مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای باز بسته کردن درب ۲

باز و بسته کردن درب چوبی اتاق خواب

کیفیت: 441kHz, 128bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها چوبیبسته شدنبستندر، دربباز کردنچوب dooryپاک کردن صدای زیر گیتاردرب بستهباز کردن دربدر چوبیاتاق خوابدرب چفتدرب بستهبسته شدن دربباز و بسته شدن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0003,-0.0013,0.0003,-0.0013,0.0013,-0.0002,0.0023,-0.0004,0.0011,-0.0022,0.0018,-0.0021,0.0017,-0.0008,0.003,-0.0003,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0018,0.0069,-0.0052,0.011,-0.0042,0.0088,-0.0082,0.0036,-0.0053,0.0069,-0.0054,0.0047,-0.0042,0.0037,-0.0035,0.0032,-0.0016,0.0045,-0.0039,0.003,-0.0018,0.002,-0.0024,0.0026,-0.0024,0.0017,-0.001,0.0023,-0.0014,0.0017,-0.0011,0.0009,-0.002,0.0022,-0.0009,0.0005,-0.0015,0.0028,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0023,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0015,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0003,0,-0.0008,0.0015,-0.0004,0.0012,-0.0013,0.0048,-0.003,0.0039,-0.0043,0.0034,-0.0023,0.0021,-0.002,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0036,-0.0025,0.0036,-0.0036,0.0024,-0.0023,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0002,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0004,0,-0.0016,0.0017,-0.0009,0.0017,0,0.0015,-0.0014,0.0004,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0012,0,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0043,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0031,-0.0027,0.0024,-0.004,0.0019,-0.0011,0.0018,-0.002,0.0022,-0.0026,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0014,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0021,-0.0001,0.0024,-0.0008,0.0003,-0.0016,0,-0.0018,0.0019,-0.0009,0.001,0,0.0003,-0.0017,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0021,0,0.0014,-0.0015,0,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.002,0,0.0011,-0.0024,0,-0.0023,0.0017,-0.0009,0.0023,0,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0074,-0.0057,0.007,-0.0121,0.0045,-0.0048,0.0037,-0.0033,0.0035,-0.002,0.0032,-0.001,0.002,-0.0011,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0002,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.001,0,-0.0015,0.0022,-0.0005,0.0015,-0.0004,0.0029,-0.0016,0.0014,-0.0039,0.0037,-0.0043,0.0037,0,0.001,-0.0031,0.004,-0.0022,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0024,-0.0007,0.0022,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0007,-0.0021,0.0018,-0.0009,0.0023,0,0.0008,-0.0018,0.0006,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0019,-0.0002,0.0019,0,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0024,0.0018,-0.0019,0.002,-0.0008,0.0005,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0008,-0.002,0.0037,-0.0012,0.0038,-0.0022,0.0003,-0.0044,0.0013,-0.0033,0.0037,-0.0008,0.0052,-0.0053,0.0099,-0.0041,0.0195,-0.0098,0.0189,-0.0124,0.012,-0.019,0.0346,-0.0425,0.0328,-0.0218,0.0294,-0.0297,0.0353,-0.0278,0.0282,-0.0101,0.0371,-0.0426,0.0449,-0.0469,0.0535,-0.0467,0.0603,-0.0656,0.0749,-0.0726,0.0771,-0.0697,0.0613,-0.0502,0.038,-0.0435,0.0286,-0.0379,0.0166,-0.0235,0.0196,-0.0159,0.0151,-0.0147,0.004,-0.0088,0.0085,-0.0155,0.0099,-0.0139,0.0142,-0.0108,0.0141,-0.015,0.0123,-0.0122,0.0111,-0.0111,0.0087,-0.0077,0.0151,-0.0111,0.0029,-0.0106,0.0133,-0.0095,0.019,-0.0149,0.0063,-0.0093,0.0072,-0.0057,0.0224,-0.0338,0.0331,-0.0123,0.0004,-0.0116,0,-0.0094,0.0108,-0.0082,0.0153,0,0.0143,-0.0093,0.0017,-0.0105,0.0114,-0.0058,0.0076,-0.005,0.0063,-0.0078,0.0051,-0.0087,0.0047,-0.0055,0.0071,-0.0038,0.0064,-0.0028,0.0023,-0.0071,0.0008,-0.0082,0.0088,-0.0025,0.0059,0,0.0051,-0.0072,0,-0.0073,0.0046,-0.0056,0.0055,0,0.0026,-0.0027,0.0006,-0.0058,0.0067,-0.0066,0.0053,-0.0014,0.0033,-0.0014,0.0012,-0.002,0.001,-0.0019,0.0037,-0.0036,0.0028,-0.0013,0.0013,-0.0039,0.001,-0.0025,0.0046,-0.0022,0.003,-0.0026,0.0014,-0.0021,0.0031,-0.0031,0.0043,-0.0017,0,-0.0031,0.0023,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0021,-0.0009,0,-0.003,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0016,-0.002,0.0011,-0.0026,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0006,-0.001,0.0021,-0.0002,0.0014,-0.0008,0,-0.0015,0.0019,-0.0014,0.0018,-0.0017,0.0024,-0.0004,0.0018,-0.0027,0.0012,-0.0023,0.0002,-0.0025,0.0015,-0.0005,0.0019,-0.0003,0.0003,-0.0022,0.0013,-0.0014,0.0021,-0.0003,0.0018,-0.0019,0,-0.0022,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0002,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0027,-0.0002,0.0021,-0.002,0.0002,-0.0023,0.0003,-0.0012,0.0022,-0.0007,0.0029,-0.0039,0.0021,-0.0044,0.0045,-0.0024,0.0038,-0.0015,0.0019,-0.0012,0,-0.0023,0.0024,-0.003,0.0037,-0.0015,0.0026,-0.001,0.0012,-0.0019,0.0006,-0.0023,0.0023,-0.0002,0.0018,-0.0017,0.0008,-0.0028,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0017,-0.0025,0.0012,-0.0022,0.0006,-0.001,0.001,-0.0013,0.0017,-0.0022,0.0025,-0.0016,0.0015,-0.0018,0.0027,-0.0038,0.0017,-0.0018,0.0029,-0.0013,0.001,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0024,-0.0015,0.0025,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0013,-0.0027,0.003,-0.0002,0.0022,-0.0034,0.0015,-0.0023,0.002,-0.0029,0.0022,-0.0009,0.0024,-0.0014,0.0005,-0.0016,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.001,0.0019,-0.0021,0.0015,-0.0025,0.0026,-0.0027,0.0024,-0.0004,0.002,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0011,0.0021,-0.0011,0.0003,-0.0015,0.0022,-0.0028,0.0026,-0.0009,0.0012,-0.0022,0.0024,-0.0026,0.0021,-0.0012,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0027,0.0023,-0.0005,0.0029,-0.0025,0.0014,-0.0025,0.0035,-0.0012,0.0022,-0.0013,0.0016,-0.0009,0.0005,-0.0014,0.0025,-0.0003,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0035,0.0014,-0.0032,0.0026,-0.0002,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0009,0.0017,-0.0007,0.0026,-0.0007,0.0007,-0.002,0.0025,-0.0028,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0018,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0022,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0016,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0012,-0.0019,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0007,0,-0.0012,0.0011,-0.0003,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0012,0.0003,-0.0021,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0007,0,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0021,0,0.0015,-0.0015,0.0005,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0017,0,0.0006,-0.0021,0.0003,-0.0024,0.0004,-0.0001,0.002,0,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0006,-0.0014,0.0016,-0.0007,0.0023,0,0.0019,-0.0011,0.0002,-0.002,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0008,0.0027,0,0.0026,-0.0005,0.0002,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.0005,-0.001,0.0003,-0.001,0.002,-0.0004,0.0016,-0.0005,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0012,0.0012,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0011,0,0.0011,-0.0003,0,-0.002,0.0003,-0.0024,0.0006,-0.0001,0.0011,-0.0004,0.0002,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.002,0,0.002,-0.0016,0.0005,-0.0024,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0001,0.0001,-0.002,0.0009,-0.0017,0.0013,-0.0003,0.0017,-0.0001,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,0,0.0002,-0.0016,0,-0.0017,0.0018,-0.0004,0.0019,-0.0004,0.0001,-0.0018,0.0002,-0.0016,0.002,-0.0002,0.002,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0009,0.001,0,0.0001,-0.0006,0,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0021,0,0.002,-0.0012,0,-0.0019,0.0005,-0.0011,0.0012,0,0.001,-0.0015,0.0001,-0.002,0.0004,-0.0007,0.0016,0,0.0014,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0007,0,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0012,-0.0002,0.001,0,0,-0.0019,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0007,0,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0016,0.0007,-0.0015,0.0019,0,0.0013,-0.0009,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0021,0.0013,-0.0024,0.0024,-0.0009,0.0025,-0.0008,0.0026,-0.005,0.0018,-0.0021,0.005,-0.0048,0.0052,-0.0042,0.0041,-0.0024,0.0024,-0.0046,0.003,-0.0006,0.0016,-0.0029,0.0034,-0.0015,0.002,-0.0024,0.0018,-0.0035,0.0036,-0.002,0.0026,-0.0023,0.0022,-0.0013,0.0011,-0.0029,0.0012,-0.002,0.0037,-0.0012,0.0003,-0.0022,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0034,-0.0017,0.0003,-0.0019,0.0012,-0.003,0.0023,-0.002,0.0017,-0.001,0.0005,-0.0019,0.0007,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0001,0.0015,-0.0015,0.0001,-0.0015,0.0007,-0.0006,0.0026,-0.0002,0.0022,-0.0018,0.0005,-0.0021,0.0007,-0.0025,0.0029,-0.0007,0.003,-0.0012,0.0001,-0.0031,0.0018,-0.0022,0.0024,0,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0002,0.001,-0.0015,0.0005,-0.0021,0.0021,-0.0011,0.0024,-0.0005,0.0006,-0.0015,0.0002,-0.0024,0.0006,-0.001,0.0027,-0.0006,0.0006,-0.001,0,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0032,0,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0029,0.0011,-0.0006,0.0018,0,0.0019,-0.0019,0.0003,-0.0026,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0001,0.0007,-0.001,0.0002,-0.0018,0.0007,-0.0003,0.0013,0,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0003,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0013,0,0.0014,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0018,0.0015,0,0.0014,-0.0002,0.0003,-0.0022,0.0005,-0.002,0.0014,0,0.0007,-0.0009,0,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0018,0,0.0006,-0.0012,0,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0017,-0.0004,0.0006,-0.0024,0,-0.0029,0.0015,-0.0009,0.003,0,0.0025,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0004,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0025,0,0.0018,-0.0011,0.0006,-0.0024,0.0014,-0.0022,0.0026,0,0.0015,-0.0016,0,-0.002,0.004,-0.0014,0.1151,-0.0393,0.0716,-0.1126,0.0891,-0.0694,0.0575,-0.0438,0.0641,-0.064,0.0815,-0.121,0.0285,-0.0318,0.0555,-0.0476,0.129,-0.1395,0.129,-0.1901,0.0267,-0.1758,0.0411,-0.1456,0.1651,-0.0899,0.0875,-0.1285,0.1326,-0.1403,0.0675,-0.1612,0.0361,-0.1571,0.1592,-0.0543,0.1753,-0.0209,0.0363,-0.063,0.0694,-0.1083,0.1111,-0.1289,0.1515,-0.0954,0.1524,-0.1583,0.0282,-0.1091,0.1116,-0.1051,0.1382,-0.1353,0.0775,-0.1275,0.0935,-0.1418,0.0764,-0.0167,0.0272,-0.0184,0.073,-0.0119,0.0739,-0.0486,0.0953,-0.0322,0.0642,-0.1299,0.1126,-0.122,0.082,-0.0141,0.0862,-0.0047,0.0649,-0.0902,0.0977,0,0.0599,-0.0044,0.0706,-0.0431,0.0717,-0.0554,0.0817,-0.0195,0.0616,-0.0069,0.0592,0,0.0515,-0.0131,0.0575,-0.021,0.0578,-0.0133,0.0499,-0.0225,0.0464,0,0.0377,-0.005,0.0247,-0.0107,0.042,-0.011,0.0328,-0.0093,0.0254,-0.0088,0.036,0,0.0195,-0.0129,0.0181,-0.0187,0.0362,-0.0123,0.027,0,0.0101,-0.0131,0.0167,-0.0069,0.0195,-0.0014,0.0135,-0.0019,0.0213,-0.0111,0.0181,-0.0074,0.013,-0.0144,0.0218,0,0.0158,-0.0159,0.0095,-0.0096,0.0108,0,0.0067,-0.0012,0.0027,-0.0125,0.0133,-0.0056,0.0123,0,0.0045,-0.0083,0.0009,-0.0085,0.0138,-0.0104,0.0133,-0.0003,0.0012,-0.0056,0.0022,-0.0058,0.0018,-0.003,0.0084,-0.0024,0.0021,-0.0054,0.0025,-0.0074,0.0074,-0.0069,0.0097,-0.0018,0.005,-0.0089,0.0002,-0.0086,0.007,-0.0014,0.0065,-0.0054,0,-0.0115,0.0079,-0.0036,0.0019,-0.0065,0.0001,-0.0061,0.0026,-0.0043,0.0011,-0.0049,0.0006,-0.0088,0.0042,-0.0054,0.0037,-0.012,0.0023,-0.009,0.0028,-0.0041,0.0015,-0.0067,0.0022,-0.0077,0,-0.0075,0.0008,-0.0069,0.0041,-0.0067,0.004,-0.006,0,-0.0073,0,-0.0071,0.0018,-0.006,0.0042,-0.0066,0,-0.0103,0.0017,-0.0092,0.0023,-0.005,0.0017,-0.0066,0,-0.0072,0.0014,-0.0054,0,-0.0082,0.0036,-0.0071,0.0033,-0.0063,0,-0.0065,0,-0.0061,0.0011,-0.0056,0,-0.0067,0,-0.0069,0.0007,-0.0039,0.0021,-0.0051,0.0001,-0.0071,0.0008,-0.0059,0.0022,-0.0059,0,-0.0066,0.0003,-0.0055,0.0004,-0.0056,0.0007,-0.0051,0.001,-0.0046,0.0014,-0.0066,0,-0.0065,0,-0.0046,0.0014,-0.0038,0.0011,-0.0046,0,-0.0054,0.001,-0.0047,0,-0.0047,0.002,-0.0047,0,-0.0056,0.0003,-0.0045,0.0027,-0.0034,0.0004,-0.0048,0,-0.0047,0.0016,-0.0038,0.0017,-0.0039,0,-0.0042,0.0014,-0.0033,0.0016,-0.0046,0,-0.005,0.0005,-0.0042,0.0012,-0.0036,0.0003,-0.0033,0.0001,-0.0039,0.0009,-0.0034,0.0005,-0.0034,0,-0.0034,0.0007,-0.0027,0.0012,-0.0033,0.0009,-0.0032,0,-0.0035,0.0004,-0.003,0.002,-0.0026,0.0014,-0.0029,0,-0.0038,0.0002,-0.0029,0.0008,-0.0021,0.0012,-0.0026,0.0001,-0.0035,0,-0.0025,0.0006,-0.0029,0.0008,-0.002,0.0009,-0.0026,0,-0.0032,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0022,0,-0.0031,0,-0.0031,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0024,0.0007,-0.0021,0,-0.0018,0,-0.0022,0.0006,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0009,-0.0029,0,-0.0028,0.0024,-0.001,0.0015,-0.0022,0,-0.0024,0.0003,-0.0024,0.0023,-0.0009,0.0013,-0.0025,0,-0.0024,0.0014,-0.002,0.0026,-0.001,0.0008,-0.0016,0,-0.0023,0,-0.0018,0.0028,-0.0005,0.0016,-0.0022,0.0001,-0.0014,0,-0.0018,0.0027,-0.0007,0.0022,-0.0019,0,-0.0022,0.0001,-0.0016,0.0023,-0.0001,0.0021,-0.0016,0,-0.0018,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0002,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0012,0.0017,-0.0003,0.001,-0.0015,0,-0.0011,0,-0.0016,0.0014,-0.0001,0.0012,-0.0009,0,-0.0012,0.0007,-0.0018,0.0021,0,0.0015,-0.0011,0,-0.0017,0,-0.001,0.0015,0,0.0015,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0008,0.0016,-0.0003,0.0013,-0.0007,0.0001,-0.0021,0,-0.0013,0.0019,-0.0004,0.0019,-0.0005,0,-0.0011,0.0004,-0.0006,0.0017,-0.0002,0.0012,-0.0006,0,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0014,0.0005,-0.0001,0.0006,0,0.0007,-0.0005,0,-0.0011,0.0018,-0.0007,0.0021,-0.0013,0.001,-0.0017,0.0001,-0.0019,0.0007,-0.0011,0.0006,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0007,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
باز و بسته کردن درب چوبی اتاق خواب
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم