0.1254,0.1344,-0.0871,0.125,-0.089,0.0755,-0.0892,0.1128,-0.0534,0.0692,-0.049,0.0414,-0.043,0.0846,-0.0549,0.0443,-0.0804,0.0578,-0.0596,0.0439,-0.0403,0.0356,-0.0246,0.0215,-0.0256,0.0236,-0.0658,0.0499,-0.0813,0.0572,-0.0342,0.0362,-0.0468,0.0359,-0.0355,0.0407,-0.0397,0.0388,-0.0279,0.0176,-0.028,0.0293,-0.017,0.0239,-0.0183,0.0129,-0.0314,0.0318,-0.0187,0.027,-0.0156,0.0171,-0.0147,0.0234,-0.0305,0.0245,-0.0154,0.0226,-0.0152,0.0147,-0.0137,0.0163,-0.0147,0.0154,-0.0155,0.0197,-0.0189,0.0244,-0.0215,0.0228,-0.0136,0.0161,-0.0136,0.0144,-0.0218,0.0101,-0.0216,0.0144,-0.0144,0.0161,-0.0176,0.0079,-0.0065,0.0089,-0.0179,0.0111,-0.0091,0.0134,-0.0086,0.0058,-0.0123,0.0103,-0.0203,0.0175,-0.0169,0.022,-0.0092,0.0117,-0.01,0.013,-0.0155,0.0095,-0.0104,0.013,-0.0063,0.004,-0.0136,0.0138,-0.0063,0.0101,-0.0039,0.0079,-0.0146,0.0147,-0.0105,0.0157,-0.0129,0.008,-0.0082,0.0059,-0.0108,0.0111,-0.0055,0.0097,-0.0063,0.0068,-0.0066,0.0041,-0.0059,0.0057,-0.0078,0.0043,-0.0064,0.0079,-0.0088,0.0096,-0.0071,0.006,-0.0113,0.0071,-0.007,0.0093,-0.0063,0.0073,-0.0065,0.0086,-0.0074,0.007,-0.0069,0.006,-0.006,0.0086,-0.0038,0.0077,-0.0035,0.0045,-0.0044,0.0025,-0.0051,0.006,-0.0043,0.004,-0.0032,0.0043,-0.0062,0.0075,-0.007,0.0053,-0.0062,0.0081,-0.0061,0.0046,-0.0036,0.0071,-0.0064,0.0075,-0.0064,0.003,-0.0041,0.0035,-0.004,0.0069,-0.0043,0.0036,-0.0033,0.0023,-0.0032,0.0042,-0.004,0.0025,-0.0035,0.0034,-0.004,0.0028,-0.0019,0.0033,-0.0028,0.0026,-0.0033,0.0039,-0.0023,0.0035,-0.0024,0.0025,-0.0019,0.0021,-0.0029,0.0025,-0.0031,0.0029,-0.004,0.0028,-0.0019,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0031,0.0023,-0.0021,0.0035,-0.004,0.0029,-0.0016,0.0033,-0.0015,0.0017,-0.003,0.0023,-0.0019,0.0014,-0.0023,0.0023,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0014,-0.002,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0027,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0022,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.001,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0006,-0.0008,0.001,-0.001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
HK USP 9mm pistol کلیک decocker
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم