مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای باز بسته کردن درب ۳

ورود یا خروج از اتاق /درب باز و بسته میشود

کیفیت: 441kHz, 128bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: در و پنجره
تعداد دانلود: 8 بار
برچسب ها صدایدر، دربباز کردندرب بستهباز کردن دربدر چوبیدرب چفتدرب بستهدرب اتاق خوابباز و بسته شدندر بستهبستن درب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0,-0.0009,0,-0.0055,0.007,-0.0048,0.0081,0,0.0037,0,0.0013,-0.0041,0,-0.0048,0.0027,-0.0007,0.0037,0,0.0028,-0.0036,0,-0.0042,0.0024,-0.0037,0.0025,0,0.0036,0,0.004,-0.0004,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.005,0,-0.0061,0.0016,0,0.005,0,0.0027,-0.0019,0.0001,-0.0013,0.0034,-0.0014,0.0016,-0.0017,0,-0.0017,0.0016,-0.0026,0.0018,-0.0023,0.0022,-0.0006,0.001,-0.0006,0,-0.0049,0.0002,-0.0048,0.0006,-0.001,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0023,-0.0008,0.0017,-0.0011,0.0027,0,0.0027,-0.0026,0.0005,-0.0038,0.0036,0,0.0041,-0.0003,0.0019,-0.0001,0.0001,-0.0035,0.0008,-0.0018,0.003,-0.0013,0.0032,-0.0001,0.0006,-0.0019,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0023,0,-0.0027,0.0006,-0.0027,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0016,0,-0.0045,0,-0.0047,0.0042,0,0.0028,-0.001,0.0025,-0.0011,0.0031,0,0.0013,-0.0022,0,-0.0022,0.0027,-0.0002,0.0038,0,0.0021,-0.0025,0.0025,-0.0028,0.0029,0,0.0011,-0.0016,0.0019,-0.0001,0.0018,0,0.0015,-0.0007,0.0002,-0.0017,0.0012,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0026,0,-0.0036,0,-0.0028,0,-0.003,0.0006,-0.0021,0.0021,-0.003,0.0015,-0.0039,0.0041,-0.0002,0.0036,-0.0007,0.0033,-0.0018,0.0009,-0.0027,0.0008,-0.0033,0.0022,-0.0019,0.0047,-0.002,0.0033,-0.002,0,-0.0093,0.015,-0.0238,0.0268,-0.0246,0.0274,-0.021,0.0139,-0.0174,0.0188,-0.0241,0.0166,-0.0054,0.0331,-0.0089,0.0309,-0.0208,0.0522,-0.0594,0.0299,-0.0201,0.0304,-0.0255,0.0214,-0.0338,0.0177,-0.0199,0.0116,-0.0163,0.0164,-0.0149,0.0102,-0.009,0.015,-0.0164,0.0047,-0.0152,0.0091,-0.0063,0.009,-0.0109,0.0154,-0.0124,0.0073,-0.01,0.0055,-0.0042,0.0061,-0.0054,0.0139,-0.0096,0.0026,-0.0085,0.0041,-0.0135,0.0043,-0.0024,0.0079,-0.0019,0.0013,-0.0078,0.0057,-0.0009,0.01,-0.0024,0.0086,-0.004,0.0015,-0.0098,0.0019,-0.0094,0.0026,-0.003,0.0028,-0.0005,0,-0.0032,0.0036,-0.0063,0.0038,-0.0064,0.0036,-0.0023,0.0035,-0.0013,0.0014,-0.0026,0.002,-0.0032,0.0038,-0.0032,0.0006,-0.0036,0.002,-0.0006,0.0012,-0.0036,0.0024,-0.0029,0.0056,-0.0001,0.0023,-0.0001,0.0014,-0.0033,0.0007,-0.002,0,-0.004,0.0022,-0.0006,0.0029,0,0.0012,-0.0025,0.0017,-0.0021,0.0011,-0.0022,0.0034,-0.0002,0.001,-0.0021,0.0008,-0.0022,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0021,0.0025,-0.0021,0.0043,0,0.0022,-0.0015,0,-0.0023,0.0018,-0.0014,0,-0.0005,0.0016,-0.0002,0.0014,-0.0011,0,-0.0019,0,-0.0023,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0003,0.001,-0.0016,0.0016,-0.0023,0.0019,-0.0023,0,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0032,0,0.0017,-0.0031,0.001,-0.0023,0.0001,-0.0004,0,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0015,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0014,-0.0024,0.0017,-0.0025,0.002,-0.0009,0.0025,0,0,-0.0056,0.0015,-0.0056,0.0075,0,0.0073,0,0.0022,-0.003,0,-0.0039,0.002,-0.002,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0018,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0001,0,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0006,0.0015,-0.0003,0.0018,-0.0007,0,-0.004,0.0005,-0.0023,0.0011,0,0.0008,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0021,-0.003,0.0016,-0.0029,0.0008,-0.0005,0.0022,0,0.0011,-0.001,0.001,-0.0022,0,-0.002,0.0003,-0.0009,0,-0.0021,0.0027,-0.0003,0.0024,0,0.0013,-0.0016,0,-0.0017,0.0013,-0.001,0.0026,0,0.0022,-0.0006,0,-0.001,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0026,0,0.0025,0,0.0025,-0.0023,0.0012,-0.0049,0.0018,-0.0018,0,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.0027,0,0.0033,-0.0031,0.0034,-0.0038,0.0035,-0.0001,0.0009,-0.0012,0.0018,-0.0026,0.0014,-0.0025,0.0016,-0.0036,0.0012,-0.0024,0.002,-0.0005,0.0017,-0.0025,0.0017,-0.0024,0.0008,-0.0032,0.0019,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.002,0,-0.0038,0.0018,-0.0011,0.0036,-0.001,0.0026,-0.0006,0.0001,-0.0021,0.0027,-0.0014,0.0001,-0.002,0.0015,0,0.0014,-0.0005,0.0017,-0.0005,0.0012,0,0.0025,0,0.0014,-0.0016,0.0021,-0.0003,0,-0.0021,0.0003,-0.0022,0,-0.003,0.0017,-0.0023,0.0049,0,0.0048,0,0.0031,-0.002,0.0013,-0.002,0.0012,-0.0028,0,-0.0023,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.003,0.0005,-0.0026,0.0008,0,0.0001,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0017,0.0007,0,0.0021,0,0.0018,-0.0008,0,-0.0023,0.0006,-0.0019,0,-0.0024,0.0017,-0.0012,0.0023,0,0,-0.0026,0,-0.0022,0.0003,-0.0008,0.0007,0,0.0009,-0.0004,0,-0.0011,0,-0.002,0.0021,-0.0001,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0024,-0.0006,0.0023,-0.0006,0.0021,-0.0013,0,-0.0027,0.0013,0,0.0004,-0.0008,0,-0.0016,0.0026,0,0.0017,-0.0019,0,-0.0033,0.002,-0.001,0.0026,0,0.0025,-0.0005,0.002,0,0.0021,-0.0004,0,-0.0016,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0014,0.0011,0,0.0025,0,0,-0.0009,0.0008,-0.0014,0,-0.0019,0,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0023,-0.0023,0,-0.0029,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0031,0,-0.003,0.0005,-0.0015,0.0018,0,0.0019,0,0.0002,-0.0006,0,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.001,0.0023,-0.001,0.0024,0,0.0019,0,0.0009,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0026,0.0015,-0.0027,0.0019,-0.0002,0.0029,-0.0001,0.0028,-0.0002,0,-0.0031,0,-0.0034,0.0013,-0.0005,0.0015,-0.0022,0.0011,-0.0024,0.0032,0,0.0029,-0.0019,0,-0.0025,0.0016,-0.0023,0.0025,-0.0002,0.0011,0,0.0014,0,0.0016,-0.0004,0.0017,-0.0023,0,-0.005,0.003,-0.002,0.0039,0,0.0019,-0.0005,0,-0.0021,0,-0.003,0.0021,-0.0014,0.0022,0,0.0005,-0.0041,0,-0.0031,0.0025,-0.0021,0.0037,0,0.0018,-0.0026,0,-0.0046,0.0023,-0.0001,0.003,0,0.0027,-0.0032,0.0014,-0.0019,0.0009,-0.0011,0.0018,-0.0006,0.0004,-0.0012,0.0005,-0.0013,0,-0.0032,0.0013,-0.0009,0.0033,0,0.0016,0,0.0042,-0.0028,0,-0.0055,0,-0.008,0,-0.0057,0.0067,-0.002,0.0085,0,0.0085,0,0.0056,-0.0002,0.0008,-0.0032,0,-0.003,0,-0.0017,0.0005,-0.0018,0.0008,-0.0026,0.0016,0,0.0019,-0.0009,0.0004,-0.0022,0,-0.0024,0.0015,-0.0011,0.0016,-0.0002,0,-0.0025,0.0002,-0.0024,0.0006,-0.0008,0.0016,-0.0012,0.003,-0.0012,0,-0.004,0.0002,-0.0019,0.0022,0,0.0017,-0.0008,0,-0.001,0.0018,-0.0003,0.0028,0,0,-0.0013,0.0002,-0.0026,0.0002,-0.0005,0.0012,0,0.0014,0,0.0021,-0.0005,0.0001,-0.0015,0.0002,-0.0014,0.0016,-0.0003,0,-0.0011,0.0009,-0.0011,0,-0.0018,0.0023,0,0.0022,-0.0002,0.0027,-0.0005,0.0026,-0.0051,0.0022,-0.0029,0.0024,-0.0034,0.0027,-0.0034,0.001,-0.0001,0.0028,0,0.0027,-0.0035,0,-0.004,0.0003,-0.0023,0.0007,-0.0007,0.002,0,0.0009,-0.0029,0.0013,-0.0017,0.0016,-0.0007,0.0029,-0.0003,0.0001,-0.0016,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0006,0.0017,0,0.0005,-0.0017,0.0012,-0.002,0.0014,0,0.0011,-0.0008,0,-0.0016,0,-0.0018,0.002,-0.0002,0.0024,-0.0001,0.0011,-0.0005,0,-0.0026,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0008,0,-0.004,0,-0.0039,0,-0.0029,0,-0.003,0.0032,-0.0002,0.0047,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0008,-0.0019,0,-0.0028,0,-0.0031,0.0009,-0.0007,0.0021,0,0.0015,-0.0002,0.0014,-0.0003,0.0004,-0.0013,0.0015,-0.0005,0.0017,-0.0019,0.0045,-0.0078,0.0024,-0.008,0.0006,-0.0028,0.0023,-0.0019,0.0026,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0043,-0.002,0.0025,-0.0031,0.0018,-0.0048,0,-0.0047,0.0014,-0.0045,0.0021,-0.001,0.0024,-0.0017,0.0037,-0.0004,0,-0.0045,0.0007,-0.003,0.0018,-0.0003,0.0022,-0.0023,0.0011,-0.0024,0.0004,-0.001,0.0029,0,0.0031,-0.0001,0.0015,-0.0011,0,-0.0014,0.0022,-0.0009,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0003,0.0031,0,0.0001,-0.0015,0.0007,-0.0037,0.0026,-0.0066,0.003,-0.0016,0.0029,-0.001,0.0027,-0.0031,0.0034,-0.0053,0.0016,-0.0053,0.0074,-0.0004,0.0047,-0.0047,0.0014,-0.004,0.0008,-0.0015,0.0056,0,0.001,-0.0029,0.0025,-0.0036,0.0032,-0.0024,0.0012,-0.0051,0.0029,-0.0006,0.0037,-0.004,0.0023,-0.0071,0.0107,-0.0079,0.3182,-0.052,0.3504,-0.4135,0.4115,-0.4319,0.3575,-0.396,0.4258,-0.3914,0.4621,-0.3101,0.318,-0.4747,0.3381,-0.3899,0.3809,-0.3632,0.4722,-0.3636,0.3066,-0.3723,0.356,-0.3963,0.4469,-0.2885,0.3035,-0.2331,0.2728,-0.3987,0.4354,-0.2651,0.2054,-0.248,0.341,-0.1259,0.1185,-0.085,0.0726,-0.1341,0.233,-0.2564,0.2309,-0.0377,0.3133,-0.27,0.0754,-0.3265,0.1006,-0.1639,0.1552,-0.0626,0.0842,-0.1088,0.0768,-0.0633,0.1987,0,0.0373,-0.24,0.0788,-0.099,0.1586,0,0.0661,-0.0079,0,-0.1738,0.1662,-0.1156,0.1074,-0.0408,0.0554,-0.0271,0,-0.0549,0.0427,-0.0591,0.1205,-0.0296,0.0451,-0.0314,0.0499,-0.0694,0.0307,-0.042,0.0217,-0.0169,0.0395,-0.0457,0.07,-0.0438,0.0456,-0.058,0.0745,-0.0447,0,-0.0621,0.0295,-0.0169,0.0133,-0.021,0.0459,0,0.0205,-0.0485,0.0416,-0.0118,0.0376,-0.0504,0.0262,-0.0016,0.0108,-0.0189,0.0172,-0.0237,0.031,-0.0323,0.0208,-0.0171,0.0195,0,0.0097,-0.0168,0.0194,-0.0096,0,-0.0221,0.0043,-0.0173,0.0255,-0.0156,0.0217,-0.0151,0.0114,-0.0151,0.0215,-0.0031,0,-0.0217,0.0188,0,0.0242,0,0.0034,-0.0374,0.0248,-0.0322,0.0315,0,0.0045,-0.0286,0.0038,-0.0263,0.0279,-0.0229,0.0306,-0.0024,0,-0.0207,0.0201,-0.0204,0.0204,-0.0056,0,-0.02,0.0132,-0.0098,0.0146,-0.0127,0,-0.016,0.0293,-0.013,0.0297,-0.0079,0,-0.0149,0.0013,-0.0111,0.0068,-0.0021,0.0066,0,0.0009,-0.0152,0.0096,-0.0158,0.0133,0,0.0062,-0.0051,0.0073,-0.0043,0.0051,-0.0053,0.0072,-0.0042,0.0097,0,0.0012,-0.0065,0,-0.0094,0.0086,-0.0095,0.0043,-0.0033,0.0022,-0.0014,0.0086,0,0.0105,0,0.0017,-0.0123,0,-0.0139,0.0042,-0.0019,0.0035,-0.0033,0.004,-0.0058,0.0014,-0.0014,0.0071,0,0.0027,-0.0024,0.0042,0,0.0021,-0.0042,0,-0.0052,0.0037,-0.0022,0.0013,-0.0023,0.0029,-0.0046,0.0064,0,0.0061,-0.0018,0.0014,-0.0009,0.0028,-0.0036,0,-0.0053,0.004,-0.0052,0.0017,-0.0045,0.0036,0,0.004,0,0,-0.0056,0.0008,-0.0044,0.0061,0,0.0028,-0.0007,0,-0.0025,0,-0.0024,0.0012,-0.0016,0.0026,-0.0024,0.0033,-0.0019,0.0037,-0.0024,0.0033,-0.0069,0.0119,0,0.0095,-0.0061,0,-0.0089,0.009,-0.0007,0.0036,-0.0058,0.0007,-0.0064,0.0052,0,0.0071,0,0.0001,-0.0063,0,-0.0049,0.0048,-0.0038,0.0052,0,0.0033,-0.0014,0,-0.0056,0.0017,-0.0013,0.004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0,-0.0027,0.0033,-0.0018,0.0045,-0.0006,0,-0.0026,0.0001,-0.002,0.0013,-0.0028,0.0025,0,0.0022,-0.0014,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0008,0,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0042,0.0013,-0.0047,0.0051,0,0.0043,-0.0008,0,-0.0031,0,-0.0032,0,-0.0017,0.0024,-0.001,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0015,0,-0.002,0.0005,-0.0005,0.0019,-0.0014,0.0005,-0.0019,0.0018,-0.001,0.0018,-0.0013,0.0011,-0.0025,0.0022,0,0.0016,-0.0015,0,-0.0035,0.0018,-0.0021,0.0023,0,0.0031,0,0.0019,-0.0013,0,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0027,-0.0011,0,-0.0022,0.0009,-0.0016,0.0022,0,0.0021,-0.0008,0,-0.0024,0,-0.0034,0.0014,-0.0018,0.0022,0,0.0022,0,0.001,-0.0026,0,-0.0034,0,-0.0019,0.0047,-0.0011,0.0046,-0.0003,0,-0.0019,0,-0.0022,0,-0.0012,0.0015,-0.0001,0.002,-0.0002,0,-0.0018,0.0026,-0.0005,0.0026,0,0.0018,-0.001,0,-0.0017,0.0003,-0.001,0,-0.0015,0.0013,-0.0005,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.0011,0.0018,-0.0004,0,-0.0027,0,-0.0034,0,-0.0042,0.0009,-0.0037,0.0046,0,0.0066,0,0.0046,0,0.0021,-0.0005,0,-0.0031,0,-0.0031,0,-0.0018,0.0006,-0.0009,0.0037,0,0.0036,-0.0003,0,-0.0017,0,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0018,0,0.0021,-0.0021,0,-0.0023,0.0012,-0.0017,0.0013,0,0.0022,0,0.0014,-0.0023,0,-0.0042,0.0015,-0.0026,0.0014,0,0.0009,0,0.0001,-0.0007,0,-0.0024,0.001,-0.0009,0.0021,0,0.0008,-0.002,0.0017,-0.0008,0.0003,-0.0044,0.004,-0.0045,0.0048,0,0.0029,-0.0004,0,-0.0023,0.0009,-0.0023,0.002,0,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0021,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0002,0.0025,0,0.0002,-0.0033,0.0007,-0.0019,0.0016,-0.002,0.0002,-0.0031,0.0019,0,0.0005,-0.0008,0,-0.0015,0,-0.0025,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0004,0.0013,0,0.0018,0,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0005,0,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0014,0,-0.0031,0.0048,-0.0023,0.0061,0,0.0028,-0.0018,0.0007,-0.005,0.0039,-0.0001,0.0088,0,0.0006,-0.0039,0,-0.0121,0,-0.0148,0.0012,-0.0061,0.0055,-0.0011,0.0113,0,0.0119,0,0.0132,0,0.0067,-0.0014,0.0011,-0.0052,0,-0.0059,0,-0.0048,0.0038,-0.0045,0.0013,-0.0025,0.002,-0.0011,0.0004,-0.0024,0.0001,-0.0031,0,-0.0041,0.0009,-0.0034,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0016,-0.0018,0.0022,-0.0027,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0029,-0.001,0.0043,-0.002,0.0007,-0.0064,0.0018,-0.0046,0.0018,-0.0029,0,-0.0039,0.0032,-0.0027,0.0047,0,0.0049,0,0.0021,-0.0001,0.0012,-0.0036,0.0045,0,0.0013,0,0,-0.0033,0,-0.0021,0.0012,-0.0013,0,-0.0026,0.0021,0,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.0028,-0.0005,0.0039,-0.0004,0,-0.0017,0,-0.0043,0,-0.0034,0.0011,-0.002,0.0015,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0017,-0.0003,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0032,0.0033,0,0.0033,-0.0005,0.0011,-0.0026,0.0019,0,0.0017,-0.0004,0.0024,0,0.0031,0,0.003,-0.0008,0.0002,-0.0014,0,-0.001,0,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0016,0,0.0014,-0.0017,0,-0.0031,0.0012,-0.0011,0.0018,0,0.0017,-0.0008,0,-0.0032,0,-0.0034,0.0015,-0.0038,0.0022,0,0,-0.0024,0.0019,-0.0001,0.0015,-0.004,0,-0.004,0.0026,0,0.0026,0,0.0007,-0.003,0.0019,-0.0027,0.005,0,0.0035,-0.0003,0.0003,-0.0021,0.0022,-0.0013,0.0019,0,0.0004,-0.001,0.0027,0,0.0016,-0.0006,0.0029,-0.0003,0.0044,0,0.0032,-0.0031,0,-0.0109,0,-0.0141,0,-0.0129,0.009,-0.0057,0.0128,0,0.0155,0,0.0124,0,0.002,-0.003,0,-0.0042,0,-0.0074,0,-0.007,0.0015,-0.0024,0.0038,0,0.0033,0,0.0006,-0.0033,0,-0.004,0.0002,-0.0016,0.0016,0,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0019,0.0015,-0.0007,0.0005,-0.0014,0,-0.0032,0.0022,-0.0027,0.0028,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0002,-0.0016,0,-0.0017,0.0015,-0.002,0.003,0,0.0033,0,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0008,0.0028,0,0.0031,-0.0011,0,-0.0042,0.0018,-0.0029,0.0026,0,0.0012,-0.0013,0.0002,-0.0007,0,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0014,0,0.0024,-0.0002,0,-0.0018,0,-0.0028,0,-0.0022,0.0027,-0.0001,0.0023,0,0.0015,-0.002,0,-0.0039,0.0014,-0.0014,0.0021,0,0.0005,-0.0019,0,-0.0031,0.0023,-0.0013,0.0023,0,0.0009,-0.0023,0,-0.0029,0.0017,-0.0013,0.0019,-0.0001,0.0013,-0.0007,0.0025,-0.0001,0.0008,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0013,0,0.0015,0,0.0007,-0.0003,0,-0.0018,0,-0.002,0.0008,-0.0003,0.0011,0,0.0005,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
ورود یا خروج از اتاق /درب باز و بسته میشود
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۱۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم