مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رادیواکتیو زامبی منفجر 2

رادیواکتیو زامبی انفجار (1).

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 7 بار
برچسب ها دور دستmagicalضربهdangerهشدار، اخطارآتشمنفجر شدنوسیعنبرددر حال انفجاراسلحهتیراندازی کردنجنگrifleزمینه، پشت زمینهانفجاربازیگودبمبسینماییappeargamingاسلحه گرمstrongزد و خوردبازی هارعد و برقتفنگشلیکبمب هاeffectاهریمنیexplosionsexplosivebrightMassivevideoخطرناکsounds
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0039,0.0012,-0.0062,0.0053,-0.0057,0.0253,-0.043,0.0357,-0.04,0.0027,-0.042,0.048,-0.0555,0.0918,-0.0967,0.2341,-0.1172,0.0158,-0.0917,0.1501,-0.192,0.1229,-0.0845,0.0933,0.0003,0.2761,-0.1181,0.1885,-0.2276,-0.037,-0.1741,0.0211,-0.1047,0.1897,0.0498,0.2209,-0.0903,0.1468,-0.1543,-0.0325,-0.0931,-0.0143,-0.0674,0.0241,-0.0078,0.0599,-0.0384,0.0273,-0.0068,0.077,-0.0259,0.0695,-0.1145,0.0889,-0.1239,-0.0509,-0.0829,0.0034,0.0001,0.0945,-0.1227,0.1413,-0.1236,0.0813,-0.0953,0.1074,-0.0726,0.0052,-0.029,0.0302,-0.0427,0.0134,-0.0047,0.0801,-0.0023,0.078,-0.0197,0.0112,-0.0695,0.0055,-0.0499,0.0126,-0.0544,0.0146,-0.0553,0.0262,-0.0317,0.0353,-0.0421,0.0654,-0.0453,0.1031,-0.05,0.0549,-0.0444,0.09,-0.0835,-0.0227,-0.13,0.0158,-0.0453,0.0748,-0.0067,0.0943,-0.0569,0.0489,-0.0318,0.0836,-0.003,0.0688,-0.0844,0.0422,-0.1261,-0.0254,-0.0268,0.1067,-0.0006,0.0789,-0.0409,0.062,-0.0474,0.0412,-0.0591,0.002,-0.0562,0.0608,-0.0122,0.0725,-0.0294,0.0367,-0.0057,0.0497,-0.0407,0.0343,-0.0957,0.0247,-0.0877,0.0506,0.0048,0.1153,-0.0073,0.0812,-0.073,0.0416,-0.0426,0.0247,-0.1118,0.0178,-0.0739,0.0598,-0.0052,0.0886,-0.0214,0.068,-0.0701,0.0103,-0.0352,0.0357,-0.0281,0.1044,-0.0605,0.081,-0.1111,-0.0459,-0.0578,0.1116,-0.0397,0.0822,-0.0251,0.0611,-0.1127,0.057,-0.1309,-0.019,-0.0593,0.0911,-0.0105,0.1503,-0.1602,0.1263,-0.1158,0.0493,-0.0921,0.0735,-0.0347,0.1451,-0.0575,0.0824,-0.1477,-0.0369,-0.1922,-0.0049,-0.0236,0.1491,-0.0033,0.1918,-0.1255,0.038,-0.1035,-0.0063,-0.0501,0.0686,-0.0232,0.0782,-0.062,0.1514,-0.1261,-0.0204,-0.0883,0.0064,-0.044,0.047,0.005,0.1326,-0.0063,0.1179,-0.0823,0.033,-0.103,0.0429,-0.035,0.0429,-0.0384,0.0792,-0.0518,0.0623,-0.1076,0.0132,-0.0494,0.0381,-0.0174,0.0646,-0.0052,0.1128,-0.0476,0.0866,-0.113,0.0536,-0.0603,0.0542,-0.0927,0.0224,-0.1148,0.0696,0.0045,0.099,-0.0509,0.0855,-0.048,0.0506,-0.0596,0.0527,-0.0295,0.0601,-0.0956,0.0385,-0.1332,0.0996,-0.104,0.0829,-0.0242,0.0899,-0.0395,0.0369,-0.0852,0.0374,-0.0581,0.1286,-0.1154,0.0698,-0.1186,0.0117,-0.0885,0.0626,0.0293,0.1301,-0.0518,0.0996,-0.086,-0.0034,-0.0934,-0.0181,-0.0185,0.1075,-0.0398,0.1274,-0.0642,0.0431,-0.057,0.009,-0.0734,0.0052,-0.0195,0.0583,-0.0002,0.0615,-0.1052,0.0531,-0.1039,0.0106,-0.0325,0.0488,0.0152,0.0633,-0.0262,0.0356,-0.1208,0.019,-0.1166,0.0173,-0.0172,0.0318,-0.0198,0.0678,0.0043,0.0985,-0.0314,0.0657,-0.0489,0.0241,-0.0767,-0.0183,-0.0698,0.034,-0.0434,0.0266,-0.0307,0.0747,-0.0375,0.0356,-0.0463,0.0622,-0.0253,0.0602,-0.0397,0.0266,-0.0686,0.0195,-0.0562,0.0338,-0.0199,0.0711,-0.0281,0.0796,-0.0406,0.0668,-0.1127,0.0072,-0.0887,-0.0179,-0.0565,0.0909,0.0507,0.1448,-0.069,0.1197,-0.0841,-0.0232,-0.0985,0.1039,-0.0367,0.0808,-0.0581,0.1092,-0.0719,0.0341,-0.1419,0.0759,-0.0894,0.0938,-0.0826,0.093,-0.0889,0.0867,-0.0347,0.0788,-0.1079,0.0556,-0.0728,0.0696,-0.0882,0.0235,-0.0591,0.0259,-0.0462,0.0865,0.0208,0.1033,-0.0896,0.0405,-0.0953,0.0159,-0.0321,0.0291,0.0016,0.0653,-0.0816,0.0221,-0.0634,0.0083,0.0058,0.0624,-0.0044,0.0646,-0.0174,0.0345,-0.0356,0.0108,-0.0762,-0.0024,-0.0839,0.0249,-0.0504,0.0862,-0.0299,0.0837,-0.051,0.021,-0.0836,0.0338,-0.0333,0.0761,-0.0198,0.0684,-0.065,0.0534,-0.0371,0.0416,-0.0564,0.0517,-0.0642,0.0351,-0.0689,0.1041,-0.1138,0.1642,-0.0202,0.0647,-0.0426,0.0444,-0.0604,0.0217,-0.0826,0.0405,-0.0735,0.0842,-0.0391,0.076,-0.0324,0.0709,-0.1021,0.0589,-0.095,0.0462,-0.0503,0.0988,-0.0409,0.0414,-0.0202,0.0278,-0.0424,0.0125,-0.0829,-0.0079,-0.0223,0.0554,-0.0241,0.0474,-0.0177,0.0383,-0.0352,0.0636,-0.0476,0.0287,-0.0545,0.0146,-0.0526,0.0129,-0.0444,0.0349,-0.0421,0.0272,-0.0418,0.0606,-0.028,0.0522,-0.0229,0.0523,-0.0555,0.0722,-0.0934,0.051,-0.0262,0.0757,-0.0206,0.0664,-0.0721,0.0004,-0.0585,-0.0207,-0.0418,0.0574,-0.0169,0.1183,-0.0675,0.1441,-0.1169,0.0756,-0.1038,0.0622,-0.0556,0.0616,-0.0494,-0.0047,-0.0381,0.0367,-0.004,0.0442,-0.0219,0.0383,-0.0271,-0.0016,-0.013,0.018,-0.0337,0.0206,-0.0135,0.0195,-0.003,0.0351,-0.0197,0.0156,-0.0275,0.0112,-0.0386,0.0054,-0.0231,0.0368,-0.0363,0.0435,-0.0305,0.0283,-0.0222,0.0485,-0.0328,0.0083,-0.0364,0.0278,0.0139,0.0516,-0.0153,0.0305,-0.0437,-0.0071,-0.0422,0.0043,-0.0219,0.003,-0.0222,0.0237,0.0009,0.0335,0.0111,0.0564,-0.0271,0.0379,-0.0546,-0.0255,-0.0536,0.0125,-0.0243,0.0186,-0.0045,0.0447,0.0016,0.0391,-0.0134,0.0097,-0.0404,-0.0063,-0.0421,0.008,-0.0037,0.0244,-0.0126,0.067,-0.0329,0.0379,-0.0274,0.0213,-0.0395,-0.0083,-0.0327,0.0063,-0.0177,0.0232,-0.0029,0.0288,-0.0158,0.0292,-0.0328,0.0389,-0.0247,0.0376,-0.0303,0.0233,-0.0549,-0.0119,-0.0347,0.0254,-0.0092,0.0379,-0.0105,0.0246,-0.0123,0.042,-0.0355,0,-0.0281,0.0222,-0.035,0.0214,-0.0283,0.0385,-0.0201,0.048,-0.0348,0.0302,-0.0148,0.0278,-0.0297,0.0074,-0.0392,0.0011,-0.0346,0.0251,0.0173,0.0492,-0.0111,0.0276,-0.0527,0.0197,-0.042,-0.0103,-0.0346,0.0222,-0.0039,0.0337,-0.0128,0.0204,-0.0093,0.0318,-0.0176,0.0515,-0.0599,-0.0011,-0.0269,0.0238,-0.0162,0.0284,-0.0409,0.0325,-0.0283,0.0188,-0.0366,0.0315,-0.0324,0.0752,-0.1025,0.1122,-0.0798,0.042,-0.0902,0.0381,-0.0464,0.0856,-0.0064,0.0809,-0.0196,0.0288,-0.0553,0.0057,-0.0693,-0.0041,-0.0252,0.029,-0.0053,0.0354,-0.0068,0.0334,-0.0206,0.0275,-0.0279,0.0264,-0.051,0.0547,-0.1064,0.0481,-0.0604,0.0267,-0.0258,0.0378,-0.0189,0.0253,-0.0243,0.0223,-0.0211,0.0184,-0.0156,0.0432,-0.0273,0.0192,-0.0228,0.0212,-0.0112,0.0179,-0.035,0.0175,-0.0269,0.0307,-0.0312,0.0284,-0.0218,0.0287,-0.0292,0.0141,-0.0273,0.0333,-0.0121,0.0264,-0.0181,0.0226,-0.0262,0.0444,-0.0376,0.0297,-0.0234,0.0216,-0.0368,-0.0038,-0.0235,0.0138,-0.0147,0.0237,-0.001,0.03,-0.0181,0.0338,-0.0357,0.0095,-0.0357,0.0748,-0.0291,0.0295,-0.0454,-0.0022,-0.0327,0.0225,-0.0202,0.0243,-0.0075,0.0268,-0.0361,0.0114,-0.019,0.0251,-0.0111,0.0277,-0.0318,0.0336,-0.1313,0.0623,-0.0085,0.025,-0.0069,0.0233,-0.1074,0.0511,-0.0566,-0.0009,-0.0295,0.03,-0.0095,0.0335,-0.0576,0.078,-0.0175,0.0105,-0.0155,0.0259,-0.0336,0.0064,-0.0392,0.0121,-0.0123,0.0333,-0.0212,0.026,-0.024,0.0239,-0.0146,0.0319,-0.0295,0.0428,-0.0421,0.0104,-0.0387,0.0274,-0.0178,0.0293,0.0004,0.0559,-0.0312,0.029,-0.0363,0.0236,-0.0393,0.0045,-0.0327,0.045,-0.0114,0.034,-0.0213,0.0081,-0.0167,0.0174,-0.0518,0.0555,-0.0249,0.0247,-0.0185,0.022,-0.0303,0.0162,-0.022,0.0282,-0.0353,0.0152,-0.0117,0.0467,-0.0169,0.0537,-0.0231,0.0253,-0.0358,0.018,-0.045,0.0174,-0.0193,0.0055,-0.0341,0.0021,-0.0042,0.0414,-0.0061,0.0351,-0.1243,0.1015,-0.0347,0.0094,-0.0247,0.0213,-0.0302,0.0411,-0.0358,0.0126,-0.0358,0.0313,-0.0089,0.0488,-0.0247,0.039,-0.0229,0.0156,-0.0276,0.0182,-0.0175,0.0016,-0.0312,0.046,-0.0445,0.0228,-0.0207,0.0494,-0.0215,0.0653,-0.0279,0.0201,-0.0402,0.0309,-0.0309,0.0347,-0.0299,0.0135,-0.0346,0.0347,-0.1024,0.1264,-0.0149,0.0218,-0.024,0.0181,-0.073,0.0308,-0.0226,0.0038,-0.035,0.0129,0.0095,0.0327,-0.0116,0.0304,-0.0222,0.0327,-0.0352,-0.0111,-0.028,0.0212,-0.0196,0.0493,-0.0269,0.0284,0.0004,0.0183,-0.0388,0.0018,-0.0106,0.0341,-0.0221,0.0244,-0.0352,0.0264,-0.043,0.0198,-0.0681,0.0381,-0.0155,0.0354,-0.0676,0.029,-0.0224,0.0135,0.0073,0.0319,-0.0221,0.0302,-0.0528,0.0095,-0.0433,0.0041,-0.0117,0.0371,-0.0095,0.0136,-0.0282,0.0142,-0.0031,0.0307,-0.0171,0.0197,-0.0228,0.0071,-0.0349,0.0164,-0.0213,0.0398,-0.0241,0.0178,-0.0107,0.0198,-0.0101,0.02,-0.0357,0.0269,-0.0319,0.0215,-0.0272,-0.0038,-0.0138,0.029,-0.0288,0.0412,-0.0178,0.0171,-0.0202,0.0201,-0.0247,0.0114,-0.0246,0.023,-0.014,0.0175,-0.0247,0.009,-0.014,0.0276,-0.0167,0.033,-0.0356,0.0484,-0.0061,0.0191,-0.0238,0.0175,-0.028,0.0043,-0.0183,0.0436,-0.0205,0.0099,-0.0098,0.0066,-0.0107,0.0228,-0.0213,0.0229,-0.0103,0.0192,-0.0265,0.0123,-0.0382,0.0119,-0.0022,0.0277,-0.0514,0.0531,-0.0132,0.0112,-0.0236,0.0241,-0.0385,0.0413,-0.0342,0.032,-0.0423,0.0298,-0.0292,0.0311,-0.0178,0.0269,-0.011,0.0197,-0.0181,-0.0003,-0.0245,0.0134,-0.0228,0.0194,-0.0157,0.0315,-0.0049,0.0368,-0.0234,0.0066,-0.0523,-0.0018,-0.0162,0.032,-0.0139,0.0187,-0.004,0.0227,-0.0076,0.0238,-0.0146,0.0255,-0.0453,0.0176,-0.017,0.0071,-0.0068,0.0267,-0.024,0.0164,-0.0162,0.006,-0.0114,0.028,-0.0381,0.0239,-0.0082,0.0247,-0.0443,0.0186,-0.0918,0.055,-0.0327,0.0515,-0.031,0.0494,-0.1267,0.0687,-0.0509,0.0328,-0.1014,0.0694,-0.0609,0.0621,-0.0487,0.0449,-0.0465,0.0677,-0.0707,0.0554,-0.0764,0.0527,-0.0286,0.0343,-0.0813,0.1176,-0.0818,0.064,-0.0382,0.0816,-0.0635,0.0468,-0.0745,0.0368,-0.0266,0.0431,-0.0393,0.0123,-0.0331,0.0257,-0.0317,0.0335,-0.0044,0.0291,-0.068,0.0466,-0.0171,0.0519,-0.0114,0.0216,-0.0093,0.0112,-0.0177,0.009,-0.0221,0.008,-0.0197,0.022,-0.0229,0.0202,-0.0127,0.0199,-0.0057,0.0157,-0.0179,0.0121,-0.0168,0.0077,-0.0097,0.0162,-0.0282,0.0068,-0.0102,0.013,-0.0094,0.0213,-0.0138,0.0143,-0.0134,0.0196,-0.0031,0.0182,-0.0221,0.0083,-0.0169,0.0147,-0.0333,0.0108,-0.0633,0.0569,-0.0109,0.015,-0.0096,0.0128,-0.007,0.007,-0.0127,0.0233,-0.028,0.0019,-0.0175,0.0105,-0.0087,0.0309,-0.0147,0.0109,-0.0087,0.0163,-0.03,0.006,-0.0121,0.0115,-0.011,0.0122,-0.0043,0.0131,-0.0128,0.0127,-0.0076,0.0124,-0.0155,-0.002,-0.0142,0.0056,-0.0451,0.0221,0.0006,0.0252,-0.0119,0.009,-0.0481,0.0355,-0.0142,0.0182,-0.0334,0.0272,-0.0243,0.0174,-0.0085,0.0155,-0.0154,0.0126,-0.0132,0.0152,-0.002,0.0163,-0.0217,0.0164,-0.0489,0.0132,-0.0117,0.0318,-0.0197,0.0159,-0.0172,0.0243,-0.0481,0.0275,-0.0502,0.0425,-0.0169,0.0205,-0.0219,0.008,-0.0175,0.0082,-0.0311,0.0376,-0.0166,0.0281,-0.0181,0.0108,-0.0209,0.0233,-0.0228,0.0228,-0.0452,0.0155,-0.0209,0.0134,-0.037,0.0459,-0.0267,0.0161,-0.065,0.0484,-0.02,0.0166,-0.0526,0.0236,-0.0142,0.0237,-0.0226,0.0117,-0.0263,0.0228,-0.0162,0.025,-0.0226,0.0072,-0.0123,0.0118,-0.0093,0.0161,-0.0188,0.0106,-0.007,0.0178,-0.0208,0.0109,-0.0185,0.0117,-0.0124,0.0078,-0.0121,0.0138,-0.0158,0.0052,-0.0663,0.0561,-0.0177,0.0059,-0.0117,0.0206,-0.0121,0.0178,-0.0067,0.0191,-0.0226,0.0192,-0.0148,0.0101,-0.0141,0.0068,-0.0794,0.0704,-0.0155,0.0234,-0.0182,0.0088,-0.0143,0.0208,-0.0149,0.017,-0.0175,0.0041,-0.0223,0.0137,-0.0091,0.0162,-0.016,0.0077,-0.0279,0.0422,-0.0339,0.0243,-0.0232,0.0271,-0.0128,0.008,-0.0056,0.0111,-0.025,0.013,-0.0181,0.018,-0.0601,0.0374,-0.0111,0.0185,-0.0126,0.0136,-0.0137,0.0088,-0.0304,0.0137,-0.0137,0.0201,-0.0323,0.0189,-0.0103,0.0134,-0.0122,0.0087,-0.037,0.0274,-0.0183,0.017,-0.0134,0.0203,-0.0066,0.0157,-0.0087,0.0113,-0.0105,0.0068,-0.036,0.012,-0.0191,0.0291,-0.0158,0.0094,-0.0089,0.0108,-0.0106,0.0098,-0.0146,0.0102,-0.0146,0.0244,-0.0077,0.0086,-0.0127,0.0044,-0.0089,0.0136,-0.0127,0.0135,-0.0274,0.0172,-0.0122,0.0181,-0.0173,0.0089,-0.0171,0.0155,-0.0072,0.0101,-0.0179,0.0103,-0.0108,0.0089,-0.009,0.0087,-0.0236,0.0088,-0.005,0.0139,-0.017,0.0197,-0.0154,0.0085,-0.015,0.0186,-0.011,0.0252,-0.0351,0.0096,-0.0204,0.0177,-0.0228,0.0217,-0.0094,0.0144,-0.0099,0.0095,-0.0134,0.0095,-0.0102,0.0111,-0.0052,0.0117,-0.0076,0.0104,-0.0173,0.0232,-0.0189,0.0159,-0.0148,0.0212,-0.0155,0.0162,-0.0127,0.0076,-0.0067,0.007,-0.0107,0.0121,-0.0103,0.0107,-0.007,0.0059,-0.0125,0.0103,-0.0036,0.011,-0.0106,0.0081,-0.0071,0.0047,-0.003,0.0065,-0.0094,0.0041,-0.0079,0.0034,-0.0072,0.0094,-0.0078,0.0108,-0.0072,0.0149,-0.0117,0.0123,-0.0093,0.0054,-0.0061,0.0069,-0.0449,0.0268,-0.0167,0.0163,-0.0002,0.0119,-0.0082,0.0015,-0.0007,0.0094,-0.0087,0.0078,-0.0085,0.0024,-0.0054,0.0054,-0.0094,0.0167,-0.0081,0.0045,-0.0032,0.0068,-0.008,0.0048,-0.009,0.0061,-0.0092,0.0082,-0.0107,0.0042,-0.0058,0.009,-0.0085,0.0052,-0.0013,0.0057,-0.0049,0.0041,-0.0074,0.0078,-0.0061,0.0077,-0.004,0.0095,-0.0243,0.0085,-0.0098,0.0061,-0.0016,0.0078,-0.0087,0.0078,-0.0099,0.0062,-0.0077,0.0109,-0.0089,0.0114,-0.0103,0.0063,-0.0107,0.0037,-0.0025,0.0055,-0.0067,0.0067,-0.008,0.0057,-0.0062,0.006,-0.0057,0.0097,-0.0049,0.0104,-0.0063,0.0023,-0.0066,0.0049,-0.0053,0.0075,-0.0159,0.0217,-0.0095,0.0026,-0.0034,0.0041,-0.0064,0.0047,-0.0024,0.0044,-0.0093,0.0111,-0.0093,0.007,-0.0063,0.0048,-0.0054,0.0082,-0.0107,0.0075,-0.0087,0.0073,-0.0268,0.0209,-0.01,0.0178,-0.0114,0.0069,-0.0063,0.0068,-0.006,0.0107,-0.011,0.0043,-0.0109,0.0087,-0.0092,0.0097,-0.0031,0.0067,-0.006,0.005,-0.0064,0.0073,-0.0112,0.0182,-0.0072,0.0027,-0.0033,0.0042,-0.01,0.0037,-0.001,0.0055,-0.0003,0.0038,-0.0078,0.0014,-0.0048,0.0108,-0.0019,0.0083,-0.0058,0.0026,-0.0365,0.0236,-0.0121,0.0188,-0.0114,0.0077,-0.0173,0.0163,-0.0043,0.0122,-0.0036,0.0037,-0.0107,0.0061,-0.0074,0.0059,-0.0069,0.0026,-0.0041,0.0047,-0.0046,0.0065,-0.011,0.0053,-0.0072,0.0038,-0.0047,0.0021,-0.0085,0.0058,-0.0045,0.0087,-0.0111,0.0139,-0.0075,0.0143,-0.0083,0.0063,-0.0074,0.0072,-0.0029,0.004,-0.0023,0.0037,-0.0036,0.0038,-0.0045,0.004,-0.0035,0.0041,-0.0038,0.0048,-0.0052,0.0039,-0.0059,0.0041,-0.0032,0.0031,-0.0074,0.005,-0.0081,0.0081,-0.0066,0.0108,-0.0188,0.0115,-0.0048,0.005,-0.0055,0.0014,-0.0022,0.0071,-0.006,0.0006,-0.0034,0.0013,-0.003,0.0039,-0.0013,0.0031,-0.0056,0.0003,-0.0027,0.0049,-0.0032,0.0037,-0.0025,0.0037,-0.0074,0.0211,-0.0327,0.0272,-0.0046,0.0054,-0.012,0.0049,-0.0077,0.0072,-0.0049,0.0084,-0.0056,0.0006,-0.0038,0.0024,-0.0037,0.0046,-0.0018,0.0059,-0.0028,0.0001,-0.0026,0.0048,-0.0071,0.0134,-0.0111,0.0087,-0.0124,0.0129,-0.0064,0.0033,-0.0045,0.0025,-0.0021,0.0051,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0002,0]
در حال بارگذاری
0:01
رادیواکتیو زامبی انفجار (1).
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم