مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node47072

جلوی درب اتاق باز - شنیده ها از راه دور.
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0011,-0.0001,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0026,0.0001,-0.0029,0.0033,-0.0095,0.0074,-0.0034,0.0042,-0.0038,0.0047,-0.0114,0.0157,-0.0149,0.0185,-0.0209,0.0212,-0.0151,0.0185,-0.0069,0.0106,-0.0031,0.0044,-0.0034,0.0066,-0.0042,0.0067,-0.003,0.0064,-0.0074,0.0095,-0.0053,0.0076,-0.0055,0.0085,-0.0075,0.0079,-0.007,0.0081,-0.0072,0.007,-0.011,0.0085,-0.0121,0.0102,-0.0108,0.0105,-0.0085,0.0098,-0.0073,0.0056,-0.0057,0.0065,-0.0046,0.006,-0.0074,0.0056,-0.0064,0.0036,-0.0116,0.0095,-0.007,0.0083,-0.0088,0.0079,-0.0069,0.0075,-0.0029,0.0025,-0.0032,0.0037,-0.0054,0.0027,-0.0038,0.0024,-0.0036,0.0036,-0.0029,0.001,-0.0043,0.0041,-0.0043,0.0038,-0.0028,0.0067,-0.0026,0.0073,0.0005,0.0077,-0.0041,0.0089,-0.001,0.0074,-0.0004,0.009,-0.0001,0.0059,-0.0039,0.0059,-0.0049,0.0023,-0.0034,0.0011,-0.0078,0.0023,-0.0058,0.0021,-0.0034,0.0021,-0.0039,0.0031,-0.0089,0.0031,-0.011,-0.0033,-0.0119,-0.0008,-0.0061,0.0041,-0.0104,0.0004,-0.0118,0.0002,-0.0067,0.0004,-0.0057,0.0043,-0.0068,0.007,-0.0061,0.0065,-0.0022,0.0109,-0.0014,0.0089,0.0018,0.0096,0.0012,0.0082,-0.0023,0.0066,0.0012,0.0118,0.0054,0.0116,0.0027,0.0092,0.0012,0.006,0.002,0.0073,-0.0026,0.009,-0.0065,0.0028,-0.0084,0.0049,-0.0054,0.0009,-0.0061,0.0036,-0.006,0.0036,-0.0056,0.0032,-0.0064,0.0045,-0.0102,0.0032,-0.0077,-0.0011,-0.0107,0.0013,-0.0119,-0.0018,-0.0087,0.0024,-0.0046,0.0059,-0.0029,0.0051,-0.0079,0.0017,-0.0043,0.0015,-0.0042,0.0074,-0.0055,0.0024,-0.0075,0.0018,-0.0054,0.0033,-0.0073,0.0004,-0.0046,0.0042,-0.0064,0.0001,-0.0041,0.0034,-0.0065,0.0028,-0.0038,0.0055,-0.0003,0.0057,-0.0029,0.0035,-0.0049,0.0027,-0.0021,0.0046,-0.0031,0.0032,-0.004,0.0014,-0.0039,0.0022,-0.0018,0.0087,-0.0055,0.005,-0.0059,0.0065,0.0002,0.0074,-0.0033,0.0056,-0.0063,0.0056,-0.0047,0.0085,-0.0021,0.009,-0.0021,0.0063,-0.0051,0.0073,-0.0028,0.0069,-0.0059,0.0044,-0.0076,0.0093,-0.0063,0.0045,-0.0086,0.008,-0.0059,0.0047,-0.0053,0.0042,-0.0035,0.0084,-0.0028,0.0038,-0.0073,0.0058,-0.0017,0.0055,-0.0136,0.0019,-0.0115,0.0013,-0.0103,0.0062,-0.0131,0.0149,-0.0221,0.018,-0.01,0.0037,-0.016,0.0136,-0.0166,0.0129,-0.0205,0.012,-0.0107,0.0121,-0.0059,0.0065,-0.0078,0.0032,-0.0092,0.0056,-0.0076,0.0167,-0.0161,0.012,-0.0119,0.0089,-0.0118,0.0098,-0.0141,0.0191,-0.0123,0.0135,-0.0152,0.0127,-0.0152,0.0147,-0.0045,0.0114,-0.0184,0.0201,-0.0122,0.0136,-0.0155,0.0134,-0.0124,0.0167,-0.009,0.0108,-0.0089,0.014,-0.0085,0.0146,-0.01,0.009,-0.0116,0.0081,-0.0091,0.0175,-0.0087,0.0087,-0.0068,0.0143,-0.0099,0.0128,-0.0143,0.0177,-0.0095,0.0253,-0.0125,0.0093,-0.0116,0.01,-0.0137,0.0079,-0.014,0.0209,-0.0187,0.0123,-0.0124,0.0093,-0.0132,0.0137,-0.0083,0.0087,-0.0161,0.0122,-0.0137,0.0162,-0.017,0.0169,-0.0168,0.0189,-0.0219,0.0245,-0.0316,0.0212,-0.0255,0.0327,-0.0347,0.029,-0.0372,0.0308,-0.0177,0.0303,-0.0405,0.0297,-0.0391,0.0232,-0.0225,0.0165,-0.021,0.0291,-0.0286,0.0301,-0.0247,0.0324,-0.023,0.0158,-0.0308,0.0287,-0.0268,0.0208,-0.0318,0.0242,-0.0342,0.0351,-0.045,0.0246,-0.0209,0.018,-0.0301,0.0309,-0.0331,0.0181,-0.0373,0.0311,-0.0363,0.0224,-0.0403,0.045,-0.0282,0.039,-0.0461,0.0251,-0.0154,0.0276,-0.0363,0.0311,-0.0193,0.0281,-0.0202,0.0073,-0.0236,0.0361,-0.0165,0.0241,-0.0272,0.0168,-0.0229,0.0177,-0.018,0.0156,-0.0229,0.0304,-0.0266,0.0289,-0.0211,0.0307,-0.0329,0.0201,-0.0365,0.0234,-0.0263,0.0255,-0.0196,0.0275,-0.0123,0.0214,-0.0148,0.0379,-0.0296,0.0268,-0.0179,0.0258,-0.0347,0.0167,-0.0208,0.0248,-0.0164,0.0219,-0.0197,0.0131,-0.0083,0.0174,-0.0361,0.0213,-0.0208,0.0299,-0.0134,0.0151,-0.0274,0.032,-0.0218,0.0264,-0.0233,0.0388,-0.0233,0.0227,-0.0209,0.0181,-0.0267,0.0198,-0.0205,0.0175,-0.0267,0.0178,-0.0195,0.0297,-0.0363,0.0341,-0.0194,0.0276,-0.0272,0.0198,-0.0191,0.017,-0.0243,0.026,-0.0195,0.0127,-0.0203,0.0162,-0.0273,0.0174,-0.0212,0.0137,-0.0231,0.0234,-0.0206,0.0177,-0.0207,0.0217,-0.0263,0.0134,-0.0205,0.0239,-0.0173,0.0149,-0.0169,0.027,-0.0212,0.0166,-0.0133,0.0172,-0.02,0.0085,-0.0209,0.0116,-0.0146,0.0187,-0.0159,0.0148,-0.0259,0.0104,-0.0185,0.0131,-0.0167,0.0122,-0.0133,0.02,-0.0201,0.0205,-0.0145,0.009,-0.0135,0.0174,-0.0154,0.0121,-0.0153,0.0118,-0.0131,0.0248,-0.0189,0.0214,-0.0181,0.0122,-0.0221,0.0223,-0.0159,0.0224,-0.0176,0.0138,-0.02,0.0232,-0.0095,0.0154,-0.0114,0.0103,-0.0108,0.0107,-0.0137,0.016,-0.0177,0.0121,-0.0101,0.0096,-0.0067,0.0081,-0.011,0.0155,-0.0194,0.0116,-0.0094,0.0125,-0.0138,0.0183,-0.0146,0.0082,-0.0138,0.0123,-0.0075,0.0095,-0.0089,0.0128,-0.017,0.0124,-0.0139,0.0115,-0.0055,0.012,-0.0128,0.0112,-0.0082,0.011,-0.0073,0.01,-0.0102,0.0078,-0.0068,0.0085,-0.0123,0.0065,-0.0086,0.0093,-0.0103,0.0064,-0.0113,0.0131,-0.0102,0.0082,-0.0128,0.0045,-0.0109,0.0066,-0.0143,0.0167,-0.013,0.0067,-0.0126,0.0109,-0.0089,0.0062,-0.0078,0.0048,-0.0082,0.0047,-0.0105,0.0074,-0.0101,0.0068,-0.0126,0.0089,-0.0081,0.006,-0.0081,0.007,-0.0067,0.0058,-0.0111,0.0057,-0.0144,0.0094,-0.0072,0.0087,-0.008,0.0058,-0.0068,0.0049,-0.0075,0.0086,-0.0094,0.0104,-0.0091,0.0113,-0.0019,0.0078,-0.0019,0.0099,-0.0087,0.0057,-0.0108,0.0129,-0.0053,0.0121,-0.0016,0.0087,-0.0084,0.0078,-0.0054,0.0046,-0.0033,0.0096,-0.0065,0.0043,-0.005,0.0077,-0.0041,0.0065,-0.0091,0.0076,-0.0036,0.0038,-0.0051,0.0053,-0.006,0.006,-0.0063,0.0079,-0.01,0.0068,-0.0018,0.0061,-0.0054,0.0087,-0.0059,0.0075,-0.0056,0.0076,-0.0025,0.0078,-0.0062,0.0051,-0.0051,0.0038,-0.0048,0.0087,-0.0104,0.0048,-0.0069,0.0071,-0.0094,0.0029,-0.0067,0.005,-0.0061,0.0089,-0.0054,0.0051,-0.0098,0.0063,-0.0067,0.003,-0.0054,0.0008,-0.006,0.0056,-0.0086,0.0033,-0.0082,0.0054,-0.0096,0.0021,-0.0051,0.0041,-0.0079,0.0039,-0.007,0.0015,-0.0056,0.0007,-0.0052,0.0019,-0.0054,0.0027,-0.0086,0.0072,-0.0063,0.0031,-0.0039,0.0016,-0.0041,0.0032,-0.0059,0.0021,-0.0051,0.007,-0.0034,0.0037,-0.0059,0.0047,-0.004,0.0043,-0.0055,0.0075,-0.0015,0.0045,-0.0039,0.0045,-0.0034,0.0057,-0.0063,0.0042,-0.0057,0.0053,-0.0054,0.0073,-0.0025,0.0036,-0.0037,0.0047,-0.0013,0.0043,-0.0042,0.0035,-0.0022,0.0049,-0.0034,0.0049,-0.0034,0.0044,-0.0036,0.0027,-0.0018,0.0044,-0.0054,0.0061,-0.0018,0.0039,-0.0006,0.0049,-0.0011,0.0038,0,0.0053,-0.0016,0.0045,0.0016,0.0057,0,0.0053,-0.0017,0.0069,-0.0037,0.005,-0.0027,0.0082,-0.003,0.0043,-0.0006,0.0057,-0.0012,0.0039,-0.0012,0.004,-0.0026,0.0022,-0.0011,0.0033,-0.0012,0.0016,-0.0032,0.002,-0.0034,0.0011,-0.0025,0.0011,-0.0038,0.0006,-0.0048,0.0013,-0.0034,0.0009,-0.0048,0.0002,-0.0046,0.0013,-0.004,0.0012,-0.0032,-0.0002,-0.0036,0.0001,-0.0034,0.0003,-0.0026,0.0018,-0.0026,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.003,0.0022,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0018,-0.0016,0.0028,-0.0003,0.0021,-0.0008,0.0019,-0.0008,0.0031,0,0.0035,-0.0008,0.0023,0.0004,0.0022,-0.0001,0.0026,-0.0015,0.0032,-0.0007,0.0022,-0.0005,0.0026,-0.0014,0.0026,-0.0022,0.0014,-0.0019,0.0012,-0.0023,0.001,-0.0028,0.0009,-0.0025,0.0002,-0.0026,0.0012,-0.003,0,-0.0031,0.0004,-0.0032,0.0002,-0.0027,0.0009,-0.0017,0.0004,-0.002,0.001,-0.0024,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0006,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0012,0.0022,-0.0004,0.0012,-0.0006,0.0013,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0015,0.0006,-0.002,0,-0.0016,0,-0.002,-0.0005,-0.0022,-0.0002,-0.0019,0.0007,-0.0021,0.0002,-0.0016,-0.0002,-0.002,-0.0004,-0.0019,0,-0.0014,0.0004,-0.0018,0.0001,-0.0019,0.0004,-0.0021,0.0006,-0.0022,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0015,0.0001,0.0015,-0.0002,0.0015,0.0004,0.0019,0.0004,0.0017,0.0009,0.0027,0.0003,0.0019,0.0007,0.002,0.0001,0.0024,0.0006,0.0018,0.0008,0.0017,-0.0006,0.0018,0.0004,0.0013,0.0002,0.0017,-0.0001,0.0017,0.0002,0.0012,0,0.0014,0.0002,0.0009,-0.0004,0.0012,0,0.0012,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0012,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0011,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0012,-0.0003,-0.0011,-0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.0013,-0.0004,-0.0015,-0.0001,-0.0011,-0.0005,-0.0013,-0.0004,-0.0012,-0.0005,-0.001,-0.0003,-0.001,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0005,0.0001,0.0009,0.0003,0.0007,0.0003,0.0009,0.0001,0.0007,0.0004,0.0009,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0.0004,0.0006,0.0005,0.0007,0.0004,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
جلوی درب اتاق باز - شنیده ها از راه دور.

node47072

دسته بندی
در و پنجره
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم