مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قطار عبور 1 No Pan

قطار عبور 1 بدون سوژه متحرک از روبرو - در نزدیکی لیدز-لیورپول کانال – Leeds, England

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: قطار
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انگلستانقطارLeedspassعبور از کناروسیله نقلیهحمل و نقلترابریلوکوموتیو
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0018,-0.0009,0.0016,-0.0012,0.0018,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.0017,0.0027,-0.0024,0.0018,-0.0016,0.0036,-0.0017,0.0031,-0.0024,0.002,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0042,-0.0027,0.0038,-0.0037,0.002,-0.0038,0.0057,-0.0046,0.0042,-0.0032,0.0042,-0.0069,0.0038,-0.0053,0.0046,-0.0041,0.005,-0.0048,0.0039,-0.0055,0.0061,-0.0067,0.0061,-0.0068,0.0043,-0.0066,0.0036,-0.0031,0.0076,-0.0084,0.0067,-0.0071,0.005,-0.0067,0.0084,-0.0063,0.0152,-0.0096,0.012,-0.0127,0.0102,-0.0115,0.0117,-0.0116,0.0082,-0.0056,0.0071,-0.0088,0.0097,-0.0085,0.0083,-0.0056,0.0057,-0.0076,0.0074,-0.0058,0.0106,-0.0109,0.0136,-0.012,0.0063,-0.0076,0.0141,-0.0137,0.0139,-0.0129,0.0076,-0.0077,0.0114,-0.0096,0.0103,-0.0113,0.0101,-0.0095,0.0116,-0.0109,0.0117,-0.0106,0.0083,-0.0059,0.0054,-0.0078,0.0054,-0.0056,0.0143,-0.0084,0.0137,-0.0134,0.0119,-0.0094,0.012,-0.015,0.0114,-0.0159,0.0138,-0.0148,0.017,-0.0163,0.0094,-0.0089,0.0125,-0.011,0.0119,-0.0132,0.0101,-0.0145,0.0133,-0.0151,0.0081,-0.0151,0.0229,-0.0213,0.0208,-0.0109,0.007,-0.0089,0.0168,-0.0176,0.0065,-0.0135,0.0136,-0.0157,0.0111,-0.0135,0.0221,-0.0153,0.0128,-0.0082,0.0197,-0.0194,0.0221,-0.0117,0.0097,-0.0113,0.0159,-0.0123,0.0223,-0.0158,0.0089,-0.0138,0.0139,-0.0114,0.0118,-0.0179,0.0279,-0.014,0.0153,-0.0187,0.0209,-0.0162,0.0229,-0.0281,0.0203,-0.0218,0.0158,-0.0196,0.032,-0.0183,0.0355,-0.0192,0.0103,-0.0142,0.0246,-0.0186,0.0242,-0.0241,0.019,-0.0196,0.017,-0.0138,0.0235,-0.0223,0.0194,-0.0273,0.0146,-0.0175,0.0247,-0.0121,0.0256,-0.0267,0.0171,-0.0153,0.0182,-0.0194,0.0259,-0.0203,0.0169,-0.0107,0.0318,-0.0518,0.0286,-0.0753,0.0641,-0.0606,0.0832,-0.0939,0.0907,-0.0601,0.0861,-0.0695,0.0833,-0.092,0.0578,-0.0821,0.0791,-0.0737,0.0795,-0.0503,0.063,-0.0742,0.0671,-0.0619,0.0652,-0.0962,0.0687,-0.0925,0.1201,-0.0745,0.1305,-0.1378,0.1385,-0.1365,0.1024,-0.1511,0.1323,-0.1111,0.102,-0.0865,0.1052,-0.0963,0.072,-0.0999,0.0634,-0.0754,0.0661,-0.07,0.0695,-0.1078,0.0739,-0.0753,0.0597,-0.07,0.0668,-0.0487,0.0802,-0.0533,0.0553,-0.0577,0.0502,-0.0525,0.043,-0.0351,0.0358,-0.0458,0.0375,-0.0442,0.0271,-0.0415,0.0333,-0.0227,0.0148,-0.024,0.0179,-0.0322,0.0344,-0.0272,0.0438,-0.0405,0.0518,-0.0575,0.0385,-0.0241,0.0257,-0.0201,0.019,-0.017,0.0348,-0.0296,0.0225,-0.0268,0.0155,-0.0208,0.0252,-0.0278,0.025,-0.0168,0.0318,-0.0253,0.0273,-0.0248,0.0294,-0.0395,0.0189,-0.0214,0.0204,-0.0186,0.0273,-0.0324,0.0252,-0.0271,0.028,-0.0181,0.0152,-0.0168,0.0207,-0.0184,0.0263,-0.0111,0.0219,-0.0213,0.016,-0.0248,0.0237,-0.0253,0.0339,-0.0252,0.0268,-0.0231,0.0123,-0.0336,0.0232,-0.0312,0.0138,-0.0157,0.0269,-0.015,0.0207,-0.0314,0.0259,-0.0139,0.0229,-0.0164,0.017,-0.0161,0.0146,-0.0149,0.0211,-0.0149,0.0183,-0.0256,0.0235,-0.029,0.0334,-0.0201,0.022,-0.0155,0.0291,-0.0334,0.0265,-0.0257,0.0239,-0.0148,0.0208,-0.023,0.0311,-0.0305,0.0223,-0.0135,0.0123,-0.0181,0.0143,-0.0175,0.0229,-0.0227,0.0242,-0.0181,0.0145,-0.0236,0.0156,-0.0141,0.0229,-0.0269,0.0391,-0.0233,0.0221,-0.0144,0.0276,-0.0369,0.0257,-0.0169,0.0229,-0.0213,0.0179,-0.0219,0.0133,-0.021,0.0231,-0.0125,0.0228,-0.0362,0.0216,-0.0203,0.0306,-0.0193,0.0392,-0.0444,0.0305,-0.0241,0.0315,-0.0286,0.0132,-0.0078,0.0177,-0.0178,0.0296,-0.026,0.0285,-0.0186,0.0175,-0.0186,0.0359,-0.0215,0.0173,-0.0155,0.0181,-0.0223,0.0214,-0.023,0.0278,-0.0347,0.0286,-0.0274,0.0138,-0.0218,0.0217,-0.0183,0.0131,-0.0218,0.02,-0.0217,0.0341,-0.0099,0.041,-0.0376,0.0354,-0.0297,0.0251,-0.022,0.0114,-0.024,0.0276,-0.0168,0.0359,-0.0394,0.0203,-0.0282,0.0276,-0.0196,0.0369,-0.0283,0.0313,-0.0417,0.0164,-0.0355,0.024,-0.0174,0.0306,-0.0328,0.0297,-0.0239,0.0392,-0.0356,0.0176,-0.0268,0.0295,-0.0276,0.0366,-0.0287,0.0201,-0.0131,0.0265,-0.019,0.0239,-0.0237,0.0407,-0.0475,0.0303,-0.0304,0.0322,-0.0228,0.0344,-0.0338,0.0255,-0.0236,0.023,-0.0145,0.0222,-0.0307,0.0167,-0.0286,0.0231,-0.0263,0.0333,-0.0305,0.0203,-0.0282,0.0293,-0.017,0.0243,-0.015,0.0177,-0.0161,0.0327,-0.0259,0.0236,-0.0326,0.0175,-0.0184,0.0168,-0.0141,0.0126,-0.012,0.0275,-0.033,0.0182,-0.0331,0.0313,-0.0341,0.0232,-0.0289,0.0208,-0.019,0.0314,-0.0224,0.0257,-0.0188,0.0334,-0.0358,0.034,-0.028,0.034,-0.0361,0.0152,-0.0323,0.027,-0.019,0.0552,-0.0385,0.038,-0.0483,0.0364,-0.039,0.0378,-0.0311,0.0191,-0.0349,0.0202,-0.04,0.0305,-0.0294,0.0453,-0.0364,0.0503,-0.0472,0.0414,-0.0243,0.0422,-0.0368,0.0292,-0.0266,0.0486,-0.0412,0.0234,-0.0377,0.0281,-0.034,0.0178,-0.0181,0.0241,-0.0373,0.0254,-0.0324,0.0273,-0.0205,0.0195,-0.0275,0.0688,-0.0406,0.0291,-0.0332,0.0307,-0.035,0.0363,-0.0359,0.0421,-0.0301,0.0474,-0.0514,0.0203,-0.0478,0.0234,-0.0278,0.0178,-0.0324,0.033,-0.0413,0.0303,-0.0411,0.0652,-0.0521,0.0359,-0.0435,0.0309,-0.0285,0.0291,-0.044,0.0501,-0.0418,0.0447,-0.0477,0.0395,-0.0345,0.0591,-0.0422,0.0628,-0.0378,0.0262,-0.0392,0.033,-0.04,0.0368,-0.0546,0.0515,-0.0572,0.0509,-0.0295,0.0279,-0.0571,0.0296,-0.041,0.0452,-0.0432,0.0316,-0.0424,0.037,-0.0533,0.0541,-0.0692,0.0527,-0.0592,0.0496,-0.0396,0.0352,-0.0352,0.0331,-0.0283,0.0311,-0.034,0.052,-0.0384,0.0542,-0.0463,0.0685,-0.0599,0.0649,-0.0417,0.0288,-0.0268,0.0282,-0.0332,0.0445,-0.0519,0.034,-0.029,0.0549,-0.0746,0.058,-0.0612,0.0317,-0.0391,0.0655,-0.0524,0.0484,-0.0467,0.0577,-0.0585,0.0596,-0.0845,0.044,-0.0364,0.0427,-0.0533,0.0526,-0.0831,0.0687,-0.0503,0.0458,-0.0481,0.041,-0.0455,0.0628,-0.0322,0.0542,-0.0698,0.0708,-0.0806,0.0692,-0.0879,0.0485,-0.0468,0.0541,-0.0517,0.062,-0.0746,0.0432,-0.0722,0.0927,-0.0752,0.0362,-0.0748,0.0844,-0.1109,0.0405,-0.0731,0.0822,-0.0739,0.0843,-0.0855,0.099,-0.0493,0.1014,-0.0808,0.1071,-0.1028,0.0953,-0.1819,0.101,-0.1053,0.1608,-0.1074,0.1168,-0.1132,0.0816,-0.1329,0.1396,-0.1657,0.1244,-0.0667,0.0561,-0.1085,0.1187,-0.0788,0.1055,-0.1346,0.1572,-0.1118,0.1358,-0.1214,0.1466,-0.1111,0.1758,-0.1369,0.1639,-0.1144,0.1719,-0.1061,0.0942,-0.1718,0.0767,-0.1028,0.109,-0.1243,0.0983,-0.1439,0.1966,-0.1401,0.1795,-0.2051,0.2052,-0.1581,0.1779,-0.0981,0.1377,-0.1483,0.1915,-0.1535,0.1569,-0.1803,0.1071,-0.1717,0.0909,-0.1926,0.1848,-0.1784,0.1829,-0.2075,0.2546,-0.1747,0.3338,-0.157,0.21,-0.1893,0.2029,-0.2235,0.2752,-0.3492,0.2473,-0.1644,0.1436,-0.2268,0.322,-0.3059,0.3534,-0.2192,0.2033,-0.1738,0.1473,-0.3537,0.3383,-0.141,0.2469,-0.2135,0.2461,-0.3319,0.2816,-0.194,0.3247,-0.3339,0.3468,-0.1036,0.2149,-0.2317,0.1902,-0.3816,0.1591,-0.4434,0.2467,-0.1918,0.2548,-0.2026,0.2098,-0.4997,0.2102,-0.2372,0.2687,-0.2899,0.1379,-0.2167,0.2827,-0.272,0.3295,-0.3148,0.2179,-0.2677,0.3087,-0.2643,0.2113,-0.3156,0.1523,-0.3064,0.247,-0.2583,0.2948,-0.3523,0.301,-0.4483,0.3163,-0.2592,0.2086,-0.2882,0.2958,-0.195,0.2522,-0.4066,0.366,-0.2506,0.2476,-0.3406,0.2609,-0.3017,0.2189,-0.2414,0.3964,-0.2325,0.2861,-0.2388,0.1566,-0.3089,0.2429,-0.2598,0.3103,-0.2327,0.2381,-0.2262,0.2932,-0.3139,0.2703,-0.2883,0.2469,-0.2873,0.248,-0.3562,0.195,-0.4871,0.1265,-0.2258,0.2212,-0.2867,0.2265,-0.2096,0.2529,-0.3783,0.408,-0.2795,0.3612,-0.2861,0.4042,-0.4255,0.3705,-0.2307,0.2109,-0.2261,0.3267,-0.2876,0.4307,-0.2528,0.5587,-0.3028,0.3661,-0.4253,0.5425,-0.1592,0.3374,-0.3297,0.4019,-0.2933,0.2776,-0.3779,0.3503,-0.5385,0.3645,-0.3224,0.1927,-0.6479,0.4639,-0.3933,0.3354,-0.3111,0.403,-0.4072,0.3973,-0.3533,0.6514,-0.2895,0.5607,-0.6714,0.2313,-0.4235,0.3029,-0.6036,0.2308,-0.2782,0.2436,-0.532,0.3381,-0.2586,0.3305,-0.4097,0.351,-0.3181,0.4116,-0.567,0.4627,-0.5661,0.3785,-0.5499,0.2509,-0.2272,0.2976,-0.2547,0.2295,-0.3633,0.3833,-0.2736,0.3264,-0.3306,0.3302,-0.2553,0.3223,-0.3373,0.2384,-0.2231,0.2358,-0.2521,0.2829,-0.2401,0.2571,-0.2659,0.4031,-0.2889,0.2589,-0.2555,0.2477,-0.2098,0.2724,-0.3423,0.1536,-0.1945,0.1334,-0.3934,0.1632,-0.1898,0.2192,-0.1751,0.2197,-0.1367,0.2669,-0.1866,0.2478,-0.2379,0.201,-0.2057,0.1812,-0.1275,0.1817,-0.1033,0.1408,-0.2124,0.1619,-0.1381,0.1467,-0.1733,0.2238,-0.2114,0.2407,-0.1843,0.1218,-0.1153,0.1844,-0.1929,0.1364,-0.1032,0.122,-0.1859,0.2122,-0.1354,0.1397,-0.1418,0.1933,-0.1193,0.1486,-0.1798,0.1258,-0.1121,0.1866,-0.1683,0.2012,-0.1809,0.1492,-0.2115,0.1643,-0.107,0.1742,-0.2118,0.1521,-0.1155,0.1097,-0.1795,0.2019,-0.1235,0.1005,-0.1013,0.1284,-0.0926,0.145,-0.1415,0.137,-0.0811,0.0612,-0.0683,0.1925,-0.0961,0.0849,-0.116,0.0766,-0.0926,0.1292,-0.121,0.0967,-0.073,0.1019,-0.0549,0.0842,-0.1038,0.1517,-0.1416,0.1012,-0.1018,0.1691,-0.0947,0.0848,-0.0296,0.0748,-0.0959,0.1178,-0.1485,0.0384,-0.0911,0.0867,-0.0796,0.0761,-0.0973,0.0535,-0.04,0.0914,-0.0508,0.0434,-0.0521,0.0529,-0.0467,0.0596,-0.0564,0.0629,-0.0599,0.0424,-0.0557,0.0552,-0.0649,0.0662,-0.0396,0.0416,-0.0674,0.0497,-0.034,0.063,-0.0416,0.0414,-0.0637,0.0824,-0.0635,0.0566,-0.0329,0.032,-0.0457,0.0449,-0.046,0.0439,-0.0477,0.0337,-0.0356,0.0282,-0.0509,0.0388,-0.0479,0.0366,-0.0633,0.0497,-0.0448,0.0384,-0.0568,0.0395,-0.0344,0.0398,-0.0469,0.0573,-0.0315,0.0416,-0.037,0.0419,-0.028,0.0538,-0.0404,0.025,-0.0483,0.0389,-0.0188,0.0508,-0.0337,0.0453,-0.022,0.0182,-0.0277,0.0342,-0.0258,0.0299,-0.0385,0.0342,-0.0527,0.0231,-0.0379,0.0326,-0.0347,0.0342,-0.0464,0.0472,-0.0286,0.0363,-0.037,0.0241,-0.036,0.0292,-0.0294,0.0373,-0.0137,0.0284,-0.0344,0.0177,-0.0302,0.0352,-0.0383,0.0184,-0.0265,0.0233,-0.0175,0.034,-0.043,0.0437,-0.0478,0.0274,-0.019,0.0152,-0.0217,0.0287,-0.0381,0.0172,-0.0307,0.0403,-0.0311,0.0169,-0.0278,0.0213,-0.035,0.034,-0.0216,0.0147,-0.025,0.0281,-0.034,0.0249,-0.0269,0.0091,-0.0214,0.0133,-0.0187,0.0171,-0.0211,0.0155,-0.0275,0.025,-0.0201,0.0174,-0.0222,0.0334,-0.0213,0.037,-0.0269,0.0355,-0.0228,0.0277,-0.0414,0.0295,-0.0311,0.0342,-0.0219,0.0311,-0.0234,0.0219,-0.0256,0.0189,-0.019,0.0164,-0.021,0.0191,-0.0104,0.0214,-0.0233,0.0405,-0.0095,0.0198,-0.0342,0.0187,-0.0174,0.0248,-0.0142,0.0185,-0.0166,0.0248,-0.0205,0.0251,-0.0235,0.017,-0.0252,0.0211,-0.0176,0.0184,-0.025,0.026,-0.0189,0.0227,-0.0221,0.0101,-0.0323,0.0277,-0.0263,0.0372,-0.0279,0.0278,-0.0225,0.0329,-0.0382,0.0121,-0.0197,0.0263,-0.0136,0.0229,-0.0348,0.0296,-0.032,0.0217,-0.0214,0.0201,-0.0188,0.0182,-0.0339,0.0261,-0.0282,0.0122,-0.0167,0.0153,-0.0164,0.028,-0.0272,0.027,-0.0321,0.0281,-0.0184,0.0138,-0.0145,0.0291,-0.026,0.02,-0.0198,0.021,-0.02,0.0255,-0.0252,0.022,-0.0187,0.0253,-0.0133,0.0291,-0.0244,0.0222,-0.0258,0.0283,-0.0248,0.02,-0.0291,0.0224,-0.0181,0.0115,-0.0162,0.0296,-0.0151,0.0297,-0.0288,0.0262,-0.022,0.0129,-0.0111,0.009,-0.0158,0.0239,-0.0146,0.0231,-0.0162,0.025,-0.0151,0.02,-0.0209,0.0178,-0.0269,0.0168,-0.0136,0.0139,-0.0225,0.0139,-0.0138,0.0121,-0.0231,0.0209,-0.0128,0.0233,-0.0214,0.0238,-0.0154,0.0211,-0.0144,0.0168,-0.0161,0.0185,-0.028,0.0501,-0.0329,0.0201,-0.0305,0.0248,-0.0293,0.0169,-0.0122,0.0228,-0.0127,0.028,-0.0301,0.0298,-0.0212,0.0246,-0.0204,0.0207,-0.0175,0.0285,-0.0273,0.0166,-0.0216,0.0245,-0.0164,0.0175,-0.0189,0.013,-0.0156,0.0147,-0.016,0.0181,-0.018,0.0245,-0.0182,0.0355,-0.0168,0.0128,-0.0195,0.0291,-0.0201,0.014,-0.0407,0.0135,-0.023,0.0191,-0.0277,0.0252,-0.0319,0.0278,-0.0302,0.0266,-0.0143,0.017,-0.023,0.0168,-0.0349,0.0392,-0.0448,0.0106,-0.0144,0.0214,-0.0186,0.0295,-0.0139,0.0148,-0.0184,0.014,-0.017,0.014,-0.0281,0.0155,-0.0123,0.0088,-0.0178,0.0184,-0.0184,0.0152,-0.0088,0.02,-0.0234,0.0119,-0.0237,0.0191,-0.0158,0.0179,-0.0177,0.0163,-0.0127,0.0162,-0.017,0.0151,-0.0068,0.0148,-0.015,0.0106,-0.0161,0.008,-0.0088,0.0135,-0.0177,0.0139,-0.0192,0.0125,-0.0145,0.0167,-0.0138,0.0142,-0.013,0.0094,-0.0128,0.0133,-0.0226,0.0098,-0.0038,0.02,-0.0233,0.0244,-0.0168,0.0134,-0.009,0.0101,-0.0135,0.0076,-0.0075,0.0103,-0.0155,0.0161,-0.0166,0.0132,-0.0126,0.0156,-0.0127,0.0169,-0.0103,0.0137,-0.015,0.0122,-0.013,0.0208,-0.0274,0.0158,-0.02,0.0211,-0.0135,0.0215,-0.0157,0.023,-0.0222,0.0116,-0.0214,0.0082,-0.0077,0.0124,-0.008,0.0129,-0.0167,0.0079,-0.014,0.0078,-0.0089,0.0109,-0.0206,0.0142,-0.0198,0.0073,-0.0091,0.0107,-0.0084,0.009,-0.0131,0.009,-0.0056,0.004,-0.0099,0.0115,-0.01,0.0063,-0.0088,0.0092,-0.0097,0.005,-0.0061,0.0046,-0.0065,0.0148,-0.015,0.0082,-0.0119,0.0093,-0.0085,0.0149,-0.0094,0.0067,-0.0095,0.0103,-0.0147,0.0186,-0.0108,0.0153,-0.0086,0.0049,-0.0099,0.0075,-0.0075,0.0104,-0.0067,0.0113,-0.0083,0.0066,-0.0091,0.0092,-0.0161,0.0095,-0.007,0.0047,-0.0116,0.0076,-0.0031,0.0121,-0.0086,0.0096,-0.007,0.0071,-0.0074,0.0072,-0.0095,0.0124,-0.0102,0.0128,-0.0084,0.0053,-0.0045,0.0064,-0.0079,0.009,-0.0052,0.0062,-0.0089,0.0081,-0.0092,0.0089,-0.0067,0.0063,-0.0076,0.009,-0.0078,0.0063,-0.0081,0.01,-0.0062,0.0067,-0.0108,0.0054,-0.0082,0.0049,-0.0044,0.0074,-0.0101,0.0092,-0.0076,0.0112,-0.0059,0.0108,-0.0076,0.0075,-0.0097,0.0053,-0.0069,0.0027,-0.0045,0.006,-0.0049,0.0047,-0.0052,0.007,-0.0054,0.0087,-0.0061,0.004,-0.007,0.0029,-0.0065,0.0067,-0.0046,0.0045,-0.0093,0.0075,-0.0033,0.0063,-0.0087,0.0053,-0.0025,0.0033,-0.0047,0.005,-0.0039,0.0068,-0.0055,0.0063,-0.0068,0.0045,-0.0062,0.0052,-0.0059,0.0025,-0.0023,0.0036,-0.0046,0.0045,-0.0049,0.0024,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0059,-0.0054,0.0045,-0.0057,0.0028,-0.0037,0.0048,-0.0051,0.0033,-0.0033,0.0081,-0.006,0.0051,-0.0049,0.0042,-0.0027,0.0035,-0.0057,0.0043,-0.0037,0.0027,-0.0036,0.0022,-0.0023,0.0017,-0.0023,0.0033,-0.0016,0.0018,-0.0021,0.0024,-0.0025,0.0014,-0.0025,0.0018,-0.0014,0.0024,-0.0023,0.002,-0.0021,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0019,-0.0013,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0008,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0022,0.001,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0]
در حال بارگذاری
0:27
قطار عبور 1 بدون سوژه متحرک از روبرو - در نزدیکی لیدز-لیورپول کانال – Leeds, England
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم