مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای train freight passby night 3 boom wav

Freight train - passing by at night - boom pole perspective - Kazanluk, Bulgaria.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: قطار
تعداد دانلود: 26 بار
برچسب ها شبعبوربلغارستانقطارباربریوسیله نقلیهحمل و نقلترابریلوکوموتیوBDZکازانلاک بلغارستان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0024,-0.0023,0.0031,-0.0031,0.0022,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0026,-0.0039,0.0029,-0.0035,0.0029,-0.0023,0.0028,-0.0035,0.003,-0.0034,0.0042,-0.0039,0.0042,-0.0035,0.003,-0.0037,0.0039,-0.0049,0.004,-0.0049,0.0049,-0.0044,0.0054,-0.0055,0.0045,-0.005,0.0036,-0.0053,0.0065,-0.0051,0.0058,-0.006,0.0049,-0.0054,0.0056,-0.0045,0.0046,-0.0059,0.0069,-0.0055,0.0045,-0.0049,0.0051,-0.0046,0.0046,-0.0056,0.0069,-0.0059,0.0052,-0.006,0.0056,-0.0058,0.0064,-0.0061,0.0052,-0.0063,0.007,-0.008,0.0062,-0.0084,0.0076,-0.0069,0.0085,-0.006,0.0058,-0.009,0.0061,-0.0055,0.006,-0.0066,0.0071,-0.0054,0.0062,-0.0076,0.0076,-0.0065,0.0055,-0.0065,0.0077,-0.0079,0.0064,-0.0089,0.0059,-0.0063,0.0077,-0.0064,0.0065,-0.008,0.0062,-0.0077,0.0072,-0.0059,0.0065,-0.0058,0.006,-0.0076,0.0069,-0.0078,0.0083,-0.0102,0.0089,-0.0082,0.0092,-0.0075,0.0072,-0.0077,0.0089,-0.0078,0.0088,-0.0072,0.0089,-0.0097,0.0074,-0.0108,0.0079,-0.0067,0.007,-0.0062,0.009,-0.0083,0.0119,-0.0088,0.0088,-0.0082,0.0083,-0.0089,0.0083,-0.0101,0.0094,-0.0099,0.0082,-0.0101,0.0081,-0.0096,0.0086,-0.0084,0.009,-0.0109,0.0106,-0.0095,0.0101,-0.0096,0.0119,-0.0132,0.0108,-0.0116,0.0108,-0.0113,0.0093,-0.0114,0.0134,-0.0098,0.0107,-0.0107,0.0122,-0.0119,0.0105,-0.0102,0.0112,-0.0097,0.0116,-0.0123,0.0138,-0.0138,0.0127,-0.014,0.0099,-0.0116,0.0147,-0.012,0.0139,-0.013,0.0139,-0.0143,0.0161,-0.0157,0.0197,-0.0141,0.018,-0.017,0.0187,-0.0185,0.0195,-0.0187,0.0151,-0.0175,0.0177,-0.015,0.0187,-0.02,0.0209,-0.0186,0.0192,-0.0199,0.0185,-0.0199,0.0199,-0.0208,0.0252,-0.0212,0.0156,-0.0238,0.0192,-0.024,0.02,-0.0178,0.0172,-0.0321,0.0329,-0.0265,0.0188,-0.0218,0.0336,-0.0251,0.0243,-0.0215,0.024,-0.0202,0.0219,-0.0185,0.0253,-0.0234,0.0247,-0.019,0.0284,-0.0232,0.0254,-0.0217,0.0213,-0.0233,0.0289,-0.0284,0.0218,-0.0269,0.0257,-0.0229,0.0221,-0.0283,0.0255,-0.0407,0.0407,-0.0285,0.0298,-0.0347,0.0382,-0.0207,0.0285,-0.0338,0.0322,-0.0291,0.03,-0.029,0.0271,-0.0281,0.0335,-0.0364,0.0357,-0.0309,0.0392,-0.034,0.0297,-0.0406,0.0311,-0.0378,0.0401,-0.028,0.0465,-0.0405,0.0359,-0.0561,0.0521,-0.0511,0.0523,-0.0545,0.051,-0.0478,0.0487,-0.0353,0.0425,-0.0425,0.0506,-0.0484,0.0386,-0.0632,0.0565,-0.0557,0.0565,-0.0552,0.0565,-0.0427,0.0538,-0.0614,0.0604,-0.0488,0.0454,-0.0583,0.0497,-0.062,0.0689,-0.0707,0.0628,-0.1411,0.1223,-0.0874,0.0883,-0.1463,0.1288,-0.0911,0.0968,-0.1082,0.0857,-0.1017,0.087,-0.1274,0.0984,-0.1265,0.1326,-0.1158,0.1144,-0.1703,0.1669,-0.122,0.1767,-0.1267,0.1287,-0.1508,0.158,-0.186,0.1838,-0.159,0.1715,-0.1987,0.1878,-0.4475,0.4766,-0.3,0.2318,-0.4488,0.4546,-0.2237,0.2594,-0.282,0.2381,-0.2363,0.2589,-0.2514,0.2794,-0.4695,0.4828,-0.5,0.5,-0.5,0.4358,-0.2609,0.2225,-0.2561,0.2209,-0.2348,0.2196,-0.5,0.5,-0.2283,0.1721,-0.3793,0.3969,-0.2286,0.2219,-0.2283,0.1732,-0.1483,0.17,-0.4352,0.5,-0.2691,0.2584,-0.4616,0.405,-0.2206,0.2629,-0.1992,0.1957,-0.2269,0.2435,-0.3665,0.3353,-0.3171,0.3061,-0.3046,0.2686,-0.2711,0.2642,-0.2491,0.2736,-0.2301,0.2415,-0.256,0.2261,-0.4647,0.3774,-0.3674,0.4974,-0.287,0.2999,-0.4402,0.3719,-0.411,0.3688,-0.2984,0.291,-0.2421,0.2457,-0.3463,0.2403,-0.2936,0.341,-0.2607,0.2971,-0.4049,0.4384,-0.4879,0.3983,-0.2776,0.2781,-0.4258,0.3656,-0.3859,0.4372,-0.3492,0.4175,-0.3513,0.4072,-0.2738,0.2885,-0.2665,0.2613,-0.244,0.2828,-0.3288,0.4049,-0.3204,0.3667,-0.4878,0.4211,-0.2453,0.2692,-0.4305,0.449,-0.3914,0.3378,-0.2813,0.2886,-0.2519,0.2517,-0.3007,0.2692,-0.2798,0.2881,-0.2446,0.2979,-0.3523,0.4216,-0.3117,0.3482,-0.3759,0.2839,-0.353,0.365,-0.4128,0.4363,-0.3682,0.3503,-0.2658,0.2847,-0.2999,0.2801,-0.3192,0.2978,-0.2768,0.2322,-0.4208,0.3618,-0.3665,0.4172,-0.2645,0.3499,-0.5,0.4107,-0.3971,0.4404,-0.3454,0.3844,-0.3246,0.2488,-0.2367,0.2963,-0.2097,0.2384,-0.2121,0.2141,-0.2444,0.5,-0.3854,0.3916,-0.3991,0.3612,-0.2891,0.266,-0.3658,0.3941,-0.3628,0.3911,-0.2912,0.2496,-0.2455,0.2619,-0.2527,0.2225,-0.268,0.2405,-0.2429,0.2445,-0.3792,0.3657,-0.3616,0.4116,-0.2421,0.3491,-0.4526,0.3961,-0.4257,0.3187,-0.2689,0.322,-0.2314,0.2533,-0.2078,0.2702,-0.2388,0.3192,-0.2263,0.2495,-0.4303,0.3459,-0.3356,0.4181,-0.242,0.2376,-0.4147,0.4719,-0.3792,0.3645,-0.3187,0.2881,-0.2371,0.2727,-0.2525,0.2518,-0.2953,0.3692,-0.2459,0.2781,-0.5,0.3974,-0.3393,0.3557,-0.2802,0.2563,-0.3736,0.3922,-0.3712,0.3896,-0.3061,0.2552,-0.2774,0.2748,-0.2045,0.2536,-0.2296,0.2343,-0.2483,0.2333,-0.4118,0.3812,-0.3495,0.3816,-0.2457,0.2497,-0.3422,0.4016,-0.3664,0.3124,-0.3609,0.3071,-0.2431,0.2551,-0.2129,0.2207,-0.2278,0.2478,-0.2819,0.2235,-0.3462,0.3653,-0.3409,0.3273,-0.3015,0.2594,-0.3699,0.4059,-0.2609,0.4155,-0.3536,0.3189,-0.2167,0.2189,-0.2055,0.1884,-0.2113,0.2503,-0.223,0.2443,-0.4215,0.3891,-0.3576,0.3249,-0.2946,0.3992,-0.2388,0.2569,-0.3078,0.3148,-0.3611,0.3831,-0.2414,0.3044,-0.2908,0.2244,-0.2781,0.2521,-0.256,0.2299,-0.3421,0.4628,-0.3152,0.2926,-0.3325,0.3507,-0.3182,0.2558,-0.3726,0.444,-0.33,0.3365,-0.2446,0.2729,-0.2479,0.2905,-0.2419,0.2821,-0.2556,0.2364,-0.5,0.4071,-0.3205,0.3979,-0.3948,0.3478,-0.2568,0.2618,-0.4185,0.5,-0.3518,0.3718,-0.2676,0.2989,-0.192,0.2613,-0.2294,0.2609,-0.278,0.2014,-0.3105,0.5,-0.286,0.3569,-0.3984,0.2992,-0.2408,0.2797,-0.3788,0.4073,-0.3873,0.4553,-0.3368,0.2738,-0.2725,0.2846,-0.2765,0.2444,-0.2761,0.2941,-0.2587,0.3151,-0.3033,0.4673,-0.3524,0.3875,-0.2758,0.2536,-0.349,0.5,-0.425,0.388,-0.2915,0.2703,-0.255,0.2956,-0.2555,0.2542,-0.2562,0.2773,-0.3993,0.3587,-0.4974,0.3785,-0.3385,0.3717,-0.2677,0.2485,-0.4277,0.3845,-0.3726,0.328,-0.2955,0.296,-0.2777,0.3264,-0.2262,0.3264,-0.2284,0.245,-0.3324,0.3909,-0.4073,0.451,-0.4603,0.5,-0.2396,0.2607,-0.3356,0.3928,-0.2887,0.3774,-0.2878,0.2934,-0.2343,0.271,-0.2308,0.285,-0.3101,0.254,-0.3739,0.3393,-0.3461,0.3491,-0.4391,0.3731,-0.2883,0.2484,-0.4404,0.4062,-0.4272,0.3294,-0.3623,0.3404,-0.2742,0.3366,-0.3166,0.2696,-0.3131,0.3145,-0.5,0.4068,-0.4152,0.3732,-0.5,0.477,-0.4036,0.4635,-0.3878,0.4564,-0.3322,0.3673,-0.3997,0.3308,-0.3261,0.2725,-0.3083,0.3026,-0.2516,0.2948,-0.5,0.5,-0.3794,0.3996,-0.4101,0.2928,-0.2893,0.2639,-0.4135,0.4912,-0.3982,0.3589,-0.2995,0.3067,-0.2245,0.2361,-0.2168,0.2415,-0.2356,0.2307,-0.4945,0.4072,-0.3729,0.3013,-0.4126,0.3678,-0.3917,0.3439,-0.3218,0.4497,-0.3992,0.4075,-0.311,0.3351,-0.3011,0.3342,-0.4085,0.2878,-0.2635,0.3921,-0.3909,0.498,-0.4213,0.3907,-0.3195,0.3799,-0.3393,0.2873,-0.374,0.4121,-0.5,0.4511,-0.3616,0.4117,-0.3442,0.3241,-0.296,0.2726,-0.5,0.5,-0.4957,0.4273,-0.3937,0.4001,-0.4348,0.4958,-0.4364,0.4709,-0.4338,0.4451,-0.3747,0.3685,-0.3482,0.3811,-0.3686,0.3458,-0.5,0.3937,-0.5,0.4734,-0.4065,0.4901,-0.5,0.4022,-0.4659,0.4682,-0.4774,0.438,-0.3909,0.4255,-0.3778,0.3509,-0.466,0.3904,-0.5,0.4668,-0.5,0.5,-0.3922,0.4836,-0.5,0.4755,-0.4546,0.5,-0.4114,0.3714,-0.4795,0.431,-0.419,0.4382,-0.4137,0.427,-0.5,0.5,-0.5,0.4773,-0.4458,0.391,-0.5,0.5,-0.3927,0.4326,-0.3452,0.3417,-0.3642,0.3241,-0.3281,0.3127,-0.5,0.5,-0.4494,0.4933,-0.3669,0.434,-0.4025,0.4698,-0.4182,0.4799,-0.4917,0.4721,-0.4459,0.4219,-0.3177,0.4023,-0.3633,0.419,-0.4154,0.5,-0.4607,0.487,-0.4588,0.5,-0.429,0.413,-0.4999,0.5,-0.4094,0.3614,-0.3521,0.3715,-0.3355,0.3546,-0.3515,0.3354,-0.4479,0.4494,-0.4869,0.4536,-0.3833,0.3897,-0.422,0.4936,-0.4527,0.4859,-0.4299,0.4014,-0.3609,0.3972,-0.3065,0.3335,-0.419,0.3519,-0.4366,0.3758,-0.4941,0.4575,-0.3256,0.3616,-0.4077,0.4779,-0.4681,0.5,-0.4157,0.4062,-0.3227,0.3929,-0.3216,0.3405,-0.5,0.5,-0.4635,0.3541,-0.3688,0.4463,-0.446,0.5,-0.4051,0.5,-0.4619,0.4134,-0.4228,0.3496,-0.3212,0.3482,-0.3088,0.3486,-0.5,0.4969,-0.5,0.5,-0.4494,0.4212,-0.5,0.5,-0.476,0.5,-0.4148,0.4328,-0.3996,0.3865,-0.3486,0.4723,-0.4374,0.4065,-0.5,0.4999,-0.4512,0.5,-0.3198,0.407,-0.4671,0.4549,-0.4117,0.5,-0.3067,0.317,-0.3336,0.2722,-0.2487,0.2838,-0.4144,0.4347,-0.4181,0.4415,-0.3515,0.2988,-0.2647,0.2749,-0.242,0.2464,-0.2061,0.2365,-0.1875,0.192,-0.1923,0.2191,-0.1619,0.2323,-0.2301,0.194,-0.1649,0.1533,-0.2106,0.1722,-0.2,0.1949,-0.1621,0.1897,-0.1487,0.1456,-0.1485,0.1331,-0.2013,0.2467,-0.2554,0.2773,-0.1513,0.1456,-0.1054,0.1253,-0.1242,0.1044,-0.1122,0.1107,-0.1,0.1081,-0.0975,0.1031,-0.1143,0.1037,-0.1004,0.1389,-0.1054,0.1118,-0.1209,0.1216,-0.0851,0.1018,-0.0818,0.0745,-0.0591,0.0624,-0.0553,0.0732,-0.0953,0.063,-0.0843,0.0854,-0.0755,0.0889,-0.056,0.0534,-0.0534,0.0602,-0.0498,0.052,-0.058,0.0426,-0.0386,0.0411,-0.049,0.0445,-0.0548,0.0524,-0.0413,0.043,-0.0405,0.0459,-0.0398,0.0429,-0.0355,0.0496,-0.0391,0.036,-0.0363,0.0311,-0.0331,0.0316,-0.0408,0.0464,-0.039,0.0398,-0.0325,0.0356,-0.0368,0.0464,-0.0431,0.0417,-0.0404,0.0378,-0.0333,0.0362,-0.0359,0.0381,-0.037,0.0434,-0.0331,0.037,-0.0312,0.0411,-0.0333,0.0409,-0.0258,0.031,-0.0309,0.0371,-0.0311,0.0294,-0.0382,0.034,-0.0356,0.0302,-0.0389,0.0361,-0.037,0.0402,-0.0365,0.03,-0.0312,0.0299,-0.0321,0.0241,-0.0325,0.0259,-0.0309,0.0291,-0.0276,0.0253,-0.0319,0.0294,-0.0286,0.0283,-0.03,0.0281,-0.0241,0.0269,-0.0244,0.0299,-0.0293,0.0297,-0.0269,0.0345,-0.0253,0.0249,-0.0261,0.0287,-0.03,0.0393,-0.0277,0.0217,-0.0289,0.0233,-0.0208,0.0226,-0.0285,0.0246,-0.0199,0.0214,-0.0244,0.0219,-0.0286,0.0263,-0.0286,0.0264,-0.0207,0.0221,-0.0227,0.0224,-0.0236,0.0215,-0.0249,0.0226,-0.0212,0.0183,-0.0189,0.0217,-0.0256,0.0186,-0.0231,0.0214,-0.0199,0.0171,-0.026,0.0289,-0.0242,0.0237,-0.0284,0.0217,-0.0247,0.0207,-0.0216,0.0232,-0.0246,0.027,-0.0173,0.0234,-0.0162,0.0145,-0.02,0.0253,-0.0174,0.0187,-0.0218,0.0197,-0.0206,0.0217,-0.0249,0.0228,-0.0188,0.0226,-0.0222,0.0258,-0.0162,0.0197,-0.0163,0.0236,-0.0153,0.0172,-0.0233,0.019,-0.0269,0.0217,-0.0187,0.0206,-0.0157,0.0165,-0.0211,0.0172,-0.0196,0.021,-0.0188,0.0206,-0.0175,0.0157,-0.0155,0.0173,-0.019,0.0162,-0.0215,0.0176,-0.0194,0.0207,-0.0184,0.0206,-0.0196,0.0201,-0.0173,0.0181,-0.0221,0.0278,-0.0191,0.0197,-0.0179,0.0198,-0.0166,0.0154,-0.0174,0.021,-0.0199,0.0222,-0.018,0.0184,-0.0193,0.0203,-0.0176,0.0172,-0.0152,0.0148,-0.0162,0.0153,-0.0155,0.0152,-0.0185,0.0138,-0.0151,0.0167,-0.0148,0.0197,-0.0127,0.0157,-0.0134,0.0154,-0.0143,0.0132,-0.0178,0.0143,-0.0138,0.0139,-0.0181,0.0153,-0.0184,0.0172,-0.0114,0.0165,-0.0132,0.014,-0.0118,0.0111,-0.0136,0.0148,-0.0148,0.0136,-0.0132,0.0154,-0.012,0.013,-0.0159,0.0155,-0.0141,0.0173,-0.0143,0.013,-0.0134,0.0142,-0.0162,0.0141,-0.0126,0.0167,-0.0128,0.0166,-0.0174,0.0139,-0.0113,0.0148,-0.0122,0.0175,-0.0144,0.017,-0.0137,0.0186,-0.0164,0.0131,-0.0148,0.0154,-0.0181,0.0146,-0.0199,0.0147,-0.0138,0.0159,-0.0144,0.0168,-0.0153,0.0109,-0.015,0.0127,-0.0192,0.0175,-0.0173,0.0154,-0.0158,0.016,-0.0165,0.0194,-0.0156,0.0159,-0.018,0.015,-0.0137,0.0157,-0.0142,0.0142,-0.0151,0.0154,-0.013,0.015,-0.014,0.0175,-0.0158,0.0134,-0.0142,0.0121,-0.0135,0.0159,-0.0172,0.0206,-0.0171,0.0112,-0.0155,0.0136,-0.0173,0.0171,-0.0163,0.0143,-0.0149,0.013,-0.0177,0.0135,-0.0164,0.0163,-0.0155,0.0156,-0.0128,0.0138,-0.0168,0.0143,-0.0122,0.0146,-0.0155,0.0134,-0.0154,0.0177,-0.0135,0.0147,-0.0157,0.0142,-0.0143,0.0155,-0.0149,0.0161,-0.0164,0.0132,-0.0132,0.0114,-0.0125,0.0144,-0.0127,0.0152,-0.0118,0.0202,-0.0178,0.0204,-0.0124,0.0147,-0.0181,0.0175,-0.0145,0.0145,-0.0112,0.0166,-0.0139,0.0119,-0.0137,0.0135,-0.015,0.0161,-0.014,0.0137,-0.0168,0.0167,-0.0116,0.0122,-0.0128,0.0142,-0.0122,0.014,-0.0112,0.0114,-0.0131,0.0112,-0.0094,0.0096,-0.0091,0.0113,-0.0114,0.014,-0.0143,0.0134,-0.0105,0.0098,-0.011,0.0086,-0.0088,0.0115,-0.0098,0.0105,-0.01,0.0081,-0.0091,0.0075,-0.0076,0.0074,-0.0101,0.007,-0.0067,0.0073,-0.0053,0.007,-0.0077,0.0057,-0.0083,0.0067,-0.0082,0.0065,-0.0058,0.0054,-0.0048,0.0058,-0.0059,0.0051,-0.0053,0.0051,-0.0044,0.0046,-0.0039,0.0045,-0.0039,0.0038,-0.0035,0.0042,-0.0034,0.0032,-0.0032,0.0033,-0.0034,0.0029,-0.0028,0.0031,-0.0027,0.0026,-0.0024,0.0022,-0.0025,0.0032,-0.0023,0.0021,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0018,-0.001,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0]
در حال بارگذاری
1:21
Freight train - passing by at night - boom pole perspective - Kazanluk, Bulgaria.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم