مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 36 صدا
[-0.0782,0.0826,-0.0221,0.0229,-0.0052,0.0088,-0.0033,0.002,-0.0184,0.0137,-0.0118,0.0184,-0.0104,0.0055,-0.0007,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0674,0.0512,-0.0326,0.0306,-0.0068,0.0124,-0.0045,0.0027,-0.0158,0.0117,-0.0119,0.0162,-0.0065,0.0066,-0.0009,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0157,0.0131,-0.0794,0.0625,-0.0363,0.0349,-0.0053,0.0058,-0.0037,0.0028,-0.0253,0.0207,-0.0082,0.0082,-0.0008,0.001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0873,0.0772,-0.0451,0.0452,-0.012,0.0174,-0.0054,0.0038,-0.0175,0.011,-0.0097,0.0149,-0.0041,0.0028,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0505,0.0466,-0.0239,0.024,-0.0127,0.0074,-0.0028,0.002,-0.0069,0.0042,-0.0042,0.0068,-0.001,0.0016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0592,0.0501,-0.0334,0.0337,-0.0246,0.03,-0.0051,0.0043,-0.0138,0.0189,-0.0125,0.0119,-0.0069,0.0089,-0.0008,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0443,0.0442,-0.0358,0.0288,-0.0237,0.023,-0.0034,0.0028,-0.0185,0.0149,-0.01,0.0123,-0.0095,0.0102,-0.0021,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0749,0.0521,-0.0231,0.031,-0.0356,0.0306,-0.0052,0.0055,-0.0005,0.0007,-0.0081,0.0113,-0.0049,0.0043,-0.0016,0.0025,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0679,0.0472,-0.0395,0.0364,-0.0254,0.0334,-0.0058,0.0051,-0.0011,0.0012,-0.0197,0.0174,-0.01,0.0094,-0.0047,0.0029,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0112,0.0067,-0.0536,0.0477,-0.0255,0.0246,-0.0039,0.0036,-0.0019,0.0013,-0.0132,0.0108,-0.0135,0.0118,-0.0083,0.0077,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0098,0.0052,-0.0417,0.0426,-0.0133,0.0135,-0.0015,0.001,-0.0001,0,-0.0212,0.0147,-0.0136,0.0162,-0.0163,0.0121,-0.0016,0.002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0493,0.0467,-0.0187,0.0196,-0.0014,0.0019,-0.0003,0.0001,-0.0161,0.012,-0.0166,0.0188,-0.0159,0.0166,-0.0027,0.0018,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0294,0.0293,-0.018,0.0195,-0.0108,0.0137,-0.0018,0.0018,-0.0001,0.0001,-0.0121,0.0086,-0.0075,0.0088,-0.0068,0.0054,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.006,-0.0605,0.0531,-0.0152,0.0173,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0003,-0.0159,0.0005,-0.018,0.0173,-0.0118,0.0122,-0.0007,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0071,0.0066,-0.0331,0.035,-0.0159,0.0157,-0.0017,0.0021,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0127,0.013,-0.0071,0.0075,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0193,0.0279,-0.0124,0.015,-0.0156,0.0125,-0.0027,0.0024,-0.0004,0.0008,-0.0244,0.0171,-0.0144,0.0181,-0.0057,0.0076,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0103,0.0069,-0.0477,0.0473,-0.0179,0.0182,-0.0019,0.0029,-0.0009,0.0005,-0.0161,0.0155,-0.0105,0.0134,-0.01,0.0069,-0.0004,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0755,0.055,-0.0198,0.0198,-0.006,0.0037,-0.001,0.0017,-0.0185,0.0146,-0.0068,0.0072,-0.0032,0.0023,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.06,0.0539,-0.0202,0.0194,-0.0045,0.0032,-0.0014,0.0025,-0.0213,0.0149,-0.0106,0.017,-0.0049,0.0052,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0466,0.0664,-0.0093,0.0072,-0.0028,0.0037,-0.0006,0.0006,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0792,0.094,-0.008,0.0065,-0.0028,0.0031,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0009,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0185,0.0243,-0.0791,0.0853,-0.0044,0.0049,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0073,0.0078,-0.0015,0.0016,-0.0003,0.0006,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0522,0.0725,-0.0234,0.0271,-0.005,0.0022,-0.0006,0.0004,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0125,0.0129,-0.0037,0.0031,-0.0008,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.004,-0.0545,0.0666,-0.0076,0.0056,-0.0015,0.002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0057,0.0062,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.013,0.019,-0.0549,0.0817,-0.0073,0.0051,-0.0015,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.007,0.006,-0.001,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0056,-0.0538,0.0755,-0.0046,0.004,-0.0013,0.0013,-0.0004,0.0002,-0.0049,0.0059,-0.0087,0.0069,-0.0014,0.0016,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0621,0.0883,-0.0231,0.017,-0.006,0.0061,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.006,0.0051,-0.0008,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0709,0.0908,-0.0394,0.0356,-0.0084,0.0059,-0.0023,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0046,0.0035,-0.0022,0.0009,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0047,0.0034,-0.0716,0.1033,-0.0065,0.0062,-0.0026,0.003,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0011,-0.0056,0.0051,-0.0005,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0708,0.0965,-0.0096,0.0063,-0.0042,0.0053,-0.0007,0.0005,-0.001,0.001,-0.0064,0.0053,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0717,0.0871,-0.0298,0.0334,-0.0069,0.0056,-0.0016,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0018,0.0041,-0.0049,0.0032,-0.0005,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0678,0.0829,-0.0337,0.0323,-0.0067,0.0057,-0.0029,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0049,0.003,-0.0005,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0003,-0.0681,0.0907,-0.006,0.0048,-0.0034,0.0033,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0007,-0.0787,0.0914,-0.0076,0.0065,-0.0028,0.003,-0.0006,0.0004,-0.0025,0.0058,-0.0038,0.0036,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0704,0.0889,-0.0199,0.0129,-0.0053,0.0036,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.008,0.0072,-0.0004,0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:34
هیوندای سوناتا 2013 هل دادن دست و پا زدن عیار داخلی, چشم انداز.
[-0.0075,0.0088,-0.0087,0.0084,-0.2052,0.2127,-0.0571,0.0613,-0.0198,0.0321,-0.0069,0.0123,-0.0057,0.0055,-0.0119,0.0127,-0.0293,0.0229,-0.097,0.1193,-0.0631,0.0976,-0.0291,0.0519,-0.0158,0.0184,-0.0104,0.0124,-0.0028,0.0042,-0.001,0.0017,-0.0018,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0065,0.0082,-0.011,0.0092,-0.1685,0.2061,-0.096,0.0806,-0.0459,0.1058,-0.037,0.0262,-0.0207,0.0153,-0.0053,0.0043,-0.0049,0.0058,-0.0146,0.0173,-0.017,0.016,-0.1632,0.1119,-0.0482,0.0682,-0.0239,0.0403,-0.0101,0.0153,-0.0084,0.0107,-0.0025,0.0047,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0083,0.0146,-0.0208,0.0216,-0.019,0.0168,-0.1978,0.2283,-0.0809,0.092,-0.0517,0.0221,-0.0185,0.0147,-0.0115,0.009,-0.0063,0.0041,-0.0094,0.0131,-0.0141,0.0138,-0.1063,0.1172,-0.0656,0.1367,-0.0242,0.0299,-0.0154,0.0159,-0.0091,0.0073,-0.0018,0.0029,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0049,0.0013,-0.032,0.0325,-0.1629,0.1905,-0.0514,0.0633,-0.027,0.0535,-0.0182,0.0147,-0.0081,0.0141,-0.0078,0.0048,-0.0063,0.0063,-0.0152,0.0132,-0.142,0.0751,-0.1398,0.1116,-0.0635,0.0386,-0.0218,0.0175,-0.011,0.0081,-0.0027,0.0028,-0.0008,0.001,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.014,0.0235,-0.0249,0.0316,-0.1767,0.2384,-0.0476,0.0605,-0.0336,0.0518,-0.0212,0.018,-0.0113,0.01,-0.0093,0.012,-0.0169,0.0172,-0.0198,0.0232,-0.1275,0.1664,-0.0506,0.0361,-0.0229,0.0212,-0.0095,0.0084,-0.0064,0.005,-0.0022,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0298,0.0304,-0.1932,0.2193,-0.1087,0.131,-0.0418,0.0295,-0.0146,0.0238,-0.0057,0.0073,-0.0062,0.005,-0.0237,0.0157,-0.0145,0.0219,-0.1922,0.1943,-0.0884,0.0574,-0.0228,0.0277,-0.0123,0.0213,-0.0052,0.0078,-0.0016,0.0029,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0101,0.0072,-0.2225,0.2373,-0.1307,0.1064,-0.0496,0.0391,-0.0262,0.0239,-0.0224,0.0346,-0.1299,0.1616,-0.0745,0.0811,-0.0258,0.0257,-0.0125,0.0165,-0.0051,0.0087,-0.0027,0.0023,-0.0016,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0007,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0426,0.051,-0.1635,0.2042,-0.047,0.0612,-0.0234,0.0385,-0.0244,0.0252,-0.1675,0.2116,-0.1668,0.2295,-0.0274,0.0408,-0.0115,0.0151,-0.0064,0.0079,-0.0027,0.0051,-0.0021,0.0029,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.239,0.1581,-0.199,0.252,-0.0618,0.0326,-0.0222,0.0335,-0.0102,0.0267,-0.0314,0.0379,-0.0857,0.108,-0.1206,0.1517,-0.0483,0.0482,-0.0153,0.0216,-0.0136,0.0083,-0.0018,0.0036,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0593,0.0621,-0.244,0.2233,-0.175,0.1601,-0.1748,0.2488,-0.1193,0.0864,-0.0946,0.069,-0.2065,0.1816,-0.1867,0.2489,-0.0389,0.0365,-0.0381,0.0378,-0.0217,0.0115,-0.0072,0.0104,-0.0071,0.0022,-0.0018,0.0028,-0.0037,0.0002,-0.0036,0.0014,0.0005,0.0027,-0.0024,0.0025,-0.0003,0.0024,-0.0023,0.0014,-0.0009,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.145,0.1897,-0.1367,0.1095,-0.1026,0.0675,-0.0523,0.0411,-0.0247,0.0189,-0.0401,0.0473,-0.124,0.1042,-0.0649,0.0746,-0.0244,0.0432,-0.0175,0.0138,-0.0096,0.0092,-0.0051,0.0024,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.025,0.053,-0.1727,0.2097,-0.0955,0.0953,-0.0495,0.078,-0.0396,0.0388,-0.0235,0.0334,-0.0394,0.0222,-0.031,0.0206,-0.1376,0.1283,-0.0521,0.0582,-0.0212,0.0206,-0.009,0.0095,-0.0039,0.0053,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0443,0.1976,-0.1925,0.1901,-0.0599,0.0812,-0.0527,0.0791,-0.0291,0.0397,-0.0233,0.0212,-0.0312,0.0248,-0.1451,0.1752,-0.0666,0.0529,-0.0265,0.039,-0.014,0.0168,-0.007,0.0123,-0.003,0.0037,-0.0016,0.0019,-0.0021,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.063,0.0752,-0.1415,0.2191,-0.0536,0.0273,-0.0118,0.0224,-0.005,0.0057,-0.0199,0.0118,-0.1722,0.2202,-0.0946,0.0993,-0.0362,0.0354,-0.015,0.0253,-0.0083,0.0144,-0.0038,0.0052,-0.0019,0.0027,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0018,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0089,0.0147,-0.2569,0.2321,-0.0747,0.0632,-0.0539,0.0535,-0.0299,0.0257,-0.0207,0.0247,-0.0261,0.0318,-0.0146,0.0248,-0.123,0.1128,-0.0579,0.0419,-0.0227,0.0186,-0.013,0.0099,-0.006,0.0032,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0799,0.0651,-0.2607,0.2047,-0.0713,0.0957,-0.0521,0.0741,-0.0234,0.0285,-0.0191,0.0209,-0.0203,0.0148,-0.018,0.0214,-0.1687,0.1957,-0.0473,0.0542,-0.0192,0.0237,-0.0097,0.0094,-0.0033,0.0066,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0002,-0.2001,0.2112,-0.1225,0.2025,-0.1047,0.1151,-0.0783,0.0583,-0.0437,0.0481,-0.0249,0.0367,-0.049,0.0527,-0.1415,0.214,-0.0568,0.0307,-0.0264,0.0193,-0.0157,0.0129,-0.0082,0.0074,-0.0027,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0028,0.0017,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0098,-0.1467,0.2264,-0.0385,0.0357,-0.0335,0.029,-0.0297,0.0294,-0.0192,0.0188,-0.0244,0.0202,-0.1511,0.1669,-0.0941,0.0843,-0.0236,0.0311,-0.009,0.014,-0.0028,0.0055,-0.0009,0.002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:22
هیوندای سوناتا 2013 سقف نور هل دادن در هل دادن, داخلی, چشم انداز.
[-0.0189,0.0181,-0.0291,0.0392,-0.13,0.1641,-0.0537,0.0458,-0.035,0.0238,-0.0146,0.0105,-0.0089,0.0062,-0.0107,0.0087,-0.0089,0.0111,-0.0283,0.0419,-0.0155,0.0116,-0.002,0.003,-0.0018,0.0033,-0.1125,0.1091,-0.1029,0.0928,-0.0171,0.0125,-0.0039,0.0067,-0.002,0.0029,-0.0029,0.0032,-0.0017,0.0018,-0.0023,0.0019,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0008,-0.0012,0.0018,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0021,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.0036,0.0049,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0018,0.002,-0.0087,0.0079,-0.0083,0.0117,-0.0182,0.0256,-0.1231,0.1581,-0.0806,0.0927,-0.0599,0.0629,-0.0468,0.0391,-0.0181,0.0136,-0.0116,0.0112,-0.0095,0.0239,-0.1866,0.1385,-0.0513,0.0331,-0.0175,0.0174,-0.0092,0.0112,-0.0035,0.0046,-0.0019,0.0016,-0.001,0.0005,-0.0004,0.0007,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0024,-0.0525,0.0664,-0.1156,0.168,-0.0528,0.0397,-0.0414,0.0326,-0.0278,0.0179,-0.0076,0.0051,-0.0045,0.0045,-0.0398,0.0466,-0.0169,0.0203,-0.0054,0.0047,-0.1004,0.0901,-0.0237,0.0315,-0.0099,0.0077,-0.0073,0.0043,-0.0042,0.0024,-0.0025,0.0035,-0.0005,0.0019,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0022,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0012,0.001,-0.0018,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.003,0.0024,-0.0024,0.0015,-0.0034,0.0039,-0.0019,0.0025,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0029,-0.0059,0.0078,-0.0027,0.0034,-0.0334,0.0297,-0.1594,0.2023,-0.0593,0.0878,-0.0503,0.0495,-0.0272,0.025,-0.0051,0.0105,-0.0102,0.0104,-0.1727,0.1604,-0.248,0.1917,-0.0338,0.0312,-0.017,0.0206,-0.0092,0.0134,-0.0036,0.004,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0036,-0.0728,0.1107,-0.0887,0.19,-0.018,0.0221,-0.0276,0.0324,-0.0276,0.0195,-0.0301,0.0367,-0.0867,0.0875,-0.0172,0.0119,-0.0998,0.0734,-0.026,0.0242,-0.0079,0.0096,-0.0056,0.0064,-0.0057,0.0021,-0.0037,0.0016,-0.0009,0.0007,0,0.0009,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0015,-0.0008,0.0004,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0018,-0.0026,0.0017,-0.0022,0.0024,-0.004,0.005,-0.004,0.0043,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0043,0.0042,-0.0324,0.0378,-0.0564,0.0342,-0.1115,0.1577,-0.0599,0.0979,-0.0432,0.0527,-0.0229,0.0297,-0.0115,0.0149,-0.2384,0.1943,-0.08,0.1272,-0.0372,0.0229,-0.0186,0.0163,-0.0108,0.009,-0.0033,0.0046,-0.0017,0.0012,-0.0018,0.0015,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.1346,0.3425,-0.1616,0.1488,-0.1124,0.0907,-0.0708,0.0847,-0.0553,0.0544,-0.0819,0.1121,-0.0293,0.0441,-0.1075,0.0583,-0.0405,0.0269,-0.0228,0.0231,-0.01,0.0163,-0.0056,0.005,-0.0059,0.0025,-0.0043,0.0028,-0.0016,0.0049,-0.0022,0.0031,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0016,-0.0151,0.013,-0.0345,0.0491,-0.0556,0.0463,-0.0342,0.0213,-0.0299,0.0266,-0.0373,0.0322,-0.0466,0.0335,-0.0323,0.0392,-0.0151,0.0201,-0.0101,0.0121,-0.0103,0.008,-0.3272,0.3006,-0.1908,0.2444,-0.0658,0.0734,-0.0412,0.0388,-0.0288,0.0251,-0.0132,0.0119,-0.0127,0.0096,-0.0087,0.01,-0.0028,0.0067,-0.0025,0.0037,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0084,0.0001,-0.1841,0.2339,-0.1682,0.1069,-0.0679,0.0399,-0.0383,0.0446,-0.066,0.0686,-0.0304,0.0303,-0.0919,0.0636,-0.0405,0.065,-0.0136,0.0133,-0.009,0.0076,-0.0081,0.0074,-0.0036,0.0031,-0.0024,0.0029,-0.0019,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0089,0.0108,-0.0119,0.0122,-0.0075,0.0078,-0.0039,0.0035,-0.0028,0.0024,-0.0016,0.0014,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0004,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0116,0.005,-0.0628,0.0739,-0.0365,0.0271,-0.0231,0.0266,-0.0124,0.0295,-0.025,0.0173,-0.0147,0.0133,-0.0153,0.0146,-0.0146,0.0189,-0.2732,0.3081,-0.1927,0.2409,-0.0618,0.1016,-0.0562,0.0453,-0.0354,0.0365,-0.2738,0.2419,-0.3059,0.2129,-0.0804,0.0998,-0.0526,0.033,-0.028,0.0239,-0.0112,0.008,-0.0028,0.0078,-0.0071,0.0062,-0.0034,0.004,-0.0023,0.0019,-0.0018,0.0011,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0207,0.042,-0.2861,0.2644,-0.1013,0.1141,-0.0517,0.0732,-0.0461,0.0487,-0.039,0.0351,-0.0531,0.0474,-0.0869,0.0251,-0.0915,0.0628,-0.0306,0.0294,-0.0311,0.025,-0.0111,0.01,-0.0059,0.0059,-0.0043,0.0002,-0.015,0.0162,-0.0137,0.0127,-0.0097,0.0133,-0.0045,0.0029,-0.0051,0.0023,-0.0024,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0312,0.0598,-0.0455,0.0583,-0.0286,0.0148,-0.0146,0.0113,-0.0078,0.0093,-0.0109,0.0146,-0.012,0.0091,-0.0187,0.0159,-0.0155,0.02,-0.0145,0.0217,-0.3232,0.2784,-0.1172,0.0709,-0.0634,0.0791,-0.0676,0.0529,-0.0418,0.034,-0.0404,0.033,-0.2901,0.231,-0.1202,0.1851,-0.0427,0.0422,-0.0298,0.0324,-0.0227,0.0323,-0.0164,0.0111,-0.0057,0.0081,-0.0088,0.0051,-0.0016,0.0018,-0.003,0.0021,-0.0014,0.0014,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0007,-0.0121,0.0078,-0.0215,0.0374,-0.0864,0.1435,-0.0369,0.0496,-0.0257,0.0255,-0.0119,0.0226,-0.0058,0.0044,-0.002,0.0013,-0.002,0.0021,-0.0019,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0005,-0.0042,0.0048,-0.0302,0.0266,-0.0968,0.1264,-0.0691,0.0525,-0.0695,0.0579,-0.0288,0.0255,-0.0158,0.0128,-0.0086,0.0063,-0.0054,0.0042,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0,-0.01,0.0105,-0.0115,0.0109,-0.0093,0.0096,-0.0043,0.0036,-0.0035,0.0029,-0.002,0.001,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0085,0.0065,-0.0087,0.0068,-0.0047,0.005,-0.0094,0.0045,-0.0118,0.0122,-0.012,0.0151,-0.0139,0.011,-0.0126,0.0106,-0.0156,0.0224,-0.0876,0.0749,-0.1519,0.2259,-0.1183,0.0805,-0.0349,0.0299,-0.0215,0.0264,-0.0295,0.0257,-0.2922,0.2391,-0.1667,0.1929,-0.0314,0.0466,-0.0313,0.0272,-0.0182,0.0266,-0.0136,0.0095,-0.0043,0.0059,-0.0053,0.0033,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.004,0.0028,-0.0678,0.0468,-0.1059,0.1932,-0.0454,0.0509,-0.0196,0.0439,-0.0251,0.0204,-0.0157,0.0088,-0.0057,0.0065,-0.0034,0.005,-0.0035,0.0036,-0.002,0.0019,-0.0026,0.0012,-0.0013,0.002,-0.0068,0.0083,-0.0956,0.1144,-0.0409,0.0585,-0.0726,0.0644,-0.0293,0.0357,-0.0285,0.0378,-0.0228,0.002,-0.0121,0.0019,-0.0011,0.0057,0.0012,0.0045,-0.001,0.0012,-0.0135,0.012,-0.0143,0.0126,-0.0096,0.008,-0.0037,0.0034,-0.0025,0.0027,-0.0013,0.0014,-0.001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0043,-0.0058,0.0047,-0.0051,0.0052,-0.0019,0.0021,-0.0059,0.0043,-0.0096,0.0089,-0.0246,0.0133,-0.0084,0.0086,-0.0051,0.0058,-0.0104,0.0078,-0.009,0.0074,-0.0884,0.1081,-0.2033,0.3811,-0.1288,0.1353,-0.0718,0.0718,-0.0466,0.0473,-0.0188,0.0199,-0.2077,0.2209,-0.121,0.1364,-0.0469,0.035,-0.0336,0.0278,-0.0282,0.0193,-0.0123,0.0126,-0.0067,0.0038,-0.0065,0.0047,-0.0008,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.174,0.2062,-0.185,0.1038,-0.1306,0.1032,-0.0464,0.0488,-0.0262,0.0137,-0.0256,0.0184,-0.0743,0.0846,-0.0202,0.0521,-0.068,0.0561,-0.0309,0.0435,-0.0103,0.0159,-0.0105,0.0092,-0.0039,0.0037,-0.0022,0.0019,-0.0007,0.0018,-0.0004,0.0012,0,0.0005,-0.0009,0,-0.0005,0,0,0.0001,-0.0034,0.0047,-0.013,0.0116,-0.0089,0.0122,-0.006,0.0073,-0.0032,0.0031,-0.002,0.0019,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.0023,-0.001,0.0023,-0.0007,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.001,0.0016,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0005,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0043,0.0021,-0.0106,0.0085,-0.0112,0.0103,-0.013,0.0088,-0.0103,0.0083,-0.0185,0.0082,-0.1021,0.0705,-0.2135,0.3049,-0.1363,0.123,-0.1059,0.0825,-0.0479,0.0453,-0.0319,0.0138,-0.0188,0.0146,-0.1408,0.1616,-0.2276,0.2119,-0.0301,0.0317,-0.0177,0.0246,-0.0162,0.0142,-0.0097,0.0071,-0.003,0.0053,-0.0034,0.003,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:24
هیوندای سوناتا 2013 سقف شیشه خورشید دارنده هل دادن در و هل دادن باز و بسته شدن و داخلی...
[-0.0713,0.0638,-0.0113,0.0107,-0.0129,0.0128,-0.0121,0.0098,-0.0156,0.0161,-0.0205,0.0264,-0.0056,0.0069,-0.0076,0.0051,-0.0287,0.0233,-0.0266,0.0367,-0.0025,0.0022,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.004,0.0043,-0.0624,0.0606,-0.0036,0.0029,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0029,-0.0008,0.0009,-0.0018,0.0022,-0.0368,0.0456,-0.0038,0.0051,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.005,0.006,-0.0044,0.0039,-0.0174,0.0239,-0.0144,0.0052,-0.0247,0.0355,-0.0219,0.0189,-0.0101,0.0103,-0.0133,0.0121,-0.0098,0.0099,-0.0253,0.0193,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0478,0.0713,-0.0028,0.0041,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0335,0.0355,-0.0481,0.063,-0.006,0.0054,-0.0108,0.0113,-0.0041,0.0045,-0.0664,0.0621,-0.0488,0.0489,-0.0494,0.0648,-0.0282,0.0285,-0.0032,0.003,-0.0046,0.0026,-0.0026,0.0047,-0.002,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0361,0.0551,-0.0312,0.0368,-0.0013,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.003,0.0022,-0.015,0.0177,-0.0398,0.0525,-0.0263,0.0287,-0.0017,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0027,0.0043,-0.0024,0.0026,-0.04,0.0576,-0.0078,0.0047,-0.001,0.0013,-0.0031,0.0037,-0.0101,0.0132,-0.0174,0.0212,-0.0368,0.0594,-0.0175,0.0158,-0.01,0.0124,-0.0123,0.0124,-0.0159,0.0124,-0.0011,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0208,0.0232,-0.0079,0.0069,-0.0043,0.0036,-0.0053,0.0082,-0.031,0.0272,-0.0191,0.0202,-0.0279,0.03,-0.0235,0.0403,-0.0354,0.0381,-0.0207,0.0292,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0121,0.0128,-0.05,0.0497,-0.0037,0.0036,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0014,0.0016,-0.0368,0.0583,-0.0439,0.047,-0.0018,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0081,0.0121,-0.005,0.0035,-0.0438,0.0604,-0.028,0.0312,-0.0166,0.0111,-0.0033,0.0036,-0.0009,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0101,0.01,-0.0012,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0037,0.0027,-0.0005,0.0004,-0.0018,0.0013,-0.0057,0.0068,-0.0109,0.0116,-0.0258,0.0214,-0.0135,0.0125,-0.0089,0.0126,-0.0011,0.0022,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0149,0.0156,-0.0146,0.0125,-0.0087,0.0078,-0.0073,0.0063,-0.0255,0.031,-0.0097,0.0119,-0.0047,0.0048,-0.0091,0.0098,-0.0097,0.0086,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0299,0.0531,-0.0666,0.0705,-0.0076,0.005,-0.0296,0.0384,-0.0061,0.0045,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0035,0.0039,-0.0426,0.0467,-0.0156,0.0096,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.001,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0013,0.0014,-0.0448,0.0553,-0.0332,0.0326,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0019,-0.0037,0.0049,-0.0047,0.0052,-0.0231,0.0339,-0.0425,0.0399,-0.0145,0.0135,-0.0131,0.0116,-0.0092,0.0074,-0.0182,0.0128,-0.004,0.004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0099,0.0079,-0.024,0.0207,-0.004,0.0038,-0.0066,0.007,-0.016,0.012,-0.0013,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0084,0.0086,-0.0017,0.0016,-0.0018,0.0021,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0015,-0.0062,0.0051,-0.0109,0.0189,-0.0148,0.0097,-0.0205,0.0207,-0.0259,0.0332,-0.0211,0.0154,-0.0462,0.0404,-0.0107,0.0113,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0026,0.0023,-0.0054,0.0083,-0.0466,0.0477,-0.0078,0.0052,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0036,0.0038,-0.0022,0.0018,-0.0023,0.0023,-0.0434,0.0542,-0.0098,0.0062,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0104,0.0093,-0.0034,0.0033,-0.0222,0.0307,-0.0408,0.0398,-0.0295,0.0199,-0.0157,0.0112,-0.0067,0.0057,-0.007,0.0102,-0.0122,0.013,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0482,0.0692,-0.0357,0.0425,-0.0151,0.019,-0.0105,0.0102,-0.0143,0.0192,-0.038,0.0291,-0.0171,0.0146,-0.0274,0.0283,-0.0023,0.002,-0.0169,0.0187,-0.0035,0.0037,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0029,0.0031,-0.0136,0.0152,-0.0416,0.046,-0.0028,0.0021,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0034,0.003,-0.0426,0.0464,-0.0354,0.0406,-0.0022,0.0018,-0.0036,0.004,-0.0053,0.0054,-0.0059,0.0047,-0.06,0.0518,-0.0469,0.0572,-0.0365,0.0289,-0.0124,0.0148,-0.0149,0.0132,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.093,0.0521,-0.035,0.0391,-0.0287,0.0243,-0.0191,0.0234,-0.077,0.0829,-0.0149,0.0154,-0.0048,0.0047,-0.0023,0.0025,-0.0029,0.0029,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.008,0.0112,-0.0422,0.0419,-0.0144,0.0138,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0019,0.0026,-0.0482,0.0563,-0.0122,0.0154,-0.001,0.0012,-0.0002,0.0005,-0.0022,0.0026,-0.0005,0.0004,-0.0038,0.0028,-0.0024,0.0031,-0.0034,0.0027,-0.0136,0.0154,-0.0456,0.0544,-0.0318,0.0382,-0.0096,0.013,-0.0085,0.0076,-0.0177,0.0196,-0.0074,0.0087,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0332,0.031,-0.0641,0.0505,-0.0368,0.0465,-0.0117,0.0162,-0.0128,0.0185,-0.0182,0.0163,-0.0218,0.0328,-0.0227,0.0277,-0.0105,0.0109,-0.0086,0.0078,-0.0016,0.0013,-0.0075,0.0093,-0.0021,0.0025,-0.0022,0.0024,-0.0025,0.0026,-0.0469,0.0544,-0.0255,0.027,-0.0018,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0019,0.0018,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0047,0.0027,-0.051,0.0462,-0.0325,0.0548,-0.0039,0.0047,-0.0081,0.0069,-0.0096,0.0085,-0.0172,0.0152,-0.0454,0.0472,-0.0428,0.0488,-0.0186,0.0245,-0.0134,0.0077,-0.0106,0.0155,-0.0154,0.0128,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0389,0.0337,-0.022,0.0362,-0.0125,0.011,-0.0361,0.0376,-0.0513,0.0638,-0.018,0.0099,-0.0243,0.0265,-0.0226,0.0305,-0.0037,0.0036,-0.0004,0.0004,-0.0066,0.0063,-0.0047,0.0074,-0.054,0.0647,-0.0069,0.0058,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.001,-0.0585,0.0551,-0.0334,0.0389,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0099,0.0085,-0.0156,0.0169,-0.0504,0.0632,-0.0198,0.0255,-0.0093,0.0121,-0.0104,0.0145,-0.0246,0.0181,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0744,0.0597,-0.0198,0.0253,-0.0203,0.0232,-0.012,0.0156,-0.0053,0.006,-0.0015,0.0007,-0.0291,0.0255,-0.0023,0.002,-0.0099,0.0069,-0.0005,0.0004,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0175,0.0189,-0.0037,0.0037,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0056,0.004,-0.0251,0.0219,-0.0449,0.0444,-0.0263,0.0297,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0033,0.0036,-0.0575,0.0566,-0.0049,0.0045,-0.0023,0.0026,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0017,0.0017,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0024,-0.0012,0.0009,-0.043,0.0492,-0.0255,0.0318,-0.0011,0.0019,-0.0042,0.005,-0.0023,0.0029,-0.0011,0.0018,-0.0168,0.02,-0.0524,0.052,-0.0296,0.0298,-0.013,0.015,-0.012,0.0095,-0.0093,0.0077,-0.0133,0.0134,-0.0011,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0164,0.0148,-0.0074,0.0056,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0317,0.024,-0.0199,0.0155,-0.0338,0.0327,-0.0128,0.011,-0.037,0.0447,-0.0161,0.0119,-0.0015,0.0017,-0.0054,0.0087,-0.0283,0.0303,-0.0261,0.0333,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0015,0.0012,-0.004,0.0039,-0.0116,0.0088,-0.035,0.044,-0.0032,0.0043,-0.0027,0.0019,-0.0003,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0008,0.0014,-0.0051,0.0042,-0.0483,0.0575,-0.0107,0.0135,-0.0057,0.0047,-0.0035,0.003,-0.0068,0.0052,-0.0113,0.0132,-0.0611,0.0578,-0.0049,0.0056,-0.0057,0.0053,-0.0009,0.0012,-0.0032,0.0029,-0.0082,0.0099,-0.01,0.0084,-0.0222,0.0164,-0.021,0.0232,-0.0127,0.0102,-0.0006,0.0004,-0.0048,0.0087,-0.0019,0.0014,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:39
هیوندای سوناتا 2013 key fob در مرکز هل دادن و بیرون کشیدن داخلی, چشم انداز.
[-0.0016,0.0014,-0.0209,0.0226,-0.0219,0.0179,-0.029,0.0315,-0.0041,0.0058,-0.0015,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0016,-0.0007,0.0014,-0.0011,0,-0.001,0.0003,-0.0093,0.0083,-0.0038,0.0048,-0.0042,0.0034,-0.0017,0.0023,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0045,0.0066,-0.0101,0.0142,-0.0129,0.0092,-0.0012,0.0021,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0025,-0.0025,0.003,-0.0045,0.0053,-0.0025,0.0039,-0.0018,0.0014,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0022,0.004,-0.0025,0.0036,-0.0037,0.0037,-0.0013,0.0014,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0027,0.0026,-0.003,0.0032,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0038,0.0037,-0.0045,0.0069,-0.0021,0.0023,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0051,0.004,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0009,-0.0047,0.0055,-0.0028,0.0023,-0.001,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0005,-0.096,0.0931,-0.0159,0.0126,-0.0048,0.0045,-0.0009,0.0016,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0008,-0.0082,0.0059,-0.0073,0.0065,-0.0017,0.0017,0.0003,0.0016,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0001,-0.0023,0.003,-0.0028,0.0029,-0.0024,0.003,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0509,0.0385,-0.0238,0.024,-0.0126,0.0136,-0.0079,0.0053,-0.0007,0.0027,-0.0009,0.0012,-0.001,-0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0003,0.0003,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.0023,-0.0003,-0.0019,0.0001,0.0001,0.001,0.0001,0.001,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0074,0.0106,-0.0083,0.006,-0.0053,0.0044,-0.0018,0.0012,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0017,0.0017,-0.0024,0.002,-0.0017,0.0008,-0.0031,0.0029,-0.0007,0.0014,-0.002,0.0033,-0.0018,0.0013,-0.002,0.0022,-0.0249,0.0187,-0.0088,0.0062,-0.007,0.0079,-0.0017,0.0023,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0029,0.0023,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0019,-0.0074,0.0079,-0.0042,0.0046,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0125,0.0119,-0.0066,0.0057,-0.0078,0.014,-0.0072,0.0061,-0.0048,0.0033,-0.0019,0.0014,-0.0028,0.0035,-0.0059,0.006,-0.0033,0.0035,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0228,0.0155,-0.0311,0.0397,-0.0225,0.0235,-0.0083,0.0149,-0.0026,0.0035,-0.0006,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0014,-0.0023,0.0027,-0.003,0.0026,-0.0012,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0123,0.0183,-0.0093,0.0163,-0.0081,0.0098,-0.0027,0.0034,-0.002,0.0018,-0.0139,0.0134,-0.0028,0.0039,-0.0012,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0003,-0.044,0.0478,-0.035,0.0295,-0.0185,0.0173,-0.0033,0.0035,-0.0021,0.0035,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0021,0.0017,-0.0026,0.0018,-0.0022,0.0024,-0.0009,0.001,-0.0054,0.0041,-0.0034,0.0042,-0.0039,0.0057,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0019,-0.014,0.0161,-0.0103,0.0099,-0.0083,0.0097,-0.0048,0.0038,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0014,-0.0572,0.0474,-0.0196,0.0246,-0.006,0.007,-0.0089,0.0074,-0.0018,0.0036,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0027,0.0048,-0.0021,0.0017,-0.0025,0.0018,-0.0024,0.0026,-0.002,0.002,-0.0005,0.0006,-0.0117,0.0133,-0.0023,0.0031,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0017,-0.0149,0.0167,-0.0196,0.0199,-0.0175,0.0144,-0.0071,0.0066,-0.0029,0.0028,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0041,0.0044,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0598,0.0591,-0.0544,0.034,-0.0202,0.0187,-0.0031,0.0061,-0.0024,0.003,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0092,0.014,-0.0096,0.0176,-0.0079,0.0094,-0.0055,0.0052,-0.0393,0.0457,-0.0317,0.0375,-0.0067,0.0152,-0.0013,0.0017,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
هیوندای سوناتا 2013 AC دکمه فشار داخلی چشم انداز.
[-0.0067,0.0079,-0.0043,0.0034,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0052,0.0072,-0.0024,0.003,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0035,0.0062,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.006,0.0112,-0.0066,0.0068,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0.0072,-0.0064,0.0034,-0.0054,0.0089,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0008,-0.0225,0.0121,-0.0052,0.0115,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0076,0.0072,-0.0111,0.0087,-0.0008,0.0027,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0061,0.007,-0.0036,0.0034,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0032,-0.0079,0.0074,-0.0013,0.0009,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0058,0.0079,-0.0058,0.0006,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,-0.0059,0.007,-0.0037,0.0092,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0052,0.0041,-0.0027,0.0043,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0036,0.0035,-0.0029,0.0034,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0081,0.0101,-0.0039,0.0034,-0.0026,0.0033,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0074,0.0064,-0.0014,0.0026,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0068,0.0058,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,-0.0013,0.001,-0.0065,0.0063,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0113,0.0107,-0.0041,0.0127,-0.0003,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0066,0.0062,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,-0.0016,0.0012,-0.0063,0.0047,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0027,-0.002,0.003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0067,0.0069,-0.0017,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0072,0.0077,-0.0048,0.0031,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0076,0.0058,-0.0005,0.0042,0,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0054,0.0063,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0049,0.0043,-0.0032,0.0035,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0038,0.0033,-0.0023,0.0023,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0006,0.0007,-0.0052,0.0045,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0051,0.004,-0.0002,0.0003,-0.004,0.004,-0.0023,0.0024,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0069,0.0058,-0.0079,0.0047,-0.001,0.0016,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0097,0.0104,-0.0059,0.0073,-0.0073,0.006,-0.0027,0.0034,-0.0017,0.0025,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.019,0.0151,-0.0148,0.0075,-0.0105,0.0152,-0.0084,0.0049,-0.0104,0.0094,-0.0085,0.009,-0.0055,0.0091,-0.0056,0.0031,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0045,0.0047,-0.0076,0.0052,-0.0109,0.013,-0.0134,0.015,-0.01,0.0164,-0.0145,0.013,-0.0137,0.0095,-0.003,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0125,0.0098,-0.0146,0.0103,-0.015,0.0165,-0.009,0.0054,-0.0052,0.009,-0.0101,0.0078,-0.0054,0.0038,-0.0063,0.0047,-0.0056,0.0029,-0.0006,0.002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0046,0.0039,-0.0064,0.0048,-0.0069,0.0074,-0.0065,0.0054,-0.0086,0.005,-0.0042,0.0061,-0.003,0.0029,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0049,0.0055,-0.0048,0.0055,-0.0087,0.0064,-0.0089,0.009,-0.0066,0.008,-0.0159,0.006,-0.0096,0.0101,-0.0174,0.0177,-0.0055,0.008,-0.0077,0.0056,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,-0.0076,0.0089,-0.0087,0.0122,-0.0139,0.0177,-0.0058,0.0075,-0.0087,0.0103,-0.0156,0.0092,-0.0054,0.0091,-0.0129,0.0111,-0.0048,0.0022,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0047,0.006,-0.0052,0.0053,-0.0066,0.0058,-0.0087,0.0064,-0.0087,0.0077,-0.0145,0.0135,-0.0092,0.0114,-0.0143,0.0137,-0.015,0.0146,-0.0117,0.0078,-0.006,0.0105,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0077,0.0092,-0.0142,0.0128,-0.0177,0.0105,-0.0102,0.0075,-0.0062,0.0067,-0.0105,0.0086,-0.0078,0.0113,-0.0062,0.0041,-0.0122,0.0105,-0.0015,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0055,0.0051,-0.0069,0.006,-0.0081,0.0066,-0.0055,0.0073,-0.0157,0.0067,-0.0099,0.0096,-0.0073,0.0134,-0.0173,0.015,-0.0129,0.0087,-0.0121,0.0096,-0.005,0.0019,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0056,-0.0116,0.0135,-0.0094,0.0096,-0.0154,0.0089,-0.0063,0.0103,-0.0072,0.0069,-0.0085,0.0081,-0.0086,0.0103,-0.0083,0.0115,-0.0064,0.0108,-0.0107,0.0098,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0042,0.0069,-0.0027,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0045,0.0055,-0.0009,0.0024,-0.004,0.0044,-0.0049,0.0058,-0.0049,0.0074,-0.0052,0.0064,-0.0055,0.0068,-0.0054,0.0048,-0.0007,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0046,0.0078,-0.0085,0.007,-0.005,0.0076,-0.0061,0.0094,-0.0046,0.0083,-0.0059,0.0077,-0.0057,0.0096,-0.0056,0.0073,-0.0053,0.0052,-0.0069,0.0049,-0.0061,0.007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0082,0.0088,-0.0069,0.0083,-0.0069,0.0078,-0.0067,0.0069,-0.0056,0.0102,-0.0062,0.0047,-0.0053,0.0067,-0.0067,0.0081,-0.0063,0.0061,-0.0073,0.0112,-0.0059,0.008,-0.0029,0.0031,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0042,0.004,-0.0042,0.0039,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0042,0.0046,-0.0029,0.0029,-0.0007,0.0003,-0.0026,0.0022,-0.0006,0.0009,0,0,-0.0005,0.0004,-0.0036,0.0052,-0.0002,0.0004,-0.0001,0,-0.0038,0.0035,-0.0012,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0045,0.004,-0.0005,0.0004,-0.0048,0.0068,-0.0024,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0014,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0021,0.002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.004,0.0034,-0.0047,0.0038,-0.0001,0.0003,-0.004,0.0045,-0.0038,0.0019,-0.0047,0.0036,-0.0017,0.0028,-0.0002,0.0001,-0.0025,0.0027,-0.0001,0.0002,-0.0037,0.0033,-0.0004,0.0007,-0.0041,0.0041,-0.0013,0.0012,-0.0001,0,-0.0043,0.0053,-0.0004,0.0005,-0.0063,0.0065,-0.0005,0.0006,-0.0094,0.0115,-0.0025,0.0027,-0.0013,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0008,0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0027,0.0028,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,-0.0033,0.0045,-0.002,0.0024,-0.0037,0.0042,-0.0016,0.0034,-0.0035,0.0044,-0.0031,0.0009,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0034,-0.0001,0.0001,-0.0047,0.0043,-0.0005,0.002,-0.0051,0.0045,-0.0028,0.0033,-0.0039,0.0044,-0.0025,0.0031,-0.0045,0.0043,-0.0041,0.0055,-0.0034,0.0043,-0.0035,0.0021,-0.0066,0.0071,-0.0071,0.008,-0.0059,0.0056,-0.0025,0.0047,-0.0066,0.0047,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0083,0.0118,-0.0143,0.0214,-0.0152,0.015,-0.012,0.0069,-0.0109,0.0081,-0.0099,0.0055,-0.0087,0.0084,-0.0067,0.0148,-0.0071,0.0129,-0.0132,0.0137,-0.0096,0.0113,-0.0114,0.0084,-0.0038,0.0062,-0.0085,0.0064,-0.0192,0.0166,-0.0071,0.0076,-0.0154,0.0144,-0.0113,0.0111,-0.0091,0.0113,-0.005,0.0019,-0.0085,0.0099,-0.0076,0.0125,-0.0051,0.0125,-0.011,0.009,-0.0085,0.0088,-0.0076,0.0076,-0.0072,0.007,-0.0018,0.0023,-0.0105,0.021,-0.022,0.0178,-0.0073,0.0087,-0.0149,0.0095,-0.0112,0.0115,-0.0071,0.0126,-0.0042,0.003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0042,0.004,-0.005,0.0054,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0031,0.0041,-0.0054,0.0054,-0.0044,0.0059,-0.0054,0.0054,-0.0064,0.0052,-0.0059,0.0055,-0.0043,0.0039,-0.0034,0.0035,-0.004,0.0046,-0.0025,0.002,-0.0055,0.0059,-0.0036,0.0054,-0.0022,0.0015,-0.0062,0.0056,-0.006,0.0077,-0.0051,0.0049,-0.0031,0.0026,-0.0062,0.0043,-0.0013,0.0004,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:42
هیوندای سوناتا 2013 AC متوسط عطف شماره گیری با چند نوبت, داخلی, چشم انداز.
[-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0296,0.0303,-0.0318,0.0327,-0.0044,0.003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0312,0.0303,-0.0322,0.0485,-0.0065,0.013,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.0346,0.0437,-0.0266,0.0319,-0.0029,0.0029,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0016,-0.0422,0.0355,-0.0308,0.0095,-0.0012,0.0016,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0545,0.04,-0.0205,0.0574,-0.0111,0.0028,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0018,-0.0429,0.0413,-0.0146,0.0094,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0025,0.0015,-0.0286,0.0262,-0.0129,0.0031,-0.0008,0.0037,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0083,0.0021,-0.0212,0.0243,-0.0025,0.0038,-0.001,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0013,-0.0241,0.032,-0.0462,0.0235,-0.0023,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0031,0.0032,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0284,0.0323,-0.0137,0.0145,-0.0052,0.0027,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.037,0.0306,-0.0145,0.0358,-0.0096,0.0052,-0.0005,0.0014,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0288,0.0148,-0.0502,0.0557,-0.0157,0.0051,-0.001,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0023,-0.0074,0.008,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0009,-0.0255,0.0243,-0.0041,0.0046,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0167,0.0101,-0.0273,0.0207,-0.0016,0.0019,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0223,0.0278,-0.0119,0.005,-0.0005,0.0018,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0274,0.0304,-0.0197,0.0022,-0.0005,0.001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0019,0.0017,-0.0146,0.0363,-0.0156,0.0048,-0.0005,0.0007,-0.0025,0.0028,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0004,-0.0236,0.0404,-0.0269,0.027,-0.003,0.0054,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0096,0.0021,-0.0637,0.0441,-0.0649,0.0083,-0.0043,0.0025,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0154,0.0307,-0.0328,0.0313,-0.0018,0.0057,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0045,0.0026,-0.0385,0.0551,-0.0333,0.0046,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0243,0.0324,-0.0225,0.0248,-0.0101,0.0033,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0173,0.0184,-0.0085,0.0111,-0.0046,0.0039,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0271,0.0184,-0.0328,0.0369,-0.002,0.0021,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.033,0.0322,-0.0148,0.0275,-0.0007,0.0022,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001]
در حال بارگذاری
0:24
هیوندای سوناتا 2013 AC متوسط عطف شماره گیری با تک, چرخش, داخلی, چشم انداز.
[-0.0078,0.0107,-0.0005,0.0009,-0.1021,0.0963,-0.0375,0.0417,-0.0548,0.0338,-0.0165,0.0127,-0.0077,0.0053,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0177,0.0241,-0.0055,0.0031,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0388,0.0284,-0.0212,0.0217,-0.0034,0.005,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0134,0.0148,-0.0022,0.0023,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0138,0.0148,-0.0063,0.0051,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0019,0.0023,-0.0026,0.0018,-0.004,0.0025,-0.0048,0.0041,-0.0054,0.0057,-0.0023,0.0027,-0.0021,0.0028,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0986,0.1137,-0.1433,0.1131,-0.1167,0.1301,-0.0558,0.0554,-0.026,0.0239,-0.0119,0.0145,-0.0013,0.0014,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0116,0.009,-0.0018,0.0019,-0.099,0.1214,-0.0464,0.0304,-0.0538,0.0442,-0.0152,0.0133,-0.0043,0.0039,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0022,0.0023,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0324,0.0291,-0.0265,0.0192,-0.0031,0.0038,-0.0006,0.0004,-0.0061,0.0257,-0.0371,0.0334,-0.0112,0.0116,-0.0016,0.0024,-0.0012,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0084,0.0092,-0.0017,0.0021,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0016,0.002,-0.0015,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0017,0.002,-0.0028,0.0019,-0.003,0.0028,-0.0019,0.0024,-0.0016,0.0034,-0.0057,0.0023,-0.0014,0.002,-0.0006,0.0011,-0.0018,0.0008,-0.002,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0023,0.0022,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0202,0.0208,-0.0988,0.1234,-0.0546,0.0457,-0.012,0.0131,-0.0019,0.0028,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0014,0.001,-0.0022,0.0024,-0.0006,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0419,0.0516,-0.1382,0.094,-0.0145,0.0128,-0.0049,0.0037,-0.0029,0.002,-0.0008,0.0009,-0.002,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0053,0.0049,-0.0037,0.0034,-0.1164,0.112,-0.0469,0.067,-0.0534,0.0458,-0.0342,0.0292,-0.0071,0.0096,-0.0088,0.008,-0.0014,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0229,0.0233,-0.0222,0.0257,-0.0074,0.0068,-0.0037,0.0042,-0.0452,0.0493,-0.0249,0.0222,-0.0088,0.0176,-0.0015,0.0032,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0041,0.0016,-0.0056,0.0061,-0.0039,0.0034,-0.0044,0.0029,-0.0018,0.002,-0.0014,0.0009,-0.0466,0.0361,-0.0301,0.0393,-0.002,0.0024,-0.0008,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0027,0.0021,-0.0008,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.002,-0.0014,0.0019,-0.002,0.0017,-0.0036,0.0019,-0.002,0.0036,-0.003,0.0015,-0.0013,0.0027,-0.0022,0.0014,-0.0014,0.0021,-0.0012,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0027,0.0043,-0.0039,0.0029,-0.0047,0.004,-0.001,0.0026,-0.0007,0.0014,-0.0016,0.0003,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.0022,0.0015,-0.0013,0.0027,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0015,-0.0027,0.0017,-0.0006,0.0014,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.1297,0.1243,-0.1407,0.1168,-0.097,0.1169,-0.0401,0.0571,-0.0328,0.0273,-0.0078,0.0044,-0.001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0083,0.0084,-0.0105,0.0105,-0.1057,0.1031,-0.0382,0.0387,-0.0552,0.0453,-0.0217,0.026,-0.0046,0.0075,-0.0013,0.0016,-0.0026,0.0027,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.005,0.0044,-0.0032,0.0035,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0261,0.026,-0.0218,0.0246,-0.0028,0.0023,-0.0013,0.0013,-0.0212,0.0197,-0.0037,0.003,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0207,0.0249,-0.004,0.0028,-0.0027,0.0026,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.142,0.1188,-0.1299,0.1332,-0.088,0.0998,-0.0471,0.0425,-0.0214,0.0172,-0.0104,0.0095,-0.0016,0.0019,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0072,0.0088,-0.0116,0.0107,-0.1084,0.1059,-0.0479,0.0597,-0.0509,0.0426,-0.0219,0.0246,-0.005,0.0073,-0.0036,0.004,-0.0013,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0197,0.0232,-0.0222,0.0202,-0.011,0.0124,-0.0017,0.0018,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.015,0.0161,-0.0082,0.0107,-0.0015,0.002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0252,0.0203,-0.0192,0.0221,-0.004,0.0043,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.002,0.0018,-0.0047,0.0052,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0139,0.0144,-0.0021,0.0023,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.0004,-0.0023,0.002,-0.0024,0.0024,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0018,-0.0009,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0021,0.0035,-0.0005,0.0005,-0.0019,0.0016,-0.1491,0.1273,-0.0639,0.0615,-0.0255,0.0294,-0.0073,0.0045,-0.0031,0.0022,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0115,0.0098,-0.001,0.0009,-0.1118,0.1161,-0.0478,0.0591,-0.0609,0.0514,-0.0256,0.0305,-0.009,0.0112,-0.0021,0.0016,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0121,0.023,-0.0174,0.0172,-0.0044,0.004,-0.004,0.0028,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0052,0.0048,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0019,0.0036,-0.0021,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0011,-0.0835,0.093,-0.0126,0.0136,-0.0018,0.0025,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0024,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0611,0.0556,-0.0105,0.0095,-0.0017,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0802,0.0633,-0.0935,0.1154,-0.0533,0.0589,-0.0345,0.055,-0.0687,0.0427,-0.0116,0.017,-0.0018,0.0017,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0529,0.0392,-0.1447,0.1566,-0.0061,0.0059,-0.0042,0.0037,-0.0012,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:54
هیوندای سوناتا 2013 کاپوت ماشین باز و بسته شدن و بیرونی چشم انداز.
[-0.0401,0.0289,-0.0265,0.0187,-0.011,0.0048,-0.0056,0.0109,-0.0054,0.0004,-0.0005,0.0033,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.161,0.2633,-0.1913,0.1638,-0.1361,0.1135,-0.0407,0.0563,-0.0322,0.0308,-0.0096,0.0098,-0.0089,0.0072,-0.0047,0.0069,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0076,0.0122,-0.0042,0.0035,-0.0002,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,-0.04,0.0367,-0.0124,0.0188,-0.0143,0.0111,-0.0056,0.0044,-0.0058,0.0056,-0.0106,0.0086,-0.0009,0.0016,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.005,0.0054,-0.0023,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0058,0.0076,-0.2179,0.1847,-0.0544,0.0631,-0.0242,0.0117,-0.0151,0.0056,-0.008,0.0115,-0.0105,0.0089,-0.0017,0.0049,-0.0015,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0315,0.0406,-0.1647,0.2017,-0.1524,0.1912,-0.0949,0.0559,-0.0457,0.0499,-0.0137,0.021,-0.0077,0.008,-0.0049,0.0061,-0.0014,0.001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0302,0.0323,-0.0186,0.0196,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0014,-0.0054,0.0045,-0.0082,0.0079,-0.0069,0.0045,-0.0011,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0057,0.0043,-0.0069,0.0088,-0.0029,0.0034,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.002,-0.0107,0.0107,-0.1909,0.2159,-0.02,0.0218,-0.0066,0.004,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1504,0.2724,-0.1927,0.1893,-0.0973,0.1192,-0.0481,0.0561,-0.0444,0.058,-0.0115,0.0124,-0.0062,0.0059,-0.0033,0.0032,-0.001,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0057,0.0068,-0.0055,0.0062,-0.0013,0.0014,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0264,0.038,-0.0049,0.0062,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0031,-0.1885,0.1981,-0.1002,0.1853,-0.0384,0.0344,-0.0047,0.0052,-0.0007,0.002,-0.0233,0.0273,-0.0247,0.0269,-0.004,0.0041,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0073,0.0133,-0.0034,0.0034,-0.0066,0.0071,-0.172,0.2164,-0.1396,0.2095,-0.0285,0.0148,-0.0037,0.0056,-0.0062,0.0033,-0.0081,0.0076,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0018,-0.2219,0.2077,-0.0699,0.0531,-0.0208,0.0154,-0.0445,0.0435,-0.0078,0.0092,-0.0318,0.0283,-0.0058,0.0062,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0108,0.0142,-0.0028,0.0033,-0.0006,0.0007,-0.0091,0.0145,-0.2357,0.2209,-0.0566,0.0823,-0.0048,0.0047,-0.0031,0.0023,-0.0086,0.005,-0.0021,0.0019,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0026,0.0033,-0.2203,0.2442,-0.0314,0.0448,-0.0127,0.0141,-0.0187,0.0164,-0.0248,0.0289,-0.0213,0.0143,-0.001,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0291,0.0324,-0.0159,0.0158,-0.0052,0.0063,-0.2135,0.1923,-0.0708,0.0704,-0.0055,0.0197,-0.0027,0.0029,-0.0068,0.0036,-0.0026,0.0018,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0017,-0.0021,0.0027,-0.0067,0.01,-0.216,0.204,-0.0223,0.0193,-0.0113,0.0111,-0.0124,0.0091,-0.0044,0.0039,-0.0042,0.0033,-0.0176,0.0225,-0.0028,0.005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0054,0.003,-0.0012,0.0015,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0025,0.0024,-0.0908,0.0896,-0.0894,0.0777,-0.0184,0.008,-0.0019,0.0035,-0.0024,0.004,-0.0008,0.0016,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0051,-0.0082,0.0042,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0872,0.0991,-0.0217,0.0191,-0.0046,0.0064,-0.0068,0.0074,-0.0066,0.0036,-0.0028,0.0025,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0008,-0.0023,0.0022,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0027,-0.0009,0.001,-0.0021,0.0021,-0.0977,0.0903,-0.0191,0.0349,-0.0021,0.0057,-0.0022,0.0021,-0.0029,0.0022,-0.002,0.001,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0498,0.0446,-0.1219,0.1057,-0.0095,0.0112,-0.0013,0.0015,-0.0116,0.0116,-0.006,0.0033,-0.0004,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0164,0.0121,-0.0033,0.0033,-0.0002,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0015,0.002,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0125,0.0112,-0.0049,0.0042,-0.0063,0.0092,-0.0052,0.0079,-0.0889,0.099,-0.0233,0.0195,-0.0039,0.0043,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0042,0.0034,-0.0032,0.0027,-0.1061,0.1452,-0.0788,0.1219,-0.0175,0.0377,-0.0098,0.007,-0.0031,0.0044,-0.0013,0.0007,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0029,-0.0035,0.0034,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.002,0.0024,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0315,0.018,-0.1109,0.1065,-0.043,0.0364,-0.0087,0.0044,-0.0076,0.0051,-0.0046,0.0046,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0023,0.0028,-0.0998,0.1005,-0.1017,0.1353,-0.0871,0.1097,-0.0439,0.0375,-0.0175,0.0181,-0.0042,0.0044,-0.0021,0.0028,-0.0011,0.001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0027,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0019,-0.0035,0.0048,-0.0042,0.0018,-0.0101,0.0207,-0.1093,0.1274,-0.0287,0.0193,-0.0048,0.0041,-0.0042,0.0034,-0.0042,0.0037,-0.0006,0.0015,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.001,-0.015,0.0453,-0.1049,0.1075,-0.0936,0.125,-0.0253,0.0354,-0.0112,0.014,-0.007,0.0039,-0.0024,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0065,0.0058,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.03,0.0216,-0.0873,0.1355,-0.0268,0.0136,-0.0023,0.0035,-0.0021,0.0018,-0.0022,0.0024,-0.0005,0.0017,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0041,0.004,-0.0051,0.0052,-0.0069,0.0043,-0.066,0.079,-0.0151,0.0206,-0.0162,0.0173,-0.0094,0.0079,-0.0015,0.0015,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:32
هیوندای سوناتا 2013 ماشین دستگیره درب به صورت دستی قفل کردن و باز کردن قفل درب داخلی, چشم انداز.
[-0.0016,0.0016,-0.021,0.0263,-0.1013,0.0898,-0.0207,0.0165,-0.0097,0.011,-0.0015,0.0011,-0.0027,0.0027,-0.1179,0.1075,-0.0416,0.0307,-0.0023,0.004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0019,-0.0427,0.04,-0.0229,0.0201,-0.0238,0.022,-0.024,0.016,-0.0038,0.0057,-0.0014,0.0023,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0001,-0.0044,0.0064,-0.0122,0.009,-0.0101,0.0137,-0.0033,0.0034,-0.1027,0.102,-0.0826,0.0788,-0.0536,0.053,-0.0545,0.0511,-0.0543,0.0552,-0.0383,0.0194,-0.008,0.0168,-0.0061,0.0078,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0008,-0.0162,0.0132,-0.096,0.0973,-0.0087,0.0156,-0.005,0.0029,-0.0026,0.003,-0.0008,0.0007,-0.0048,0.0053,-0.1115,0.1041,-0.0089,0.01,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0487,0.05,-0.0329,0.0443,-0.0182,0.0313,-0.0279,0.031,-0.0164,0.0287,-0.0106,0.0148,-0.0034,0.0031,-0.0004,0.0012,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0161,0.0167,-0.0211,0.0237,-0.0143,0.0067,-0.0312,0.0173,-0.0902,0.0972,-0.0667,0.0851,-0.0861,0.0678,-0.0358,0.027,-0.0327,0.0347,-0.0189,0.0265,-0.0096,0.013,-0.0053,0.0074,-0.0011,0.0018,-0.043,0.0555,-0.0022,0.0032,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0127,0.0184,-0.0089,0.0171,-0.0059,0.0038,-0.0021,0.0021,-0.0006,0.0008,-0.0027,0.0025,-0.0146,0.0176,-0.0989,0.0901,-0.0796,0.0776,-0.0294,0.027,-0.038,0.0273,-0.0372,0.0315,-0.0173,0.0256,-0.0065,0.0096,-0.0022,0.0028,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0136,0.0323,-0.0152,0.0141,-0.0379,0.0368,-0.0136,0.0116,-0.0038,0.0031,-0.0031,0.0012,-0.0025,0.0018,-0.0063,0.0067,-0.0052,0.0079,-0.1057,0.0758,-0.0235,0.0264,-0.0217,0.0122,-0.0045,0.0031,-0.0062,0.0059,-0.0933,0.099,-0.0601,0.0509,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0019,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0023,0.0023,-0.0028,0.0028,-0.0018,0.0038,-0.0352,0.071,-0.0581,0.008,-0.0265,0.0493,-0.0333,0.0252,-0.0153,0.0286,-0.0124,0.0097,-0.0066,0.0036,-0.0018,0.0038,-0.0013,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0133,0.0135,-0.0176,0.0212,-0.0218,0.0235,-0.018,0.0204,-0.0111,0.0125,-0.1084,0.1089,-0.0284,0.055,-0.0649,0.0612,-0.0457,0.033,-0.0232,0.0273,-0.016,0.013,-0.0119,0.0126,-0.0049,0.007,-0.0032,0.0024,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0033,0.004,-0.0329,0.0224,-0.0973,0.0806,-0.0181,0.0204,-0.0043,0.0076,-0.0088,0.0127,-0.0138,0.0192,-0.1011,0.1103,-0.0031,0.0038,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0408,0.0417,-0.0441,0.092,-0.0092,0.0199,-0.0216,0.0412,-0.0399,0.0034,-0.0248,0.0376,-0.0247,0.0179,-0.0085,0.0179,-0.005,0.0054,-0.0037,0.0018,-0.0007,0.0018,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0019,0.0011,-0.0141,0.0298,-0.0116,0.0101,-0.0107,0.0039,-0.0033,0.0038,-0.1092,0.1006,-0.0902,0.0681,-0.0251,0.0205,-0.072,0.0598,-0.0265,0.0338,-0.0224,0.0152,-0.0171,0.0201,-0.0146,0.0187,-0.0067,0.0054,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0103,0.0103,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0148,0.0114,-0.0058,0.0081,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0019,0.002,-0.0334,0.0888,-0.0927,0.0785,-0.0228,0.0315,-0.0153,0.0126,-0.0052,0.0042,-0.0144,0.0175,-0.0983,0.1081,-0.004,0.0042,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0483,0.0138,-0.0436,0.0921,-0.0214,0.0165,-0.0196,0.0395,-0.0433,0.0069,-0.0182,0.0416,-0.0251,0.017,-0.0111,0.0225,-0.0111,0.0057,-0.003,0.0013,-0.0004,0.0013,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0088,0.0107,-0.0233,0.021,-0.0074,0.0101,-0.0008,0.0056,-0.0012,0.0012,-0.0026,0.0021,-0.0293,0.0029,-0.0743,0.1198,-0.0607,0.0493,-0.0402,0.0398,-0.0345,0.0401,-0.0122,0.0145,-0.0079,0.0085,-0.0078,0.008,-0.0042,0.0053,-0.002,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0036,0.0027,-0.009,0.0071,-0.0044,0.0047,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0018,-0.0003,0.0004,-0.0027,0.003,-0.0099,0.0192,-0.0119,0.0093,-0.0793,0.1011,-0.0272,0.023,-0.0174,0.0134,-0.0151,0.0163,-0.1029,0.1001,-0.0073,0.0067,-0.001,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0294,0.0161,-0.0604,0.0692,-0.0546,0.0394,-0.0364,0.0461,-0.0366,0.0314,-0.0171,0.0259,-0.0041,0.0075,-0.0024,0.0009,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0165,0.0215,-0.0195,0.0233,-0.0101,0.0117,-0.0098,0.0037,-0.0043,0.0041,-0.0013,0.0013,-0.0056,0.006,-0.002,0.0014,-0.1021,0.1017,-0.0323,0.0607,-0.0166,0.0226,-0.0158,0.0186,-0.0052,0.0119,-0.0112,0.0124,-0.0115,0.0138,-0.0057,0.0083,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0326,0.0162,-0.064,0.0649,-0.0045,0.004,-0.0036,0.004,-0.0987,0.0884,-0.0909,0.0818,-0.0027,0.0027,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0016,0.0017,-0.001,0.001,-0.0024,0.0015,-0.0607,0.0287,-0.0177,0.0129,-0.0239,0.0103,-0.0227,0.0189,-0.0073,0.0085,-0.0018,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0039,0.0037,-0.0407,0.0133,-0.0114,0.0128,-0.0094,0.0101,-0.0036,0.0026,-0.0059,0.0076,-0.0825,0.1057,-0.0451,0.0325,-0.034,0.0178,-0.015,0.0141,-0.005,0.0021,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0022,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0052,0.0023,-0.0006,0.0008,-0.0062,0.0043,-0.1059,0.0945,-0.0271,0.0274,-0.0058,0.0028,-0.0014,0.0016,-0.009,0.0121,-0.006,0.0062,-0.0978,0.132,-0.0061,0.0058,-0.001,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.002,-0.0492,0.0319,-0.0281,0.0105,-0.0324,0.0173,-0.0285,0.023,-0.0138,0.0099,-0.0041,0.0041,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.08,0.0175,-0.0823,0.0679,-0.0056,0.0051,-0.0119,0.0056,-0.0015,0.0031,-0.0006,0.0007,-0.0017,0.0017,-0.004,0.004,-0.109,0.0904,-0.0773,0.0958,-0.0086,0.0087,-0.0026,0.0026,-0.0021,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0077,0.007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0048,0.0061,-0.0037,0.0035,-0.0018,0.0018,-0.0117,0.0179,-0.0035,0.0028,-0.0059,0.0045,-0.123,0.0783,-0.0043,0.0052,-0.0053,0.0091,-0.0039,0.0043,-0.0983,0.1036,-0.0382,0.0446,-0.0021,0.0027,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0018,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0854,0.0395,-0.0321,0.0123,-0.0076,0.0038,-0.0377,0.0226,-0.0147,0.0105,-0.0102,0.0067,-0.0005,0.0045,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0768,0.0555,-0.0098,0.0049,-0.0166,0.0069,-0.0025,0.0017,-0.0047,0.0052,-0.0147,0.0187,-0.0124,0.0148,-0.0869,0.1145,-0.0768,0.1031,-0.0145,0.01,-0.012,0.0082,-0.0048,0.0038,-0.0027,0.0031,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:40
هیوندای سوناتا 2013 دستکش جعبه باز و بسته شدن, داخلی, چشم انداز.
[-0.0025,0.003,-0.0661,0.0033,-0.0486,0.0989,-0.0217,0.0178,-0.0089,0.0108,-0.0024,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0023,0.0015,-0.0041,0.0048,-0.0021,0.002,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0006,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.008,0.0085,-0.0042,0.0031,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.005,0.0052,-0.0019,0.002,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0016,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.042,0.0261,-0.1798,0.1117,-0.0717,0.097,-0.074,0.081,-0.0255,0.0241,-0.0174,0.02,-0.0052,0.01,-0.0027,0.0031,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0038,0.0029,-0.0603,0.088,-0.054,0.0342,-0.0066,0.0199,-0.0091,0.002,-0.0021,0.0021,-0.0022,0.003,-0.0047,0.0043,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0022,0.0026,-0.0092,0.0207,-0.075,0.0802,-0.0091,0.0057,-0.003,0.0022,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0024,0.0029,-0.1771,0.1114,-0.1145,0.0439,-0.067,0.0885,-0.0255,0.0268,-0.0129,0.0137,-0.0056,0.0097,-0.0018,0.0021,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0047,0.0056,-0.0614,0.0925,-0.0504,0.0549,-0.0088,0.0181,-0.0076,0.0051,-0.0059,0.0039,-0.0074,0.0067,-0.0628,0.0899,-0.0198,0.0297,-0.0093,0.0145,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0026,-0.0016,0.0013,-0.0029,0.0015,-0.1807,0.1275,-0.1011,0.0727,-0.0898,0.0962,-0.0373,0.0442,-0.0166,0.0204,-0.0163,0.0085,-0.0031,0.0042,-0.0022,0.0022,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0577,0.0837,-0.056,0.0485,-0.0112,0.0145,-0.0065,0.0046,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0033,0.0031,-0.0045,0.0049,-0.0015,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0029,0.003,-0.0019,0.002,-0.0017,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0592,0.0356,-0.1622,0.1262,-0.1206,0.0619,-0.0477,0.0546,-0.0369,0.0296,-0.0238,0.0226,-0.0061,0.006,-0.003,0.0051,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0048,0.0068,-0.068,0.1018,-0.0534,0.0423,-0.0073,0.0206,-0.0072,0.0035,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0019,0.0011,-0.0015,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0013,0.001,-0.001,0.0012,-0.0024,0.0024,-0.0014,0.0015,-0.0368,0.0288,-0.072,0.0737,-0.0053,0.0049,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0019,0.0019,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0415,0.024,-0.1768,0.1128,-0.1022,0.0977,-0.0744,0.0795,-0.0282,0.0271,-0.0201,0.0182,-0.0066,0.014,-0.0026,0.0026,-0.0004,0.0015,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0044,0.0029,-0.009,0.0057,-0.0791,0.1107,-0.0582,0.0365,-0.0048,0.0192,-0.0094,0.0034,-0.0021,0.0019,-0.0025,0.0025,-0.0018,0.0013,-0.0087,0.005,-0.0039,0.0051,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.004,0.0036,-0.0694,0.0791,-0.0078,0.0081,-0.0038,0.0035,-0.003,0.0026,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0021,0.0019,-0.0016,0.0018,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0023,-0.0029,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.0028,0.0036,-0.0026,0.0028,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0025,-0.0015,0.0011,-0.001,0.001,-0.0023,0.0037,-0.1839,0.1095,-0.1132,0.0555,-0.0751,0.1087,-0.037,0.032,-0.023,0.0243,-0.0077,0.0143,-0.002,0.0038,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0006,-0.0034,0.0021,-0.0536,0.0788,-0.0451,0.0237,-0.0101,0.0139,-0.0072,0.0023,-0.0117,0.0089,-0.0028,0.0029,-0.0585,0.0691,-0.0211,0.0168,-0.0042,0.004,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0273,0.0179,-0.1541,0.1232,-0.1063,0.0781,-0.0595,0.0783,-0.0186,0.0158,-0.0166,0.0187,-0.0064,0.0092,-0.0014,0.0012,-0.0004,0.0011,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0584,0.0195,-0.0429,0.0774,-0.0157,0.0164,-0.0063,0.006,-0.0021,0.0029,-0.0015,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0019,0.0041,-0.0043,0.0038,-0.0018,0.0024,-0.0027,0.004,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.002,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0023,0.002,-0.0027,0.0032,-0.0076,0.0051,-0.003,0.003,-0.002,0.0027,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.002,0.002,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0019,0.002,-0.0021,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0023,0.002,-0.0029,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.0026,0.0036,-0.0021,0.0028,-0.0023,0.003,-0.0024,0.0029,-0.0035,0.0021,-0.0029,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0029,0.0035,-0.0031,0.0026,-0.0022,0.0021,-0.0023,0.0024,-0.0028,0.0025,-0.0018,0.0016,-0.0026,0.0027,-0.002,0.0024,-0.0025,0.0023,-0.0028,0.0026,-0.0022,0.0024,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0081,0.0091,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0029,0.0031,-0.0014,0.0015,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0534,0.0338,-0.1887,0.12,-0.0926,0.1093,-0.0761,0.0975,-0.029,0.0295,-0.0209,0.0231,-0.0072,0.0127,-0.0026,0.0042,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.0022,-0.0551,0.0744,-0.0308,0.0171,-0.0081,0.0128,-0.0096,0.0025,-0.0034,0.0037,-0.0033,0.0042,-0.0029,0.0037,-0.0076,0.0072,-0.0081,0.0081,-0.0045,0.0066,-0.0048,0.0031,-0.0032,0.0057,-0.0033,0.0034,-0.0021,0.0042,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.0031,0.0024,-0.0023,0.003,-0.0016,0.0024,-0.0025,0.0021,-0.002,0.0018,-0.002,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0012,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0021,0.0031,-0.0011,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0018,0.0014,-0.0014,0.0022,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0017,-0.0015,0.0022,-0.0024,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0021,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.002,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0028,0.0023,-0.0019,0.0016,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0078,0.0065,-0.0015,0.0022,-0.0032,0.0042,-0.0027,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0028,0.0026,-0.0012,0.0019,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0299,0.0264,-0.1349,0.0866,-0.0495,0.062,-0.0511,0.0491,-0.0153,0.0118,-0.0107,0.0104,-0.0036,0.0069,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0035,0.003,-0.0581,0.0026,-0.0443,0.0907,-0.0164,0.0143,-0.0074,0.0079,-0.0014,0.0022,-0.0017,0.0016,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0017,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.0049,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.001,0.002,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.001,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0094,0.0086,-0.0015,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0023,0.0029,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0021,0.0008,-0.1749,0.1231,-0.1213,0.1014,-0.1056,0.1107,-0.0677,0.0622,-0.025,0.0282,-0.025,0.0155,-0.0052,0.0055,-0.0028,0.0017,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0019,-0.0555,0.0892,-0.0377,0.0898,-0.0099,0.0181,-0.0049,0.006,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0021,0.0028,-0.019,0.0151,-0.0043,0.0042,-0.0017,0.0031,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0022,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0034,0.0028,-0.0014,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0021,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.0014,-0.0011,0.002,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0049,0.0045,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0021,0.0028,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0015,0.0022,-0.1842,0.1131,-0.1159,0.0923,-0.0739,0.1011,-0.0643,0.0292,-0.0277,0.0206,-0.02,0.0145,-0.0031,0.0034,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:56
هیوندای سوناتا 2013 باز و بسته شدن درب بیرونی چشم انداز حضور, داخلی, چشم انداز.
[-0.001,0.0014,-0.0024,0.0022,-0.0456,0.0682,-0.0335,0.052,-0.0236,0.0085,-0.0041,0.0119,-0.0035,0.0072,-0.0046,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0002,-0.0289,0.062,-0.124,0.0771,-0.0787,0.0252,-0.0495,0.0669,-0.051,0.0559,-0.0202,0.0222,-0.0179,0.0164,-0.0125,0.0153,-0.0126,0.0083,-0.0023,0.0053,-0.0025,0.0028,-0.0007,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0034,-0.0295,0.0044,-0.0482,0.0678,-0.0381,0.0037,-0.0038,0.0132,-0.0053,0.0066,-0.0053,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0265,0.0401,-0.0513,0.0556,-0.0086,0.0085,-0.003,0.0034,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0062,0.002,-0.1222,0.0612,-0.079,0.0768,-0.0508,0.0261,-0.0512,0.0654,-0.0444,0.0548,-0.0205,0.0178,-0.0193,0.011,-0.0117,0.0125,-0.0034,0.0086,-0.001,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0048,0.0065,-0.0424,0.0056,-0.0325,0.0638,-0.0348,0.0056,-0.0061,0.0123,-0.0044,0.0065,-0.0035,0.0007,-0.0008,0.0014,-0.0023,0.0031,-0.0036,0.0032,-0.043,0.0622,-0.0292,0.0363,-0.0134,0.0108,-0.0066,0.01,-0.0017,0.0015,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0024,0.0018,-0.1372,0.0761,-0.0715,0.0883,-0.0699,0.0503,-0.0468,0.0665,-0.0278,0.0573,-0.0189,0.0172,-0.0134,0.0126,-0.0131,0.0161,-0.0033,0.0068,-0.0025,0.0034,-0.002,0.0018,-0.001,0.0016,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0017,0.0015,-0.0411,0.0591,-0.0388,0.0221,-0.017,0.0088,0.0009,0.0094,-0.0038,0.0009,-0.0021,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0006,-0.153,0.06,-0.0779,0.1032,-0.108,0.0548,-0.0457,0.0529,-0.0318,0.0537,-0.0391,0.0322,-0.0289,0.0216,-0.0162,0.0268,-0.0068,0.0105,-0.0061,0.0046,-0.0022,0.0052,-0.0005,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.001,-0.0051,0.0064,-0.049,0.0729,-0.0374,0.0385,-0.026,0.0083,-0.004,0.0143,-0.0042,0.0044,-0.0022,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0495,0.0506,-0.02,0.0187,-0.003,0.0029,-0.0014,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0005,-0.0194,0.0139,-0.1219,0.0776,-0.0792,0.0778,-0.0494,0.0307,-0.0513,0.0674,-0.041,0.033,-0.0195,0.016,-0.0119,0.0123,-0.0138,0.0126,-0.0046,0.007,-0.0011,0.0023,-0.002,0.0012,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0031,0.003,-0.0062,0.0039,-0.003,0.0018,-0.0546,0.0763,-0.0401,0.0248,-0.0117,0.0132,-0.0062,0.0093,-0.0056,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0017,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0014,0.0013,-0.0479,0.0544,-0.0143,0.0233,-0.0053,0.0046,-0.0018,0.0022,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0009,-0.1268,0.065,-0.0781,0.0755,-0.0635,0.0288,-0.0624,0.075,-0.0479,0.0693,-0.0211,0.0221,-0.0187,0.0147,-0.0142,0.0154,-0.0044,0.0086,-0.0024,0.002,-0.001,0.002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0011,-0.0025,0.0025,-0.003,0.0021,-0.0414,0.0595,-0.032,0.0171,-0.0081,0.0123,-0.0016,0.0096,-0.0049,0.0002,-0.0055,0.0058,-0.0081,0.0061,-0.0019,0.002,-0.001,0.0011,-0.0403,0.0476,-0.0201,0.0197,-0.0052,0.0046,-0.0021,0.0028,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0189,0.0123,-0.1063,0.0849,-0.0733,0.0844,-0.0394,0.0535,-0.0405,0.054,-0.0223,0.0091,-0.0085,0.0087,-0.0079,0.0083,-0.0056,0.0035,-0.0023,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0403,0.0534,-0.0296,0.0352,-0.0158,0.0113,-0.0034,0.0105,-0.0043,0.0023,-0.0032,0.001,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.001,-0.1059,0.0642,-0.0623,0.0527,-0.053,0.0206,-0.0415,0.0489,-0.0296,0.0437,-0.0141,0.0146,-0.0134,0.01,-0.0123,0.0128,-0.0051,0.0083,-0.0037,0.0033,-0.0025,0.0039,-0.0005,0.0013,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0415,0.0552,-0.0285,0.025,-0.0068,0.0118,-0.0034,0.0088,-0.0042,0,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0004,-0.0255,0.0226,-0.1178,0.0771,-0.0748,0.0543,-0.0472,0.0606,-0.051,0.0499,-0.0325,0.0159,-0.0166,0.013,-0.0112,0.0106,-0.0076,0.0065,-0.0033,0.0015,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0014,0.0012,-0.0028,0.002,-0.0401,0.0258,-0.0306,0.0625,-0.0225,0.0077,-0.0032,0.0099,-0.0026,0.0054,-0.0033,0.0007,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0243,0.0177,-0.0901,0.0577,-0.0549,0.0426,-0.0427,0.0401,-0.0252,0.0321,-0.0178,0.0071,-0.0044,0.007,-0.0029,0.0033,-0.0024,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0392,0.0629,-0.026,0.0393,-0.0144,0.0125,-0.0007,0.0101,-0.0034,0.0038,-0.0032,0.0006,-0.0001,0.0008,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0008,0.0015,-0.0111,0.0094,-0.0121,0.0092,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0011,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0011,0.0015,-0.0798,0.0424,-0.0268,0.0279,-0.0204,0.0103,-0.016,0.0218,-0.0134,0.0211,-0.0065,0.0071,-0.0077,0.0041,-0.0068,0.0067,-0.0039,0.0047,-0.0021,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:38
هیوندای سوناتا 2013 باز و بسته شدن درب بیرونی چشم انداز داخلي چشم انداز.
[-0.0152,0.0197,-0.0197,0.0194,-0.0364,0.027,-0.0289,0.0196,-0.0176,0.0167,-0.0088,0.008,-0.0016,0.0021,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0026,0.0037,-0.0015,0.0017,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0022,0.003,-0.0085,0.0082,-0.0041,0.0046,-0.0019,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0018,0.0018,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0068,0.0037,-0.0183,0.0176,-0.0358,0.0289,-0.0348,0.0235,-0.0156,0.0181,-0.0074,0.007,-0.0031,0.0022,-0.0014,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0027,0.0033,-0.0017,0.0022,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0017,0.0028,-0.0101,0.0065,-0.004,0.0064,-0.0015,0.0021,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0024,-0.0026,0.0026,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0026,0.0029,-0.0503,0.0621,-0.0957,0.077,-0.0628,0.0674,-0.0153,0.0097,-0.0058,0.0051,-0.0024,0.0022,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0045,0.0052,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0322,0.041,-0.0559,0.1027,-0.0517,0.0419,-0.0129,0.0143,-0.0048,0.0047,-0.0024,0.0047,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0022,0.0016,-0.0067,0.0047,-0.0013,0.0014,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0018,-0.0029,0.0028,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.001,-0.0018,0.002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0056,0.0047,-0.0732,0.0666,-0.0603,0.0893,-0.0214,0.0274,-0.0196,0.0145,-0.006,0.0055,-0.0042,0.0031,-0.0033,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0034,-0.0017,0.0022,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0046,0.0026,-0.0064,0.0065,-0.0029,0.0027,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.0018,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0053,-0.0168,0.0168,-0.0396,0.034,-0.0342,0.0243,-0.015,0.0176,-0.0066,0.0068,-0.0043,0.0045,-0.0013,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.0034,-0.0022,0.0032,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0075,0.0065,-0.0076,0.0056,-0.002,0.0018,-0.001,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0013,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0014,0.0013,-0.0051,0.0064,-0.0662,0.065,-0.1082,0.0816,-0.0239,0.0347,-0.0088,0.0102,-0.0023,0.0034,-0.0031,0.003,-0.0019,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0046,0.0049,-0.0025,0.0018,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0026,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.002,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0007,-0.0378,0.0406,-0.0573,0.0778,-0.0904,0.0885,-0.0215,0.0233,-0.0067,0.0045,-0.0045,0.0047,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0054,0.0056,-0.002,0.0018,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0028,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.002,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0076,0.0072,-0.0451,0.0377,-0.0357,0.0535,-0.0198,0.0162,-0.0152,0.0114,-0.0021,0.0023,-0.0022,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0052,0.0056,-0.0022,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.002,0.0015,-0.0017,0.0016,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0028,-0.0004,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0017,0.002,-0.0008,0.0008,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0585,0.0574,-0.0598,0.0962,-0.0437,0.0481,-0.0174,0.0241,-0.0141,0.0122,-0.0042,0.0053,-0.0028,0.0019,-0.0033,0.0026,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.003,0.0033,-0.0019,0.0024,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0035,0.0025,-0.0093,0.0056,-0.0016,0.002,-0.0014,0.001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0018,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0031,0.0039,-0.0346,0.054,-0.1111,0.0987,-0.0354,0.0387,-0.0116,0.0102,-0.0048,0.0047,-0.0027,0.0031,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.003,0.0023,-0.005,0.0052,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.001,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0034,0.0044,-0.0322,0.0259,-0.0649,0.0759,-0.05,0.0463,-0.0113,0.0121,-0.004,0.0048,-0.0026,0.0031,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0013,-0.0052,0.0048,-0.0009,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.001,-0.001,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0029,0.0025,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0018,0.0018,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0348,0.0379,-0.052,0.0857,-0.048,0.0909,-0.0223,0.0233,-0.0167,0.015,-0.006,0.0063,-0.0041,0.0031,-0.0031,0.0024,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.003,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0047,0.0068,-0.0056,0.0045,-0.0016,0.0017,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0009,-0.0019,0.0018,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0015,-0.0155,0.0168,-0.0251,0.0303,-0.0312,0.0327,-0.0261,0.021,-0.0119,0.0149,-0.0047,0.0057,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0022,-0.0023,0.0031,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0033,0.0039,-0.006,0.0058,-0.002,0.0025,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:25
هیوندای سوناتا 2013, قفل کردن و باز کردن قفل ماشین از خارج, داخلی, چشم انداز.
[-0.0016,0.0033,-0.0203,0.0288,-0.0186,0.0134,-0.0083,0.008,-0.0086,0.01,-0.013,0.0118,-0.0254,0.0248,-0.0097,0.0089,-0.0015,0.0028,-0.001,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0006,0.0006,-0.0081,0.0107,-0.0207,0.0159,-0.014,0.0116,-0.0015,0.002,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0076,0.0073,-0.0188,0.0317,-0.0871,0.0887,-0.0612,0.0627,-0.0314,0.0311,-0.01,0.0143,-0.0063,0.0083,-0.0072,0.0021,-0.0068,0.0089,-0.0048,0.0067,-0.0054,0.006,-0.0042,0.005,-0.003,-0.0011,-0.0011,0.0029,-0.0031,0.0018,-0.0031,0.0022,-0.0009,0.0057,-0.0014,0,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0013,-0.0014,-0.0003,-0.0026,0.0035,-0.0036,0.0007,-0.0017,0.0023,-0.0006,0.0014,-0.0011,-0.0003,-0.001,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0546,0.0353,-0.0204,0.0236,-0.0049,0.0057,-0.0084,0.0073,-0.0226,0.0291,-0.0265,0.0234,-0.0137,0.0147,-0.003,0.0035,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0026,0.0022,-0.0036,0.004,-0.0255,0.0195,-0.0434,0.0361,-0.0182,0.0123,-0.0025,0.003,-0.0014,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0037,0.0038,-0.0315,0.0359,-0.0605,0.0647,-0.0368,0.0448,-0.0154,0.0255,-0.0054,0.0128,-0.0052,0.0059,-0.0022,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0005,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0171,0.0187,-0.0103,0.0104,-0.0036,0.0053,-0.0235,0.0229,-0.0282,0.0222,-0.0243,0.0134,-0.0042,0.0074,-0.0018,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0003,-0.0088,0.0089,-0.005,0.0063,-0.0014,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0029,0.0041,-0.0022,0.003,-0.0268,0.0189,-0.028,0.0245,-0.0182,0.0206,-0.0028,0.0033,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,-0.0197,0.0153,-0.0806,0.082,-0.0565,0.0703,-0.0266,0.027,-0.0184,0.0273,-0.0153,0.0127,-0.0056,0.0067,-0.0035,0.0014,-0.0032,0.0034,-0.0016,0.0029,-0.0013,0.0028,-0.0014,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0168,0.0168,-0.0094,0.0123,-0.0053,0.0039,-0.008,0.0056,-0.0169,0.019,-0.0207,0.0193,-0.0122,0.0122,-0.0032,0.0019,-0.0003,0.0027,-0.0019,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0069,0.0101,-0.0255,0.0185,-0.0136,0.0145,-0.0017,0.0026,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0172,0.0145,-0.0815,0.055,-0.0562,0.053,-0.0226,0.0232,-0.0079,0.0101,-0.0074,0.0047,-0.0025,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,0,0.0004,-0.0004,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0067,0.0074,-0.0178,0.0188,-0.0123,0.0056,-0.0051,0.0081,-0.0029,0.0081,-0.0279,0.0193,-0.0155,0.0106,-0.0023,0.0061,-0.0011,0.0027,-0.0006,0.0007,-0.0008,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0015,-0.001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0022,0.0017,-0.0027,0.0045,-0.0063,0.0126,-0.0258,0.0255,-0.0176,0.0139,-0.0035,0.0025,-0.0012,0.001,-0.0128,0.0129,-0.0077,0.0067,-0.0036,0.0034,-0.0021,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0034,0.0059,-0.0326,0.0323,-0.0792,0.0596,-0.045,0.0386,-0.0245,0.0233,-0.0092,0.0107,-0.004,0.006,-0.0029,0.0014,-0.0001,0.0013,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0009,-0.0061,0.0049,-0.0158,0.0205,-0.0077,0.0089,-0.0057,0.0054,-0.0047,0.0052,-0.0228,0.0181,-0.0223,0.0189,-0.0065,0.0073,-0.0014,0.0027,-0.0016,0.0003,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0235,0.0224,-0.0122,0.0171,-0.0126,0.0072,-0.0013,0.0024,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0099,0.0077,-0.005,0.0043,-0.0024,0.0018,-0.0007,0.0009,-0.0001,0,-0.0046,0.0019,-0.1173,0.0866,-0.0547,0.0591,-0.0288,0.0291,-0.0099,0.0161,-0.0077,0.0052,-0.0029,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:39
هیوندای سوناتا 2013 ظاهر مخزن گاز نزدیک درب داخلی, چشم انداز.
[-0.0009,0.0007,-0.0139,0.0154,-0.043,0.0491,-0.0605,0.0682,-0.0403,0.0472,-0.0304,0.0253,-0.0209,0.0157,-0.0146,0.0115,-0.0104,0.0075,-0.0047,0.0055,-0.0033,0.0027,-0.0013,0.0019,-0.001,0.0007,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0016,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0001,-0.006,0.0044,-0.0048,0.0033,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,-0.004,0.0001,-0.0044,0.0083,-0.0021,0.0015,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0284,0.0253,-0.0456,0.0583,-0.0352,0.0332,-0.0357,0.0305,-0.0256,0.0271,-0.0198,0.0264,-0.0146,0.0154,-0.0315,0.0273,-0.0292,0.0228,-0.0174,0.0289,-0.021,0.0233,-0.0197,0.0122,-0.0089,0.0118,-0.0086,0.0148,-0.0124,0.0135,-0.0397,0.0137,-0.0509,0.0556,-0.0305,0.0328,-0.0383,0.0283,-0.026,0.0292,-0.0164,0.0255,-0.0169,0.0138,-0.013,0.0145,-0.0123,0.0123,-0.0098,0.0062,-0.0102,0.0094,-0.0115,0.0146,-0.0088,0.0095,-0.0397,0.0827,-0.0488,0.0437,-0.0432,0.0384,-0.0387,0.0248,-0.0264,0.0297,-0.0185,0.029,-0.0159,0.0154,-0.0131,0.0111,-0.0068,0.0063,-0.0046,0.0033,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0117,0.0129,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0106,0.0103,-0.0202,0.023,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.002,0.002,-0.0026,0.0029,-0.0053,0.0052,-0.002,0.002,-0.005,0.0047,-0.0075,0.0086,-0.0044,0.0046,-0.0014,0.0019,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.1181,0.1028,-0.126,0.1633,-0.1034,0.0946,-0.0606,0.1043,-0.0565,0.0772,-0.0451,0.0591,-0.0312,0.0372,-0.016,0.0249,-0.0114,0.0147,-0.0081,0.0081,-0.0045,0.0046,-0.0026,0.0031,-0.0008,0.0006,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0014,-0.0708,0.1515,-0.1386,0.1983,-0.089,0.136,-0.0486,0.0669,-0.0362,0.0345,-0.0154,0.015,-0.008,0.0098,-0.0047,0.0023,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0065,0.0061,-0.0694,0.0689,-0.0516,0.0555,-0.0333,0.0291,-0.0244,0.0207,-0.0172,0.0257,-0.0138,0.0108,-0.0096,0.0095,-0.0089,0.0069,-0.003,0.0024,-0.0012,0.0017,-0.0085,0.0074,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0016,-0.0019,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0022,0.0018,-0.0044,0.0045,-0.0052,0.0044,-0.002,0.0016,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0686,0.1344,-0.1928,0.2292,-0.1911,0.1826,-0.0967,0.1972,-0.0978,0.1502,-0.0768,0.1179,-0.0434,0.0558,-0.0258,0.0322,-0.0119,0.0166,-0.0076,0.0077,-0.0036,0.0034,-0.0021,0.0025,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0008,-0.0095,0.0119,-0.096,0.1312,-0.0641,0.0892,-0.1194,0.1223,-0.023,0.0234,-0.0169,0.0203,-0.0083,0.0082,-0.0083,0.0051,-0.0024,0.0027,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0016,0.0024,-0.0031,0.0096,-0.0494,0.0377,-0.0747,0.106,-0.0447,0.0321,-0.0343,0.0439,-0.0314,0.0229,-0.0174,0.0236,-0.0112,0.0132,-0.0074,0.0059,-0.0022,0.0036,-0.0165,0.0198,-0.0016,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0051,0.006,-0.0066,0.0057,-0.0057,0.0068,-0.0072,0.0087,-0.0097,0.0044,-0.0039,0.0042,-0.0012,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.002,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0037,0.0036,-0.0018,0.0017,-0.0023,0.0018,-0.0013,0.0019,-0.0118,0.0143,-0.1084,0.1117,-0.0816,0.0799,-0.0171,0.04,-0.0147,0.0148,-0.078,0.0779,-0.0636,0.0868,-0.0488,0.0528,-0.0367,0.0225,-0.0203,0.028,-0.0157,0.0215,-0.0851,0.0432,-0.1275,0.179,-0.113,0.1621,-0.0734,0.0957,-0.0414,0.0279,-0.0404,0.0249,-0.0158,0.0168,-0.0088,0.0121,-0.0038,0.0036,-0.0014,0.0016,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0146,0.0161,-0.1742,0.2141,-0.1052,0.149,-0.0576,0.0715,-0.0279,0.0323,-0.0159,0.0206,-0.0107,0.01,-0.0071,0.0055,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0018,-0.0021,0.0011,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0043,0.0045,-0.0829,0.0798,-0.0709,0.0744,-0.0491,0.0466,-0.0378,0.0244,-0.0271,0.021,-0.0178,0.0175,-0.013,0.0111,-0.0062,0.0053,-0.0183,0.0187,-0.0015,0.0019,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0073,0.0046,-0.0045,0.0039,-0.0024,0.0024,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.1277,0.125,-0.1148,0.1268,-0.0629,0.0563,-0.0399,0.0399,-0.1131,0.1127,-0.0951,0.1116,-0.0818,0.0866,-0.0642,0.0625,-0.0449,0.0358,-0.037,0.0249,-0.0123,0.0143,-0.0051,0.0093,-0.0019,0.0017,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0038,-0.0182,0.0168,-0.1819,0.2208,-0.0946,0.1397,-0.045,0.0562,-0.0312,0.032,-0.0177,0.0217,-0.0076,0.0102,-0.0043,0.0028,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0048,0.0067,-0.044,0.0711,-0.0402,0.0373,-0.0301,0.0318,-0.0324,0.0212,-0.0185,0.02,-0.0143,0.015,-0.0074,0.0076,-0.006,0.0049,-0.0122,0.0106,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0081,0.0043,-0.0077,0.0086,-0.0033,0.0029,-0.0021,0.0025,-0.0017,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.1124,0.093,-0.0556,0.0876,-0.0867,0.0878,-0.0841,0.0928,-0.0878,0.0829,-0.0543,0.039,-0.0346,0.0283,-0.0213,0.0199,-0.0099,0.0088,-0.0072,0.0034,-0.0052,0.005,-0.0024,0.0026,-0.0015,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.002,0.002,-0.0367,0.0369,-0.0873,0.0748,-0.0236,0.0327,-0.0156,0.033,-0.0171,0.0228,-0.0058,0.0076,-0.0044,0.0052,-0.0015,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.001,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0104,0.0126,-0.0394,0.0615,-0.0217,0.0147,-0.0189,0.0195,-0.0139,0.0129,-0.0065,0.0111,-0.0055,0.0047,-0.0086,0.0107,-0.0006,0.001,-0.0066,0.0043,-0.0009,0.0009,-0.0112,0.0105,-0.0205,0.0181,-0.0158,0.0123,-0.0037,0.0034,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0019,-0.0044,0.0032,-0.0062,0.006,-0.0035,0.0054,-0.0067,0.006,-0.0091,0.0088,-0.0093,0.006,-0.0031,0.0036,-0.0019,0.0023,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0017,0.0022,-0.002,0.0027,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0006,-0.02,0.0201,-0.0318,0.0231,-0.019,0.0141,-0.0042,0.0072,-0.0024,0.0023,-0.0016,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0677,0.0746,-0.0256,0.0227,-0.0208,0.0222,-0.0189,0.0169,-0.0143,0.0148,-0.0117,0.0141,-0.0148,0.0136,-0.0143,0.0145,-0.0114,0.0143,-0.011,0.0065,-0.003,0.0035,-0.0012,0.0003,-0.0027,0.0038,-0.003,0.0019,-0.0096,0.0079,-0.0072,0.0073,-0.0036,0.0029,-0.0015,0.0016,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:52
هیوندای سوناتا 2013 ظاهر هود اهرم و بسته شدن کاپوت, داخلی, چشم انداز.
[-0.0038,0.0032,-0.0012,0.0021,-0.0105,0.0146,-0.0116,0.0138,-0.0658,0.0706,-0.0289,0.0178,-0.0148,0.0206,-0.0071,0.0099,-0.002,0.002,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0116,0.0116,-0.0019,0.0023,-0.0029,0.003,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0065,0.0113,-0.049,0.0614,-0.0438,0.0185,-0.0246,0.0285,-0.013,0.0161,-0.0078,0.0066,-0.0048,0.0029,-0.0027,0.0013,-0.0015,0.0033,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0119,0.0139,-0.0109,0.0158,-0.0578,0.0618,-0.0364,0.0732,-0.0206,0.041,-0.0078,0.0104,-0.0032,0.0013,-0.0004,0.0006,-0.0016,0.0014,-0.0003,0.0002,-0.0087,0.0104,-0.0015,0.0015,-0.0031,0.0039,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0014,0.0022,-0.002,0.0023,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0747,0.0824,-0.0416,0.0455,-0.0672,0.0369,-0.0936,0.0911,-0.0817,0.0966,-0.0843,0.125,-0.0468,0.0722,-0.0554,0.0504,-0.0437,0.0387,-0.018,0.0128,-0.0127,0.0195,-0.0101,0.0072,-0.0072,0.0075,-0.0026,0.0034,-0.0011,0.0012,-0.0019,0.0017,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0127,0.0198,-0.0144,0.0143,-0.0777,0.0648,-0.0431,0.0839,-0.0179,0.0282,-0.0183,0.0205,-0.0077,0.0042,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0087,0.0104,-0.0022,0.0018,-0.0029,0.0035,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0765,0.1507,-0.0806,0.0621,-0.0456,0.0314,-0.058,0.0453,-0.0372,0.0537,-0.0429,0.0528,-0.0193,0.0306,-0.0434,0.0352,-0.0256,0.0352,-0.0088,0.0101,-0.0088,0.0072,-0.0062,0.0041,-0.0038,0.0049,-0.0012,0.0018,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0048,-0.0134,0.0166,-0.0513,0.0295,-0.0676,0.0847,-0.0509,0.0253,-0.0108,0.0325,-0.004,0.0017,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0088,0.0124,-0.0029,0.0038,-0.0028,0.0022,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0465,0.0452,-0.0095,0.0105,-0.018,0.0157,-0.0194,0.0187,-0.0118,0.012,-0.0082,0.0058,-0.0049,0.0079,-0.0066,0.0064,-0.006,0.0041,-0.0054,0.0038,-0.0034,0.0057,-0.0057,0.0038,-0.003,0.0032,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0161,0.0227,-0.0167,0.0164,-0.0677,0.0813,-0.0424,0.0318,-0.008,0.0223,-0.0056,0.0024,-0.001,0.0018,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0105,0.0101,-0.0032,0.0035,-0.0027,0.0023,-0.0005,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0043,-0.0921,0.0643,-0.0478,0.0431,-0.0467,0.047,-0.0394,0.0385,-0.0279,0.0376,-0.0204,0.0149,-0.0225,0.0146,-0.0192,0.0267,-0.0148,0.0043,-0.0041,0.0014,-0.0029,0.0028,-0.0031,0.0022,-0.0015,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0009,0.0011,-0.05,0.0626,-0.0266,0.0388,-0.0108,0.0121,-0.084,0.0728,-0.0316,0.0187,-0.0215,0.0617,-0.0192,0.0151,-0.0015,0.002,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0084,0.0101,-0.0027,0.0028,-0.0032,0.0031,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0011,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0622,0.0698,-0.0271,0.0347,-0.0347,0.0429,-0.045,0.0555,-0.0446,0.0294,-0.0351,0.0621,-0.033,0.0393,-0.0516,0.0412,-0.0295,0.0127,-0.0108,0.0087,-0.0058,0.0093,-0.0073,0.0048,-0.005,0.0051,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:49
هیوندای سوناتا 2013 ظاهر تنه را فشار دهید و با فشار دادن تنه نزدیک, داخلی, چشم انداز.
[-0.0002,0.0003,-0.0454,0.064,-0.028,0.0477,-0.004,0.0043,-0.0008,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0018,0.0006,-0.1944,0.2699,-0.0414,0.0301,-0.0172,0.0175,-0.0115,0.0133,-0.0023,0.0028,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.004,0.0048,-0.0128,0.0293,-0.0358,0.0246,-0.049,0.0517,-0.0171,0.0458,-0.0248,0.0266,-0.0307,0.0229,-0.034,0.0294,-0.0048,0.0126,-0.0034,0.003,-0.0026,0.0029,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0151,0.0089,-0.0203,0.026,-0.0396,0.0461,-0.0456,0.0426,-0.0298,0.0285,-0.0208,0.0199,-0.0177,0.0182,-0.0229,0.0147,-0.0262,0.0384,-0.0187,0.0079,-0.0074,0.0094,-0.0022,0.0062,-0.0022,0.0022,-0.001,0.0023,-0.0009,0.0019,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.022,0.027,-0.004,0.0025,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0097,0.0129,-0.001,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.2483,0.2743,-0.0746,0.0279,-0.0044,0.0098,-0.0026,0.0033,-0.0019,0.0014,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0043,0.0106,-0.0189,0.0116,-0.0176,0.0196,-0.0422,0.0335,-0.0015,0.0014,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0069,0.0082,-0.0016,0.0015,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0015,-0.0184,0.0386,-0.0218,0.0449,-0.0021,0.0027,-0.0006,0.0004,-0.0381,0.246,-0.2264,0.224,-0.0296,0.0375,-0.0225,0.0083,-0.0085,0.0039,-0.0018,0.0045,-0.0038,0.0053,-0.0042,0.0047,-0.0005,0.0013,-0.0065,0.0068,-0.0018,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0351,0.0318,-0.0036,0.0021,-0.2449,0.2827,-0.0091,0.0119,-0.0029,0.0022,-0.0018,0.0025,-0.0007,0.0006,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0065,0.0065,-0.0016,0.0031,-0.0037,0.0036,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0475,0.0389,-0.0122,0.0121,-0.0014,0.0007,-0.0049,0.0068,-0.0185,0.0344,-0.0292,0.0605,-0.0034,0.0057,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.1874,0.263,-0.0944,0.0508,-0.0151,0.0082,-0.0153,0.0195,-0.0069,0.0067,-0.0005,0.0067,-0.0017,0.0019,-0.001,0.0005,-0.0047,0.0051,-0.0024,0.0018,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0001,-0.0046,0.0042,-0.0011,0.0023,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0315,0.0259,-0.0324,0.0319,-0.0096,0.0101,-0.006,0.0076,-0.0049,0.0037,-0.0016,0.0013,-0.2264,0.2871,-0.0166,0.018,-0.0029,0.0082,-0.0032,0.0026,-0.0016,0.0012,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0136,0.0168,-0.0019,0.0025,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0014,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0642,0.1094,-0.0604,0.0404,-0.0044,0.0029,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.001,-0.1926,0.2581,-0.0553,0.0441,-0.0817,0.1362,-0.0475,0.026,-0.0158,0.023,-0.0103,0.0098,-0.0044,0.0031,-0.0056,0.0029,-0.0023,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0063,-0.0012,0.0009,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0152,0.009,-0.0052,0.0064,-0.0011,0.0011,-0.0074,0.0055,-0.0015,0.0024,-0.0042,0.0028,-0.2279,0.2924,-0.0087,0.0095,-0.0048,0.0036,-0.003,0.0035,-0.0017,0.0011,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0022,-0.0138,0.0137,-0.0234,0.0149,-0.0108,0.0182,-0.0038,0.0027,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0019,-0.0255,0.0622,-0.0265,0.0288,-0.0029,0.002,-0.1925,0.2543,-0.1213,0.1618,-0.0239,0.0466,-0.0184,0.0265,-0.0072,0.01,-0.004,0.0094,-0.0038,0.0031,-0.0034,0.0017,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0023,0.0024,-0.0022,0.0012,-0.0067,0.0061,-0.0026,0.0026,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0206,0.0198,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0148,0.0072,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0045,0.0031,-0.2482,0.2721,-0.0096,0.0077,-0.0027,0.0031,-0.0021,0.0033,0,0.0014,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.02,0.0267,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0001,0,-0.0157,0.0124,-0.067,0.0572,-0.003,0.0048,-0.007,0.0103,-0.0371,0.0822,-0.0308,0.0456,-0.0061,0.0038,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0021,-0.1889,0.2645,-0.1038,0.0974,-0.025,0.0469,-0.0285,0.0262,-0.0076,0.0069,-0.0007,0.0036,-0.0047,0.0009,-0.0024,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0017,0.0022,-0.0004,0.0005,-0.0092,0.0063,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0362,0.0337,-0.0241,0.0237,-0.0004,0.0016,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0003,-0.2039,0.2249,-0.0155,0.0133,-0.0021,0.0043,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0051,0.0053,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0244,0.0209,-0.0038,0.0039,-0.0082,0.0127,-0.0213,0.0187,-0.0362,0.0652,-0.0228,0.0139,-0.0008,0.0015,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.1958,0.2501,-0.1296,0.1469,-0.0312,0.044,-0.0386,0.0507,-0.0176,0.0235,-0.0025,0.0063,-0.0022,0.0031,-0.001,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0231,0.0172,-0.0092,0.0122,-0.0077,0.0092,-0.0009,0.0005,-0.0066,0.004,-0.0187,0.0105,-0.2432,0.2795,-0.0153,0.0092,-0.0017,0.0021,-0.0013,0.001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0015,0.0015,-0.1087,0.1422,-0.0266,0.0394,-0.0066,0.0034,-0.2281,0.2546,-0.1333,0.1449,-0.0423,0.0401,-0.0308,0.031,-0.019,0.0094,-0.0019,0.0052,-0.0022,0.0035,-0.0031,-0.0006,-0.0006,0.0013,-0.0033,0.0052,-0.0005,0.0004,-0.0024,0.0026,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0015,-0.0233,0.0335,-0.0154,0.0148,-0.0029,0.0013,-0.0091,0.0058,-0.0009,0.0002,-0.0034,0.003,-0.2529,0.2876,-0.0103,0.0104,-0.0031,0.0035,-0.0026,0.0014,-0.0014,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0054,0.0049,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0033,0.0033,-0.0054,0.0056,-0.001,0.0008,-0.0079,0.0109,-0.0037,0.0037,-0.0027,0.0023,-0.0036,0.005,-0.0365,0.0516,-0.038,0.078,-0.0057,0.0073,-0.0014,0.0013,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.004,0.0028,-0.2295,0.2596,-0.0269,0.0397,-0.0241,0.0097,-0.0234,0.0276,-0.1739,0.1642,-0.0057,0.0056,-0.0027,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.0037,0.0045,-0.0015,0.0015,-0.0089,0.0089,-0.0034,0.0036,-0.0164,0.0195,-0.0051,0.0031,-0.0004,0.0003,-0.0072,0.0063,-0.0031,0.0029,-0.2441,0.2686,-0.0137,0.0174,-0.0045,0.0074,-0.0031,0.0027,-0.0022,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0028,0.0023,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:36
هیوندای سوناتا 2013 سوکت برق درپوش باز و خوراکی, نزدیک, داخلی, چشم انداز.
[-0.0092,0.0128,-0.0409,0.0351,-0.0444,0.0678,-0.018,0.0218,-0.0125,0.0108,-0.0052,0.0026,-0.0015,0.0016,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.1055,0.1058,-0.0171,0.039,-0.0044,0.0029,-0.001,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0035,0.0066,-0.0321,0.0312,-0.0525,0.0652,-0.0346,0.0475,-0.0113,0.008,-0.0047,0.004,-0.0023,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0059,0.0073,-0.0053,0.0052,-0.0031,0.0025,-0.0057,0.0076,-0.0043,0.0034,-0.0006,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0045,0.0054,-0.0053,0.003,-0.0569,0.0641,-0.0469,0.041,-0.0278,0.0367,-0.0107,0.0112,-0.0028,0.0039,-0.0021,0.0015,-0.0017,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0112,0.0089,-0.0037,0.0044,-0.0009,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0057,0.0061,-0.0515,0.0496,-0.0414,0.0532,-0.0215,0.0202,-0.006,0.0043,-0.0022,0.002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0041,0.0052,-0.0184,0.0137,-0.0047,0.0076,-0.0023,0.0028,-0.0002,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0047,-0.0715,0.0764,-0.0557,0.0675,-0.028,0.0287,-0.0101,0.0101,-0.0034,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0083,0.0107,-0.0034,0.0038,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0035,0.0035,-0.0105,0.0107,-0.0151,0.0268,-0.0167,0.024,-0.0007,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0234,0.0338,-0.0292,0.0439,-0.0145,0.0116,-0.0087,0.0082,-0.0032,0.0026,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.016,0.0164,-0.0035,0.0039,-0.0079,0.0078,-0.0059,0.007,-0.0133,0.0131,-0.0072,0.0067,-0.0305,0.0413,-0.0103,0.0212,-0.0024,0.0026,-0.0003,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0002,-0.0224,0.0278,-0.0651,0.0739,-0.0233,0.0243,-0.0176,0.0114,-0.0056,0.0043,-0.0047,0.0043,-0.001,0.0013,-0.0065,0.0067,-0.0011,0.0012,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0104,0.0078,-0.0119,0.0146,-0.0024,0.0022,-0.005,0.0055,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0107,0.0114,-0.0327,0.0551,-0.1356,0.1495,-0.036,0.0706,-0.0061,0.0063,-0.0036,0.0021,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0114,0.0161,-0.0017,0.0015,-0.003,0.0028,-0.0142,0.0104,-0.021,0.0261,-0.0233,0.0234,-0.0035,0.0021,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0118,0.0119,-0.0072,0.0123,-0.0267,0.037,-0.0232,0.0406,-0.02,0.0232,-0.007,0.0051,-0.0019,0.0019,-0.0005,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0071,0.0085,-0.0047,0.004,-0.1421,0.1724,-0.0236,0.0262,-0.0041,0.0065,-0.0012,0.0012,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0061,-0.0269,0.0327,-0.0334,0.0445,-0.0186,0.0175,-0.0053,0.0048,-0.0026,0.0031,-0.0017,0.0016,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0146,0.0136,-0.0119,0.0124,-0.0019,0.0015,-0.0004,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.005,0.0034,-0.0042,0.0074,-0.0265,0.0319,-0.0125,0.0117,-0.0065,0.0043,-0.0018,0.0016,-0.0007,0.0004,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0007,-0.0158,0.0251,-0.0067,0.0083,-0.0038,0.0036,-0.0012,0.0011,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.009,0.0087,-0.0044,0.0034,-0.0283,0.0337,-0.0236,0.027,-0.0071,0.0065,-0.0043,0.0034,-0.0016,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0039,0.0049,-0.0221,0.0184,-0.0181,0.017,-0.0296,0.0348,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0182,0.028,-0.0371,0.0315,-0.0039,0.0042,-0.0205,0.0228,-0.0569,0.0614,-0.0217,0.0164,-0.0092,0.0101,-0.0028,0.0021,-0.0009,0.0012,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0071,0.0067,-0.0085,0.0079,-0.0286,0.0305,-0.0025,0.0019,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0029,0.0037,-0.0023,0.0023,-0.0368,0.0559,-0.0193,0.0156,-0.0085,0.0065,-0.0027,0.0027,-0.0014,0.0013,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0101,0.0128,-0.0154,0.0102,-0.0402,0.0378,-0.0077,0.0078,-0.0004,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0043,0.0051,-0.016,0.0183,-0.0089,0.0073,-0.0181,0.0337,-0.006,0.007,-0.0031,0.0023,-0.0014,0.0017,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0048,0.0058,-0.0195,0.0186,-0.0101,0.0098,-0.0012,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0315,0.0407,-0.0133,0.0136,-0.0301,0.0245,-0.0232,0.0216,-0.0009,0.0014,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.014,0.0175,-0.0118,0.0111,-0.033,0.0372,-0.0059,0.0094,-0.0055,0.005,-0.0007,0.0012,-0.0002,0.0003,-0.0098,0.0092,-0.0513,0.0332,-0.1909,0.2404,-0.0233,0.0341,-0.0161,0.0094,-0.0024,0.0038,-0.0007,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.015,0.0148,-0.0184,0.019,-0.0276,0.0342,-0.0407,0.0584,-0.0244,0.0384,-0.011,0.0169,-0.2074,0.2382,-0.074,0.0886,-0.0443,0.0387,-0.0102,0.0095,-0.0037,0.0033,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0137,0.0116,-0.0104,0.0138,-0.0453,0.0593,-0.0333,0.0277,-0.025,0.0201,-0.206,0.2478,-0.0515,0.0638,-0.0256,0.0313,-0.0045,0.0045,-0.0016,0.0013,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1588,0.19,-0.0423,0.0483,-0.0645,0.0583,-0.0524,0.0571,-0.0325,0.0247,-0.0311,0.0274,-0.0078,0.0067,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1197,0.1996,-0.0443,0.0823,-0.0268,0.0186,-0.0169,0.0131,-0.0233,0.0237,-0.0258,0.0273,-0.0099,0.0089,-0.0019,0.001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:20
هیوندای سوناتا 2013 قدرت دکمه پنجره کشیدن و کلیک کردن و بدون پنجره, داخلی, چشم انداز.
[-0.0074,0.0086,-0.0089,0.0109,-0.0158,0.0173,-0.0345,0.0444,-0.1435,0.1598,-0.028,0.028,-0.0154,0.0153,-0.0155,0.0122,-0.0021,0.0021,-0.0048,0.0039,-0.0033,0.0041,-0.0037,0.0051,-0.0049,0.0046,-0.0369,0.0428,-0.0346,0.0195,-0.0026,0.0027,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0016,-0.0095,0.0076,-0.003,0.004,-0.0034,0.0027,-0.0229,0.0238,-0.0131,0.0186,-0.0283,0.0431,-0.0655,0.0851,-0.0198,0.0337,-0.0085,0.0098,-0.0058,0.0048,-0.0016,0.002,-0.0013,0.005,-0.0041,0.0044,-0.002,0.0013,-0.0154,0.0202,-0.0414,0.0453,-0.0477,0.028,-0.0093,0.0058,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.01,0.0112,-0.0182,0.019,-0.0148,0.0164,-0.0302,0.0452,-0.1031,0.1036,-0.0176,0.0217,-0.0071,0.0069,-0.0043,0.0047,-0.0021,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0018,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0111,0.0143,-0.0158,0.0185,-0.042,0.0316,-0.0199,0.0217,-0.003,0.0043,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0004,-0.0171,0.0143,-0.0347,0.0489,-0.0942,0.0849,-0.0335,0.0317,-0.0103,0.0153,-0.0113,0.0096,-0.0046,0.0044,-0.0058,0.0039,-0.0052,0.0049,-0.0108,0.0113,-0.0101,0.0114,-0.0297,0.0338,-0.0209,0.0213,-0.0398,0.0372,-0.0264,0.0207,-0.0025,0.0063,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0008,-0.0012,0.0009,0.0002,0.0015,0,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0047,0.0054,-0.0104,0.0115,-0.0401,0.036,-0.0539,0.0352,-0.0298,0.0325,-0.0129,0.0187,-0.0069,0.0038,-0.0106,0.0192,-0.0114,0.0092,-0.0071,0.0057,-0.0033,0.0034,-0.0036,0.0043,-0.0087,0.0097,-0.0059,0.0102,-0.026,0.0177,-0.0198,0.0225,-0.0314,0.0213,-0.0454,0.0352,-0.0211,0.0153,-0.0022,0.0018,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0018,0.0021,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0029,0.0044,-0.0187,0.0152,-0.0287,0.0384,-0.0478,0.0455,-0.0131,0.0152,-0.0106,0.0096,-0.0021,0.0024,-0.0138,0.0154,-0.0023,0.0025,-0.002,0.0021,-0.0081,0.0101,-0.0029,0.0033,-0.0149,0.0106,-0.0079,0.0088,-0.0041,0.005,-0.0013,0.0014,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0007,-0.0017,0.0023,-0.0093,0.0109,-0.0085,0.0098,-0.0246,0.0303,-0.044,0.0346,-0.0092,0.0132,-0.0067,0.0047,-0.0168,0.0168,-0.006,0.0059,-0.0181,0.012,-0.0096,0.0057,-0.0105,0.0099,-0.0087,0.0101,-0.0274,0.0327,-0.0242,0.0253,-0.019,0.0122,-0.0058,0.011,-0.0132,0.0127,-0.0018,0.002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0009,0.001,-0.0022,0.0038,-0.0124,0.0192,-0.0253,0.0351,-0.0203,0.0275,-0.0338,0.033,-0.0089,0.0103,-0.0216,0.012,-0.0116,0.0094,-0.0025,0.0027,-0.0011,0.0008,-0.0024,0.0016,-0.004,0.0055,-0.0023,0.003,-0.0283,0.022,-0.0286,0.0258,-0.0174,0.0175,-0.0079,0.0063,-0.0053,0.004,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0011,0.001,-0.0134,0.0176,-0.0291,0.0423,-0.0564,0.0625,-0.0401,0.0283,-0.0139,0.0204,-0.0132,0.0068,-0.0034,0.0024,-0.0091,0.0094,-0.0045,0.0046,-0.0036,0.0038,-0.0355,0.0237,-0.0283,0.0317,-0.0326,0.0256,-0.0111,0.0199,-0.0027,0.003,-0.0022,0.0019,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0038,0.0044,-0.0072,0.0071,-0.0157,0.0204,-0.0212,0.0403,-0.0457,0.0382,-0.0294,0.0189,-0.0138,0.0146,-0.0065,0.007,-0.0089,0.0049,-0.0025,0.0028,-0.0083,0.0113,-0.0134,0.0168,-0.0229,0.03,-0.0319,0.0338,-0.0103,0.0137,-0.0022,0.0042,-0.0007,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0091,0.0061,-0.0093,0.019,-0.013,0.0148,-0.0174,0.034,-0.0414,0.0341,-0.0201,0.0267,-0.011,0.011,-0.0056,0.0054,-0.0015,0.0015,-0.0037,0.004,-0.0081,0.0157,-0.0264,0.0367,-0.0663,0.0657,-0.025,0.0238,-0.0085,0.0197,-0.0025,0.0017,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0024,-0.0094,0.0083,-0.0165,0.0158,-0.0161,0.027,-0.0124,0.014,-0.0359,0.0251,-0.0174,0.0144,-0.0062,0.0081,-0.0038,0.0027,-0.0016,0.0014,-0.003,0.0025,-0.0027,0.0051,-0.0147,0.0211,-0.02,0.0185,-0.0524,0.0462,-0.0182,0.0219,-0.005,0.0071,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.002,-0.0092,0.012,-0.0158,0.0421,-0.0323,0.0403,-0.0329,0.0373,-0.0218,0.018,-0.0155,0.0202,-0.0058,0.0062,-0.0025,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0063,0.0065,-0.0031,0.0032,-0.0029,0.0019,-0.0308,0.0365,-0.0482,0.0554,-0.0224,0.0185,-0.0067,0.0083,-0.0015,0.0021,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.051,0.0451,-0.0383,0.0424,-0.0152,0.0161,-0.0089,0.0062,-0.0051,0.0048,-0.003,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0065,0.0058,-0.0083,0.0064,-0.0044,0.0061,-0.0073,0.0077,-0.0123,0.0173,-0.011,0.014,-0.0067,0.0061,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.1323,0.1386,-0.0985,0.1242,-0.0381,0.0433,-0.0345,0.0181,-0.0116,0.0094,-0.0068,0.0043,-0.0012,0.0022,-0.0019,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0031,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0003,0.0012,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0007,-0.0054,0.0065,-0.0068,0.0077,-0.0962,0.1262,-0.0224,0.0346,-0.0082,0.0094,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0008,0.0047,-0.1138,0.1015,-0.0491,0.0699,-0.0527,0.0466,-0.0329,0.0471,-0.0251,0.0314,-0.0274,0.0192,-0.0013,0.0062,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0048,0.0052,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0027,0.0024,-0.0232,0.0275,-0.0199,0.0215,-0.0054,0.0061,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.1266,0.1342,-0.1219,0.1109,-0.0439,0.0494,-0.0323,0.0461,-0.0202,0.0222,-0.0121,0.0112,-0.0061,0.0052,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0024,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0057,0.0065,-0.0275,0.0311,-0.0144,0.012,-0.0034,0.0031,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:17
هیوندای سوناتا 2013 پنجره قدرت فشار دادن دکمه و کلیک کردن و بدون پنجره, داخلی, چشم انداز.
[-0.007,0.0079,-0.0087,0.0132,-0.1468,0.1715,-0.0216,0.0231,-0.0042,0.0076,-0.0393,0.0326,-0.0179,0.0138,-0.0005,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0068,0.0037,-0.0072,0.0083,-0.0886,0.137,-0.0144,0.0238,-0.004,0.003,-0.0106,0.0092,-0.0591,0.0662,-0.0105,0.0122,-0.0003,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0444,0.0431,-0.1009,0.1472,-0.0184,0.0201,-0.0326,0.0437,-0.0217,0.0144,-0.0059,0.0075,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.035,0.0388,-0.0098,0.0168,-0.0055,0.0051,-0.0085,0.0033,-0.0118,0.0178,-0.0616,0.0885,-0.0076,0.0047,-0.0003,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.045,0.048,-0.1489,0.1604,-0.0236,0.0334,-0.0053,0.0064,-0.0254,0.0192,-0.0382,0.0331,-0.0008,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1404,0.1387,-0.0363,0.0319,-0.0141,0.0144,-0.0406,0.0447,-0.0439,0.0274,-0.0011,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0016,-0.1642,0.1254,-0.0187,0.0206,-0.0087,0.0113,-0.0164,0.0247,-0.0013,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.001,0.0036,-0.1282,0.1561,-0.0356,0.0283,-0.0077,0.01,-0.0446,0.0416,-0.0139,0.0204,-0.0008,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1209,0.1182,-0.1496,0.1537,-0.0173,0.015,-0.0466,0.0387,-0.0088,0.0114,-0.0007,0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0713,0.0793,-0.1382,0.1598,-0.0233,0.0289,-0.0042,0.0058,-0.0432,0.036,-0.0116,0.0097,-0.0005,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0094,0.0127,-0.0095,0.0134,-0.0289,0.0228,-0.0193,0.018,-0.0061,0.0036,-0.0464,0.0767,-0.036,0.0287,-0.0043,0.0027,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0383,0.0574,-0.0977,0.1077,-0.0225,0.0147,-0.0107,0.0125,-0.0068,0.0077,-0.0025,0.0038,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0486,0.0308,-0.154,0.1608,-0.0133,0.0144,-0.0213,0.0246,-0.0547,0.0389,-0.0024,0.0023,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1351,0.1106,-0.0408,0.0365,-0.005,0.0082,-0.0052,0.0042,-0.0597,0.0593,-0.0151,0.0108,-0.0014,0.0013,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0207,0.005,-0.1257,0.1723,-0.0131,0.0162,-0.0053,0.0063,-0.0273,0.0309,-0.0018,0.0015,-0.0004,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0088,0.0103,-0.1338,0.1205,-0.0157,0.0258,-0.0085,0.0107,-0.0096,0.0079,-0.0441,0.0417,-0.0023,0.0027,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0054,0.0046,-0.0277,0.0204,-0.0064,0.0068,-0.0007,0.0006,-0.0175,0.0211,-0.0597,0.0457,-0.0073,0.011,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0048,0.0051,-0.0096,0.0094,-0.0261,0.0348,-0.0034,0.0045,-0.0056,0.0061,-0.0982,0.1067,-0.0052,0.011,-0.0006,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.004,0.0024,-0.1387,0.166,-0.0278,0.0321,-0.0051,0.008,-0.0051,0.0051,-0.0437,0.0313,-0.0049,0.0045,-0.0015,0.0012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0928,0.1019,-0.0725,0.1004,-0.011,0.0112,-0.0057,0.0098,-0.0784,0.0984,-0.069,0.1071,-0.0077,0.0092,-0.0008,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0,-0.136,0.1601,-0.0272,0.0206,-0.0117,0.021,-0.0181,0.0178,-0.0565,0.0437,-0.0072,0.0025,-0.0001,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0324,0.0277,-0.0449,0.0566,-0.0065,0.0048,-0.0072,0.007,-0.0088,0.0111,-0.0379,0.0412,-0.0047,0.0042,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0388,0.0491,-0.1128,0.1577,-0.009,0.0099,-0.0041,0.003,-0.0532,0.0349,-0.0024,0.0037,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0757,0.0923,-0.1342,0.1697,-0.0368,0.0415,-0.0149,0.01,-0.0061,0.0074,-0.0508,0.0529,-0.0077,0.0066,-0.0004,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.152,0.1535,-0.0193,0.0171,-0.0178,0.0155,-0.0259,0.0477,-0.0026,0.0034,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0513,0.1149,-0.1271,0.1584,-0.0131,0.0157,-0.0101,0.0131,-0.0103,0.0085,-0.0359,0.0347,-0.0008,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0681,0.0782,-0.1453,0.1506,-0.0161,0.0167,-0.0025,0.0028,-0.0376,0.039,-0.0089,0.0077,-0.002,0.0015,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1052,0.1496,-0.0318,0.0208,-0.0047,0.0068,-0.0047,0.0072,-0.0146,0.0123,-0.0095,0.0074,-0.0005,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0867,0.0856,-0.1242,0.1477,-0.0138,0.0185,-0.024,0.0152,-0.0176,0.038,-0.0003,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.032,0.0292,-0.0197,0.017,-0.0068,0.0092,-0.0035,0.0032,-0.0609,0.0413,-0.004,0.0054,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0118,0.0077,-0.0029,0.0067,-0.0055,0.0043,-0.0182,0.0292,-0.0004,0.0004,-0.0077,0.0085,-0.0475,0.0569,-0.006,0.0039,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0064,0.0076,-0.0443,0.0618,-0.003,0.0021,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,-0.0073,0.0069,-0.0133,0.0128,-0.0294,0.0171,-0.0035,0.0026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0026,0.0035,-0.0124,0.0181,-0.1106,0.1783,-0.0063,0.0048,-0.0012,0.0013,-0.0159,0.0164,-0.0257,0.0383,-0.0007,0.0011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0007,0.0009,-0.056,0.0674,-0.011,0.009,-0.0155,0.0161,-0.0078,0.0107,-0.0265,0.0186,-0.004,0.0055,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0062,0.0078,-0.0119,0.0134,-0.0988,0.1237,-0.005,0.0058,-0.0267,0.028,-0.0127,0.0383,-0.0005,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0176,0.015,-0.0706,0.0896,-0.0046,0.0075,-0.0071,0.0071,-0.0493,0.0427,-0.0161,0.0162,-0.0017,0.0009,0,0]
در حال بارگذاری
0:35
هیوندای سوناتا 2013 هل دادن قدرت پنجره غیر فعال کردن دکمه داخلی, چشم انداز.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم